Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2013ko otsailaren 4a, astelehena

N.º 24, lunes 4 de febrero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
642
642

250/2012 DEKRETUA, azaroaren 27koa, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariari dagokion curriculuma ezartzen duena.

DECRETO 250/2012, de 27 de noviembre, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 10.1 artikuluak ezartzen duenez, Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko ditu Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aditzera emandako lanbide-prestakuntzako eskaintzak osatuko dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak, betiere Konstituzioaren 149.1.30 eta 149.1.7 artikuluan xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsultatu ondoren.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.6 artikuluak xedatzen duenez, Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, Lanbide Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko ditu, baita titulazio horietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak ere.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Ekonomia iraunkorraren martxoaren 4ko 2/2011 Legeak eta Ekonomia iraunkorraren Legea osatzen duen martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak –Lanbide Heziketaren eta kualifikazioen 5/2002 Lege Organikoa eta Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoa aldatzen dituenak–, hainbat lege-aldaketa adierazgarri eragin dituzte bestelako ekonomia baten garapena sustatzeko eta bizkortzeko, hau da, ekonomia lehiakorragoa eta berritzaileagoa, produkzio-sektore tradizionalak berritzeko gauza izango dena eta kalitateko enplegu egonkorra eskatzen duten beste jarduera batzuetarantz bidea egiteko gauza izango dena sustatzeko eta bizkortzeko.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da lanbide-heziketako tituluen egitura. Horretarako, kontuan hartu dira Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, Europar Batasunak finkatutako jarraibideak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se estable la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo define, en el artículo 9, la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

7. artikuluak titulu horien lanbide-profila zehazten du. Lanbide-profil horretan sartuko dira gaitasun orokorra, lanbide-gaitasuna, gaitasun pertsonalak eta sozialak, eta, hala badagokio, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren gaitasun-atalak. Horrenbestez, titulu bakoitzak lanbide-kualifikazio oso bat, gutxienez, hartuko du barnean, betiere Lanbide Heziketako tituluek produkzio-sistemaren premiei eta hiritartasun demokratikoa egikaritzeko aukera emango duten balio pertsonal eta sozialei eraginkortasunez erantzuteko.

El artículo 7 concreta el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren titulua eta gutxieneko irakaskuntzak zehazten dituen azaroen 4ko 1593/2011 Errege Dekretuak ordeztu egiten du arreta soziosanitarioko titulua arautzen zuen maiatzaren 2ko 496/2003 Errege Dekretua.

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y fija sus enseñanzas mínimas, ha sustituido la regulación del título de Técnico en Atención Sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo.

Bestetik, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen aurrez aipatutako uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 8.2 artikuluak xedatzen duenez, hezkuntza-administrazioek ezarriko dituzte Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak. Edonola ere, errespetatu beharko dute Errege Dekretu horretan bertan xedatutakoa eta titulu bakoitza erregulatzen duten arauetan xedatutakoa.

Por otro lado, el artículo 8.2 del precitado Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional respetando lo en él dispuesto y en las normas que regulen los títulos respectivos.

Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruari dagokionez, Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan aditzera ematen denez, «Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian erabakitzen dena aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten Lege Organikoei, haren 140.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egiteke».

Así, en lo referente al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 16 que «En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».

Bestalde, hezkuntza-sistemaren barruan, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak Lanbide Heziketaren antolamendua eta araudia ezartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrurako.

Por su parte, el Decreto 32/2008, de 26 de febrero, establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaldutako aurrekarien arabera, dekretu honen helburua da mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzea Euskal Autonomia Erkidegorako, mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren titulua ezartzen duen eta gutxieneko irakaskuntzak finkatzen dituen azaroaren 4ko 1593/2011 Errege Dekretuaren babesean.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente Decreto es establecer para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, al amparo del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y fija sus enseñanzas mínimas.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluaren curriculumean alderdi hauek deskribatzen dira: alde batetik, tituluak adierazten duen lanbide-profila (kualifikazioak eta gaitasun-atalak zerrendatzen dira, eta gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak deskribatzen dira); eta, bestetik, tituluak biltzen dituen helburu orokorren eta lanbide-moduluen bidez, besteak beste, ezarritako irakaskuntzak (lanbide-modulu bakoitzari dagozkion ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak, eta horiek antolatu eta ezartzeko jarraibideak eta zehaztapenak barne hartuta).

En el currículo del presente título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, se describen por un lado, el perfil profesional que referencia el título con la enumeración de cualificaciones y unidades de competencia y la descripción de las competencias profesionales, personales y sociales y por otro lado, las enseñanzas que establecen, entre otros elementos, los objetivos generales y módulos profesionales que lo componen con los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos de cada uno de ellos, así como directrices y determinaciones para su organización e implantación.

Helburu orokorrak profilean deskribatzen diren gaitasun profesional, pertsonal eta sozialetatik atera dira. Helburu horietan adierazten da zer gaitasun eta lorpen eskuratu behar dituen ikasleak heziketa-zikloaren amaieran; hortaz, lehen iturria dira heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bakoitzean landu beharreko edukiak eta ikasleak bereganatu behar dituen ikaskuntzaren emaitzak lortzeko.

Los objetivos generales extraídos de las competencias profesionales, personales y sociales descritas en el perfil, expresan las capacidades y logros que al finalizar el ciclo formativo el alumnado ha debido adquirir y son la primera fuente para obtener los resultados de aprendizaje que se deben alcanzar y contenidos que se deben abordar en cada uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo.

Modulu bakoitzean jasotako edukiak irakatsi eta ikasteko prozesuaren euskarria dira; ikasleak trebetasun eta abilezia teknikoak, etorkizun profesionalean aurrera egiteko kontzeptuzko oinarri zabala eta lortu nahi den kualifikazioarekiko lanbide-nortasun koherentea islatuko duten portaerak eskura ditzan.

Los contenidos expresados en cada módulo, constituyen el soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado logre unas habilidades y destrezas técnicas, un soporte conceptual amplio para progresar en su futuro profesional y unos comportamientos que reflejen una identidad profesional coherente con la cualificación deseada.

Honako dekretu hau bideratzean, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura bitartean aurreikusten diren izapideak bete dira.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Hori dela-eta, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostenarekin eta gainerako aginduzko txostenekin, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko azaroaren 27an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, con informe del Consejo Vasco de Formación Profesional y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2012,

ZERA XEDATU DUT:
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRA
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-esparrua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honetan mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluari dagozkion Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegorako.

1.– Este Decreto establece para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

2.– Ikastetxeak duen autonomia pedagogikoaren eta antolamendukoaren ildotik, berari dagokio Ikastetxearen Ikasketa Proiektua ezartzea, eta proiektu horretan ezarriko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna zehazteko eta lanbide-moduluen programazioak prestatzeari buruzko irizpideak finkatzeko beharrezko erabakiak.

2.– En el marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que se dispone, corresponde al centro educativo establecer su proyecto curricular de centro, en el cual abordará las decisiones necesarias para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

3.– Ikastetxearen Ikasketa Proiektuaren esparruan, heziketa-zikloaren ardura duen irakasle-taldeari eta, zehazki, irakasle bakoitzari dagokio programazioak prestatzea. Horretarako, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan izan beharko ditu, lanbide-modulu bakoitzean bildutako ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatu beharko ditu, eta irakaskuntzen erreferentziazko lanbide-profila hartu beharko du euskarri.

3.– En el marco del proyecto curricular de centro, corresponderá al equipo docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular, elaborar las programaciones teniendo presente los objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada módulo profesional contiene y teniendo como soporte el perfil profesional que referencia las enseñanzas.

II. KAPITULUA
TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA ETA LANBIDE PROFILA
CAPÍTULO II
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL

2. artikulua.– Tituluaren identifikazioa.

Artículo 2.– Identificación del título.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren titulua honako elementu hauek identifikatzen dute:

El título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia queda identificado por los siguientes elementos:

● Izena: Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egitea.

● Denominación: Atención a Personas en Situación de Dependencia.

● Maila: Erdi Mailako Lanbide Heziketa.

● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

● Iraupena: 2.000 ordu.

● Duración: 2.000 horas.

● Lanbide-arloa: Gizarte- eta kultura-zerbitzuak.

● Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

● Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuko erreferentea: INSN-3b.

● Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3b.

3. artikulua.– Lanbide-profila.

Artículo 3.– Perfil profesional.

Tituluari dagokion lanbide-profila, gaitasun orokorraren, gaitasun profesionalen, pertsonalen eta sozialen, lanbide-kualifikazioen eta gaitasun-atalen bidez adierazten da.

El perfil profesional, referente del título, se expresa a través de la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y las cualificaciones profesionales y unidades de competencia que comprende.

1.– Titulu honen gaitasun orokorra da mendekotasun-egoeran dauden pertsonei etxeko eta instituzioetako esparruan arreta egitea, pertsona horien bizi-kalitatea mantentzeko eta hobetzeko, eta, horretarako, laguntza-jarduerak egitea –ez osasunekoak–, baita jarduera psikosozialak eta etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak ere, prebentzio eta segurtasuneko neurriak eta arauak aplikatuta, eta, beharrezkoa denean, beste zerbitzu batzuetara bideratuta.

1.– La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario.

2.– Gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak.

2.– Competencias profesionales, personales y sociales.

Honako hauek dira titulu honen gaitasun profesionalak, pertsonalak eta sozialak:

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, son las que se relacionan a continuación:

a) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren behar asistentzialak eta psikosozialak zehaztea, eta banakako arreta-planaren bidez pertsona horri buruz lortutako informazioa interpretatzea eta informazio horren isilekotasuna zaintzea.

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.

b) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen arreta-jarduerak antolatzea, eta pertsona horien eta familien lankidetza bultzatzea eta aintzat hartzea banakako arreta-planean zehaztutako zuzentarauak.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen higiene pertsonalerako eta janzteko jarduerak egitea, laguntza egokia eskainiz, eguneroko jardueretan autonomoak izan daitezela bultzatuzeta haiekiko errespetuzko eta profesionaltasunezko jokabidea izanik.

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad.

d) Elikadurarekin lotutako zereginak antolatzea, menuak gainbegiratuz, jakiak prestatuz eta jaten emanez, hala behar izanez gero.

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.

e) Bizikidetza-unitatearen oinarrizko dokumentazioa eta aurrekontua kudeatzea, baliabideak optimizatuz eta kudeaketa ekonomikoaren bideragarritasuna bermatuz.

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica.

f) Etxeko mantentze-lanak eta garbiketak egitea, bizigarritasun-, higiene- eta txukuntasun-baldintzak bermatuz, kalitate, segurtasun eta ingurumen-zaintzaren irizpideen arabera, eta, hala badagokio, beharrezko agiriak izapidetuz.

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente.

g) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoera fisikoarekin lotutako esku-hartzeak egitea, ezarritako jarraibideen arabera eta pertsonaren intimitatearekiko errespetuz jokatuta.

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo momento respeto por su intimidad.

h) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei lekualdaketak, mobilizazioak eta joan-etorriak egiten laguntzea, beharrezko protokoloak eta laguntza teknikoak erabilita, banakako arreta-planean ezarritako jarraibideak betez eta prebentzio- nahiz segurtasun-neurriak hartuta.

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando medidas de prevención y seguridad.

i) Esku-hartzeko esparruetan, prebentzio- eta segurtasun-neurriak aplikatzea, bai mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzat bai profesionalentzat.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para las y los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

j) Bere jardun profesionalean, larrialdi eta osasun-arrisku egoerei aurre egitea, lehen-laguntzako teknikak aplikatuta.

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.

k) Laguntza psikosozialeko esku-hartzeak egitea, eta, horretarako, laguntza teknikoak eta komunikaziokoak nahiz informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, banakako arreta-planean ezarritako jarraibideak betez.

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.

l) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonal eta sozialeko trebetasunak mantentzeko eta garatzeko teknikak eta estrategiak aplikatzea, eta, horretarako, banakako arreta-planean ezarritako jarraibideen araberako laguntza teknikoak eta komunikaziokoak erabiltzea.

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual.

m) Laguntza eta asistentzia pertsonaleko jardunak egitea, bizimodu independenteko banakako planaren jarraibideak eta pertsona erabiltzailearen erabakiak errespetatuta.

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria.

n) Aholkuak ematea mendekotasun-egoeran dagoen pertsonari, familiari eta zaintzaile informalei, eta zaintza eta arreta asistentzial eta psikosozialerako jarraibideak eskaintzea eta pertsona solaskidearen ezaugarrietara egokitzea komunikazioa nahiz jokabideak.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora.

ñ) Gorabeherak ekimenez eta autonomiaz gainditzea, jarrera autokritikoa adieraziz eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ongizateari mesede egiteko alternatibak bilatuz.

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia.

o) Jardun asistentzialen eta psikosozialen nahiz etxea kudeatzeko jardunaren kontrol eta jarraipenean laguntzea, erregistro egokiak betetez, zerbitzuaren aplikazio informatikoa erabiliz eta hautemandako gorabeherak jakinaraziz.

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.

p) Telelaguntza-zerbitzuko deien sartu-irtena kudeatzea, ezarritako protokoloen arabera erantzunez eta deiak eginez, eta aplikazio informatikoak eta tresna telematikoak erabiliz.

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas.

q) Produkzio-prozesuetako aldaketa teknologikoen eta antolamendukoen ondoriozko lan-egoera berrietara egokitzea, «bizialdi osoko ikaskuntzarako» dauden baliabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita, jakintzak eguneratzeko.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Dagokion gaitasunaren esparruan erantzukizunez eta autonomiaz jardutea, eta esleitutako lana antolatzea eta egitea, lan-ingurunean beste profesional batzuekin talde-lanean edo lankidetzan jardunez.

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros u otros profesionales en el entorno de trabajo.

s) Bere jarduerari dagozkion gorabeherak arduraz konpontzea, horien sorburuak identifikatuz, bere gaitasunaren eta autonomiaren esparruan.

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

t) Eraginkortasunez komunikatzea, bere lanaren esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta gaitasuna errespetatuz.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

u) Produkzio-prozesuan laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako neurriak eta protokoloak aplikatzea, pertsonen, lan-ingurunearen eta ingurumenaren gaineko kalteak saihesteko.

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

v) Produkzioko edo zerbitzugintzako prozesuetan bildutako lanbide-jardueretan, kalitate-prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «guztientzako diseinukoak» aplikatzea.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

w) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea, eta dagokion lanbide-jardueran ekimena izatea.

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

x) Dagokion jardueraren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, eta aktiboki parte hartuz bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean.

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3.– Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta gaitasun-atalen zerrenda:

3.– Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

– Osatutako lanbide-kualifikazioak:

– Cualificaciones Profesionales completas:

a) Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea SSCO089_2 (otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua). Gaitasun-atal hauek barne hartzen ditu:

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. SSC089_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UCO249_2: gizarte- eta osasun-laguntzako premiak dituzten pertsonei zuzendutako etxeko laguntza fisikoko esku-hartzeak garatzea.

UC0249_2: desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

UCO250_2: gizarte- eta osasun-laguntzako premiak dituzten pertsonei zuzendutako etxeko laguntza psikosozialeko esku-hartzeak garatzea.

UC0250_2: desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

UCO251_2: bizikidetza-unitatearen kudeaketa eta funtzionamenduari lotutako jarduerak gauzatzea.

UC0251_2: desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.

b) Mendetasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea. SSC320_2 (urriaren 19ko 1368/2007 Errege Dekretua). Gaitasun-atal hauek barne hartzen ditu:

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1016_2: diziplinarteko taldeak adierazitako pertsonei eta horien inguruneari arreta egiteko jardunak prestatzea eta bultzatzea instituzio-esparruan.

UC1016_2: preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.

UC1017_2: mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako arreta fisikoaren jardunak garatzea instituzio-esparruan.

UC1017_2: desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

UC1018_2: mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako gizarte- eta osasun-arretaren jardunak garatzea instituzio-esparruan.

UC1018_2: desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

UC1019_2: mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako arreta psikosozialaren jardunak garatzea instituzio-esparruan.

UC1019_2: desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

c) Telelaguntzako deiak kudeatzea SSC443_2 (abenduaren 14ko 1096/2011 Errege Dekretua). Gaitasun-atal hauek barnean hartzen ditu:

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. SSC443_2 (Real Decreto 1096/2011, de 14 de diciembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1423_2: telelaguntzako zerbitzuaren sarrera-deiei arreta egitea eta deiak kudeatzea.

UC1423_2: atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia.

UC1424_2: telelaguntzako zerbitzuaren irteera-deiak egitea eta kudeatzea.

UC1424_2: emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.

UC1425_2: telelaguntzako zerbitzua egiteko tresnak, teknikak eta trebetasunak maneiatzea.

UC1425_2: manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia.

4. artikulua.– Lanbide-ingurunea.

Artículo 4.– Entorno profesional.

1.– Pertsonei zuzendutako zerbitzu-sektorean dihardute lanbide-profil horretako pertsonek: laguntza-zerbitzuetan, zerbitzu psikosozialetan eta etxea kudeatzen laguntzeko zerbitzuetan.

1.– Esta figura profesional ejerce su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.

2.– Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

2.– Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzailea instituzioetan edo etxean.

Cuidadora o Cuidador de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones o domicilios.

Arreta psikiatrikoko zentroetako zaintzailea.

Cuidadora o Cuidador en centros de atención psiquiátrica.

Gerokultorea.

Gerocultora o Gerocultor.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen gelazainburua eta azpigelazainburua instituzioetan.

Gobernanta o Gobernante y Subgobernanta o Subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.

Adinekoen eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoitzetako plantako laguntzaile arduraduna.

Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.

Etxez etxeko laguntzako laguntzailea.

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Etxez etxeko arretako laguntzailea.

Asistente de atención domiciliaria.

Familiako langilea.

Trabajadora o Trabajador familiar.

Hezkuntza bereziko laguntzailea.

Auxiliar de educación especial.

Laguntzaile pertsonala.

Asistente personal.

Telelaguntzako teleoperadorea.

Teleoperadora o Teleoperador de teleasistencia.

III. KAPITULUA
HEZIKETA ZIKLOAREN IRAKASKUNTZAK, ESPAZIOAKETA EKIPAMENDUAK, ETA IRAKASLEAK
CAPÍTULO III
ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS, Y PROFESORADO

5. artikulua.– Heziketa-zikloaren irakaskuntzak.

Artículo 5.– Enseñanzas del ciclo formativo.

Heziketa-zikloaren irakaskuntzetan honako alderdi hauek sartzen dira:

Las enseñanzas del ciclo formativo comprenden los siguientes aspectos:

1.– Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:

1.– Objetivos generales del ciclo formativo:

a) Behatzeko eta erregistratzeko teknikak eta tresnak identifikatzea, eta teknika eta tresna horiek mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarrien arabera eta arreta-plan indibidualizatuaren arabera hautatzea, horien laguntza-premiak eta behar psikosozialak zehazteko.

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.

b) Esku hartzeko programaren jarraibideak interpretatzea, eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarrietara eta beharretara egokitzea, laguntza-jarduerak eta jarduera psikosozialak antolatzeko.

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

c) Mendekotasun-egoeran dauden aukerak eta mugak identifikatzea eta laguntza mota hautatzea, autonomia- eta autodeterminazio-mailaren arabera, higiene pertsonaleko eta arropa-garbitasuneko jarduerak egiteko, betiere arreta-plan indibidualizatuan finkatutako jarraibideei jarraituta.

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado.

d) Arreta-plan indibidualizatuan ezarritako agindu dietetikoak interpretatzea, eta menuak eta elikagaien prestaketa egokitzea, elikadurarekin lotzen diren zereginak antolatzeko.

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación.

e) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei elikagaiak ahoratzen laguntzeko premiak identifikatzea, eta premia horiek elikagaiak ematen laguntzeko euskarriekin eta teknikekin lotzea.

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos.

f) Gastuak kontrolatzeko eta administratzeko prozedurak aztertzea, mendekotasun-egoeran diren pertsonen baliabideekin eta beharrekin lotuta, bizikidetasun-unitatearen aurrekontua kudeatzeko.

f) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de convivencia.

g) Etxea mantentzeko prozedurak identifikatzea, eta bizigarritasun, higiene eta txukuntasuneko baldintzak bermatuko dituzten baliabideak eta bitartekoak hautatzea –kalitate, segurtasun eta ingurumen-zaintzako irizpideekin–, betiere mantentze-lanak eta garbiketak egiteko.

g) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza.

h) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren laginak hartzeko eta medikazioa aztertu, eman eta kontrolatzeko prestakuntza-teknikak hautatzea, kontuan izanik horien ezaugarriak eta egoera fisikoarekin lotzen diren esku-hartzeetarako ezarritako jarraibideak.

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico.

i) Prozedura eta laguntza teknikoak hautatzea, arreta-plan indibidualizatuaren jarraibideei jarraituta eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoerara egokituta, lekualdaketak eta mobilizazioak egiteko eta joan-etorrietan laguntzeko.

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos.

j) Arrisku-faktoreak identifikatzea eta prebentzio- eta segurtasun-neurriekin lotzea, eta, horrela, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta profesionalen beraien integritatea zaintzeko neurri egokiak aplikatzea.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

k) Lehen laguntzetako teknikak hautatzea, lan-jardueran larrialdietako eta osasun-arriskuko egoeretan jarduteko ezarritako protokoloei jarraituta.

k) Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar en situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.

l) Estrategia psikologikoak, errehabilitatzaileak, lanerakoak eta komunikaziokoak aztertzea eta mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren berariazko zirkunstantzietara egokitzea, arreta-plan indibidualizatuaren jarraibideen araberako laguntza psikosozialeko jardunak egiteko.

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado.

m) Komunikazioa laguntzeko sistemak identifikatzea eta pertsonaren ezaugarriekin lotzea, autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak garatzeko eta mantentzeko.

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social.

n) Laguntza teknikoak eta komunikaziokoak hautatzea, eta, horretarako, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren ezaugarriak eta aukerak kontuan hartzea, autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak eta bizimodu independenterako aukerak errazteko.

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.

ñ) Bizimodu independentearen printzipioak identifikatzea eta pertsonaren eta testuinguruaren ezaugarriekin lotzea, autonomia eta gizarte-mailako parte-hartzea sustatzeko.

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.

o) Bizimodu independenteko banako planaren elementu kritikoak aztertzea, eta pertsona bakoitzaren erabakiekin lotzea, betiere pertsonaren ondoan egoteko eta hari laguntzeko zereginak egiteko.

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal.

p) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei, familiei eta zaintzaile informalei aholkuak emateko garaian, solaskidearen ezaugarrien arabera hautatzea komunikazio-estiloak eta jarrerak.

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características de la interlocutora o del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadoras o cuidadores no formales.

q) Jardun-protokoloak identifikatzea eta kontingentziekin lotzea, segurtasunez eta eraginkortasunez ebazteko.

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con seguridad y eficacia.

r) Kontrol eta jarraipeneko tresnak betetzea eta protokoloak aplikatzea, betiere laguntza-jardueren, jarduera psikosozialen eta kudeaketa-jardueren kontrolean eta jarraipenean laguntzeko.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.

s) Tresna telematikoak eta informatika-aplikazioak identifikatzea, eta telelaguntzako zerbitzuaren deiak egiteko, jasotzeko eta kudeatzeko ezarritako protokoloak hautatzea.

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia.

t) Bizialdi osoko ikaskuntzarako dauden baliabideak eta komunikazioaren eta informazioaren teknologiak aztertzea eta erabiltzea, ikasteko eta jakintzak eguneratzeko, eta lanbidean eta pertsonalki hobetzeko aukerak ezagutzea, lanbideko eta laneko hainbat egoeratara moldatzeko.

t) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

u) Talde-lanak egitea eta haien antolamendua baloratzea, tolerantziaz eta errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta autonomiaz jarduteko.

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

v) Sormenezko irtenbideak hartu eta balioestea lan-prozesuak garatzean sortzen diren arazo eta gorabeheren aurrean, dagokion jardueran izaten diren gertakariak erantzukizunez ebazteko.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

w) Komunikazio-teknikak aplikatzea, zabaldu beharreko edukietara, horien helburura eta hartzaileen ezaugarrietara egokituta, prozesuaren eraginkortasuna ziurtatzeko.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de las receptoras o los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

x) Lanbide-jarduerarekin lotutako ingurumen-arriskuak eta lanekoak aztertzea eta haien sorburuekin erlazionatzea, hartuko diren prebentzio-neurriak funtsatzeko eta dagozkien protokoloak aplikatzeko, norberaren, besteen, ingurunearen eta ingurumenaren gaineko kalteak saihesteko.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

y) Irisgarritasun unibertsalari eta «denontzako diseinuari» erantzuteko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea eta aztertzea.

y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».

z) Ikasteko prozesuan lanaren kalitate-prozedurak eta erreferentziako produkzio-sektorearenak hobetzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea eta aztertzea.

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

aa) Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta lanbide-ekimenekoarekin lotutako prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati ekiteko.

aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

ab) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa parte hartzeko.

ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadana democrática o ciudadano democrático.

2.– Honakoa da heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluen zerrenda:

2.– La relación de módulos profesionales que conforman el ciclo formativo:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arretaren antolamendua.

a) Organización de la atención a las personas en situación de dependencia.

b) Gizarte-trebetasunak.

b) Destrezas sociales.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta premiak.

c) Características y necesidades de las personas en situación de dependencia.

d) Arreta eta laguntza psikosoziala.

d) Atención y apoyo psicosocial.

e) Komunikaziorako laguntza.

e) Apoyo a la comunicación.

f) Etxeko laguntza.

f) Apoyo domiciliario.

g) Osasun-arreta.

g) Atención sanitaria.

h) Arreta higienikoa.

h) Atención higiénica.

i) Telelaguntza.

i) Teleasistencia.

j) Lehen laguntzak.

j) Primeros auxilios.

k) Ingeles teknikoa.

k) Inglés Técnico.

l) Laneko prestakuntza eta orientabidea.

l) Formación y Orientación Laboral.

m) Enpresa eta ekimen sortzailea.

m) Empresa e Iniciativa Emprendedora.

n) Lantokiko prestakuntza.

n) Formación en Centros de Trabajo.

I. eranskinean zehaztu da lanbide-moduluen ordu-esleipena eta lanbide-moduluak zein kurtsotan eman beharko diren.

La correspondiente asignación horaria y el curso en el que se deberán impartir los módulos profesionales señalados se detallan en el Anexo I.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak arautu ditzakeen heziketa-eskaintzen arabera egokitu ahal izango da moduluen ordu-esleipena eta moduluak zein kurtsotan emango diren, dekretu honen 10. artikuluan xedatutakoarekin bat eginik.

Tanto la asignación horaria como el curso en el que los módulos se deberán impartir se podrán adaptar a las distintas ofertas formativas que pudieran ser reguladas por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto.

3.– Lanbide-modulu bakoitzerako, ikaskuntzaren emaitzak (prestakuntzaldia amaitzean ikasleak jakin, ulertu eta egin dezan espero dena deskribatzen dutenak), eta ebaluazio-irizpideak eta eman beharreko edukiak ezartzen dira. II. eranskinean ezartzen da hori guztia.

3.– Para cada módulo profesional se establecen los resultados de aprendizaje que describen lo que se espera que conozca, comprenda y pueda realizar el alumnado al finalizar el periodo de formación, así como los criterios de evaluación y contenidos a impartir. Todo ello se establece en el Anexo II.

4.– Lantokiko prestakuntzako modulua, bestalde, bigarren kurtsoko azken 12 asteetan garatuko da, eta ikastetxean egindako lanbide-modulu guztien ebaluazio positiboa lortu ondoren egingo da.

4.– En relación con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se desarrollará en las últimas 12 semanas del segundo curso y se accederá una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

5.– Europako Batzordeak ezarritako oinarrizko gaitasunak garatzeko eta sakontzeko gomendioei jarraituz eta lehentasuneko arloekin lotzen den prestakuntzaren garapenaren indarrez, heziketa-ziklo horretan atzerriko hizkuntza sartzeko Ingeles teknikoko modulua txertatuta landuko da curriculumean, betiere Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

5.– Siguiendo las recomendaciones para el desarrollo y profundización de las competencias básicas establecidas por la Comisión Europea y en virtud del desarrollo de la formación relacionada con las áreas prioritarias, según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el tratamiento del idioma extranjero en este ciclo formativo se realizará incorporando a su currículo un módulo de Inglés Técnico.

6. artikulua.– Espazioak eta ekipamenduak.

Artículo 6.– Espacios y equipamientos.

Prestakuntza garatzeko, eta ezarritako emaitzak eta gaitasunak lortzeko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak III. eranskinean zehazten dira.

La relación de espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de la formación y el logro de los resultados y competencias establecidas, viene detallado en el anexo III.

7. artikulua.– Irakasleak.

Artículo 7.– Profesorado.

1.– Heziketa-zikloko lanbide-modulu bakoitzerako irakasleen espezialitateak eta irakasteko eskumena IV. eranskinaren 1. atalean ezartzen dira.

1.– Las especialidades del profesorado y su atribución docente para cada uno de los módulos profesionales del ciclo formativo se establecen en el apartado 1 del anexo IV.

2.– Irakaskuntza-kidegoetako irakasleei oro har eskatzen zaizkien titulazioak otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezartzen dira. Izan ere, Errege Dekretu horrek onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta eskuratzeko araudia, eta arautzen du Lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena. Irakasleen espezialitateetarako 1. atalean adierazten diren titulazio baliokideak (irakaskuntzaren ondorioetarako) IV. eranskinaren 2. atalean jasotzen dira.

2.– Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley. Las titulaciones equivalentes a efectos de docencia, a las que se refiere el apartado 1 para las distintas especialidades del profesorado, son las recogidas en el apartado 2 del anexo IV.

3.– Irakasle espezialistek eskumena izango dute dekretu honen IV. eranskineko 1. atalean zehaztutako lanbide-moduluak irakasteko.

3.– Los profesores especialistas tendrán atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados en el apartado 1 del anexo IV, del presente Decreto.

4.– Irakasle espezialistek otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak bete behar dituzte irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko. Izan ere, Errege Dekretu horrek onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta eskuratzeko araudia, eta arautzen du Lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena.

4.– Los profesores especialistas deberán cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5.– Gainera, lanbide-moduluaren barnean sartutako prozesuen beharrei erantzuten zaiela bermatzeko, irakasle espezialistek, izendapen bakoitzaren hasieran, dagokien lan-esparruan ezagututako lanbide-esperientzia egiaztatu beharko dute, behar bezala eguneratua. Izan ere, izendapenaren aurre-aurreko lau urteetan gutxienez bi urteko lanbide-jarduna frogatu beharko dute.

5.– Además, con el fin de garantizar que se da respuesta a las necesidades de los procesos involucrados en el módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, de al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6.– Hezkuntzakoaz bestelako administrazioetan barne hartuta dauden titulartasun pribatuko nahiz titulartasun publikoko ikastetxeetako irakasleentzat, titulua osatzen duten lanbide-moduluak emateko beharrezko titulazioak eta eskakizunak Dekretu honen IV. eranskinaren 3. atalean ematen dira aditzera. Nolanahi ere, aditzera emandako titulazio horiek lortzeko irakaskuntzek lanbide-moduluen helburuak bete beharko dituzte. Helburu horiek barnean hartuta ez badaude, titulazioaz gain, lanbide-arlo horrekin lotzen den sektorean gutxienez hiru urteko lan-esperientzia frogatu beharko da «ziurtagiri» bidez –ikaskuntzaren emaitzekin inplizituki lotzen diren enpresetan produkzio-jarduerak garatzen hiru urteko esperientzia frogatu beharko du ziurtagiriak–.

6.– Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las incluidas en el apartado 3 del anexo IV del presente Decreto. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

IV. KAPITULUA
BESTE IKASKETA BATZUETARAKO SARBIDEAK ETA LOTURA. BALIOZKOTZEAK, SALBUESPENAK ETA EGOKITASUNAK. BALIOKIDETASUNAK, ETA ONDORIO AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK. URRUTIKO ESKAINTZA ETA BESTELAKO MODALITATEAK
CAPÍTULO IV
ACCESOS Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y CORRESPONDENCIAS. EQUIVALENCIAS Y EFECTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. OFERTA A DISTANCIA Y OTRAS MODALIDADES

8. artikulua.– Beste ikasketa batzuetarako sarbideak eta lotura.

Artículo 8.– Accesos y vinculación a otros estudios.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluak honakoak ahalbidetzen ditu:

La posesión del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia permite:

1.– Erdi-mailako edozein heziketa-ziklotara zuzenean sartzeko, betiere ezartzen diren onarpen-baldintzetan.

1.– El acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, que se producirá en las condiciones de admisión que se establezcan.

2.– Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuan ezarritako baldintzen arabera, proba bidez edo berariazko ikastaro bat gainditzea, lanbide-arlo bereko goi-mailako heziketa-ziklo guztietan sartzeko; baita beste heziketa-ziklo batzuetan sartzeko ere, eskatutako zikloetarako lotura ematen duen batxilergoaren modalitate berekoak direnean.

2.– Acceder mediante prueba o superación de un curso específico, en las condiciones que se establecen en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, a todos los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad del bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.

3.– Batxilergoko edozein modalitatetan sartzea, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 44.1 artikuluan eta Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 34. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– El acceso a cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 34 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.

9. artikulua.– Baliozkotzeak, salbuespenak eta egokitasunak.

Artículo 9.– Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1.– Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babesean «Laneko prestakuntza eta orientabidea» modulua edo «Enpresa eta ekimen sortzailea» modulua gaindituta dituenak modulu horiek baliozkotuta izango ditu lege horren babespeko beste edozein ziklotan.

1.– Quienes hubieran superado el módulo de Formación y Orientación Laboral o el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo al amparo de la misma ley.

2.– V. eranskinean adierazten dira Hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren babesean ezarritako lanbide-moduluen eta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babesean ezarritakoen arteko baliozkotzeak.

2.– Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se presentan en el anexo V.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 27. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lantokiko prestakuntza lanbide-modulua osorik edo zati batean salbuestea erabaki ahal izango da, baldin eta heziketa-ziklo honekin lotutako lan-esperientzia egiaztatzen bada, artikulu horretan jasotako baldintzen arabera.

3.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en dicho artículo.

4.– Laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aintzat hartzeko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren bitartez, titulu honetan barnean hartzen diren gaitasun-atal guztiak egiaztatu dituztenek eskatu ahal izango dute Laneko prestakuntza eta orientabidea modulua baliozkotzea, baldin eta:

4.– Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional de formación y orientación laboral siempre que:

– Gutxienez urtebeteko lan-esperientzia egiaztatzen badute.

– Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.

– Jarduera prebentiboaren oinarrizko funtzioak betetzeko ezarritako prestakuntzaren egiaztagiria badute –Prebentzio-zerbitzuen erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera emandako egiaztagiria izango da–.

– Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

5.– Titulu honen profilarekin lotzen diren gaitasun-atal guztiak egiaztatu dituztenek eskatu ahal izango dute Ingeles teknikoko modulua baliozkotzea, baldin eta proiektuko lanbide-modulua gainditzen badute. Edonola ere, gutxienez 3 urteko lan-esperientzia egiaztatu beharko dute, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 40.5 artikuluan xedatutakoaren indarrez.

5.– Podrán solicitar la convalidación del módulo de Inglés Técnico quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia asociadas al perfil de este Título y acrediten, al menos, 3 años de experiencia laboral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.

6.– VI. eranskinean jasotzen da Mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluaren irakaskuntzako lanbide-moduluen eta gaitasun-atalen arteko egokitasuna –horiek baliozkotzeko edo salbuesteko– eta titulu honetako lanbide-moduluen eta gaitasun-atalen arteko egokitasuna –horiek egiaztatzeko–.

6.– La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia para su convalidación o exención y la correspondencia de los módulos profesionales del presente título con las unidades de competencia para su acreditación se recogen en el anexo VI.

10. artikulua.– Urrutiko eskaintza eta bestelako modalitateak.

Artículo 10.– Oferta a distancia y otras modalidades.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ziklo honetako irakaskuntzak araubide orokorrean ezarritakoaz bestelako eskaintza osoaren modalitatean eta urrutiko irakaskuntzan edo beste modalitate batzuetan eskaini ahal izateko baimena eta eskaintza horren oinarrizko alderdiak (hala nola, moduluen iraupena eta sekuentziazioa) arautuko ditu, hala badagokio.

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación regulará la autorización y aspectos básicos, como la duración y secuenciación de los módulos, de la posible oferta de las enseñanzas de este ciclo, en la modalidad de oferta completa distinta de la establecida en régimen general, así como, para la enseñanza a distancia u otras modalidades.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Titulazio baliokideak eta lanbide-trebakuntzekiko lotespena.

Primera.– Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

1.– Maiatzaren 2ko 496/2003 Errege Dekretuak ezarritako arreta soziosanitarioko teknikariaren tituluak azaroaren 4ko 1593/2011 Errege Dekretuan ezarritako mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren tituluaren eragin profesional eta akademiko berberak izango ditu.

1.– El título de Técnico en Atención Sociosanitaria establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia establecido en el Real Decreto 1593/2011 de 4 de noviembre.

2.– Dekretu honetan Laneko prestakuntza eta orientabidea lanbide-modulurako ezarritako prestakuntzak trebatu egiten du laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueretarako urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan ezarritako lanbide-erantzukizunez arduratzeko, baldin eta gutxienez 45 eskola-ordu ematen badira. Errege-dekretu horrek prebentzio-zerbitzuen araudia onartzen du.

2.– La formación establecida en este Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos 45 horas lectivas.

Bigarrena.– Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzak aukera izango du dekretu honen I. eranskinean ezarritakoaz bestelako iraupena duten proiektuak baimentzeko, baldin eta moduluen kurtsokako banaketa aldatzen ez bada eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu bakoitzari esleitutako gutxieneko orduak errespetatzen badira.

Segunda.– La Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, podrá autorizar proyectos con distinta duración a la establecida en el Anexo I de este Decreto, siempre que no se altere la distribución de módulos por cursos y se respeten los horarios mínimos atribuidos a cada módulo en el Real Decreto de creación del título.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko azaroaren 27an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

AZAROAREN 27KO 250/2012 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
LANBIDE MODULUEN ZERRENDA, ORDU ESLEIPENA ETA KURTSOA
(Ikus .PDF)
AZAROAREN 27KO 250/2012 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
LANBIDE MODULUAK: IKASKUNTZAREN EMAITZAK,EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

ANEXO I AL DECRETO 250/2012, DE 27 DE NOVIEMBRE
RELACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES, ASIGNACIÓN HORARIA Y CURSO DE IMPARTICIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO II AL DECRETO 250/2012, DE 27 DE NOVIEMBRE
MÓDULOS PROFESIONALES: RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

1. lanbide-modulua: Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arretaren antolamendua.

Módulo Profesional 1: Organización de la atención a las personas en situación de dependencia

Kodea: 0210

Código: 0210

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko programak interpretatzen ditu, eta antolamendu- eta funtzionamendu-eredua indarrean dagoen legezko esparruarekin lotzen du.

1.– Interpreta programas de atención a las personas en situación de dependencia relacionando el modelo organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Europako, estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko esparruan, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egitearen arloko araudiak alderatu ditu.

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local.

b) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko zerbitzuak eta ereduak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko zerbitzuek bete beharreko eskakizunak eta ezaugarri funtzionalak eta antolamendukoak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y funcionales que deben reunir los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

d) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako hainbat motatako bizitegi-ekipamenduen antolamendu-egiturak eta lotura funtzionalak deskribatu ditu.

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funcionales tipo de los equipamientos residenciales dirigidos a personas en situación de dependencia.

e) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko zerbitzuetako diziplinarteko taldeak koordinatzeko prozedurak, mailak eta funtzioak deskribatu ditu.

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de coordinación de los equipos interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

f) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta integrala bermatzeko beharrezko giza baliabideak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la atención integral de las personas en situación de dependencia.

g) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko hainbat instituzioren eta zerbitzuren diziplinarteko taldeetan, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariak dituen funtzioak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el equipo interdisciplinar de las diversas instituciones y servicios para la atención a las personas en situación de dependencia.

h) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko lanetan, diziplinarteko talde baten garrantzia argudiatu du.

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la atención a las personas en situación de dependencia.

2.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonekin egin beharreko esku-hartzea antolatzen du, eta esku hartzeko programaren ezaugarrien eta jarraibideen arabera hautatzen ditu esku-hartzeak.

2.– Organiza la intervención con las personas en situación de dependencia seleccionando las estrategias en función de sus características y las directrices del programa de intervención.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta-jarduerak garatzeko jardun-estrategiak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo de las actividades de atención a las personas en situación de dependencia.

b) Arreta-plan indibidualizatuan ezarritako jarraibideak, irizpideak eta estrategiak behar bezala interpretatu ditu.

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y estrategias establecidos en un plan de atención individualizado.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko egin beharreko esku-hartzeak zehaztu ditu, dagokion instituzioaren jardun-protokoloak abiapuntu izanik.

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la atención a las personas en situación de dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución correspondiente.

d) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko estrategiak hautatu ditu, horien ezaugarrien eta arreta-plan indibidualizatuaren arabera.

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en situación de dependencia a partir de sus características y del plan de atención individualizado.

e) Lan-metodoak hautatu ditu, eta eskura dauden baliabideetara eta lan-planaren edo arreta-plan indibidualizatuaren zehaztapenetara egokitu du.

e) Se han seleccionado métodos de trabajo adaptándolos a los recursos disponibles y a las especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado.

f) Jarduerak eta zereginak denboralizatu ditu, mendekotasun-egoeran dauden pertsonaren beharrei eta lanaren zentzuzko antolamenduari erreparatuta.

f) Se han temporalizado las actividades y tareas atendiendo a las necesidades de la persona en situación de dependencia y a la organización racional del trabajo.

g) Bizimodu independenterako laguntza-zereginetan, printzipio metodologikoak eta teknikariaren jardun-jarraibideak deskribatu ditu.

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del Técnico en las tareas de apoyo para la vida independiente.

h) Bizimodu independentearen sustapen-printzipioak eta erabiltzaileen erabakiak errespetatzearen garrantzia argudiatu du.

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida independiente y las decisiones de las personas usuarias.

3.– Esku hartzeko beharrezko baliabideak antolatzen ditu, eta jarduera garatzen duen testuingurua mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriekin lotzen du.

3.– Organiza los recursos necesarios para la intervención relacionando el contexto donde desarrolla su actividad con las características de las personas en situación de dependencia.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eguneroko bizimoduan pertsonen autonomia errazten edo galarazten duten inguruneko faktoreak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana.

b) Esku hartzeko testuinguru bakoitzaren berezko lan-tresnak eta altzariak ezagutu ditu.

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo propios de cada contexto de intervención.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen mugikortasuna eta joan-etorriak errazteko egokitu du ingurunea, baita horren erabilera eta utilitatea ere.

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y desplazamientos de las personas en situación de dependencia así como su uso y utilidad.

d) Prebentzioaren eta segurtasunaren arloan indarrean dagoen legezko araudia identifikatu du, baliabideak antolatzera begira.

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y seguridad para organizar los recursos.

e) Pertsonen autonomia errazteko, espazioen, ekipamenduen eta materialen antolamenduan jarraitu beharreko irizpideak aplikatu ditu.

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de espacios, equipamientos y materiales para favorecer la autonomía de las personas.

f) Pertsonaren autonomia eta komunikazioa errazteko beharrezko laguntza teknikoak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la autonomía y comunicación de la persona.

g) Esku-hartzea optimizatzeko, testuinguruan dauden baliabideak deskribatu ditu.

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para optimizar la intervención.

h) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei, haien familiakoei edo zaintzaile informalei programatutako jarduerei buruz informatzearen garrantzia argudiatu du, betiere horien parte-hartzea erraztera begira.

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación de dependencia y a sus familias o cuidadores no formales sobre las actividades programadas, para favorecer su participación.

4.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egitearen ondoriozko oinarrizko dokumentazioa kudeatzen du, esku-hartzearen helburuekin lotuta.

4.– Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia relacionándola con los objetivos de la intervención.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erabiltzailearen oinarrizko dokumentazioak bildu behar dituen elementuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación básica de la persona usuaria.

b) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen aldaketak ezagutzeko eta haien gogobetetze-maila jakiteko beharrezko informazioa biltzeko protokoloak aplikatu ditu.

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa para conocer los cambios de las personas en situación de dependencia y su grado de satisfacción.

c) Egindako esku-hartzea idatziz dokumentatzearen garrantzia eta utilitatea justifikatu du.

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la intervención realizada.

d) Hautemandako gorabeheren komunikazio-bideak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas.

e) Dokumentazio osoa integratu, antolatu eta eguneratu du, banako espediente-eredua egiteko.

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente individual.

f) Erabiltzaileen datuen babesa bermatuko duten jardun-irizpideak aplikatu ditu.

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de datos de las personas usuarias.

g) Dokumentazioa eta espedienteak kudeatzeko informatika-tresneriak eta -aplikazioak erabili ditu.

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la documentación y los expedientes.

h) Informazioaren konfidentzialtasuna errespetatzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la información.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko programak interpretatzea.

1.– Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia.

Diziplinarteko taldea ezaugarritzea, kideetako bakoitzaren eginkizunak zehaztuta.

Caracterización del equipo interdisciplinar concretando las funciones de cada uno de ellos.

Adineko pertsonei eta minusbaliatuei zuzendutako instituzioek bete beharreko eskakizun eta ezaugarri funtzionalak eta antolamendukoak identifikatzea.

Identificación de requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones dirigidas a personas mayores y discapacitadas.

Esku-hartzeko taldeei zuzendutako zentroetako antolamendu-egitura eta erlazio funtzionalak ezaugarritzea.

Caracterización de las estructuras organizativas y las relaciones funcionales de los centros dirigidos a los colectivos de intervención.

Esku-hartzeen mota bakoitzerako beharrezko ekipamenduak identifikatzea.

Identificación de los equipamientos necesarios para cada tipo de intervención.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren zeregina identifikatzea.

Identificación del papel de la técnica o del técnico en atención a las personas en situación de dependencia.

Instituzio-ereduak:

Modelos institucionales:

– Motak, ezaugarri nagusiak eta berariazkoak.

– Tipos, características generales y específicas.

– Lege-esparrua: nazio-mailakoa, autonomia-erkidegokoa eta tokikoa.

– Marco legislativo: nacional, autonómico y local.

– Instituzioen antolamendua eta funtzionamendua.

– Organización y funcionamiento de las instituciones.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko zerbitzuak eta ereduak: motak.

Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia: tipos.

Bizimodu independentearen kulturarekin lotzen diren organismoak eta instituzioak.

Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente.

Diziplinarteko taldea:

Equipo interdisciplinar:

– Rolak eta funtzionamendua.

– Roles y funcionamiento.

– Koordinatzeko bideak eta prozedurak.

– Vías y procedimientos de coordinación.

– Talde-lanarekin koordinatzeko eta komunikatzeko mailak.

– Niveles de comunicación y coordinación con el equipo de trabajo.

– Mendeko egoeran dauden pertsonei arreta egiteko ekipamenduak: definizioa eta sailkapena.

– Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia: definición y clasificación.

– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikaria: funtzioak eta kokalekua diziplinarteko taldean.

– Técnica o técnico de atención a las personas en situación de dependencia: funciones y ubicación en el equipo interdisciplinar.

Talde-lanerako eta iradokizunak onartzeko prest egotea.

Predisposición al trabajo en equipo y disposición a la aceptación de sugerencias.

Diziplinarteko taldearekin elkarlanean jardutea.

Colaboración con el equipo multidisciplinar.

2.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko jarduna antolatzea.

2.– Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de dependencia.

Zaintza-plan indibidualizatua lantzea:

Elaboración de un plan de cuidado individualizado:

– Plana osatzen duten elementuak deskribatzea.

– Descripción de sus elementos constitutivos.

– Erabiltzaileak, kasuak kasu, aurkeztutako premiak eta ezaugarriak deskribatzea.

– Descripción de las características y necesidades presentadas por la usuaria o usuario en cada caso.

– Plana lantzeko bildu beharreko informazioa ondorioztatzea.

– Deducción de la información que recopilar para su elaboración.

– Planifikatutako esku-hartzeak erabiltzailearen ezaugarriekin eta esku-hartzeekin lotzea.

– Asociación de las intervenciones planificadas a las intervenciones y características de la usuaria o usuario.

– Ezarritako irizpideak eta estrategiak zehaztea.

– Concreción de los criterios y estrategias establecidas.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko lan-metodoak ezaugarritzea.

Caracterización de los diferentes métodos de trabajo en la atención a las personas en situación de dependencia.

– Laguntzaile pertsonalaren funtzioak eta zereginak egitea.

– Ejecución de las diferentes funciones y tareas del asistente personal.

– Erabiltzailearen oinarrizko beharren hasierako informazioa biltzea.

– Realización de la recogida de la información inicial de las necesidades básicas de los usuarios.

– Arreta pertsonalizatua egitea: garbiketa, higienea, medikazioaren banaketa, ondoan egotea.

– Atención personalizada: aseo, higiene, distribución de medicación, acompañamiento.

– Bizimodu independenterako banako plana egitea.

– Realización del plan individual para la vida independiente.

– Bizimodu independenterako eta eskola-esparrurako laguntza pertsonala ematea.

– Ejecución del apoyo personal para la vida independiente y en el ámbito escolar.

Zaintza-plan indibidualizatua:

El plan de cuidados individualizado:

– Ezaugarriak eta plana osatzen duten elementuak.

– Características y elementos constitutivos.

– Plana lantzeko zereginean parte hartzen duten profesionalak. Horietako bakoitzaren eginkizunak.

– Profesionales que intervienen en su elaboración. Funciones de cada uno.

– Teknikariaren ekarpenak erabiltzailearen balorazio funtzionalean.

– Aportaciones del técnico en la valoración funcional de la usuaria o usuario.

– Jarraipena. Esku-hartzea antolatu beharraren justifikazioa.

– Seguimiento. Justificación de la necesidad de organización de la intervención.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko lan-metodoak.

Los métodos de trabajo en la atención a las personas en situación de dependencia:

Laguntzaile pertsonalaren funtzioak eta zereginak:

Funciones y tareas del asistente personal:

– Beharren hasierako informazioa biltzea. Teknikak eta prozedurak.

– La recogida de información inicial de necesidades. Técnicas y procedimientos.

– Arreta pertsonalizatua, garbiketa, higienea, medikazioen banaketa, ondoan egotea, elikadura, eta abar.

– Atención personalizada, aseo, higiene, distribución de medicación, acompañamiento, alimentación, etc.

– Bizimodu independentearen plan indibiduala.

– Plan individual de vida independiente.

– Bizimodu independenterako laguntza pertsonala.

– Apoyo personal para la vida independiente.

– Eskola-esparruko laguntza pertsonala.

– Apoyo personal en el ámbito escolar.

Zorroztasunez egitea jarduerak.

Rigurosidad en la realización de actividades.

Malgutasunez jardutea giza harremanetan.

Flexibilidad en las relaciones humanas.

Jendetasuna eta harremanak izateko gaitasuna izatea, laguntza jasotzen duenarekin eta laguntzaile teknikoarekin komunikazio ona izateko.

Don de gentes y capacidad de relación a efectos de garantizar una buena comunicación con el asistido-auxiliar técnico.

3.– Baliabideak antolatzea.

3.– Organización de los recursos.

Behar bereziak dituzten pertsonei zuzendutako eraikinen ezaugarriak, baldintzak eta espazio-eskakizunak identifikatzea.

Identificación de las características, condiciones y requerimientos espaciales de los edificios destinados a personas con necesidades especiales.

Ingurunea, mugikortasuna, joan-etorriak, erabilera eta utilitatea egokitzeko berariazko premiak identifikatzea.

Identificación de las necesidades específicas de acondicionamiento del entorno, de movilidad, de desplazamiento, de uso y de utilidad.

Egoera bakoitzerako banaketa espaziala diseinatzea.

Diseño de la distribución espacial adecuada a cada situación.

Funtzionamendu egokia bermatzeko aplikatu beharreko laguntza teknikoak zehaztea.

Concreción de las ayudas técnicas, que serían necesarias aplicar para garantizar un correcto funcionamiento.

Beharrezko lanabesak eta altzariak ezaugarritzea eta kokatzea.

Caracterización y ubicación del mobiliario e instrumentos de trabajo necesarios.

Diseinatutako ingurumen-ingurunearen mantentze-egoera zuzenari buruz informatuko duten adierazleak identifikatzea.

Identificación de los indicadores que informarían del correcto estado de mantenimiento del entorno ambiental diseñado.

Adineko pertsonei eta/edo minusbaliatuei zuzendutako eraikinen diseinu arkitektonikoa:

El diseño arquitectónico de edificios destinados a personas mayores y discapacitadas:

– Adineko pertsonei eta minusbaliatuei zuzendutako instituzioetako espazio-eskakizunei buruz indarrean dagoen legeria.

– Legislación vigente sobre requerimientos espaciales de las instituciones destinadas a personas mayores y discapacitadas.

– Segurtasuneko, irisgarritasuneko eta ingurumen-mugikortasuneko baldintza orokorrak, besteak beste.

– Condiciones generales de seguridad, de accesibilidad, de movilidad ambiental, etc.

– Espazioa antolatzeko baldintzak eta irizpideak.

– Condiciones y criterios de organización espacial.

– Espazioen banaketa, erabilera eta behar berezien arabera. Berariazko irizpideak.

– Distribución de espacios en función de usos y necesidades especiales. Criterios específicos.

Inguruneak pertsonen autonomian duen eragina:

La influencia del entorno en la autonomía de las personas:

– Bizitegi-ekipamenduen arau erregulatzaileak.

– Normas reguladoras de equipamientos residenciales.

– Ingurumen-faktoreak eta eragin-maila, eguneroko bizimoduko jardueren garapenean.

– Factores ambientales y grado de incidencia en el desarrollo de actividades de la vida cotidiana.

– Altzari egokituaren arloko premiak: ezaugarriak, motak, hautatzeko irizpideak, erabilera- eta mantentze-baldintzak.

– Necesidades de mobiliario adaptado: características, tipos, criterios de selección, condiciones de uso y mantenimiento.

– Prozedurak, materialak eta lan-tresnak, horiek mantentzeko.

– Procedimientos, materiales e instrumentos de trabajo para su mantenimiento.

Instituzioko eguneroko bizimoduan moldatzeko laguntza teknikoak:

Ayudas técnicas para el desenvolvimiento de la vida diaria en la institución:

– Sailkapena: erabilera komuneko eta indibidualizatuko laguntza teknikoak. Aukeraketa-irizpideak.

– Clasificación: ayudas técnicas de uso común e individualizado. Criterios de selección.

– Beharren hasierako informazioa biltzea. Teknikak eta prozedurak.

– La recogida de información inicial de necesidades. Técnicas y procedimientos.

– Aplikazio-prozedurak. Erabilera-premiak. Mantentze-teknikak.

– Procedimientos de aplicación. Necesidades de uso. Técnicas de mantenimiento.

Malgutasunez jardutea problematikara egokitzeko.

Flexibilidad para adaptarse a la problemática.

Eskura dituen baliabide mugatuez baliatzeko prest egotea.

Disposición favorable al aprovechamiento de los recursos limitados con los que se cuenta.

4.– Oinarrizko dokumentazioa kudeatzea.

4.– Gestión de la documentación básica.

Erabiltzailearen oinarrizko dokumentazioa bildu behar duten dokumentuak identifikatzea, betiere horien arreta egokia, haien bilakaeraren jarraipena eta diziplinarteko taldearekiko beharrezko koordinazioa bermatzeko.

Identificación de los diferentes documentos que debe recoger la documentación básica del usuario para garantizar su correcta atención, el seguimiento de su evolución y la necesaria coordinación con el equipo interdisciplinar.

Erabiltzailearen banako espedientea, oinarrizko dokumentazioa bilduko duena, lantzea.

Confección de un modo de expediente individual de la usuaria o usuario que integre la documentación básica necesaria.

Informazioa erregistratzea. Teknikak eta tresnak.

Registro de la información. Técnicas e instrumentos.

Informazioa sailkatzea eta artxibatzea. Teknikak eta tresnak.

Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos.

Informazioa helaraztea.

Transmisión de la información.

Kudeatu eta kontrolatzeko informatika-aplikazioak erabiltzea.

Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control.

Laneko oinarrizko dokumentazioa:

Documentación básica de trabajo:

– Erabiltzailearen banako espedientea. Konposizioa eta jarraipena.

– El expediente individual de la usuaria o del usuario. Composición y seguimiento.

– Jardun-protokoloak, jardueretan eta zereginetan eta krisi-egoeretan.

– Protocolos de actuación en actividades y tareas y en situaciones de crisis.

– Gorabeheren orriak.

– Hojas de incidencia.

– Mendeko pertsonen instituzioetan erabiltzen den osasun-dokumentazioa.

– Documentación sanitaria utilizada en instituciones de personas dependientes.

– Informazioa hautatzeko eta biltzeko tresnak.

– Instrumentos de selección y recogida de información.

– Informazioaren transmisioa –lan-taldeari eta diziplinarteko taldeari–.

– La transmisión de la información al equipo de trabajo y al equipo interdisciplinar.

Eraginkortasunez eta eragimenez jardutea informazio idatzia bilatzean, aurkitzean eta antolatzean.

Eficacia y eficiencia en la búsqueda, localización y organización de la información escrita.

Objektibotasunez aztertzea lortutako informazioa.

Objetividad en el análisis de la información obtenida.

2. lanbide-modulua: Gizarte-trebetasunak

Módulo Profesional 2: Destrezas sociales

Kodea: 0211

Código: 0211

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Ingurunearekin komunikazioa eta harreman sozialak errazteko estrategiak eta teknikak ezaugarritzen ditu, eta adimen emozionalaren eta sozialaren printzipioekin aztertzen ditu.

1.– Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Adimen emozionalaren eta sozialaren printzipioak deskribatu ditu.

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social.

b) Lanbidearen jardunean eta pertsonen arteko harremanetan gizarte- eta komunikazio-trebetasunek duten garrantzia baloratu du.

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales y comunicativas en el desempeño de la labor profesional y en las relaciones interpersonales.

c) Komunikazio-estiloak, eta horien abantailak eta mugak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones.

d) Komunikazioa eragozten duten oztopo eta interferentzia nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que dificultan la comunicación.

e) Argibideak jasotzeko eta ideiak edo informazioa trukatzeko komunikazio eraginkorra ezarri du.

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir instrucciones e intercambiar ideas o información.

f) Egoerara egokitutako gizarte-trebetasunak erabili ditu.

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación.

g) Ez ditu pertsonak epaitu eta errespetua adierazi du haien berezitasunekiko: emozioak, sentimenduak, nortasuna.

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad.

h) Aldaketarekiko eta ikaskuntzarekiko jarrera positiboa erakutsi du.

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje.

2.– Talde-laneko teknikak aplikatzen ditu, eta une bakoitzean betetzen duen rolera egokitzen ditu.

2.– Aplica técnicas de trabajo en grupo adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Talde baten funtsezko elementuak, eta taldearen dinamika alda dezaketen faktoreak deskribatu ditu.

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los factores que pueden modificar su dinámica.

b) Taldeen dinamizazio- eta funtzionamendu-teknikak aztertu eta hautatu ditu.

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.

c) Talde-lanak bakarkako lanarekiko dituen alde onak azaldu ditu.

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual.

d) Talde bateko kideen tipologia eta rolak bereizi ditu.

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los integrantes de un grupo.

e) Talde-lanean banakoen arteko desberdintasunak errespetatu ditu.

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.

f) Taldeko komunikazioaren oztopo nagusiak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal.

g) Talde-laneko prozedura gisa zereginen banaketa zehaztu du.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo.

h) Lan-giro lasaia eta lankidetzakoa sortzen lagundu du.

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.

3.– Gatazkak kudeatzeko eta arazoak ebazteko teknikak aplikatzen ditu, ezarritako jardun-jarraibideak interpretatuta.

3.– Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, interpretando las pautas de actuación establecidas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Arazoen eta gatazken sorburuak aztertu ditu.

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos.

b) Erabilitako baliabide teknikoak arazo estandarren motekin lotu ditu.

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de problemas estándar.

c) Jarraitu den prozesua eta arazo baten ebazpenean lortutako emaitzak argi eta garbi eta ordenaturik aurkeztu ditu.

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los resultados obtenidos en la resolución de un problema.

d) Egin beharreko lanak planifikatu ditu, zailtasunak eta horiek gainditzeko modua aurreikusita.

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

e) Arazoak ebazteko egon daitezkeen konponbideei dagokienez, besteen iritziak errespetatu ditu.

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles vías de solución de problemas.

f) Gatazkak ebazteko negoziazioaren elementuak eta kontzeptuak definitu ditu.

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la resolución de conflictos.

g) Negoziazio-egoera batean, ager daitezkeen portaerak identifikatu ditu, baita horien eraginkortasuna ere.

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de negociación y la eficacia de los mismos.

h) Datuak eta iritziak bereizi ditu.

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones.

4.– Lanbide-eginkizunak garatzeko duen gizarte-gaitasuneko maila baloratzen du, eta pertsonen arteko eta taldeko harremanetan duen eragina aztertzen du.

4.– Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Gizarte-gaitasuna ebaluatzeko adierazleak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la competencia social.

b) Profesionalaren abiapuntuko egoera pertsonala eta soziala erregistratu du.

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del profesional.

c) Datuak ezarritako euskarrietan erregistratu ditu.

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Bildutako datuak interpretatu ditu.

d) Se han interpretado los datos recogidos.

e) Hobetu beharreko jardunak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso mejorar.

f) Hobekuntzan bete beharreko jarraibideak ezarri ditu.

f) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.

g) Prozesuaren amaierako balorazioa egin du.

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Komunikazio- eta gizarte-harremanetako estrategiak eta teknikak ezaugarritzea.

1.– Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen gizarte-harremanen funtsezko ezaugarriak deskribatzea.

Descripción de las características fundamentales de las relaciones sociales de las personas mayores y discapacitadas.

Pertsonen arteko trebetasunak eta gizarte-trebetasunak sortzera, mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren jarduerak eta esku-hartzeak erabiltzea.

Utilización de diferentes actividades e intervenciones dirigidas a la creación, mantenimiento y mejora de las habilidades interpersonales, destrezas sociales.

Erabiltzaileak hainbat testuingurutan izan beharreko gizarte-harremanak erraztuko dituzten banako eta taldeko esku-hartzeetako jarduerak eta estrategiak identifikatzea.

Identificación de actividades y estrategias de intervención individual y grupal que favorezca la relación social de la usuaria o usuario en diferentes contextos:

– Familia-ingurunea.

– Entorno familiar.

– Egoitza.

– Centro residencial.

– Lanerako edo aisialdirako zentroa.

– Centro ocupacional o de ocio.

Adinaren edo minusbaliotasunaren arabera gizarte-harremanetan izaten diren berariazko zailtasunak identifikatzea.

Identificación de las dificultades específicas en la relación social en función de la edad o de la discapacidad.

Gizarte-harremanak erraztuko dituzten teknologia berriak erabiltzea.

Uso de las nuevas tecnologías facilitadoras de la relación social.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen gizarte-harremanen ezaugarriak. Oinarrizko gizarte-trebetasunak. Inguruneko faktoreak eta gizarte-harremanetan eta eguneroko bizimoduan duten eragina.

Características de la relación social de las personas mayores y discapacitadas o discapacitados. Habilidades sociales fundamentales. Factores del entorno y su incidencia en la relación social y en la vida cotidiana.

Adinaren edo minusbaliotasunaren arabera gizarte-harremanetan izaten diren berariazko zailtasunak.

Dificultades específicas en la relación social en función de la edad o de la discapacidad.

Babes-mekanismoak.

Los mecanismos de defensa.

Instituzioan edo etxean adineko pertsonaren edo minusbaliatuaren gizarte-harremanak errazteko teknikak, prozedurak eta estrategiak.

Técnicas, procedimientos y estrategias para favorecer la relación social de la persona mayor o discapacitada en la institución o en el domicilio:

– Gizarte-harremanetan, banakoetan eta taldekoetan, ondoan egon eta laguntzeko jarduerak. Ezaugarriak. Esku hartzeko estrategiak.

– Actividades de acompañamiento y de apoyo a las relaciones sociales, individuales y grupales. Características. Estrategias de intervención.

– Baliabideak.

– Medios y recursos.

– Gizarte-harremanak erraztuko dituzten teknologia berrien aplikazioen ezagutza eta maneiua: Internet, posta elektronikoa, txatak, eta abar.

– Conocimiento y manejo de aplicaciones de nuevas tecnologías facilitadoras de la relación social: Internet, correo electrónico, chats, etc.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores y discapacitadas.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekiko eta/edo minusbaliatuekiko harremanetan.

Trato adecuado en la relación con las personas mayores y discapacitadas.

Talde-lanean betetzen duen zeregina bere egitea eta elkarlanean jardutea.

Colaboración y asunción de su papel en el equipo de trabajo.

2.– Talde-laneko teknikak aplikatzea.

2.– Aplicación de técnicas de trabajo en grupo.

Taldeen ezaugarriak eta funtzionamendua aztertzea.

Análisis de las características y el funcionamiento de grupos.

Talde bateko kideen rolak, funtzioak eta zereginak ezaugarritzea.

Caracterización de los roles, funciones y tareas de los integrantes de un grupo.

Parte-hartzea sustatzeko beharrezko estrategiak identifikatzea, ekarpenak sustatuta.

Identificación de las estrategias necesarias para motivar la participación, potenciando las aportaciones.

Taldearen kohesioa eta integrazioa optimizatzea.

Optimización de la integración y la cohesión grupal.

Talde-dinamika: rolak eta gidaritza.

La dinámica de grupo: roles y liderazgo.

Taldeko komunikazioa: taldearen garapenean duen garrantzia.

La comunicación grupal: importancia en el desarrollo del grupo.

Zereginen antolamendua eta banaketa.

La organización y reparto de tareas.

Sormenaren estimulazioa.

La estimulación de la creatividad.

Taldearen funtzionamenduaren behaketa.

La observación del funcionamiento del grupo.

Elkarlanerako estrategiak.

Estrategias para un trabajo cooperativo.

Komunikazioa erraztuko duten komunikazio- eta hedatze-dohainak izatea.

Dotes comunicativas y de expansión, que faciliten la intercomunicación.

Talde koordinatuak antolatzeko sentsibilitatea eta sormena izatea.

Sensibilidad y creatividad a efectos de organización de grupos coordinados.

Antolamendu- eta zintzotasun-dohainak izatea eta, hala, talde-lanaren martxa egokia eta errendimendua bermatzea.

Dotes de organización y cordialidad, garantizando el rendimiento y la buena marcha del trabajo en equipo.

3.– Gatazkak kudeatzeko eta arazoak konpontzeko teknikak aplikatzea.

3.– Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas.

Pertsonen arteko harremanetan gatazkak hautematea.

Identificación de conflictos en las relaciones interpersonales.

Gatazkak ebazteko estrategiak aplikatzea.

Aplicación de las estrategias de la resolución de conflictos.

Gatazka baten suposizio praktiko batean, gatazka ebazteko erabakiak hartzea.

Toma de decisiones para su resolución, en un supuesto práctico de un conflicto.

Pertsonen arteko harremanetako gatazka.

El conflicto en las relaciones interpersonales.

Gatazkak ebazteko teknikak, prozedurak eta estrategiak.

Técnicas, procedimientos y estrategias de resolución de conflictos.

Gatazka baten aurrean hartu beharreko erabakiak.

La toma de decisiones ante un conflicto.

Dagokion errealitatea kritikoki behatzea.

Observación crítica de la realidad con la que se trabaja.

Arazoak eta gatazkak ebazteko garaian errespetua eta tolerantzia baloratzea.

Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos.

4.– Gizarte-gaitasuna bera baloratzea.

4.– Valoración de la propia competencia social.

Gizarte-gaitasunaren datuak erregistratzea eta interpretatzea.

Registro e interpretación de datos de la competencia social.

Hasierako prestakuntzako eta lan-bizialdi osoko prestakuntzako prozesuak aztertzea.

Análisis y procesos de formación inicial y a lo largo de la vida profesional.

Autoebaluazioa egitea.

Realización de la autoevaluación.

Gizarte-gaitasuna: adierazleak.

La competencia social: indicadores.

Autoebaluazioa gizarte-laneko profesionalarengan.

La autoevaluación en el profesional del trabajo social.

Gaitasun soziala hobetzeko estrategia gisa autoebaluazioa baloratzea.

Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.

3. lanbide-modulua: Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta premiak

Módulo Profesional 3: Características y necesidades de las personas en situación de dependencia

Kodea: 0212

Código: 0212

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 132 ordu

Duración: 132 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Autonomia pertsonalaren kontzeptua ezaugarritzen du eta haren prebentzioan eta sustapenean zein haren narriaduran esku hartzen duten faktoreak aztertzen ditu.

1.– Caracteriza el concepto de autonomía personal analizando los factores que intervienen tanto en su prevención y promoción como en su deterioro.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Autonomia pertsonala eta bizimodu independentea sustatzearekin lotzen diren oinarrizko prozesuak deskribatu ditu.

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la promoción de la autonomía personal y la vida independiente.

b) Autonomia pertsonaleko trebetasunak ezaugarritu ditu.

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía personal.

c) Autonomia pertsonala eta bizimodu independentea mantentzea errazten edo galarazten duten faktoreak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el mantenimiento de la autonomía personal y la vida independiente.

d) Autonomia pertsonala galtzearekin lotzen diren emoziozko eta jarrerazko asaldura nagusiak deskribatu ditu.

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía personal.

e) Autonomia galtzearen adierazle nagusiak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los indicadores generales de la pérdida de autonomía.

f) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren hautespen-ahalmena errespetatu beharra justifikatu du.

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad de elección de la persona en situación de dependencia.

g) Mendekotasun-egoerak atzeratzeko prebentzioaren garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia de la prevención para retrasar las situaciones de dependencia.

h) Autonomia pertsonalean eta ongizate fisikoan eta psikosozialean subjektuaren inguruneak eta familiak duen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno del sujeto en el mantenimiento de su autonomía personal y su bienestar físico y psicosocial.

2.– Zahartze-prozesuarekin lotzen diren mendekotasun-mailak eta beharrezko laguntzak sailkatzen ditu, zahartzeak eragiten dituen aldaketak eta narriadurak aztertuta.

2.– Clasifica los niveles de dependencia y las ayudas requeridas asociados al proceso de envejecimiento, analizando los cambios y deterioros producidos por el mismo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zahartzearen ondoriozko aldaketa biologikoak, psikologikoak eta sozialak, batetik, eta pertsonaren eguneroko bizimoduan sortzen dituzten zailtasunak, bestetik, lotu ditu.

a) Se han relacionado los cambios biológicos, psicológicos y sociales propios del envejecimiento con las dificultades que implican en la vida diaria de la persona.

b) Adineko pertsonarengan ohikoenak diren patologiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las patologías más frecuentes en la persona mayor.

c) Adineko pertsonen ezaugarri eta behar nagusiak deskribatu ditu.

c) Se han descrito las principales características y necesidades de las personas mayores.

d) Adineko pertsonen berezko narriadura pertsonalaren eta sozialaren agerpen nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las principales manifestaciones de deterioro personal y social propio de las personas mayores.

e) Narriadura fisikoaren, psikologikoaren eta sozialaren mailak mendekotasun-mailekin eta beharrezko laguntza motarekin lotu ditu.

e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, psicológico y social con los grados de dependencia y el tipo de apoyo requerido.

f) Adineko pertsonen jokabide eta portaera bereizgarriak deskribatu ditu, betiere mendekotasunari arreta egiteko zerbitzura egokitzeko aldian eta erreferentziazko profesionalera egokitzeko aldian.

f) Se han descrito las conductas y comportamientos característicos de las personas mayores durante el período de adaptación al servicio de atención a la dependencia y a la o el profesional de referencia.

g) Adineko pertsonaren familiako zaintzaileen eta zaintzaile ez-profesionalen orientazio- eta laguntza-premiak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las necesidades de orientación y apoyo de las cuidadoras y de los cuidadores familiares y no profesionales de la persona mayor.

h) Adineko pertsonen erabakiak eta interesak errespetatzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas mayores.

3.– Minusbaliotasuna duten pertsonen ezaugarriak ezagutzen ditu, eta mendekotasun-mailarekin eta beharrezko laguntzarekin lotzen ditu.

3.– Reconoce las características de las personas con discapacidad relacionándolas con los niveles de dependencia y la ayuda requerida.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Minusbaliotasun kontzeptuaren bilakaera aldaketa sozialekin, kulturalekin, ekonomikoekin eta zientifiko-teknologikoekin lotu du.

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad con los cambios sociales, culturales, económicos y científico-tecnológicos.

b) Minusbaliotasun motak eta pertsonen eguneroko bizimoduan eragiten dituzten zailtasunak lotu ditu.

b) Se han relacionado los diferentes tipos de discapacidad con las dificultades que implican en la vida cotidiana de las personas.

c) Minusbaliotasuna duten pertsonen behar psikologiko eta sozial nagusiak deskribatu ditu.

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y sociales de las personas con discapacidad.

d) Hainbat tipologiatako minusbaliotasunak eta mailak mendekotasun-mailarekin eta beharrezko laguntza motarekin lotu ditu.

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo precisado.

e) Bizimodu independentearen printzipioak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los principios de la vida independiente.

f) Minusbaliotasuna duten pertsonen zaintzaile ez-profesionalen orientazio- eta laguntza-premiak deskribatu ditu.

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los cuidadores no profesionales de la persona con discapacidad.

g) Minusbaliotasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonen autonomia errazteko oztopo fisikoak ezabatzearen garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad física o sensorial.

h) Minusbaliotasuna duten pertsonen erabakiak eta interesak errespetatzearen garrantzia argudiatu du.

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones e intereses de las personas con discapacidad.

4.– Mendekotasuna sortzen duten gaixotasunak deskribatzen ditu, eta gaixotasun horiek jasaten dituzten pertsonen gaineko ondorioak zehazten ditu.

4.– Describe las enfermedades generadoras de dependencia determinando sus efectos sobre las personas que las padecen.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Gaixotasun akutuak, kronikoak eta terminalak ezaugarritu ditu, gaixorik dagoen pertsonaren autonomia pertsonalean duen eragina kontuan izanik.

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas y terminales por su influencia en la autonomía personal de la persona enferma.

b) Mendekotasuna eragiten duten gaixotasunak dituzten gaixoen ezaugarri eta behar psikologiko eta sozial nagusiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las principales características y necesidades psicológicas y sociales de las y los pacientes con enfermedades generadoras de dependencia.

c) Ohikoenak diren buruko gaixotasunen ezaugarri nagusiak definitu ditu.

c) Se han definido las principales características de las enfermedades mentales más frecuentes.

d) Buruko gaixotasunek autonomia pertsonalean eta sozialean duten eragina deskribatu du.

d) Se ha descrito la influencia de las enfermedades mentales en la autonomía personal y social de las personas que las padecen.

e) Gaixorik dauden pertsonen laguntza asistentzial eta psikosozialeko premiak identifikatu ditu, duten gaixotasunaren tipologiaren arabera.

e) Se han identificado las necesidades de apoyo asistencial y psicosocial de las personas enfermas en función de la tipología de enfermedad que padecen.

f) Gaixorik dauden pertsonen behar psikologikoei eta sozialei arreta egiteko jarraibide nagusiak deskribatu ditu.

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las necesidades psicológicas y sociales de las personas enfermas.

g) Gaixorik dagoen pertsonaren zaintzaile ez-profesionalen orientazio- eta laguntza-premiak deskribatu ditu.

g) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a las cuidadoras y los cuidadores no profesionales de la persona enferma.

h) Gaixorik dagoen pertsonaren jokabidean gaixotasunak duen eraginari buruz sentsibilizatu du.

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la conducta de la persona enferma.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Autonomia pertsonalaren kontzeptua ezaugarritzea.

1.– Caracterización del concepto de autonomía personal.

Autonomia pertsonaleko trebetasunak ezaugarritzea.

Caracterización de las habilidades de autonomía personal.

Autonomia pertsonala eta bizimodu independentea mantentzea errazten edo galarazten duten faktoreak identifikatzea.

Identificación de los factores que favorecen o inhiben el mantenimiento de la autonomía personal y la vida independiente.

Autonomia pertsonala galtzearekin lotzen diren emoziozko eta jarrerazko asaldura nagusiak deskribatzea.

Descripción de las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía personal.

Esku-hartzearen xede diren kolektiboen berezko aldaketa biologikoak, psikologikoak eta sozialak aztertzea, horiek pertsonaren eguneroko moldaeran dakartzaten zailtasunekin:

Análisis de las relaciones entre los cambios biológicos, psicológicos y sociales propios de los colectivos de intervención, con las dificultades que acarrean para el desenvolvimiento diario de la persona:

– Autonomia pertsonaleko ohituretan.

– En sus hábitos de autonomía personal.

– Ingurunearekiko erlazioan eta komunikazioan.

– En su relación y comunicación con el entorno.

Psikologiako oinarrizko kontzeptuak: bizi-zikloa, prozesu kognitiboak, emozionalak eta jokabidekoak.

Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y conductuales.

Autonomia eta mendekotasuna.

Autonomía y dependencia.

Autonomia pertsonaleko trebetasunak.

Habilidades de autonomía personal.

Autonomia pertsonalaren sustapena.

Promoción de la autonomía personal.

Autonomia galtzearekin lotzen diren asaldura emozionalak eta jokabidekoak.

Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía.

Autonomia pertsonala mendekotasunaren aurrean jarduteko estrategia gisa sustatzea.

La promoción de la autonomía personal como estrategia de actuación frente a la dependencia.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen hautespen-ahalmena errespetatzearen garrantziaz sentsibilizatzea.

Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las personas en situación de dependencia.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekiko eta/edo minusbaliatuekiko harremanetan.

Trato adecuado en la relación con las personas mayores y discapacitadas.

2.– Zahartze-prozesuak sailkatzea.

2.– Clasificación de los procesos de envejecimiento.

Adineko pertsonei arreta egiteko eta laguntza integrala emateko behar bereziak identifikatzea.

Identificación de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las personas mayores.

Adineko pertsonen patologiarik ohikoenak ezaugarritzea.

Caracterización de las patologías más frecuentes de las personas mayores.

Pertsonek, bizi-bilakaeraren barruan, alderdi biologikoetan, psikologikoetan eta harremanetakoetan jasaten dituzten aldaketen prozesua deskribatzea.

Descripción del proceso de cambio que sufren las personas a lo largo de su evolución vital, en sus aspectos, biológicos, psicológicos y relacionales.

Ohikoenak diren minusbaliotasun motak eta etiologiak sailkatzea, eta horietako bakoitzak minusbaliatuaren jardun autonomoan dituen inplikazioak identifikatzea.

Clasificación de las etiologías y tipos de discapacidad más frecuentes, identificando las implicaciones que cada una tiene en el desenvolvimiento autónomo de la persona que la padece.

Adineko pertsonen eta/edo minusbaliatuen sexualitatearen ezaugarriak eta bilakaera azaltzea.

Explicación de la evolución y características de la sexualidad de las personas mayores y discapacitadas.

Zahartze-prozesua. Kontzeptua eta teoriak.

El proceso de envejecimiento. Concepto y teorías.

Zahartzeak adineko pertsonaren bizi-kalitatean eta autonomian duen eragina.

Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona mayor.

Adineko pertsonengan ohikoenak diren patologiak.

Patologías más frecuentes en la persona mayor.

Ezaugarriak eta aldaketa biologikoak, psikosozialak eta gaitasun kognitiboetakoak.

Características y cambios biológicos, psicosociales y de las capacidades cognitivas.

Sexualitatea adineko pertsonengan. Bizi-kalitatean duen eragina.

La sexualidad en las personas mayores. Incidencias en la calidad de vida.

Adineko pertsonen gizarte-ingurunearen bilakaera. Zahartzearen gizarte-ikuspegia. Faktoreak.

Evolución del entorno social de la persona mayor. Concepción social de envejecimiento. Factores.

Adineko pertsona arreta-zerbitzura eta arreta egiten dioten profesionaletara egokitzeko prozesua.

El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los profesionales que lo atienden.

Zahartzeak adineko pertsonen eguneroko bizimoduan eta haren ingurunean dituen ondorioekin sentsibilizatzea.

Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de las personas mayores y su entorno.

Adineko pertsonen autodeterminazio-gaitasuna errespetatzea.

Respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores.

3.– Minusbaliotasuna duten pertsonen ezaugarriak ezagutzea.

3.– Reconocimiento de las características de las personas con discapacidad.

Minusbaliotasuna duten pertsonen ezaugarriak eta premiak identifikatzea.

Identificación de las características y necesidades de las personas con discapacidad.

Minusbaliotasuna duten pertsonengan autonomia sustatzea.

Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad.

Minusbaliotasuna duten pertsonen autonomian oztopo fisikoak ezaugarritzea.

Caracterización de las barreras físicas en la autonomía de las personas con discapacidad.

Mendekotasun-egoerarik ohikoenen kontzeptua, sailkapena eta etiologiak.

Concepto, clasificación y etiologías más frecuentes de situaciones de dependencia.

Bizi-kalitatea.

Calidad de vida.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen inguruneko pertsonei zuzendutako orientazioa eta laguntza.

Apoyo y orientación a las personas del entorno de las personas en situación de dependencia.

Generoaren ikuspegia minusbaliotasunean.

La perspectiva de género en la discapacidad.

Minusbaliotasuna, autonomia eta mendekotasun-mailak.

La discapacidad, autonomía y niveles de dependencia.

Minusbaliatuen eguneroko bizimoduan eta haien ingurunean minusbaliotasunak duen eraginarekin sentsibilizatzea.

Sensibilidad acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las personas afectadas y su entorno.

Adineko pertsonen autodeterminazioa errespetatzea.

Respeto a la autodeterminación de las personas mayores.

4.– Mendekotasuna eragiten duten gaixotasunak deskribatzea.

4.– Descripción de las enfermedades generadoras de dependencia.

Gaixotasun kronikoekin edo endekapenezko gaixotasunekin lotzen diren premiak eta ezaugarriak identifikatzea.

Identificación de las características y necesidades asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas.

Gaixotasun kroniko eta endekapenezko gaixotasun nagusiak ezaugarritzea.

Caracterización de las principales enfermedades crónicas o degenerativas.

Gaixoaren zaintzaile ez-profesionalentzako laguntza motak sailkatzea.

Clasificación de los diferentes tipos de apoyo a los cuidadores no profesionales de la persona enferma.

Buruko gaixotasuna. Buruko gaixotasuna duten pertsonen deskribapena, jokabidea eta portaera.

La enfermedad mental. Descripción, conductas y comportamientos de personas con enfermedad mental.

Gaixotasun kronikoak edo endekapenezkoak.

Enfermedades crónicas o degenerativas.

Gaixotasun kronikoak edo endekapenezkoak dituzten pertsonen zaintzaileentzako laguntza eta orientazio motak.

Tipos de apoyo y orientación a las cuidadoras y los cuidadores de las personas con enfermedad crónica o degenerativa.

Gaixotasunak gaixoarengan eta haren ingurunean dituen ondorioekin sentsibilizatzea.

Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que la padecen y su entorno.

Erabiltzaileari egiten zaion arretaren kalitatearekiko interesa izatea.

Interés por la calidad de la atención al usuario.

4. lanbide-modulua: Laguntza eta arreta psikosoziala

Módulo Profesional 4: Atención y apoyo psicosocial

Kodea: 0213

Código: 0213

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 252 ordu

Duración: 252 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Lana egingo duen ingurunea antolatzen du, eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen behar psikosozialak instituzioaren edo etxearen ezaugarriekin lotzen ditu.

1.– Organiza el entorno donde desarrolla su labor relacionando las necesidades psicosociales de las personas en situación de dependencia con las características de la institución o el domicilio.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoera psikosozialean eragina duten instituzioaren edo etxearen ezaugarri funtzionalak eta antolamendukoak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características organizativas y funcionales de la institución o el domicilio que inciden en la situación psicosocial de las personas en situación de dependencia.

b) Gizarte-harremanetan eragina duten ingurumen-faktoreak eta elementu espazialak eta materialak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos espaciales y materiales que inciden en la relación social.

c) Jasotako orientazioak, premiak eta pertsonen ezaugarriak, ohiturak eta gustuak errespetatu ditu, baita espazioak eta altzariak mantentzean segurtasun- eta higiene-arauak ere.

c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las necesidades y características de las personas, sus costumbres y gustos, así como las normas de seguridad e higiene en el mantenimiento de los espacios y el mobiliario.

d) Erabiltzaileak eta zaintzaile informalak espazioen eta materialen arloan orientatu ditu, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen jardun autonomoa, komunikazioa eta bizikidetasuna errazteko.

d) Se ha orientado sobre los espacios y materiales a la usuaria o al usuario y cuidadoras o cuidadores informales para favorecer el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y la convivencia de las personas en situación de dependencia.

e) Espazioak dekoratu ditu, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren beharretara egokituta, baita instituzioaren jarduera-programara, egutegira eta kultura-ingurunera ere.

e) Se han decorado los espacios adaptándolos a las necesidades de la persona en situación de dependencia, así como al calendario, al entorno cultural y al programa de actividades de la institución.

f) Lantegi-ikasgela edo etxe bateko materialak eta tresnak antolatzeko eta, horrela, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren autonomia errazteko seinaleztapen- eta sinbolizazio-elementuak egin ditu.

f) Se han confeccionado los elementos de señalización y simbolización para organizar los materiales y enseres de un aula taller o un domicilio, y de esta manera facilitar la autonomía de la persona en situación de dependencia.

g) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko espazioa antolatzearen alde onak justifikatu ditu.

g) Se han justificado las ventajas de organizar el espacio de cara a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.

h) Instituzioaren eta etxearen barruan esku-hartzeko espazioaren antolamenduan ekimena erakutsi du.

h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio de intervención dentro de la institución y del domicilio.

2.– Laguntza psikosozialeko estrategiak eta gizarte-harremanetako trebetasunak hautatzen ditu, eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen premiak eta ezaugarriak aztertzen ditu, baita ezarritako lan-plangintza ere.

2.– Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y habilidades de relación social analizando las necesidades y características de las personas en situación de dependencia y el plan de trabajo establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen gizarte-harremanen funtsezko ezaugarriak eta premiak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las características y necesidades fundamentales de las relaciones sociales de las personas en situación de dependencia.

b) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako laguntza psikosoziala antolatzeko eta harreman berriak sortzeko estrategiak eta irizpideak aztertu ditu.

b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la intervención referida al apoyo psicosocial a las personas en situación de dependencia y la creación de nuevas relaciones.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen gizarte-trebetasunak laguntzeko eta garatzeko baliabideak, bitartekoak, teknikak eta estrategiak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y estrategias de apoyo y desarrollo de las habilidades sociales de las personas en situación de dependencia.

d) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen harreman-ahalmenak mantentzea erraztuko duten adierazpen eta komunikazioko baliabideak eta bitartekoak hautatu ditu.

d) Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y comunicativos que favorecen el mantenimiento de las capacidades relacionales de las personas en situación de dependencia.

e) Eguneroko egoeretara egokitutako gizarte-trebetasunak mantentzen eta garatzen lagunduko duten teknikak eta estrategiak hautatu ditu.

e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para colaborar en el mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales adaptadas a las situaciones cotidianas.

f) Ingurunearekiko gizarte-harremanak mantentzeko informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatu ditu.

f) Se han aplicado las tecnologías de información y comunicación para el mantenimiento de la relación social con el entorno.

g) Jokabidea aldatzeko eta gatazkak konpontzeko teknikak aplikatu ditu, betiere behar bereziak dituzten pertsonei gizarte-arreta egiteko.

g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de resolución de conflictos para la atención social a personas con necesidades especiales.

h) Erabiltzaile bakoitzaren gizarte-harremanetako trebetasunak erabiltzeko eta komunikazio-jarraibideak errespetatzeko beharra justifikatu du.

h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de comunicación y uso de las habilidades de relación social de cada usuaria o usuario.

3.– Psikologiaren, errehabilitazioaren eta lanerako prestakuntzaren arloko mantentze eta entrenamenduko teknikak eta ariketak aplikatzen ditu mendekotasun-egoeran dauden pertsonekin, betiere ezarritako jardun-planari jarraituta.

3.– Aplica técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional con las personas en situación de dependencia, siguiendo el plan de intervención establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Adinekoen, minusbaliatuen eta gaixoen motibazioek eta ikaskuntzek dituzten berariazko ezaugarriak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las características específicas que presentan la motivación y el aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y enfermas.

b) Gaitasun kognitiboak mantentzeko eta hobetzeko ariketetarako eta jardueretarako jardun-estrategia egokiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado estrategias de intervención adecuadas a la realización de ejercicios y actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas.

c) Errehabilitazioko eta mantentze kognitiboko jarduerak aplikatu ditu, erabiltzaileen berariazko beharretara eta programaziora egokituta.

c) Se han aplicado las diversas actividades (rehabilitadoras y de mantenimiento cognitivo) adaptándolas a las necesidades específicas de las usuarias o usuarios y a la programación.

d) Gaitasun kognitiboak mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren ariketak eta jarduerak egiteko materialak ekimenez eta sormenez erabili ditu.

d) Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, para la realización de ejercicios y actividades dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas.

e) Autonomia pertsonala mantentzeko eta hobetzeko jarduerak egin ditu.

e) Se han realizado las actividades para el mantenimiento y mejora de la autonomía personal.

f) Mantentze eta entrenamendu kognitiboko ariketak egitean, mendekotasun-egoeran dauden pertsonekin elkarlanean jardun du.

f) Se ha colaborado con la persona en situación de dependencia en la realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento cognitivo.

g) Psikologiaren, errehabilitazioaren eta lanerako prestakuntzaren arloko mantentze eta entrenamenduko jarduerak eta ariketak egitean, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen mugak errespetatu ditu, fisikoak ez ezik, kulturalak ere bai.

g) Se han respetado las limitaciones de las personas en situación de dependencia, no sólo físicas sino también culturales, a la hora de realizar las actividades y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional.

h) Psikologiaren, errehabilitazioaren eta lanerako prestakuntzaren arloko mantentze eta entrenamenduko jarduerak eta ariketak planifikatzean, mendekotasun-egoeran dauden pertsonak motibatzeko teknikak aplikatu ditu.

h) Se han aplicado técnicas de motivación para personas en situación de dependencia en la planificación de los ejercicios y actividades de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional.

4.– Gizarte-harremanetako jardueretan eta eguneroko bizimodua kudeatzeko jardueretan, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren ondoan egoteko teknikak ezaugarritzen ditu, baliabide komunitarioak pertsona horren beharrekin lotuta.

4.– Caracteriza las técnicas de acompañamiento para actividades de relación social y de gestión de la vida cotidiana relacionando los recursos comunitarios con las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ondoan egoteko premiak identifikatzeko diziplinarteko taldearen informazioa lortu du.

a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar para identificar las necesidades de acompañamiento de la persona en situación de dependencia.

b) Instituzio baten barruan zein etxean, pertsona horren ondoan egotean, egin beharreko jarduerak identifikatu ditu, betiere inplikatutako pertsonen eskubideak errespetatuta.

b) Se han identificado las actividades de acompañamiento que se han de hacer, tanto en una institución como en el domicilio, respetando los derechos de las personas implicadas.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala erraztuko duten irizpideak eta estrategiak hautatu ditu, pertsona horiei laguntzeko egoeretan.

c) Se han seleccionado criterios y estrategias que favorezcan la autonomía personal de las personas en situación de dependencia en las situaciones de acompañamiento.

d) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen baliabide komunitarioak pertsona horren ondoan egoteko zereginetara egokitu ditu, baliabideez gozatzeko eta baliatzeko, betiere ezaugarri eta interes pertsonalen arabera.

d) Se han adaptado los recursos comunitarios de las personas en situación de dependencia al acompañamiento para el disfrute del ocio y el acceso a los recursos de acuerdo con sus características e intereses personales.

e) Pertsona horien ondoan egotearen ondoriozko jarduerak erregistratu ditu, baita jarduera horietan izandako gorabeherak ere.

e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de acompañamiento así como las incidencias surgidas durante las mismas.

f) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen interesak errespetatu ditu aisialdiko jarduerak egitean.

f) Se han respetado los intereses de las personas en situación de dependencia en la realización de actividades de ocio y tiempo libre.

g) Pertsona horien ondoan egoteko zereginetan, ezarritako jarraibideak, orientazioak eta protokoloak errespetatzea baloratu du.

g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y protocolos establecidos en las tareas de acompañamiento.

5.– Instituzioaren talde-animazioko estrategiak eta teknikak deskribatu ditu, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen premiak aztertuta.

5.– Describe estrategias y técnicas de animación grupal en la institución analizando las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen aisialdiko jarduerak dinamizatzeko animazio-teknikak definitu ditu.

a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las actividades de ocio de las personas en situación de dependencia.

b) Instituzio jakin batean egiten diren jardueretan parte-hartzea sustatuko duten animazio- eta motibazio-estrategiak deskribatu ditu.

b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación que potencien la participación en las actividades que se realizan en una institución concreta.

c) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako aisialdiko berariazko baliabide egokiak hautatu ditu.

c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados a las personas en situación de dependencia.

d) Erabiltzaileentzako material ludiko egokiak aztertu ditu, eta horien ezaugarriak eta utilitateak zehaztu ditu.

d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico adecuados a los usuarios determinando sus características y sus utilidades.

e) Instituzioaren barruko eta kanpoko aisialdiko jarduerak deskribatu ditu, erabiltzaileen premiak kontuan hartuta.

e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y fuera de la institución, teniendo en cuenta las necesidades de las usuarias o de los usuarios.

f) Instituzioaren barruan, aisialdiko eta kulturako baliabideen mantentzea eta kontrola antolatu du.

f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos de ocio y culturales dentro de la institución.

g) Instituzioan ekitaldi bereziak eta animazio-jarduerak diseinatzeko proposamen sortzaileak egin ditu.

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades de animación y eventos especiales en la institución.

h) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren autodeterminazio-printzipioak eta erabiltzaileen interesen errespetua justifikatu ditu, betiere haren aisialdia betetzeko garaian eta aisialdiko animazio-jardueretan parte hartzeko garaian.

h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y los principios de autodeterminación de la persona dependiente a la hora de ocupar su tiempo libre y participar en actividades de animación de ocio y tiempo libre.

6.– Zaintzaile informalentzako informazioa prestatzen du, horien eskaerak eta premiak baliabide komunitarioekin lotuta.

6.– Prepara información para las cuidadoras o los cuidadores no formales relacionando sus demandas y necesidades con los recursos comunitarios.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei zuzendutako baliabide ekonomikoak definitu ditu.

a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos a personas en situación de dependencia.

b) Gizarte-mailako, lanerako prestakuntzako, aisialdiko eta prestazio ekonomikoetako laguntza-baliabideen fitxategia landu du.

b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional, de ocio y tiempo libre, prestaciones económicas.

c) Zaintzaile informalek ohikoenak diren prestazioak eskatzeko dituzten bideak eta egin beharreko kudeaketak identifikatu ditu.

c) Se ha identificando las vías de acceso y las gestiones necesarias para que los cuidadores informales soliciten las prestaciones más frecuentes.

d) Laguntzak, prestazioak eta zerbitzuak eskatzeko formatuak eta ereduak identifikatu ditu.

d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de solicitud de ayudas, prestaciones y servicios.

e) Baliabide komunitarioak aurkitzeko informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabili ditu.

e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para localizar recursos comunitarios.

f) Erabiltzaileez arduratzen diren familiekin eta pertsonekin harremanetan jartzea justifikatu du.

f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con las familias y las personas que se encargan de las usuarias o los usuarios.

g) Familiekin eta zaintzaile informalekin komunikatzeko prozesuan egoki mintzatu da.

g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de comunicación con las familias y cuidadores no formales.

7.– Esku-hartzeen eta jardueren jarraipena baloratu du, eta hainbat iturritatik lortutako informazioa ebaluazio-tresnekin eta -protokoloekin lotu du.

7.– Valora el seguimiento de las intervenciones y actividades relacionando la información extraída de diferentes fuentes con los instrumentos y protocolos de evaluación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren arreta psikosozialean inplikatutako informazio-iturriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en la atención psicosocial de la persona en situación de dependencia.

b) Informazioa biltzeko tresnak definitu ditu, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren balorazioan eta harekiko esku-hartzearen ebaluazio-prozesuan erabiltzeko.

b) Se han definido lo diferentes instrumentos de recogida de información para su uso en el proceso de evaluación de la intervención y valoración de la persona en situación de dependencia.

c) Etxean bertan zein instituzioan, esku-hartze bakoitzaren eta ebaluazio-prozesuaren berariazko protokoloak bete ditu.

c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de cada intervención y del proceso de evaluación, tanto en el domicilio como en la institución.

d) Jardueren garapenean egindako behaketak erregistratzeko eta transmititzeko tresnak aplikatu ditu.

d) Se han aplicado instrumentos de registro y transmisión de las observaciones realizadas en el desarrollo de las actividades.

e) Lanbide-zeregina garatzean ebaluazio-prozesuen garrantzia baloratu du.

e) Se ha valorado la importancia de los procesos de evaluación en el desarrollo de su labor profesional.

f) Diziplinarteko taldeari informazioa helaraztearen garrantzia justifikatu du.

f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de la información al equipo interdisciplinar.

g) Egindako lanaren kalitatea hobetzeko informazioa lortzearen, erregistratzearen eta transmititzearen garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la información para mejorar la calidad del trabajo realizado.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Esku-hartzearen ingurunea antolatzea.

1.– Organización del entorno de intervención.

Gizarte-harremanetan eragina duten ingurumen-faktoreak eta faktore espazialak eta materialak deskribatzea.

Descripción de los factores ambientales, los factores espaciales y materiales que inciden en la relación social.

Altzariek bete beharreko eskakizunak eta ezaugarriak identifikatzea, eta, hala, behar bereziak dituzten erabiltzaileen orientazio espaziala, denborazkoa eta pertsonala erraztea.

Identificación de las características y requisitos que debe reunir el mobiliario, con el fin de favorecer la orientación espacial, temporal y personal de las usuarias o usuarios con necesidades especiales.

Jardungo den lekuko materialak eta/edo tresnak antolatzeko beharrezko seinaleztapen- eta sinbolizazio-elementuak diseinatzea eta egitea.

Elaboración del diseño y confección de los elementos de señalización y simbolización necesarios para organizar los materiales y enseres de donde se vaya a realizar la intervención.

Teknika plastikoak aplikatzea.

Aplicación de técnicas plásticas.

Inguruneko faktoreak eta gizarte-harremanetan eta eguneroko bizimoduan duten eragina.

Factores del entorno y su incidencia en la relación social y en la vida cotidiana.

Giroa komunikazioa eta gizarte-harremanak errazteko faktore gisa:

El ambiente como factor favorecedor de la comunicación y la relación social:

– Elementu espazialak eta materiala. Banaketa eta aurkezpena.

– Elementos espaciales y materiales: distribución y presentación.

Espazioen dekorazioa:

Decoración de espacios:

– Informazio- eta komunikazio-elementuak.

– Elementos informativos y comunicativos.

– Seinaleztapen- eta sinbolizazio-elementuak.

– Elementos de señalización y simbolización.

– Elementu bereizgarriak eta identifikaziokoak.

– Elementos distintivos y de identificación.

Sormenez eta ekimenez jardutea espazioak girotzean.

Iniciativa y creatividad en la ambientación de espacios.

Lan-taldearekin lankidetzan aritzea.

Colaboración con el equipo de trabajo.

2.– Laguntza psikosozialeko estrategiak eta gizarte trebetasunak hautatzea.

2.– Selección de estrategias de apoyo psicosocial y habilidades sociales.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonengan gizarte-harremanak erraztuko dituzten estrategiak aztertzea.

Análisis de estrategias que favorezcan la relación social en las personas en situación de dependencia.

Gizarte-trebetasunak garatzeko teknikak eta estrategiak aplikatzea.

Aplicación de técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen gizarte-harremanen funtsezko ezaugarriak deskribatzea.

Descripción de las características fundamentales de las relaciones sociales de las personas mayores y discapacitadas.

Erabiltzaileek hainbat testuingurutan izan beharreko gizarte-harremanak erraztuko dituzten banako eta taldeko esku-hartzeetako jarduerak eta estrategiak identifikatzea.

Identificación de actividades y estrategias de intervención individual y grupal, que favorezcan la relación social de las usuarias o de los usuarios.

Etxeko edo instituzioko arretan gatazkak konpontzea.

Resolución de conflictos en la atención domiciliaria o institucional.

Harreman-ahalmenak manten daitezen errazteko adierazpen-baliabideak zehaztea.

Determinación de recursos expresivos para favorecer el mantenimiento de las capacidades de relación.

Ingurunearekiko gizarte-harremanak hobetzeko eta mantentzeko dauden informatika-baliabideak aplikatzea: Internet, posta elektronikoa, txatak, eta abar.

Aplicación de los recursos informáticos existentes para la mejora y el mantenimiento de la relación social con el entorno: acceso a Internet, correo electrónico, etc.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen gizarte-harremanen ezaugarriak.

Características de la relación social de las personas mayores y discapacitadas.

Oinarrizko gizarte-trebetasunak.

Habilidades sociales fundamentales.

Adinaren edo minusbaliotasunaren arabera gizarte-harremanetan izaten diren berariazko zailtasunak.

Dificultades específicas en la relación social en función de la edad o la discapacidad.

Instituzioan edo etxean adineko pertsonaren edo minusbaliatuaren gizarte-harremanak errazteko teknikak, prozedurak eta estrategiak.

Técnicas, procedimientos y estrategias para favorecer la relación social de la persona mayor o discapacitada en la institución o domicilio.

Gizarte-harremanetan, banakoetan eta taldekoetan, laguntzeko jarduerak. Ezaugarriak. Esku hartzeko estrategiak.

Actividades de acompañamiento y apoyo a la relación social individual y grupal. Características. Estrategias de intervención.

Baliabideak.

Medios y recursos.

Gizarte-harremanak erraztuko dituzten teknologia berriak.

Las nuevas tecnologías facilitadoras de la relación social.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekin eta/edo minusbaliatuekin.

Trato adecuado con las personas mayores y discapacitadas.

Adineko pertsonen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores.

3.– Psikologiaren, errehabilitazioaren eta lanerako prestakuntzaren arloko mantentze eta entrenamenduko teknikak eta ariketak aplikatzea.

3.– Aplicación de técnicas y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional.

Adinekoen, minusbaliatuen eta/edo gaixoen motibazioak eta ikaskuntzak irudikatzen dituzten berariazko ezaugarriak deskribatzea.

Descripción de las características específicas que presenta la motivación y el aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y enfermas.

Gaitasun kognitiboak mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren ariketak eta jarduerak egiteko material egokiak erabiltzea: oroimena; arrazoibidea; arreta; orientazio espaziala, denborazkoa eta pertsonala; lengoaia; eta abar.

Utilización de los materiales adecuados para la realización de ejercicios y actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas: memoria, razonamiento, atención, orientación espacial, temporal y personal, lenguaje, etc.

Autonomia pertsonaleko ohiturak sortzera, mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren esku hartzeko prozedurak eta teknikak sailkatzea.

Clasificación de las técnicas y procedimientos de intervención dirigidos a la creación, mantenimiento y mejora de los hábitos de autonomía personal.

Gaitasun kognitiboak mantentzera eta hobetzera zuzentzen diren esku hartzeko prozedurak eta teknikak sailkatzea.

Clasificación de las técnicas y procedimientos de intervención dirigidos al mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas.

Adineko pertsonen, minusbaliatuen edo gaixoen motibazioa eta ikaskuntza.

La motivación y el aprendizaje en las personas mayores, discapacitadas o enfermas.

Funtzio kognitiboak mantentzeko eta entrenatzeko jarduerak.

Actividades de mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas.

Adineko pertsonen edo minusbaliatuen trebetasun kognitiboen berariazko ezaugarriak: arrazoibidea; memoria; arreta; orientazio espaziala, denborazkoa eta pertsonala; lengoaia; eta abar.

Características específicas de las habilidades cognitivas de las personas mayores o discapacitadas: razonamiento, memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, lenguaje.

Autonomia-mailako ondorioak eta adierazpenak.

Manifestaciones y repercusiones en el nivel de autonomía.

Egiturazko materialen ezagutza, erabilera eta maneiua.

Conocimiento, uso y manejo de materiales estructurales.

Esku hartzeko eta laguntzeko estrategiak eta jarraibideak.

Las pautas y la elaboración de estrategias de intervención y apoyo.

Autonomia pertsonaleko ohiturak mantentzeko eta entrenatzeko jarduerak.

Actividades de mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal.

Autonomia-ohiturak sortzeko eta mantentzeko jardunak, teknikak eta prozedurak.

Las técnicas, procedimientos y estrategias de intervención en la creación y mantenimiento de hábitos de autonomía.

Eguneroko ohiturekin lotzen diren gatazkarik eta asaldurarik ohikoenak: elikadura, higienea, atsedena, gizarte-harremanak, eta abar.

Conflictos y trastornos más frecuentes relacionados con los hábitos cotidianos: alimentación, higiene, descanso, relación social, etc.

Gatazkak ebazteko teknikak, prozedurak eta estrategiak.

Técnicas, procedimientos y estrategias de resolución de conflictos.

Autonomiaren, gizarte-harremanen, lanerako prestakuntzaren, aisialdiaren eta errehabilitazioaren arloko jardueretara egokitutako jokabidea aldatzeko prozedurak eta estrategiak.

Procedimientos y estrategias de modificación de conducta adaptadas a las actividades de autonomía, de relación social, ocupacionales, de ocio o rehabilitadoras.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen egoera anomaloen aurrean erantzuteko eta behatzeko gaitasuna izatea.

Capacidad de observación y respuesta ante situaciones anómalas de las personas mayores y discapacitadas.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores y discapacitadas.

4.– Mendekotasun egoeran dauden pertsonen ondoan egoteko teknikak ezaugarritzea.

4.– Caracterización de técnicas de acompañamiento para personas con situación de dependencia.

Erabiltzailearen autonomia-maila eta laguntza-premiak egokitzea.

Adecuación del nivel de autonomía de la usuaria o el usuario y las necesidades de apoyo que presenta.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ondoan egoteko premiak identifikatzea.

Identificación de las necesidades de acompañamiento de la persona en situación de dependencia.

Dokumentazio pertsonalaren eta bizikidetasun-unitatearen erregistro-prozesuak gauzatzea (historial mediko-sanitarioa, legezko dokumentazioa, bankuetako dokumentazioa, zergak, eta abar).

Ejecución de los procesos de registro de la documentación personal y de la unidad convivencial (historial médico-sanitario, documentación legal, bancaria, impuestos, etc.).

Kudeaketa pertsonalean eta harremanen kudeaketan ezarritako protokoloak eta orientabideak jarraitzea.

Las orientaciones y protocolos establecidos en la gestión personal y relacional.

Aisialdian ondoan egotea.

El acompañamiento de ocio y tiempo libre.

Adineko pertsonekin edo minusbaliatuekin esku-hartzean ohikoenak diren kudeaketak eta laguntza.

El apoyo y las gestiones más frecuentes en la intervención con personas mayores o discapacitadas.

Pertsonaren ondoan egoteko funtzioetan teknikariak betetzen dituen eginkizunak eta zereginak: instituzioan edo bizikidetasun-unitatean.

Funciones y papel de la técnica o técnico en las funciones de acompañamiento: institución o unidad convivencial.

Familiako laguntza-jardunen eskakizunak eta ezaugarriak. Esku hartzeko arloak. Jardun-estrategiak.

Las características y los requisitos de las intervenciones de apoyo familiar. Áreas de intervención. Estrategias de actuación.

Dokumentazioaren erregistroa: historial mediko-sanitarioa, legezko dokumentazioa, bankuetakoa, zergak, eta abar.

El registro de la documentación: historial médico-sanitario, documentación legal, bancaria, impuestos, etc.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekin eta/edo minusbaliatuekin.

Trato adecuado con las personas mayores y discapacitadas.

Adineko pertsonen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores.

5.– Taldeko animazioko teknikak eta estrategiak deskribatzea.

5.– Descripción de estrategias y técnicas de animación grupal.

Kolektiboen aisialdi eta entretenimenduko jarduerak dinamizatzeko animazio-teknikarik egokienak identifikatzea, betiere kolektiboen ezaugarriak eta mendekotasun-maila kontuan hartuta.

Identificación de las técnicas de animación más adecuadas para dinamizar las actividades de ocio y entretenimiento de colectivos en función de sus características y grado de dependencia.

Jarduerak dinamizatzeko animazio-estrategiarik egokienak deskribatzea.

Descripción de las estrategias de animación más adecuadas para dinamizar las actividades.

Aisialdi, kultura eta kirolaren arloko baliabideen modalitateak aztertzea.

Análisis de las distintas modalidades de recursos de ocio y tiempo libre, cultural y deportivo.

Aisialdiko baliabideak garatzea.

Desarrollo de recursos de ocio y tiempo libre.

Jarduerak motibatzea eta dinamizatzea.

Motivación y dinamización de actividades.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen aisialdiko jarduna.

La intervención en el ocio y tiempo libre de las personas dependientes.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako material ludikoak: motak, ezaugarriak, utilitateak, erabilera eta maneiua.

Materiales lúdicos para personas en situación de dependencia: tipos, características, utilidades, uso y manejo.

Esku hartzeko estrategiak: motibazioa, parte-hartzea, integrazioa, taldeko kohesioa, elkarlana eta taldearenganako konfiantza.

Estrategias de intervención: motivación, participación integración y cohesión grupal, cooperación y confianza en el grupo.

Berrikuntza aisialdiko baliabideetan.

La innovación en recursos de ocio y tiempo libre.

Jarduerak motibatzea eta dinamizatzea.

Motivación y dinamización de actividades.

Erabiltzaileen interesak errespetatzea.

Respeto por los intereses de las usuarias o usuarios.

Ezaugarri bereziak dituzten pertsonekin aisialdia lantzearen garrantzia. Bizi-kalitaterako ekarpena.

Importancia de trabajar el ocio y tiempo libre con personas con personas con características especiales. Aportación a la calidad de vida.

6.– Zaintzaile informalentzako informazioa prestatzea.

6.– Preparación de información a las cuidadoras o cuidadores no formales.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako baliabide sozialak eta komunitarioak identifikatzea.

Identificación de los recursos sociales y comunitarios para las personas en situación de dependencia.

Esku-hartzeko kolektiboen beharren estalduraren arabera sailkatzea baliabideak.

Clasificación de los recursos en función de la cobertura de las diferentes necesidades de los colectivos de intervención.

Gizarte-laguntzaren, lanerako prestakuntzaren eta aisialdiko baliabideen fitxategia egitea.

Confección de un fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de ocio y tiempo libre.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei eta familiakoei orientazioa emango dieten gizarte-laguntzako eta laguntza komunitarioko zerbitzugintzen eskaerak identifikatzea eta betetzea.

Identificación y cumplimentación de solicitudes de prestación de servicios de apoyo social y comunitario que oriente a las familias y a las personas en situación de dependencia.

Adineko pertsonei, gaixoei edo minusbaliatuei zuzendutako baliabide eta zerbitzu komunitarioak. Motak eta ezaugarriak.

Recursos y servicios comunitarios dirigidos a personas mayores, enfermas o discapacitadas. Tipos y características.

Eguneroko bizimoduaren jardueretarako izan beharreko autonomia pertsonalean banako laguntzaren edo familia-orientazioaren premiak.

Las necesidades de apoyo individual u orientación familiar en la autonomía personal para las actividades de la vida diaria.

Gizarte-laguntzaren, lanerako prestakuntzaren eta aisialdiko baliabideen fitxategia.

Fichero de recursos de apoyo social, ocupacional y de ocio y tiempo libre.

Gizarte-laguntzako eta laguntza komunitarioko zerbitzugintza eskatzeko eskakizunak eta hori eskuratzeko bideak.

Requisitos y vías de acceso para solicitar la prestación de servicios de apoyo social y comunitario.

Familiarekin harremanak eta komunikazio egokia ezartzearen balorazioa egitea.

Valoración del establecimiento de relaciones fluidas con la familia y de la comunicación adecuada.

Talde-lanean betetzen duen zeregina bere egitea eta elkarlanean jardutea.

Colaboración y asunción de su papel en el equipo de trabajo.

7.– Esku-hartzeen balorazioa eta jarraipena egitea:

7.– Valoración y seguimiento de las intervenciones.

Informazioa biltzeko tresnak identifikatzea.

Identificación de los diferentes instrumentos de recogida de información.

Berariazko protokoloak betetzea.

Cumplimentación de protocolos específicos.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta horien zaintzaile informalen informazioa lortzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas para obtener información de las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras o sus cuidadores no formales.

Informazioa erregistratzeko eta transmititzeko tresnak ezaugarritzea.

Caracterización de los instrumentos de registro y transmisión de la información.

Informazioa biltzeko moduak eta tresnak.

Las distintas formas e instrumentos de recogida de información.

Informazioa biltzeko ezarritako protokoloak.

Los protocolos establecidos en la recogida de la información.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta horien zaintzaile informalen informazioa lortzeko teknikak: elkarrizketa pertsonalak, galdera-sortak, testak, eta abar.

Técnicas para la obtención de información de las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras o sus cuidadores no formales: entrevistas personales, cuestionarios, test, etc.

Informazioa erregistratzeko eta transmititzeko tresnak.

Instrumentos para el registro y transmisión de la información.

Dagokion errealitatea kritikoki behatzea.

Observación crítica de la realidad con la que se trabaja.

Teknika egokiak hautatzeko irudimena eta sormena izatea.

Imaginación y creatividad en la selección de técnicas idóneas.

5. lanbide-modulua: Komunikaziorako laguntza

Módulo Profesional 5: Apoyo a la comunicación

Kodea: 0214

Código: 0214

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 84 ordu

Duración: 84 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarekin lotzen ditu komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak, berariazko zailtasunak baloratuta.

1.– Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la persona en situación de dependencia valorando sus dificultades específicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Komunikazioak pertsonen eguneroko jardunean duen eragina argudiatu du.

a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario de las personas.

b) Komunikazio alternatiboaren eta handigarriaren kontzeptuak definitu ditu.

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.

c) Komunikazio-sistema alternatibo eta handigarri nagusien ezaugarriak deskribatu ditu.

c) Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

d) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarekiko komunikazioa eragozten edo errazten duten faktore nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales factores que dificultan o favorecen la comunicación con la persona en situación de dependencia.

e) Arreta-plan edo -proiektu indibidualizatuan jasotako komunikazioa bultzatzeari buruzko informazioak interpretatu ditu.

e) Se han interpretado las informaciones, sobre el apoyo a la comunicación, recibidas en el plan/proyecto de atención individualizado.

f) Erabiltzailearekiko komunikazioan familiaren eta gizarte-ingurunearen inplikazioa errazteko teknikak hautatu ditu.

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y del entorno social en la comunicación con la persona usuaria.

g) Komunikazio-sistema alternatiboen erabileran prebentzio eta segurtasuneko neurriak hartzeko beharra justifikatu du.

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación.

2.– Komunikazioa bultzatzeko jarduerak egiten ditu, laguntza bidezko komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak deskribatuta.

2.– Realiza actividades de apoyo a la comunicación describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Laguntza bidezko komunikazio-sistema alternatibo nagusien oinarrizko erabilerak eta ezaugarriak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los principales sistemas alternativos de comunicación con ayuda.

b) Laguntza bidezko komunikazio-sistemen mezu sinpleak sortu ditu, erabiltzailearen komunikazioa eta arreta erraztuta.

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación con ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria.

c) Laguntza bidezko komunikazioa errazten duten beste sistema eta elementu batzuk deskribatu ditu.

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación con ayuda.

d) Laguntza bidezko komunikazio-sistemen bitartez adierazitako mezuak ulertu ditu.

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación con ayuda.

e) Erabiltzaileen ezaugarri zehatzen arabera aplikatu ditu beharrezko doikuntzak.

e) Se han aplicado, los ajustes necesarios en función de las características particulares de las personas usuarias.

f) Komunikazioa laguntzeko beharrezko laguntza teknikoak erabili ditu.

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la comunicación.

g) Komunikazioa laguntzeko jardueretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabileraren garrantzia justifikatu du.

g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación.

3.– Komunikazioa bultzatzeko jarduerak egiten ditu, laguntzarik gabeko komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak deskribatuta.

3.– Realiza actividades de apoyo a la comunicación describiendo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Laguntzarik gabeko sistema alternatiboen oinarrizko egiturak deskribatu ditu.

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.

b) Mendekotasun-egoeran diren pertsonei arreta egiteko ohiko egoeretan erabiltzen diren zeinu nagusiak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de atención a personas en situación de dependencia.

c) Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemen mezu sinpleak sortu ditu, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarentzako arreta eta komunikazioa erraztuta.

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona en situación de dependencia.

d) Mendekotasun-egoeran diren pertsonen ezaugarri zehatzen arabera aplikatu ditu beharrezko doikuntzak.

d) Se han aplicado, los ajustes necesarios en función de las características particulares de las personas en situación de dependencia.

e) Laguntzarik gabeko komunikazioa errazten duten beste sistema eta elementu batzuk deskribatu ditu.

e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación sin ayuda.

f) Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemen bitartez adierazitako mezuak ulertu ditu.

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación sin ayuda.

4.– Komunikazioa laguntzeko jardunen jarraipena egiten du, ezarritako erregistro-protokoloak beteta.

4.– Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación cumplimentando los protocolos de registro establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erregistro-protokoloak bete ditu, erabiltzailearen komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko bide gisa.

a) Se han cumplimentado protocolos de registro como medio de evaluación de la competencia comunicativa de la persona usuaria.

b) Erregistratutako informazioa diziplinarteko taldeari transmititzearen garrantzia argudiatu du.

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al equipo interdisciplinar.

c) Familiaren esparruan komunikazioa laguntzeko jarraibideen betetze-maila egiaztatzeko irizpideak ezarri ditu.

c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento de las instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.

d) Hautatutako komunikazio-sistema osatzen duten elementuen erabilera zuzena egiaztatu du.

d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el sistema de comunicación elegido.

e) Hautatutako komunikazio-sistemaren egokitzapenari buruzko transmisio-protokoloak identifikatu ditu.

e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la adecuación del sistema de comunicación elegido.

f) Komunikazio-beharretan aldaketak hautemateko adierazleak eta irizpideak identifikatu ditu.

f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en las necesidades de comunicación.

g) Egindako lanaren kalitatea hobetzeko informazioa lortzearen, erregistratzearen eta transmititzearen garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la información para mejorar la calidad del trabajo realizado.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Komunikazio sistemen zerrenda.

1.– Relación de sistemas de comunicación.

Komunikazio-sistema alternatiboak eta handigarriak ezaugarritzea.

Caracterización de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.

Komunikazio alternatiboaren eta handigarriaren erabileran estrategiak aplikatzea.

Aplicación de estrategias en el uso de comunicación alternativa y aumentativa.

Komunikazioa laguntzeko plana/proiektua interpretatzea.

Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la comunicación.

Komunikazio-sistema alternatiboen erabileran, prebentzio- eta segurtasun-neurriak ezaugarritzea.

Caracterización de medidas de prevención y seguridad en el uso de sistemas alternativos de comunicación.

Komunikazio-prozesua:

El proceso de comunicación:

– Eskurapena eta garapena.

– Adquisición y desarrollo.

– Komunikazio-funtzioak.

– Funciones comunicativas.

– Komunikazioa errazten eta inhibitzen duten elementuak eta faktoreak.

– Elementos y factores favorecedores e inhibidores de la comunicación.

– Komunikazioa eta autodeterminazioa.

– Comunicación y autodeterminación.

– Komunikazioa eta bizi-kalitatea.

– Comunicación y calidad de vida.

– Testuinguru eta estilo elkarreragileak.

– Contextos y estilos interactivos.

– Baliabideak eta estrategiak.

– Recursos y estrategias.

– Komunikazio-prozesuko asaldurak.

– Alteraciones en el proceso de la comunicación.

Komunikazio alternatiboa eta handigarria.

La comunicación alternativa y aumentativa.

Teknika, komunikazio-eredu gisa.

La técnica como modelo comunicativo.

Hainbat testuingurutan komunikazioaren eta komunikazio-elkarreraginaren garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la comunicación e interacción comunicativa en distintos contextos.

Portaera egokia izatea adineko pertsonekiko eta minusbaliatuekiko harremanetan, eta, batez ere, komunikazio-arazoak agertzen direnean.

Comportamiento adecuado en las relaciones con las personas mayores y discapacitadas en todo caso, y especialmente ante la presencia de problemas de comunicación.

Zorroztasunez hautematea komunikazio-disfuntzioak.

Rigurosidad en la detención de las disfunciones comunicativas.

2.– Laguntza bidezko komunikazio alternatiboko sistemen bitartez egindako komunikazioa laguntzeko jardueren ezaugarriak.

2.– Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa con ayuda.

Komunikazio alternatiboko sistemak ezaugarritzea. Gai orokorrak.

Caracterización de los SAC. Generalidades.

Laguntza bidezko komunikazio-sistemak ezaugarritzea eta erabiltzea: Bliss, komunikazio-sistema piktografikoa.

Caracterización y utilización de los diferentes sistemas de comunicación con ayuda: Bliss, SPC.

Komunikazio-sistema alternatiboa ezartzeko esku hartzea:

Intervención en la implantación de un sistema alternativo de comunicación:

– Estilo elkarreragileak.

– Estilos interactivos.

– Adierazgarritasuna eta sormena.

– Expresividad y creatividad.

– Arazoak konpontzea:

– Resolución de problemas.

– Ingurumenaren komunikazio-egituraren balorazioa.

– Valoración de la estructura comunicativa del ambiente.

– Komunikazio-jokabideen erregistro-tresnak.

– Instrumentos de registro de conductas comunicativas.

– Berariazko esku-hartzeko estrategiak.

– Estrategias de intervención específicas.

Bliss eta komunikazio-sistema piktografikoko lengoaia alternatiboen erabilera sistematikoa egitea, eguneroko bizimoduko jarduera simulatuetan eta ulermen- eta adierazpen-mailako esku-hartze profesionaleko jarduera simulatuetan.

Utilización sistemática de los lenguajes alternativos Bliss y SPC en actividades simuladas de situaciones de la vida cotidiana y de intervención profesional a nivel comprensivo y expresivo.

Laguntza eta arreta fisiko eta psikosozialeko jardueretarako beharrezko adierazpen-bilduma lantzea eta aplikatzea:

Elaboración y aplicación del repertorio expresivo necesario para las actividades de apoyo y atención física y psicosocial:

– Eskariaren adierazpena.

– Expresión de demandas.

– Sentimenduen adierazpena.

– Manifestación de sentimientos.

– Informazioaren eskaera.

– Solicitud de información.

Laguntza teknologikoen erabilera.

Utilización de ayudas tecnológicas.

Laguntza bidezko beste komunikazio-sistema ez-estandarizatu batzuk identifikatzea.

Identificación de otros sistemas de comunicación con ayuda no estandarizados.

Laguntza bidezko komunikazio-sistema nagusiak: Bliss eta komunikazio-sistema piktografikoa.

Principales sistemas de comunicación con ayuda: Bliss y SPC.

Bliss eta komunikazio-sistema piktografikoaren oinarrizko hizkuntza-egiturak eta sintaxia.

Sintaxis y estructuras lingüísticas básicas de Bliss y SPC.

Teknikariaren lanbide-beharretara egokitutako oinarrizko hiztegia.

Vocabulario básico adaptado a las necesidades profesionales del técnico.

Komunikazio-sistema alternatiboa ezartzeko arazoak.

Los problemas de implantación de un sistema alternativo de comunicación.

Laguntza bidezko komunikazio-sistema baloratzea.

Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda.

Portaera egokia izatea adineko pertsonekiko eta minusbaliatuekiko harremanetan, eta, batez ere, komunikazio-arazoak agertzen direnean.

Comportamiento adecuado en las relaciones con las personas mayores y discapacitadas en todo caso, y especialmente ante la presencia de problemas de comunicación.

3.– Laguntzarik gabeko komunikazio alternatiboko sistemen bitartez egindako komunikazioa laguntzeko jardueren ezaugarriak:

3.– Características de las actividades de apoyo a la comunicación mediante sistemas de comunicación alternativa sin ayuda.

Komunikazio alternatiboko sistemak ezaugarritzea. Gai orokorrak.

Caracterización de los SAC. Generalidades.

Laguntzarik gabeko komunikazio-sistemak ezaugarritzea eta erabiltzea: zeinu-mintzaira espainiarra eta lengoaia bimodala.

Caracterización y utilización de los diferentes sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y Bimodal.

Komunikazio-sistema alternatiboa ezartzeko esku hartzea:

Intervención en la implantación de un sistema alternativo de comunicación:

– Estilo elkarreragileak.

– Estilos interactivos.

– Adierazgarritasuna eta sormena.

– Expresividad y creatividad.

– Arazoak konpontzea:

– Resolución de problemas.

– Ingurumenaren komunikazio-egituraren balorazioa.

– Valoración de la estructura comunicativa del ambiente.

– Komunikazio-jokabideen erregistro-tresnak.

– Instrumentos de registro de conductas comunicativas.

– Berariazko esku-hartzeko estrategiak.

– Estrategias de intervención específicas.

Zeinu-mintzaira espainiarreko eta bimodaleko lengoaia alternatiboen erabilera sistematikoa, eguneroko bizimoduko jarduera simulatuetan eta ulermen- eta adierazpen-mailako esku-hartze profesionaleko jarduera simulatuetan.

Utilización sistemática de los lenguajes alternativos LSE y Bimodal en actividades simuladas de situaciones de la vida cotidiana y de intervención profesional a nivel comprensivo y expresivo.

Zeinu-mintzairako eta lengoaia bimodaleko oinarrizko hiztegia erabiltzea.

Utilización del vocabulario básico de la lengua de signos y Bimodal.

Laguntza eta arreta fisiko eta psikosozialeko jardueretarako beharrezko adierazpen-bilduma lantzea eta aplikatzea:

Elaboración y aplicación del repertorio expresivo necesario para las actividades de apoyo y atención física y psicosocial:

– Eskariaren adierazpena.

– Expresión de demandas.

– Sentimenduen adierazpena.

– Manifestación de sentimientos.

– Informazioaren eskaera.

– Solicitud de información.

Laguntza teknologikoen erabilera.

Utilización de ayudas tecnológicas.

Laguntzarik gabeko beste komunikazio-sistema ez-estandarizatu batzuk identifikatzea.

Identificación de otros sistemas de comunicación sin ayuda no estandarizados.

Laguntzarik gabeko komunikazio-sistema nagusiak: zeinu-mintzaira espainiarra eta lengoaia bimodala.

Principales sistemas de comunicación sin ayuda: LSE y Bimodal.

Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko hizkuntza-egiturak eta sintaxia.

Sintaxis y estructuras lingüísticas básicas de LSE.

Zeinu-mintzairako ezaugarri nagusiak.

Principales características de la lengua de signos.

Teknikariaren lanbide-beharretara egokitutako oinarrizko hiztegia.

Vocabulario básico adaptado a las necesidades profesionales del técnico.

Komunikazio-sistema alternatiboa ezartzeko arazoak.

Los problemas de implantación de un sistema alternativo de comunicación.

Laguntza bidezko komunikazio-sistema baloratzea.

Valoración de los sistemas de comunicación con ayuda.

Portaera egokia izatea adineko pertsonekiko eta minusbaliatuekiko harremanetan, eta, batez ere, komunikazio-arazoak agertzen direnean.

Comportamiento adecuado en las relaciones con las personas mayores y discapacitadas en todo caso, y especialmente ante la presencia de problemas de comunicación.

4.– Komunikazioa laguntzeko jardunen jarraipena.

4.– Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación.

Komunikazio-gaitasunak erregistratzeko tresnak betetzea.

Cumplimentación de instrumentos de registro de competencias comunicativas.

Komunikazio-sistemaren doikuntza edo aldaketa zehazten duten irizpideak identifikatzea.

Identificación de los criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de comunicación.

Familiaren eta gizarte-ingurunearen inplikazioa egiaztatzeko irizpideak identifikatzea.

Identificación de los criterios para verificar la implicación familiar y del entorno social.

Jasotako informazioa diziplinarteko taldeari transmititzea.

Trasmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar.

Komunikazio-gaitasunak erregistratzeko tresnak.

Instrumentos de registro de competencias comunicativas.

Komunikazio-gaitasunen erregistroetako adierazle esanguratsuak.

Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas.

Diziplina taldearen artean informazioa transmititzeko metodoak.

Métodos de transmisión de la información entre el equipo interdisciplinar.

Komunikazio-sistemaren eraginkortasuna baloratzeko beharra justifikatzea.

Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de los sistemas de comunicación.

Talde-lanean betetzen duen zeregina bere egitea eta elkarlanean jardutea.

Colaboración y asunción de su papel en el equipo de trabajo.

6. lanbide-modulua: Etxeko laguntza

Módulo Profesional 6: Apoyo domiciliario

Kodea: 0215

Código: 0215

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 264 ordu

Duración: 264 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen etxeko lan-plangintza antolatzen du, ezarritako jarraibideak interpretatuta.

1.– Organiza el plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de dependencia, interpretando las directrices establecidas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lan-plangintzaren ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características del plan de trabajo.

b) Lan-plangintza mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren errealitatera egokitzearen garrantzia deskribatu du.

b) Se ha descrito la importancia de la adaptación del plan de trabajo a la realidad de la persona en situación de dependencia.

c) Etxean egin beharreko zereginak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el domicilio.

d) Eguneko etxeko zereginak sekuentziatu ditu, lan-plangintzaren arabera eta bertan egindako egokitzapenen arabera, halakorik beharrezkoa izan bada.

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que se han de realizar en el domicilio, en función del plan de trabajo y de las adaptaciones en él realizadas, si hubiese sido preciso.

e) Etxean bete beharreko eskaerak eta premiak aztertu ditu.

e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben cubrir en el domicilio.

f) Bizikidetasun-unitatearen berezko ezaugarri kulturalak errespetatu ditu.

f) Se han respetado las características culturales propias de la unidad de convivencia.

g) Etxean mendekotasun-egoeran dagoen pertsonarentzako arreta-plan motak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención a la persona en situación de dependencia en el domicilio.

h) Denborak eta ahaleginak errentabilizatzera begira, jardueren sekuentzia egokitzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la ejecución de actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos.

2.– Gastuaren kudeaketa planifikatzen du, eta administrazioko oinarrizko teknikak bizikidetasun-unitatearen beharrekin lotzen ditu.

2.– Planifica la gestión del gasto relacionando las técnicas básicas de administración con las necesidades de la unidad de convivencia.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Bizikidetasun-unitatearen gastuekin lotzen den dokumentazioa aztertu du.

a) Se ha analizado la documentación relacionada con los gastos de la unidad convivencial.

b) Etxeko kudeaketaren dokumentuak interpretatzen jakin beharra ezagutu du.

b) Se ha reconocido la necesidad de saber interpretar los documentos de gestión domiciliaria.

c) Hileko gastu orokorreko kontu-sailen txostena landu du.

c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto general mensual.

d) Bizikidetasun-unitatearen ezohiko gastuen txostena landu du.

d) Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios de una unidad convivencial.

e) Bizikidetasun-unitate baten hileko aurrekontuaren banaketa baldintzatzen duten faktoreak zerrendatu ditu.

e) Se han enumerado los factores que condicionan la distribución del presupuesto mensual de una unidad de convivencia.

f) Ereduzko bizikidetasun-unitate baten izakinak hornitzearen gastuak eta ohiko gastuak zerrendatu eta sailkatu ditu.

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de aprovisionamiento de existencias en una unidad de convivencia tipo.

g) Hainbat bizikidetasun-unitateren hileko gastuak aztertu ditu.

g) Se han analizado los gastos mensuales de diferentes unidades de convivencia.

h) Sarreren eta gastuen arteko orekaren beharra baloratu du.

h) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos y gastos.

3.– Bizikidetasun-unitatearen hornikuntza antolatzen du, produktuen ezaugarriak deskribatuta.

3.– Organiza el abastecimiento de la unidad de convivencia describiendo las características de los productos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Publizitate-dokumentazioaren motak aztertu ditu, produktuak hautatuta.

a) Se han analizado diferentes tipos de documentación publicitaria, seleccionando productos.

b) Teknologiak informazio-iturri gisa baloratu ditu.

b) Se han valorado las tecnologías como fuente de información.

c) Erosketa-zerrenda zehaztu du.

c) Se ha determinado la lista de la compra.

d) Kontsumoko produktuen eta elikagaien etiketak aztertu ditu.

d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de consumo y alimentos.

e) Produktuak behar bezala biltegiratzeko leku egokiak identifikatu ditu, produktuen ezaugarriak kontuan izanik.

e) Se han identificado los lugares apropiados para el correcto almacenaje de los productos, teniendo en cuenta sus características.

f) Elikagaiak, garbiketa-produktuak, higiene-produktuak eta etxea mantentzeko produktuak saltzera zuzentzen diren establezimendu eta zerbitzu motak zerrendatu ditu.

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y servicios destinados a la venta de productos de alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del domicilio.

g) Produktuak kokatzeko irizpideak ezarri ditu, antolamenduaren, segurtasunaren eta higienearen arloko irizpideei erreparatuta.

g) Se han establecido criterios para la colocación de los diferentes productos atendiendo a criterios de organización, seguridad e higiene.

4.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen etxea mantentzeko lanak prestatzen ditu, teknikak eta produktuak kalitatearen, segurtasunaren eta higienearen arloko irizpideekin hautatuta.

4.– Prepara el mantenimiento del domicilio de personas en situación de dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterios de calidad, seguridad e higiene.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Etxean sortzen diren hondakin eta zabor motak aztertu ditu.

a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que se generan en el domicilio.

b) Etxean erabiltzen diren etxetresna elektrikoen (garbigailua, lehorgailua, lisaburdina, xurgagailua, etab.) motak, maneiua, arriskuak eta mantentze-lanak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y mantenimiento de uso de los electrodomésticos utilizados en el domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora.

c) Lurzoruak, tresnak, altzariak, leihoak eta higiene-ontziak garbitzeko teknikak txosten batean bildu ditu.

c) Se ha recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios.

d) Erabili beharreko garbiketa eta desinfekzioko produktuak identifikatu ditu, eta aplikazioak erabiltzeko arriskuak eta etxean izango duten kokalekua deskribatuko ditu.

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección que han de utilizarse, describiendo sus aplicaciones, riesgos de uso, y su ubicación en el domicilio.

e) Etxean instalazio elektrikoak maneiatzearen eta erabiltzearen ondoriozko arriskuak deskribatu ditu.

e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de las instalaciones eléctricas en el domicilio.

f) Arropa makinaz eta eskuz garbitzeko teknikak deskribatu ditu, betiere jantziaren ezaugarrien arabera, orban motaren arabera eta zikinkeria-mailaren arabera.

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, en función de las características de la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad de la misma.

g) Etxea mantentzeko lanetarako produktuen segurtasun, higiene eta prebentzioaren arloko arauak betetzea baloratu du, baita produktu horiek ezabatzeko arauak betetzea ere.

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, prevención y eliminación de productos, establecidas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del hogar.

h) Jantzien etiketak interpretatzeko jarraibideak deskribatu ditu, eta garbitzeko prozesuaren arabera sailkatu du arropa.

h) Se han descrito las pautas de interpretación del etiquetado de las prendas, clasificando la ropa en función de su posterior proceso de lavado.

5.– Menuko elikagaiak hautatzen ditu, eta horien ezaugarriak eta proportzioak ezarritako aginduen arabera finkatzen ditu.

5.– Selecciona alimentos del menú relacionando sus características y proporciones con las prescripciones establecidas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Elikadurarekin eta nutrizioarekin lotzen diren oinarrizko kontzeptuak aztertu ditu.

a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la alimentación y la nutrición.

b) Elikagaiak ezaugarrien arabera sailkatu ditu.

b) Se han clasificado los alimentos en función de sus características.

c) Dieta osasuntsu baten ezaugarriak identifikatu ditu, baita barnean hartu behar dituen osagai motak ere.

c) Se han identificado las características de una dieta saludable, así como los tipos de alimentos que debe incluir.

d) Etxeko anoak eta neurriak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras.

e) Ontziratutako elikagaien nutrizio-etiketak aztertu ditu.

e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de alimentos envasados.

f) Eguneko ahorakinaren parte izan behar duten elikagaiak hautatu ditu, betiere ezarritako aginduak kontuan izanik.

f) Se han seleccionado los alimentos que deben formar parte de la ingesta diaria, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas.

g) Dieta osasuntsuaren garrantzia baloratu du.

g) Se ha valorado la importancia de una dieta saludable.

6.– Jakiak prestatzeko prozesuan sukaldaritzako oinarrizko teknikak aplikatzen ditu, erabiltzailearen premiak eta ezarritako protokoloak aintzat hartuta.

6.– Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de preparación con técnicas básicas de cocina relacionándolo con las necesidades del la persona usuaria y los protocolos establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Elikagaiak prestatzean, higienearen, arrisku-prebentzioaren eta produktuak ezabatzearen arloko neurriak aplikatzearen beharra ezagutu du.

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de higiene, prevención de riesgos y eliminación de productos, en la preparación de los alimentos.

b) Etxeko sukaldaritzan aplikatu beharreko oinarrizko sukaldaritza-teknikak identifikatu ditu, eta, kasuak kasu, aplikazio-faseak, prozedurak, denborak eta sukaldeko tresnak adierazi ditu.

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de aplicación a la cocina familiar indicando en cada caso: fases de aplicación, procedimientos, tiempos, menaje.

c) Sukaldaritza-errezetak bildu ditu, eta mahaikideen kopuruaren eta horien berariazko beharren arabera erabili beharreko kantitateak eta denborak egokitu ditu.

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las cantidades y los tiempos que se deben utilizar en función del número de comensales y sus necesidades específicas.

d) Jakiak prestatu aurreko prozedurak identifikatu ditu: produktuak desizoztea, ebakitzea, zuritzea, zatikatzea eta garbitzea.

d) Se han identificado los procedimientos previos al cocinado: descongelado, cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes productos.

e) Jakien aurreelaborazioari ekiteko beharrezko materialak, lanabesak eta etxetresna elektrikoak sailkatu ditu: desizoztekoak, zuritzekoak, ebakitzekoak eta garbitzekoak.

e) Se han clasificado los materiales, utensilios y electrodomésticos necesarios para proceder a la pre-elaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar, lavar.

f) Bizikidetasun-unitateko kideen dietarako egokiak diren lehen platerak, bigarren platerak eta postreak elaboratzeko sukaldaritzako oinarrizko tresnak erabili ditu.

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la elaboración de primeros platos, segundos platos y postres, adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de convivencia.

g) Elikagaiak manipulatzeko eta prozesatzeko ezarritako segurtasun- eta higiene-arauak betetzearen beharra ezagutu du.

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de seguridad, e higiene, establecidas para la manipulación y procesado de alimentos.

h) Elikagaien aurkezpenaren garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de la presentación de los alimentos.

7.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen etxeko lan-plangintzaren jarraipena egiten du, ezarritako protokoloa deskribatuta.

7.– Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el domicilio de personas en situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Informazio-iturriak, jarraipen-teknikak eta arrisku-egoerak hautemateko prozesua identifikatu du.

a) Se han identificado las fuentes de información, las técnicas de seguimiento y la detección de situaciones de riesgo.

b) Baliabideak aztertu ditu, eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen beharren arabera hautatu ditu.

b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos según las necesidades de las personas en situación de dependencia.

c) Datuak ezarritako euskarrian erregistratu ditu.

c) Se han registrado los datos en el soporte establecido.

d) Jasotako informazioa behar bezala interpretatu du.

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida.

e) Beste profesional batzuekin zein egoeratan lankidetzan aritu beharra dagoen identifikatu du.

e) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la colaboración de otros profesionales.

f) Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko ebaluazioaren garrantzia baloratu du.

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para mejorar la calidad del servicio.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Bizikidetasun-unitateko lan-plangintza antolatzea.

1.– Organización del plan de trabajo en la unidad de convivencia.

Eguneko lana planifikatzea.

Planificación del trabajo diario.

Etxeko lana antolatzea: eguneko plana eta asteko plana.

Organización del trabajo doméstico: plan diario y plan semanal.

Hainbat bizikidetasun-unitaterako lan-plangintzak egitea.

Elaboración de planes de trabajo para diferentes unidades convivenciales.

Etxeko oinarrizko premiak ezaugarritzea.

Caracterización de las necesidades básicas domiciliarias.

Lan-plangintza osatzen duten elementuak. Ezaugarriak.

Elementos que constituyen el plan de trabajo. Características.

Lan-plangintza lantzeko prozedurak.

Procedimientos de elaboración del plan de trabajo.

Etxean bete beharreko eskaerak eta premiak zehazten dituzten faktoreak:

Factores que determinan las necesidades y demandas que hay que cubrir en el domicilio:

– Familiako kideen kopurua.

– Número de miembros de la familia.

– Langileen egoera.

– Situación del personal.

– Etxeko espazioak.

– Espacios del domicilio.

Etxeko zereginak. Ezaugarriak.

Tareas domiciliarias. Características.

Bizikidetasun-unitatearen egoeren aurrean erantzuteko eta behatzeko ahalmena izatea.

Capacidad de observación y respuesta ante las situaciones de la unidad de convivencia.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekiko harremanetan.

Trato adecuado en la relación con las personas mayores.

2.– Bizikidetasun-unitatearen aurrekontuaren kudeaketa planifikatzea.

2.– Planificación de la gestión del presupuesto de la unidad de convivencia.

Bizikidetasun-unitatearen gastu orokorrak aurreikustea.

Previsión de los gastos generales de la unidad convivencial.

Hileroko gastuaren kontu-sailak zerrendatzea.

Enumeración de las partidas de gasto mensual.

Familia-unitatearen hileko aurrekontua lantzea.

Elaboración del presupuesto mensual de la unidad familiar.

Gastuen lehentasunak justifikatzea.

Justificación de la priorización de gastos.

Gastuen banaketarik egokiena egitea.

Distribución de gastos más idónea.

Sarreren eta gastuen arteko oreka egiaztatzea.

Comprobación del equilibrio entre ingresos y gastos.

Aurrekontua egiteko kontuan hartu beharreko parametroak.

Parámetros que se han de tener en cuenta para la confección del presupuesto.

Etxeko gastuen hileko kontu-saila: ohiko eta ezohiko gastuak. Banaketa. Ehunekoen araberako doikuntza.

Partida de gastos mensual en el domicilio: gastos ordinarios y extraordinarios. Distribución. Ajuste por porcentajes.

Bizikidetasun-unitatearen gastuei lehentasuna ematea baldintzatzen duten faktoreak.

Factores que condicionan la priorización de gastos de la unidad de convivencia.

Etxeko kudeaketaren dokumentazioa: fakturak (ura, gasa, argia, telefonoa...), aurrekontuak, mantentze-zerbitzuen zerrendak, larrialdi-kontaktuak.

Documentación de gestión domiciliaria: facturas (agua, gas, luz, teléfono...), presupuestos, listados de servicios de mantenimiento, contactos de urgencia.

Bizikidetasun-unitatearen egoeren aurrean erantzuteko eta behatzeko ahalmena izatea.

Capacidad de observación y respuesta ante las situaciones de la unidad de convivencia.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores y discapacitadas.

3.– Bizikidetasun-unitatearen hornikuntza antolatzea.

3.– Organización del abastecimiento de la unidad de convivencia.

Elikagaiak eta etxeko higiene- eta mantentze-produktuak saltzera zuzentzen diren establezimendu eta zerbitzu motak identifikatzea, horien ezaugarriak, abantailak eta eragozpenak identifikatuta.

Identificación de los tipos de establecimientos y servicios, destinados a la venta de productos de alimentación, higiene y mantenimiento del domicilio, identificando sus características, ventajas e inconvenientes.

Hainbat erosketa-sistema erabiltzea: Internet eta telefonoa.

Utilización de diferentes sistemas de compras: Internet y teléfono.

Produktuak ipini eta behar bezala gordetzeko leku egokiak identifikatu eta justifikatzea, horien ezaugarriak, kontserbatzeko baldintzak eta irisgarritasuna kontuan izanda.

Identificación y justificación de los lugares apropiados para la colocación y correcto almacenaje, teniendo en cuenta las características de los mismos, las condiciones de conservación y accesibilidad.

Kasu bakoitzean ezarritako parametroen arabera hartu beharreko lehentasuneko produktuak identifikatzea.

Identificación de los productos prioritarios que se deben adquirir en función de los parámetros establecidos en cada supuesto.

Interneten argitara emandako publizitate-liburuxkak abiapuntu izanik, erosketa-zerrenda egitea.

Confección de la lista de la compra a partir de folletos publicitarios impresos en Internet.

Gastua ezarritako aurreikuspenera egokitzearen ebaluazioa egitea.

Evaluación del ajuste del gasto a la previsión establecida.

Erosketak egiteko establezimenduen motak: denda txikiak eta salgune handiak. Abantailak eta eragozpenak.

Tipos de establecimiento de compra: el pequeño comercio y las grandes superficies. Ventajas e inconvenientes.

Zuzeneko erosketa eta erosketa birtuala. Erosteko hainbat aukeraren alde onak eta txarrak.

La compra directa y la compra virtual. Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de compra.

Erosketa-zerrenda. Zerrenda zehazten duten faktoreak.

La lista de la compra. Factores que la determinan.

Elikagaien erosketa. Produktu freskoak eta elaboratuak. Iraungitasun-data.

Compra de productos alimenticios. Productos frescos y elaborados. Fecha de caducidad.

Higiene pertsonalerako eta etxearen garbiketarako produktuen erosketa. Aukeraketa-irizpideak.

Compra de productos para la higiene personal y la limpieza del hogar. Criterios de selección.

Etxean elikagaiak kontserbatzeko sistemak eta metodoak. Produktu freskoen eta elaboratuen kontserbazioa.

Sistemas y métodos de conservación de productos alimenticios en el domicilio. Conservación de productos frescos y elaborados.

Etxean biltegia antolatzeko irizpideak. Produktuen antolamendua armairuetan eta jakitokietan.

Criterios de distribución de almacenamiento en el hogar. Organización de productos en armarios y despensas.

Kontsumo arduratsua baloratzea.

Valoración del consumo responsable.

Talde-lanean betetzen duen zeregina bere egitea eta elkarlanean jardutea.

Colaboración y asunción de su papel en el equipo de trabajo.

4.– Etxea mantentzeko eta garbitzeko lanak prestatzea.

4.– Preparación del mantenimiento y limpieza del domicilio.

Etxeko garbiketan eta higienean erabiltzen diren etxetresna elektrikoen (garbigailuen, lehorgailuen, lisagailuen, xurgagailuen, etab.) motak, maneiuak, arriskuak eta mantentze-lanak deskribatzea.

Descripción de los tipos, manejos riesgos y mantenimiento de uso de los electrodomésticos utilizados en la limpieza e higiene en el domicilio: lavadoras, secadoras, planchas, aspiradores, etc.

Lurzoruak, gainazalak, tresnak, altzariak, leihoak eta higiene-ontziak garbitzeko teknikak deskribatzea.

Descripción de las técnicas de limpieza de suelos, superficies, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios.

Etxean sortzen diren hondakin eta zabor motak deskribatzea, eta horiek behar bezala sailkatzeko eta, ondoren, ezabatzeko modua adieraztea.

Descripción de los diferentes tipos de residuos y basuras que se generan en el domicilio, indicando su forma correcta de clasificación y posterior eliminación.

Etxeko arropen eta jantzien etiketak interpretatzea, eta garbitzeko prozesuaren arabera sailkatzea arropa.

Interpretación del etiquetado de las prendas de vestir y ropa de casa, clasificando la ropa en función de su posterior proceso de lavado.

Arropa makinaz eta eskuz garbitzeko teknikak aztertzea, eta garbitzeko produktuak eta programak adieraztea, betiere jantziaren ezaugarrien arabera, orban motaren arabera eta zikinkeria-mailaren arabera.

Análisis de las técnicas de lavado de ropa a máquina y a mano, señalando los diferentes programas y productos de lavado en función de las características de la prenda, del tipo de mancha y del grado de suciedad de la misma.

Jantzien egoera ona egiaztatzea eta birpasatzea: botoiak jostea, behealdeak jostea, eta abar.

Comprobación del correcto estado de las prendas, procediendo a su repaso: cosido de botones, bajos, etc.

Arropak lisatzea, eta, horretarako, programa zuzena erabiltzea, arroparen ezaugarrien eta konposizioaren arabera.

Planchado de diferentes prendas, utilizando el programa correcto en función de las características y compasión de la ropa.

Janzteko arropak, etxeko arropak eta garbiketako produktuak eta materialak kasuak kasu dagozkien lekuetan ipintzea.

Colocación de las prendas de vestir, ropa de casa, productos y materiales de limpieza en los lugares destinados en cada caso.

Elikagaiak prestatzeko eta kontserbatzeko erabiltzen diren sukaldeko tresneria, tresnak eta etxetresna elektrikoak deskribatzea eta alderdi hauek azaltzea: funtzioak, erabiltzeko arauak, manipulatzearen arriskuak eta beharrezko mantentze-lanak.

Descripción del menaje, los utensilios y electrodomésticos que se utilizan en la preparación y conservación de alimentos, explicando: funciones, normas de utilización, riesgos a su manipulación y mantenimiento de uso necesario.

Etxeko sukaldeetan erabiltzen diren sukalde-plaketan, labeetan, sukalde-tresnerietan eta etxetresna elektriko txikietan erabilitako produktuak eta teknikak deskribatzea.

Descripción de las técnicas y los productos empleados en placas de cocina, hornos, menaje y pequeños electrodomésticos utilizados en la cocina domiciliaria.

Sukaldeko tresnerien eta etxetresna elektriko txikien mantentze-lanak egitea, fabrikatzaileak emandako jarraibideen arabera.

Realización del mantenimiento de uso de los equipos/pequeños electrodomésticos de cocina de acuerdo con las instrucciones aportadas por la o el fabricante.

Etxebizitzaren garbiketa-teknikak: garbiketaren mende dauden espazioak. Berariazko ezaugarriak.

Técnicas de limpieza del domicilio: espacios objeto de limpieza. Características específicas.

Garbitzeko zereginak: garbitzea, lanbasa pasatzea, erraztea, eta abar.

Tareas de limpieza: lavar, fregar, barrer, etc.

Garbiketako materialak, produktuak eta lanabesak: eskuilak, lanbasa, mopa eta abar.

Materiales, productos y utensilios de limpieza: cepillos, fregona, mopa, etc.

Garbiketarako etxetresna elektrikoak: xurgagailua, ontzi-garbigailua, garbigailua, lehorgailua. Erabilera eta mantentzea.

Electrodomésticos destinados a la limpieza: aspiradora, lavaplatos, lavadora, secadora. Uso y mantenimiento.

Etiketak: interpretazioa.

Las etiquetas: interpretación.

Altzarien garbiketa eta kontserbazioa.

Limpieza y conservación del mobiliario.

Arropa garbitzeko, lisatzeko eta birpasatzeko teknikak.

Técnicas de lavado, planchado y repasado de la ropa.

Garbigailua, lehorgailua eta beste etxetresna elektriko batzuk mantentzeko lanak.

Mantenimiento de uso de lavadora, secadora y otros pequeños electrodomésticos.

Zaborra birziklatzeko ingurumen-irizpideak.

Criterios medioambientales en el reciclado de basura.

Etxeko instalazioen arrisku elektrikoak. Maneiatzeko prekauzioak eta segurtasun-neurriak.

Riesgos eléctricos de las instalaciones domésticas. Medidas de seguridad y precauciones en su manejo.

Tratu egokia izatea adineko pertsonekiko eta/edo minusbaliatuekiko harremanetan.

Trato adecuado en la relación con las personas mayores y discapacitadas.

Bizikidetasun-unitatearen egoeren aurrean erantzuteko eta behatzeko ahalmena izatea.

Capacidad de observación y respuesta ante las situaciones de la unidad de convivencia.

5.– Menuko elikagaiak hautatzea.

5.– Selección de los alimentos del menú.

Elikagai motak ezaugarritzea.

Caracterización de los diferentes tipos de alimentos.

Elikagaia eta nutrientea bereiztea.

Diferenciación entre alimento y nutriente.

Behar pertsonalen araberako menuak identifikatzea.

Identificación de los menús en función de las necesidades personales.

Dieta osasuntsuak baloratzea.

Valoración de una dieta saludable.

Elikaduraren eta nutrizioaren kontzeptuak.

Conceptos de alimentación y nutrición.

Elikagaiak. Elikagai multzoak. Sailkapen funtzionala. Elikagai moten ezaugarri nutritiboak.

Los alimentos. Grupos de alimentos. Clasificación funcional. Características nutritivas de los diferentes tipos de alimentos.

Energiaren eta nutrienteen inguruko gomendioak. Giza organismoaren nutrizio-premiak. Gomendatutako ahorakina.

Recomendaciones en energía y nutrientes. Necesidades nutricionales del organismo humano. Ingesta recomendada.

Dieta. Dietaren kalitatea.

La dieta. Calidad de dieta.

Dieta motak:

Tipos de dietas:

– Normalak.

– Normales.

– Terapeutikoak.

– Terapéuticas.

– Oinarrizkoak.

– Básicas.

– Bereziak.

– Especiales.

– Dieta osasuntsuak edo horren parte diren elikagaiak.

– Dieta saludable o alimentos que forman parte de ella.

– Dieta mediterraneoa. Ezaugarriak.

– La dieta mediterránea. Características.

Dieta orekatuaren garrantziaz jabetzea.

Toma de conciencia sobre la importancia de una dieta equilibrada.

Elikadura osasuntsuaren ohiturak garatzea.

Desarrollo de hábitos de alimentación saludable.

6.– Sukaldaritzako oinarrizko teknikak aplikatzea.

6.– Aplicación de técnicas básicas de cocina.

Jakiak prestatu aurreko prozedurak deskribatzea: ohiko elikadura osatzen duten produktuak desizoztea, ebakitzea, zuritzea, zatikatzea eta garbitzea.

Descripción de los procedimientos previos al cocinado: descongelado, cortado, pelado, troceado y lavado de los diferentes productos que integran la alimentación habitual.

Familiako sukaldaritzan aplikatu beharreko oinarrizko sukaldaritza-teknikak ezaugarritzea: egostea, galdarraztatzea, irakitea, frijitzea, erregostea, erretzea, eta abar, kasuak kasu, honakoak adierazita: erabili beharreko aplikazio faseak, prozedurak eta jarduteko moduak, denbora, sukaldeko tresneria, lanabesak eta etxetresna elektrikoak eta lortutako emaitzak.

Caracterización de las técnicas culinarias básicas de aplicación a la cocina familiar: cocción, escaldado, hervido, fritura, estofado, asado..., indicando en cada caso: fases de aplicación, procedimientos y modos operativos, tiempo, menaje, utensilios, electrodomésticos que se deben utilizar y resultados que se obtienen.

Bizikidetasun-unitateko kideen dietara egokitutako lehen platerak, bigarren platerak eta postreak elaboratzea.

Confección de primeros platos, segundos platos y postres, adecuados a la dieta de los miembros de una unidad convivencial.

Beharrezkoa izanez gero, elikagaiak kontserbaziorako prestatzea.

Preparación en caso necesario de los alimentos para su conservación.

Garbiketa-produktuak hautatzea, eta erabilitako materialak garbitzea eta ipintzea.

Selección de los productos de limpieza y realización de la limpieza y colocación de todos los materiales empleados.

Elikagaien manipulazioko prebentzioa eta segurtasuna justifikatzea.

Justificación de la prevención y la seguridad en la manipulación de alimentos.

Sukaldeko tresneria, lanabesak eta etxetresna elektrikoak: sukaldeko tresneria, baxera, mahai-tresneria, lanabesak, etxetresna elektriko txikiak eta handiak. Ezagutza, erabilera eta mantentze-lanak.

Menaje, utensilios y electrodomésticos: batería de cocina, vajilla, cubertería, utillaje, pequeños y grandes electrodomésticos. Conocimiento, uso y mantenimiento.

Elikagaien manipulazioko oinarrizko printzipioak.

Principios básicos en la manipulación de alimentos.

Produktuen aurreelaborazioko prozedurak. Elikagaien oinarrizko tratamendua: desizoztea, garbitzea, zuritzea, zatikatzea eta zukutzea.

Procedimientos de pre-elaboración de productos. Tratamiento básico de los alimentos: descongelado, lavado, pelado, troceado y exprimido.

Sukaldaritzako oinarrizko teknikak. Ezagutza eta aplikazioa:

Técnicas básicas de cocina. Conocimiento y aplicación:

– Plantxan, parrilan eta labean erretzea.

– Asado a la plancha, a la parrilla y en horno.

– Egoste tradizionala eta lurrunetan egostea, presio bidez sukaldatzea eta sukaldatze motela.

– Cocido tradicional y al vapor, cocinado con presión y cocinado lento.

– Irakitea.

– Hervido.

– Frijitzea.

– Fritura.

– Mikrouhin bidez sukaldatzea.

– Cocinado con microondas.

Ereduzko platerak elaboratzeko eta egiteko eskema: entsaladak, eltzekariak, zopak, saldak, kremak, zizka-mizkak eta janaurrekoak.

Esquema de elaboración y ejecución de platos tipo: ensaladas, potajes, sopas, consomés, cremas, entremeses y aperitivos.

Adineko pertsonen eta minusbaliatuen berariazko zirkunstantzien aurrean egokitzea.

Adaptación ante circunstancias específicas de las personas mayores y discapacitadas.

Elikadura osasuntsuaren ohiturak garatzea.

Desarrollo de hábitos de alimentación saludable.

Higiene eta garbiketako ohiturak hartzea.

Adopción de hábitos de higiene y limpieza.

7.– Lan-plangintzaren jarraipena egitea.

7.– Seguimiento del plan de trabajo.

Jarraipen-orriak betetzea.

Cumplimentación de hojas de seguimiento.

Jarraipen-teknologiak erabiltzea.

Utilización de las tecnologías en el seguimiento.

Jarraipen-orriak: motak, betetzeko moduak eta erregistroa.

Las hojas de seguimiento: tipos, modos de cumplimentación y registro.

Teknologia berriak informazioa artxibatzean eta erregistratzean.

Las nuevas tecnologías en el archivo y registro de la información.

Ordenaz eta zorroztasunez lan egitea.

Orden y rigor en el trabajo.

Metodo edo sistema berriekiko interesa azaltzea eta horiek alderatu eta asimilatzea.

Interés por nuevos métodos o sistemas buscando su contrastación y asimilación.

7. lanbide-modulua: Osasun-arreta

Módulo Profesional 7: Atención sanitaria

Kodea: 0216

Código: 0216

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 198 ordu

Duración: 198 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako osasun-arretako jarduerak antolatzen ditu, eta pertsona horien ezaugarriekin eta beharrekin lotzen ditu.

1.– Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Sistema kardiobaskularraren, arnas-sistemaren, digestio-sistemaren eta ugaltze-sistemaren oinarrizko ezaugarri anatomofisiologikoak eta asaldurarik ohikoenak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las características anatomofisiológicas básicas y las alteraciones más frecuentes de los sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo y reproductor.

b) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta fisikoaren ezaugarri eta behar nagusiak deskribatu ditu.

b) Se han descrito las principales características y necesidades de atención física de las personas en situación de dependencia.

c) Mendekotasun-egoerekin lotzen diren narriadura fisikoko eta osasun-narriadurako aztarna nagusiak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales signos de deterioro físico y sanitario asociados a situaciones de dependencia.

d) Erabiltzailearen egoera fisikoa eta osasuna laguntzen edo eragozten duten ingurunearen ezaugarriak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan el estado físico y de salud de la persona usuaria.

e) Zaintza-planean ezarritako osasun-arretako aginduak interpretatu ditu.

e) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan de cuidados.

f) Osasun-arretarako ingurumen-baldintza egokiak definitu ditu.

f) Se han definido las condiciones ambientales favorables para la atención sanitaria.

g) Pertsonak osasun-jardueretan parte-hartzearen garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia de la participación de la persona en las actividades sanitarias.

h) Nork bere burua zaintzea sustatzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de promover el auto-cuidado.

2.– Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren ezaugarrien arabera aplikatu ditu mobilizatu, lekualdatu eta joan-etorriak egiteko teknikak.

2.– Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación analizando las características de la persona en situación de dependencia.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Oheratuta dauden pertsonak kokatzeko teknika ohikoenak aplikatu ditu, pertsonen egoera eta ezaugarriak aintzat hartuta.

a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas encamadas, adecuándolas al estado y condiciones de las mismas.

b) Mendekotasun egoeran dauden pertsonak mobilizatu, lekualdatu eta joan-etorriak egiteko teknikak aplikatu ditu, pertsonen egoera eta baldintzak aintzat hartuta.

b) Se han aplicado técnicas de movilización, deambulación y traslado de personas en situación de dependencia, adaptándolas a su estado y condiciones.

c) Zamatze segururako eta langilearengan lesioak agertzea prebenitzeko prozedurak aplikatu ditu.

c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de aparición de posibles lesiones en la o el profesional.

d) Oheratuta dauden pertsonak mobilizatu, garraiatu eta kokatzeko eta pertsonok joan-etorriak egin ditzaten laguntza tekniko egokienak erabili ditu, beren egoera eta baldintzak aintzat hartuta.

d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, deambulación y posicionamiento en cama de personas en situación de dependencia más adecuadas a su estado y condiciones.

e) Prebentzio- eta segurtasun-neurriak hartu ditu.

e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad.

f) Protesiak garbitzeko eta zaintzeko teknikak deskribatu ditu, material eta produktu egokiak zehaztuta, pertsona erabiltzailearen egoera eta baldintzak aintzat hartuta.

f) Se han descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, precisando los materiales y productos adecuados en función del estado y necesidades de la persona usuaria.

g) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonari eta bere ingurukoei hainbat jarraibide eskaini dizkie, mugikortasunari eta laguntza teknikoen mantentzeari dagokienez, autonomoak izan daitezen.

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia y su entorno, que favorecen su autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas.

h) Pertsonaren autonomia sustatzeko beharrarekiko sentsibilitatea erakutsi du.

h) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la persona usuaria.

3.– Osasun-laguntzako jarduerak ezaugarritzen ditu, eta erabiltzailearen premiak eta ezaugarriak zaintza-planean ezarritakoarekin lotzen ditu.

3.– Caracteriza actividades de asistencia sanitaria relacionando las necesidades y características de la persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erabiltzaileen miaketa errazteko jarrera anatomikorik egokienak hautatzea.

a) Se han seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar la exploración de las personas usuarias.

b) Sendagaiak prestatu ditu eta sendagaiak ematea aurreikusi du, betiere zaintza-plan indibidualizatuan eta bide eta produktu bakoitzerako berariazko aginduetan ezarritako jarraibideak beteta.

b) Se han preparado y previsto la administración de los medicamentos cumpliendo las pautas establecidas en el plan de cuidados individualizado y las prescripciones específicas para cada vía y producto.

c) Sendagaiak ematearekin lotzen diren arrisku nagusiak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos.

d) Hotz eta beroko tokiko tratamenduak hautatu ditu, zaintza-plan indibidualizatuaren jarraibideen arabera.

d) Se han seleccionado tratamientos locales de frío y calor atendiendo a las pautas de un plan de cuidados individualizado.

e) Sendagaiak ematean, pertsonaren egoera orokorrean ager daitezkeen asalduren aztarnak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los signos de posibles alteraciones en el estado general de la persona durante la administración de medicamentos.

f) Pertsonaren bizi-konstanteak hartu ditu, material egokiak erabilita eta ezarritako aginduak jarraituta.

f) Se han tomado las constantes vitales de la persona utilizando los materiales adecuados y siguiendo las prescripciones establecidas.

g) Erabiltzaileak eta haren inguruneak osasun-jardueretan parte har dezaten erraztearen garrantzia baloratu du.

g) Se ha valorado la importancia de favorecer la participación de la persona usuaria y su entorno en las actividades sanitarias.

h) Ezarritako babes, higiene eta segurtasunaren arloko neurriak erabili ditu, langileentzat zein erabiltzailearentzat.

h) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas tanto para el personal como para la persona usuaria.

4.– Elikagaiak ahoratzen laguntzeko eta elikatzeko jarduerak antolatzen ditu, eta, horretarako, beharrezko teknikak, tresnak eta laguntzak hautatzen ditu.

4.– Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta seleccionando las técnicas, instrumentos y ayudas necesarias.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Instituzioko otorduen zerbitzua eta banaketa antolatu du, dieta-orriko jarraibideei jarraituta.

a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución siguiendo las prescripciones de la hoja de dietas.

b) Ahoratzen laguntzeko teknikak aplikatu ditu, pertsona bakoitzaren ezaugarriak eta premiak kontuan izanda.

b) Se han aplicado diferentes técnicas de apoyo a la ingesta, en función de las características y necesidades de la persona.

c) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonari eta familiei elikagaiak behar bezala emateari buruzko informazioa eman zaie.

c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a las familias acerca de la correcta administración de alimentos.

d) Pertsonen ahorakina zaintza-planarekin bat datorrela egiaztatu du.

d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de cuidados.

e) Pertsonei eta familiari eraizkinak biltzeko eta, ondoren, ezabatzeko beharrezko materialei buruzko aholkuak eman dizkie.

e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los materiales de recogida de excretas y su posterior eliminación.

f) Otordua pertsonarentzat une atsegina izatearen garrantziarekiko sentsibilitatea erakutsi du.

f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que la hora de la comida sea un momento agradable para la persona.

g) Ahoratze-egoerekin lotuta ager daitezkeen arriskuak identifikatu ditu.

g) Se han identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de ingesta.

h) Arriskuen prebentzio- eta segurtasun-neurriak hartu ditu.

h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos.

5.– Osasun-arretako jardueren kontrola eta jarraipena egiten du, ezarritako behaketa- eta erregistro-protokoloak aztertuta.

5.– Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria analizando los protocolos de observación y registro establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erabiltzaileen egoera fisikoa eta osasun-egoera behatzeko, kontrolatzeko eta jarraipena egiteko protokoloek bete beharreko ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de observación, control y seguimiento del estado físico y sanitario de las personas usuarias.

b) Eskuzko eta informatika bidezko erregistro- eta behaketa-protokoloak bete ditu, kasu bakoitzerako ezarritako jarraibideen arabera.

b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales e informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.

c) Egindako jarduerei eta agertu ziren gorabeherei buruzko informazio zuzena eta osoa bildu du.

c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades realizadas y las contingencias que se presentaron.

d) Bere kargura dauden pertsonen informazioa lortu du, hainbat bitartekoren bitartez.

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes instrumentos.

e) Pertsonaren bilakaera fisikoaren jarraipena egiteko aurreikusitako behaketa-tresnak eta -teknikak aplikatu ditu, lortutako datuak ezarritako prozeduraren arabera erregistratuta.

e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el seguimiento de la evolución física de la persona registrando los datos obtenidos según el procedimiento establecido.

f) Zaintza-plan indibidualizatuaren datuak erregistratu ditu, horien komunikazio arduratsua kontuan izanik.

f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de cuidados individualizados.

g) Ezarritako prozeduren bitartez, eta une egokian, transmititu du informazioa.

g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento oportuno.

h) Pertsonaren bilakaera fisikoaren eta osasun-bilakaeraren kontrola eta jarraipena egitearen garrantzia argudiatu du.

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la evolución física y sanitaria de la persona para mejorar su bienestar.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Osasun-arretako jarduerak antolatzea.

1.– Organización de actividades de atención sanitaria.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen osasun-arretako premiak identifikatzea.

Identificación de las necesidades de atención sanitaria de las personas en situación de dependencia.

Osasun-arretako ingurumen-baldintzak aztertzea.

Análisis de las condiciones ambientales en la atención sanitaria.

Honako sistema hauen printzipio anatomofisiologikoak:

Principios anatomofisiológicos de los sistemas:

– Sistema kardiobaskularrarenak.

– Cardiovascular.

– Arnas-sistemarenak.

– Respiratorio.

– Digestio-sistemarenak.

– Digestivo.

– Ugaltze-sistemarenak.

– Reproductor.

Nork bere burua zaintzea sustatzeko estrategiak.

Estrategias para la promoción del auto-cuidado.

Informazioaren zuzentasuna, sekretu profesionalari eutsita.

Exactitud en la información, manteniendo el secreto profesional.

Segurtasun- eta higiene-arauak errespetatzea eta horien garrantzia baloratzea.

Respeto a las normas de higiene y seguridad y apreciación de su importancia.

2.– Mobilizatu, lekualdatu eta joan-etorriak egiteko teknikak aplikatzea.

2.– Aplicación de técnicas de movilización, traslado y deambulación.

Lekualdaketak egiteko teknikak ezaugarritzea, erabiltzailearen egoeraren eta baldintzen arabera egokituta.

Caracterización de las técnicas de traslado, adaptándolas en función del estado y condiciones del usuario.

Erabiltzaileen joan-etorrietarako eta lekualdaketetarako laguntza teknikoak erabiltzea eta egokitzea, betiere erabiltzailearen osasun-egoeraren arabera.

Utilización y adaptación de ayudas técnicas destinadas a la deambulación y traslado de los usuarios en función de su grado de salud.

Oheratuta dagoen pertsona bat mobilizatzeko eta kokatzeko maniobrak ezaugarritzea.

Caracterización de las maniobras de movilización y de posicionamiento de una persona encamada.

Lekualdaketak aulki gurpildunetan egitea.

Ejecución de traslados en sillas de ruedas.

Lanbide-arriskuen prebentzioan gorputz-mekanikaren printzipioak aplikatzea.

Aplicación de los principios de mecánica corporal en la prevención de riesgos profesionales.

Giza gorputzaren sostengu- eta mugimendu-printzipio anatomofisiologikoak.

Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano.

Sistema osteomuskularra.

Sistema osteomuscular.

Giltzaduren biomekanika. Sistema osteomuskularraren mekanika.

Biomecánica de las articulaciones. Mecánica del sistema osteomuscular.

Hezurrak, muskuluak eta giltzadurak: egitura, funtzioak, sailkapena eta izena. Mugimendu motak.

Huesos, músculos y articulaciones: estructura, funciones, clasificación y denominación. Tipos de movimientos.

Patologiarik ohikoenak: hezurretakoak, giltzaduretakoak eta muskularrak.

Patologías más frecuentes: óseas, articulares y musculares.

Mobilizazioko teknikak: deskribapena eta aplikazioa.

Técnicas de movilización: descripción y realización.

Joan-etorrietarako teknikak: deskribapena eta aplikazioa.

Técnicas de deambulación: descripción y realización.

Lekualdaketetarako teknikak: deskribapena eta aplikazioa.

Técnicas de traslado: descripción y realización.

Mendeko pertsonentzat, joan-etorriak egin, lekualdatu eta mobilizatzeko laguntza teknikoak: deskribapena, erabilera eta egokitzapena.

Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes: descripción, utilización y adaptación.

Teknikak gauzatzean gerta daitezkeen gorabeherei arreta egitea.

Atención a las posibles incidencias que puedan producirse al ejecutar las técnicas.

Jarduerak egitean pertsonaren inplikazioaren garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la implicación de la persona en la realización de actividades.

3.– Osasun-arretako jardueren ezaugarriak.

3.– Características de actividades de asistencia sanitaria.

Azterketa medikoan gehien erabiltzen diren posizio anatomikoen indikazioak eta propietateak identifikatzea, betiere erabiltzailearen egoeraren eta baldintzen arabera.

Identificación de las propiedades y las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más normalizado en la exploración médica, en función del estado o condiciones del usuario.

Bizi-konstanteak neurtzeko eta erregistratzeko teknikak eta prozedurak aplikatzea.

Aplicación de técnicas y procedimientos de medición y registro de constantes vitales.

Giza gorputzean hotzeko eta beroko tratamendu-teknikak aplikatzea, eta horien indikazioak azaltzea.

Aplicación de técnicas de tratamiento de frío y de calor sobre el organismo humano, explicando sus indicaciones.

Sendagaiak emateko biderik ohikoenen ezaugarri anatomofisiologikoak deskribatzea.

Descripción de las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de administración de fármacos.

Aerosolterapiako eta oxigenoterapiako teknikak aplikatzea, eta horiek zuzen gauzatzeko beharrezko materialak azaltzea.

Aplicación de técnicas de aerosolterapia, oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta administración.

Sendagaiak ahotik, ondestetik edo bide topikotik ematea.

Administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica.

Suposizioko datuekin betetzea nork bere eskumeneko erregistroak medikazio-orrian.

Cumplimentación con datos supuestos, los registros de su competencia en la hoja de medicación.

Arnas-aparatuko gaixotasunetan jarioak mobilizatzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de movilización de secreciones en enfermedades del aparato respiratorio.

Masajeak ematea.

Aplicación de masajes.

Miaketa medikoa: prestaketa eta bizi-konstanteak.

Exploración médica: preparación y constantes vitales.

Farmakologia orokorraren printzipioak.

Principios de farmacología general.

Sendagaiak emateko bideak. Anatomia eta fisiologia.

Vías de administración de medicamentos. Anatomía y fisiología.

Sendagaia prestatzea. Teknikak.

Preparación de la medicación. Técnicas.

Hotzeko eta beroko tratamenduak. Teknikak.

Tratamientos de frío y calor. Técnicas.

Tratamendu hidrotermalak. Teknikak.

Tratamientos hidrotermales. Técnicas.

Errehabilitazio-tratamenduak. Berariazko teknikak.

Tratamientos rehabilitadores. Técnicas específicas.

Bizi-konstanteak neurtzeko prozedurak. Teknikak.

Procedimientos de medición de constantes vitales. Técnicas.

Aerosolterapia eta oxigenoterapia:

Aerosolterapia y oxigenoterapia:

Beharrezko aparatuak, tresnak eta materialak.

Aparataje, instrumentos y materiales necesarios.

Aerosolak eta oxigenoa aplikatzearen xedeak.

Finalidades de la administración de aerosoles y oxigeno.

Emateko metodoak eta teknikak.

Métodos y técnicas de administración.

Prekauzioak eta kontraindikazioak.

Precauciones y contraindicaciones.

Segurtasun- eta higiene-arauak errespetatzea eta horien garrantzia baloratzea.

Respeto a las normas de higiene y seguridad y apreciación de su importancia.

Osasun-jardueretan pertsonaren eta haren ingurunearen inplikazioaren garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la implicación de la persona y su entorno en las actividades sanitarias.

4.– Elikagaiak emateko lanak antolatzea eta ahoratzen laguntzea:

4.– Organización de la administración de alimentos y apoyo a la ingesta.

Elikagaiak ahotik eta bide enteraletik emateko teknikak aplikatzea, erabiltzailearen mendekotasun-mailaren arabera.

Aplicación de técnicas de administración de alimentos por vía oral y enteral, en función del grado de dependencia del usuario.

Elikagaiak ahotik edo bide enteraletik emateko beharrezko materialak hautatzea.

Selección de los materiales necesarios para la administración de alimentos por vía oral y enteral.

Elikagaia emateko bidearen arabera egokiena den jarrera anatomikoa identifikatzea.

Identificación de la postura anatómica más adecuada en función de la vía de administración del alimento.

Elikatzeko teknikak egitean kontuan izan beharreko neurri higieniko-sanitarioak aplikatzea.

Aplicación de las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta durante la realización de las técnicas de alimentación.

Ahoratzen laguntzeko teknikak aplikatzea, erabiltzailearen mendekotasun-mailaren arabera.

Aplicación de las técnicas de ayuda a la ingesta en función del grado de dependencia del usuario.

Elikagaiak zunda nasogastrikoaren bidez ematea.

Administración de alimentos a través de sonda nasogástrica.

Elikagaiak ahoratzeari eta iraizkinak biltzeari eta ezabatzeari buruzko aholkuak ematea erabiltzaileari eta haren zaintzaile nagusiei.

Orientación a la persona usuaria y sus cuidadores principales sobre la ingesta de alimentos, la recogida de excretas y su eliminación.

Digestio-sistemaren eta sistema endokrinoaren printzipio anatomofisiologikoak.

Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivos y endocrino.

Digestio-aparatua:

Aparato digestivo:

– Oinarrizko anatomia eta fisiologia.

– Anatomía y fisiología básicas.

– Digestio-aparatuarekin lotzen diren organo abdominalak (pankrea, gibela eta behazun-maskuria).

– Órganos abdominales relacionados con el aparato digestivo (páncreas, hígado y vesícula biliar).

– Dagozkion patologiak.

– Patologías relacionadas.

– Gehien erabiltzen diren proba funtzionalak eta diagnostiko-probak.

– Pruebas funcionales y diagnósticas más utilizadas.

Sistema endokrinoa:

Sistema endocrino:

– Guruin endokrino nagusien oinarrizko anatomia eta fisiologia.

– Anatomía y fisiología básica de las principales glándulas endocrinas.

– Dagozkion patologiak.

– Patologías relacionadas.

Ahotik, bide enteraletik eta bide parenteraletik elikatzea.

Alimentación por vía oral, enteral y parenteral.

Iraizkinak biltzeko eta ezabatzeko teknikak.

Las técnicas de recogida y eliminación de excretas.

Erabiltzailearen intimitatea errespetatzea.

Respeto a la intimidad del usuario.

Segurtasun- eta higiene-arauak errespetatzea eta horien garrantzia baloratzea.

Respeto a las normas de higiene y seguridad y apreciación de su importancia.

5.– Osasun-arretako jarduerak kontrolatzea eta jarraipena egitea.

5.– Control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria.

Egoera fisikoari eta osasun-egoerari buruzko informazioa lortzeko teknikak eta tresnak aplikatzea.

Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información sobre el estado físico y sanitario.

Osasun-arretako jardueren jarraipena egiteko teknikak eta tresnak aplikatzea.

Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención sanitaria.

Erregistroak erabiltzea, eskuzkoak eta informatizatuak.

Utilización de registros manuales e informatizados.

Diziplinarteko taldeari informazioa transmititzea.

Transmisión de la información al equipo interdisciplinar.

Egoera fisikoa eta osasun-egoera: informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.

Estado físico y sanitario: técnicas e instrumentos de recogida de información.

Osasun-arreta: jarduera horien jarraipena egiteko tresnak eta teknikak.

La atención sanitaria: técnicas e instrumentos para el seguimiento de estas actividades.

Informazioaren erregistro motak: eskuzkoak eta informatizatuak.

Tipos de registro de la información: manuales e informatizados.

Datuen erregistroan doitasunak eta objektibitateak duen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de los datos.

Ezarritako arauak errespetatzea eta betetzea.

Respeto y cumplimiento de las normas establecidas.

8. lanbide-modulua: Arreta higienikoa

Módulo Profesional 8: Atención higiénica

Kodea: 0217

Código: 0217

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 99 ordu

Duración: 99 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako eta haien ingurunerako arreta higienikoko jarduerak antolatzen ditu, eta pertsona horien ezaugarriekin eta beharrekin lotzen ditu.

1.– Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren zaintza-plan indibidualizatua interpretatu du.

a) Se ha interpretado el plan de cuidados individualizado de la persona en situación de dependencia.

b) Pertsona batek behar dituen arreta higienikoak identifikatu ditu, haren osasuna eta mendekotasun-maila kontuan izanik.

b) Se han identificado las atenciones higiénicas requeridas por una persona teniendo en cuenta su estado de salud y nivel de dependencia.

c) Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren zirkunstantziak eta eguneroko bizimoduan eragingo dizkion zailtasunak lotu ditu.

c) Se han relacionado las circunstancias de la persona en situación de dependencia con las dificultades que implican en su vida cotidiana.

d) Pertsonaren higiene-egoera eta autonomia errazten edo eragozten duten ingurunearen ezaugarriak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las características del entorno que favorecen o dificultan la autonomía de la persona y su estado de higiene personal.

e) Ingurumen-baldintzak pertsonaren berariazko beharrei arreta egiteko egokiak direla egiaztatu du.

e) Se ha comprobado que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las necesidades específicas de la persona.

f) Pertsonak jarduera higieniko-sanitarioetan eta ahalmen fisikoak mantentzeko jardueretan parte hartzeko eta autonomia izateko dituen aukerak ezagutu beharra argudiatu du.

f) Se ha argumentado la necesidad de conocer las posibilidades de autonomía y participación de la persona en las actividades higiénico-sanitarias y de mantenimiento de sus capacidades físicas.

g) Zaintza-plan indibidualizatuan edo bizimodu independenteko planean adierazten diren beharrezko baliabideak hautatu ditu.

g) Se han seleccionado los recursos necesarios indicados en el plan de cuidados individualizado o plan de vida independiente.

h) Norberaren higiene-premiak asetzeko autonomia erraztuko duten laguntza tekniko egokiak proposatu ditu.

h) Se han propuesto ayudas técnicas adecuadas para facilitar la autonomía de la persona en la satisfacción de sus necesidades de higiene.

2.– Norberaren higiene eta garbitasuneko teknikak aplikatzen ditu, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren eta ingurunearen premiak eta baldintzak aztertuta.

2.– Aplica técnicas de higiene y aseo personal analizando las necesidades y condiciones de la persona en situación de dependencia y su entorno.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Presioaren ondoriozko ultzeren neurri prebentibo nagusiak azaldu ditu, baita prebentziorako eta tratamendurako osasun-produktuak ere.

a) Se han explicado las principales medidas preventivas de las úlceras por presión así como los productos sanitarios para su prevención y tratamiento.

b) Norberaren higiene eta garbiketa osoko edo partzialeko prozedurak aplikatu ditu, pertsonaren egoeraren eta beharren arabera.

b) Se han aplicado los procedimientos de aseo e higiene personal, total o parcial, en función del estado y necesidades de la persona.

c) Janzteko eta oinetakoak jartzeko teknikak egin ditu, pertsonaren premiak eta autonomia-maila kontuan izanik.

c) Se han realizado técnicas de vestido y calzado teniendo en cuenta las necesidades y nivel de autonomía de la persona.

d) Pertsonaren autonomia sustatzeko beharrarekiko sentsibilitatea erakutsi du.

d) Se ha mostrado sensibilidad hacia la necesidad de potenciar la autonomía de la persona.

e) Laginak biltzeko eta hondakinak ezabatzeko teknikak deskribatu ditu, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren ezaugarriak kontuan izanik.

e) Se han descrito las técnicas de recogida de muestras y eliminaciones teniendo en cuenta las características de la persona en situación de dependencia.

f) Oinarrizko post mórtem prozedurak aplikatu ditu, ezarritako protokoloari jarraituta.

f) Se han aplicado los procedimientos básicos post-morten siguiendo el protocolo establecido.

g) Higiene-jarduerak egitean, prebentzio- eta segurtasun-neurriak hartu ditu, baita norbera babesteko neurriak ere.

g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección individual en el transcurso de las actividades de higiene.

h) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei eta zaintzaile ez-profesionalei higiene-ohitura osasuntsuei buruzko informazioa ematea, baita beharrezko produktuei eta materialei eta horien erabilera zuzenari buruzkoa ere.

h) Se ha informado a las personas en situación de dependencia y cuidadores no profesionales, respecto a los hábitos higiénicos saludables así como sobre los productos y materiales necesarios y su correcta utilización.

3.– Ingurunearen higiene teknikak aplikatzen ditu, eta prozedurak eta materialak eraginkortasun, prebentzio eta segurtasuneko irizpideekin hautatzen ditu.

3.– Aplica técnicas de higiene del entorno seleccionando los procedimientos y materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erabiltzailearen logelako baldintza higieniko-sanitarioak eta txukuntasun-baldintzak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las condiciones higiénico-sanitarias y de orden de la habitación de la persona usuaria.

b) Erabiltzailearen ohea egin eta garbitzeko teknikak aplikatu ditu, pertsonaren egoerara eta baldintzetara egokituta, pertsonaren erosotasuna errazteko.

b) Se han aplicado distintas técnicas de realización y limpieza de la cama de la persona usuaria adaptándolas al estado y condiciones de la misma para favorecer su comodidad y confort.

c) Gaixotasun kutsakorren aurrean beharrezko prebentzio-neurriak deskribatu ditu.

c) Se han descrito las medidas generales de prevención de las enfermedades transmisibles.

d) Pertsonaren egoeraren araberako isolamendu teknikoen printzipioak deskribatu ditu.

d) Se han descrito los principios de las técnicas de aislamiento en función del estado de la persona.

e) Erabili ohi diren materialak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak eta teknikak aplikatu ditu, prozesu horien kalitate-kontrolak errespetatuta eta hondakinen tratamenduari buruzko araudia kontuan hartuta.

e) Se han aplicado los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de materiales de uso común respetando los controles de calidad de dichos procesos y la normativa en tratamiento de residuos.

f) Higiene-jarduerak egitean, prebentzio- eta segurtasun-neurriak hartu ditu, baita norbera babesteko neurriak ere.

f) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad así como de protección individual en el transcurso de las actividades de higiene.

g) Inguruneak bete beharreko baldintza higienikoen berri eman die erabiltzaileari, familiakoei edo zaintzaile informalei.

g) Se ha informado a la persona usuaria, la familia o cuidadores informales respecto a las condiciones higiénicas que debe reunir el entorno.

h) Ingurunearen higienerako beharrezko produktuen eta materialen erabileraren berri eman die erabiltzaileari eta zaintzaile ez-profesionalei.

h) Se ha informado a la persona usuaria y a los cuidadores no profesionales respecto a la utilización de los productos y materiales necesarios para la higiene del entorno.

4.– Arreta higienikoko jardueren kontrola eta jarraipena egiten du, ezarritako behaketa- eta erregistro-protokoloak aztertuta.

4.– Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica analizando los protocolos de observación y registro establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Erabiltzaileen beraien eta haien ingurunearen higiene-egoera behatzeko, kontrolatzeko eta jarraipena egiteko protokoloek bete beharreko ezaugarriak identifikatu ditu.

a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de observación, control y seguimiento del estado de higiene personal de las personas usuarias y de su entorno.

b) Erabiltzailearen eta haren ingurunearen arloko jarduerei buruzko informazioa eta azaldu ziren gorabeherei buruzko informazioa bildu du.

b) Se ha recogido información sobre las actividades relativas a la higiene de la persona usuaria y de su entorno y a las contingencias que se presentaron.

c) Eskuzko eta informatika bidezko behaketa-protokoloak bete ditu, kasu bakoitzerako ezarritako jarraibideen arabera.

c) Se han cumplimentado protocolos de observación, manuales e informatizados, siguiendo las pautas establecidas en cada caso.

d) Bere kargura dauden pertsonen informazioa lortu du, hainbat bitartekoren bitartez.

d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes instrumentos.

e) Pertsonaren bilakaera fisikoaren jarraipena egiteko aurreikusitako behaketa-tresnak eta -teknikak aplikatu ditu, lortutako datuak ezarritako prozeduraren arabera erregistratuta.

e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el seguimiento de la evolución de la persona registrando los datos obtenidos según el procedimiento establecido.

f) Ezarritako prozeduren bitartez, eta une egokian, transmititu du informazioa.

f) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento oportuno.

g) Ongizatea hobetzeko, erabiltzailearen arreta higienikoaren kontrolaren eta jarraipenaren garrantzia argudiatu du.

g) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la atención higiénica de la persona usuaria para mejorar su bienestar.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Arreta higienikoko jarduerak antolatzea.

1.– Organización de actividades de atención higiénica.

Higiene pertsonaleko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de higiene personal.

Ingurumen-higieneko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de higiene ambiental.

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonak garbiketa- eta higiene-jardueretan autonomia izatearen garrantzia.

La importancia de la autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo e higiene.

Norberaren higienea. Motak.

La higiene personal. Tipos.

Ingurumen-higienea.

La higiene ambiental.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta egiteko teknikariaren zeregina.

Papel de la técnica o del técnico en la atención a personas en situación de dependencia.

Erabiltzaileari egiten zaion arretaren kalitatearekiko interesa izatea.

Interés por la calidad de la atención a la usuaria o al usuario.

Erabiltzailea adeitasunez tratatzea.

Amabilidad en el trato al usuario.

2.– Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren higiene- eta garbiketa-jarduerak aplikatzea.

2.– Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de dependencia.

Presioaren ondorioz ultzerak sortzearen mekanismoak identifikatzea, baita gehien agertzen diren inguru anatomikoak ere.

Identificación de los mecanismos de producción de las ulceras por presión y los lugares anatómicos de aparición más frecuentes.

Presioaren ondorioz ultzerak agertzea saihesteko neurri prebentibo nagusiak ezaugarritzea, eta horien tratamendurako eta prebentziorako osasun-produktuak identifikatzea.

Caracterización de las principales medidas preventivas para evitar la aparición de ulceras por presión, y señalar los productos sanitarios para su tratamiento y la prevención.

Iraizkinak biltzeko prozedurak aplikatzea.

Aplicar de procedimientos de recogida de excretas.

Gaixo inkontinente eta/edo kolestomizatuentzako arreta bereziak ezaugarritzea.

Caracterización de cuidados especiales para los enfermos incontinentes y colostomizados.

Hilotzak janzteko prozedurak aplikatzea, eta hori behar bezala egiteko materialak zehaztea.

Aplicar de procedimientos de amortajamiento de cadáveres, precisando los materiales para su correcta realización.

Garbiketa eta higieneko laguntza teknikoak aplikatzea.

Aplicación de ayudas técnicas de aseo e higiene.

Norberaren garbiketa eta higieneko laguntzak aplikatzea.

Aplicación de ayudas de aseo e higiene personal.

Larruazalaren printzipio anatomofisiologikoak:

Principios anatomofisiologicos del órgano cutáneo:

– Oinarrizko anatomia eta fisiologia.

– Anatomía y fisiología básicas.

– Larruazalaren patologiarik ohikoenak.

– Patologías más frecuentes del órgano cutáneo.

– Larruazalaren eta mukosen oinarrizko lesioak.

– Lesiones elementales de la piel y mucosas.

Ugaltze-aparatu femeninoa eta maskulinoa: oinarrizko anatomia, fisiologia eta patologiak.

El aparato genital masculino y femenino: anatomía, fisiología y patologías básicas.

Gorputz-garbiketa eta -higieneko teknikak.

Técnicas de aseo e higiene corporal

Oheratutako pazientearekin aplikatzeko teknikak: materialak eta teknikak.

Técnicas con el paciente encamado: materiales y técnicas.

Ile-higieneko teknikak: materialak eta teknikak.

Técnicas de higiene capilar: materiales y técnicas.

Aho-higieneko teknikak: materialak eta teknikak.

Técnicas de higiene bucal: materiales y técnicas.

Paziente inkontinentearentzako eta kolostomizatuarentzako zaintzak.

Cuidados de la o del paciente incontinente y colostomizado.

Presioaren ondoriozko ultzerak:

Ulceras por presión:

– Definizioa, sailkapena eta kokapena.

– Definición, clasificación y localización.

Eragin duten faktoreak. Arriskuak. Norton-en eskala.

Factores desencadenantes. Riesgos. Escala de Norton.

– Prebentzioa eta tratamendua.

– Prevención y tratamiento.

Hondakinak biltzeko teknikak: ziri-ontziaren eta botilaren erabilera.

Técnicas de recogida de eliminaciones: uso de la cuña y de la botella.

Hil ondoko zaintzak: hilotza prestatzearen helburua.

Cuidados post-morten: finalidad y preparación del cadáver.

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren arreta integralean higiene-beharra baloratzea.

Valoración de la necesidad de higiene en la atención integral de la persona en situación de dependencia.

Adeitasunez tratatzea erabiltzailea.

Amabilidad en el trato con la usuaria o el usuario.

Erabiltzaileari egiten zaion arretaren kalitatearekiko interesa izatea.

Interés por la calidad de atención a la usuaria o al usuario.

Garbiketa- eta higiene-jardueretan, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren autonomia-aukerak erraztearen garrantziaz jabetzea.

Toma de conciencia sobre la importancia de favorecer las posibilidades de autonomía de la persona en situación de dependencia en las actividades de aseo e higiene.

3.– Ingurunearen higiene-jarduerak aplikatzea.

3.– Aplicación de actividades de higiene del entorno.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen arretan gehien erabiltzen diren oheak eta osagarriak ezaugarritzea, etxeetan zein instituzioetan.

Caracterización de los tipos de cama y accesorios que son de uso más frecuentes para personas dependientes, tanto en domicilio como en instituciones.

Oheko arropa tolesteko eta ondoren erabiltzera begira prestatzeko teknikak gauzatzea.

Ejecución de las diferentes técnicas de doblaje y de preparación de la ropa de cama para su posterior utilización.

Oheak garbitzeko prozedurak egitea eta egoera berezietan osagarriak ordezkatzeko irizpideak betetzea.

Realización de los procedimientos de limpieza de camas y criterios de sustitución de accesorios en situaciones especiales.

Desinfekzio-prozesua gauzatzea, eta erabil daitezkeen materialen ezaugarrien arabera erabili beharreko metodoak hautematea.

Ejecución del proceso de desinfección, descubriendo los métodos que se debe utilizar en función de las características de los medios materiales utilizables.

Esterilizazio-prozesua egitea, eta erabili beharreko teknikak eta prozesu horien kalitate-kontroleko metodoak hautematea.

Realización del proceso de esterilización, descubriendo las técnicas que se han de emplear y los métodos de control de calidad de dichos procesos.

Laginak jatorri biologikoaren arabera biltzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de recogida de muestras en función de su origen biológico.

Oinarrizko esku-garbiketako teknikak aplikatzea, baita burukoa, eskularruak, mantala, kaltzak, eta abar ere.

Aplicación de técnicas de lavado de manos básico, colocación de gorro, guantes, bata, calzas...

Ohea: osagarriak eta ohe motak. Oheko arropa.

La cama: accesorios y tipos de cama. Ropa de cama.

Ohe motak egiteko teknikak. okupatuta dagoelako. Okupatu gabea.

Técnicas para efectuar los diferentes tipos de cama. Ocupada. Desocupada.

Instituzio batean dagoen pertsonaren gela.

La habitación de la persona institucionalizada.

Materialen eta tresnen garbiketari aplika dakizkiokeen oinarrizko printzipioak. Aparatuen eta tresnen garbiketa.

Principios básicos aplicables a la limpieza de material y utensilios. Limpieza de aparatos e instrumentos.

Botatzeko materiala eta botatzekoa ez dena.

Material desechable y no desechable.

Garbitzeko prozedurak. Materialak, tresnak eta aparatuak.

Procedimientos de limpieza. Materiales, instrumentos y aparatos.

Garbiketa-prozesua eta material garbiaren egokitzapena egiaztatzeko irizpideak.

Criterios de verificación del proceso de limpieza y acondicionamiento del material limpio.

Sendaketa-orga: antolamendua, garbiketa eta birjarpena.

Carros de curas: disposición, limpieza y reposición.

Materialaren desinfekzioaren oinarrizko printzipioak:

Principios básicos de desinfección de material:

– Desinfekzioa, desinfektatzailea, asepsia, antisepsia eta antiseptikoa.

– Desinfección, desinfectante, asepsia, antisepsia y antiséptico.

– Desinfekzioaren dinamika.

– Dinámica de la desinfección.

– Desinfektatzaileen ekintzaren mekanismoak.

– Mecanismos de acción de los desinfectantes.

– Osasun-erabilerako materiala desinfektatzeko metodoak: fisikoak eta kimikoak.

– Métodos de desinfección de material de uso sanitario: físicos y químicos.

Esterilizazio-metodoak:

Métodos de esterilización:

– Fisikoak: bero lehorra, bero hezea, erradiazio ionizatzaileak eta aire-iragazkiak.

– Físicos: calor seco, calor húmedo, radiaciones ionizantes y filtros de aire.

– Kimikoak: etileno-oxidoa, formaldehidoa eta glutaralehido aktibatua.

– Químicos: oxido de etileno, formaldehído y glutaraldehído activado.

– Esterilizazioa kontrolatzeko metodoak: kanpo-kontroleko zinta kimikoak, barne-kontroleko zerrenda kimikoak, kontrol biologikoa eta autogakoen erregistro grafikoak.

– Métodos de control de la esterilización: cintas químicas de control externo, tiras químicas de control interno, control biológico y registros gráficos de las autoclaves.

Jatorri biologikoaren arabera hartzea laginak.

La toma de muestras en función de su origen biológico.

Eraginkortasuna baloratzea esterilizazio-metodoen aplikazioan.

Valoración de la eficiencia en la aplicación de los métodos de esterilización.

Mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren inguruneko higiene- eta osasun-baldintzak baloratzea.

Valoración de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno de la persona en situación de dependencia.

4.– Arreta higienikoko jarduerak kontrolatzea eta jarraipena egitea.

4.– Control y seguimiento de las actividades de atención higiénica.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta haien ingurunearen arloan, informazioa lortzeko teknikak eta tresnak aplikatzea.

Aplicación de técnicas e instrumentos de obtención de información, sobre la higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno.

Arreta higienikoko jardueren jarraipena egiteko teknikak eta tresnak aplikatzea.

Aplicación de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de atención higiénica.

Eskuzko erregistroak eta informatikoak erabiltzea.

Utilización de registros manuales e informáticos.

Diziplinarteko taldeari bildutako informazioa transmititzea.

Transmisión de la información recogida al equipo interdisciplinar.

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen eta haien ingurunearen arloan, informazioa biltzeko teknikak eta tresnak.

Técnicas e instrumentos de recogida de información sobre la higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno.

Arreta higienikoko jardueren jarraipena egiteko teknikak eta tresnak.

Técnicas e instrumentos para realizar el seguimiento de las actividades de atención higiénica.

Erregistroak: eskuzkoak eta informatikoak.

Los registros: Manuales e informáticos.

Datuen erregistroan doitasunak eta objektibitateak duen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la precisión y objetividad en el registro de los datos.

Adeitasunez tratatzea erabiltzailea.

Amabilidad en el trato con el usuario.

Ezarritako arauak errespetatzea eta betetzea.

Respeto y cumplimiento de las normas establecidas.

9. lanbide-modulua: Telelaguntza

Módulo Profesional 9: Teleasistencia

Kodea: 0831

Código: 0831

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 126 ordu

Duración: 126 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Telelaguntzako zerbitzuan norberaren jarduna antolatzen du, lanpostuaren ezaugarriak eta ekipamendu teknikoa kontuan izanik.

1.– Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia teniendo en cuenta las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Telelaguntzako zerbitzuaren ezaugarriak, funtzioak eta egitura deskribatu ditu.

a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de teleasistencia.

b) Operadorearen espazio fisikoa antolatu du, garbitasuneko, txukuntasuneko eta arriskuen prebentzioko irizpideekin.

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de limpieza, orden y prevención de riesgos.

c) Profesional bakoitzaren osasunaren gaineko arriskuak prebenitzen dituzten higiene-, ergonomia- eta komunikazio-arauak deskribatu ditu.

c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen riesgos sobre la salud de cada profesional.

d) Zerbitzuaren kalitatea hainbat txandatan optimizatzeko ezarritako protokoloei jarraitzeko beharra argudiatu du.

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para optimizar la calidad del servicio en los diferentes turnos.

e) Telelaguntzako zerbitzuko berezko informatika-aplikazioak eta tresna telematikoak erabili ditu.

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas propias del servicio de teleasistencia.

f) Telelaguntzako zerbitzuen terminalak eta gailu osagarriak egiaztatu ditu.

f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios de teleasistencia.

g) Tresna telematikoen erabileran ohikoenak diren gorabeherak deskribatu ditu.

g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las herramientas telemáticas.

h) Informazioaren konfidentzialtasuna eta pertsonen intimitaterako eskubidea bermatzearen garrantzia justifikatu du.

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la información y el derecho a la intimidad de las personas.

2.– Irteera-deiak kudeatzeko prozedurak aplikatzea, informatika-aplikazioak eta tresna telematikoak erabilita.

2.– Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Esleitutako pasahitzaren bitartez sartu da informatika-aplikazioan.

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada.

b) Informatika-aplikazioan, lan-txandan egin beharreko agendak hautatu ditu.

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas a realizar durante el turno de trabajo.

c) Deien zenbakiaren, motaren eta protokoloan ezarritako lehentasunaren arabera programatu ditu deiak.

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida en el protocolo.

d) Informatika-aplikazioan, behar bezala hautatu du agendako deia.

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación informática.

e) Aurkezpen-protokolo pertsonalizatua aplikatu du.

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado.

f) Agendaren helburura eta erabiltzailearen ezaugarrietara egokitu du elkarrizketa.

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la persona usuaria.

g) Agurrerako ezarritako protokoloei jarraitu die.

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida.

h) Irteera-deia jasotzen duen pertsonarentzat egokia den lengoaia erabiltzea arrazoitu du.

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que recibe la llamada saliente.

3.– Sarrera-deiak kudeatzeko prozedurak aplikatzen ditu, ezarritako jarraibideak eta protokoloa kontuan hartuta.

3.– Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y pautas de actuación establecidos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Aurkezpenerako, garapenerako eta agurrerako ezarritako protokoloei jarraitu die.

a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, desarrollo y despedida.

b) Pertsona zerbitzuan altan dagoen egiaztatu du.

b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio.

c) Erabiltzailearen ezaugarrietara egokitu du zerbitzuaren ezaugarriei eta prestazioei buruzko azalpena, baita terminalaren funtzionamenduari eta gailu osagarriei buruzko azalpena ere.

c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del servicio así como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos auxiliares, a las características de la persona usuaria.

d) Pertsonaren datuak informatika-aplikazioan eguneratu ditu.

d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática.

e) Komunikazioa eta tratu pertsonalizatua errazten duten estrategiak erabili ditu.

e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato personalizado.

f) Krisialdi- eta larrialdi-egoeren aurrean behar bezala erantzun du.

f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y emergencias.

g) Planteatutako eskariari erantzuteko baliabide egokiak jarri ditu abian.

g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la demanda planteada.

h) Erabiltzailearen iritziak eta erabakiak errespetatzearen garrantzia argudiatu du.

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y decisiones de la persona usuaria.

4.– Sarrera- eta irteera-deien jarraipena egin du, eta egindako jardunak eta gorabeherak erregistratu ditu eta dagokion txostena landu du.

4.– Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las incidencias y actuaciones realizadas y elaborando el informe correspondiente.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Informazioa txanda batetik bestera transmititzea errazten duten bitarteko teknikoak azaldu ditu.

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de información entre turnos.

b) Informazioa erregistratzeko teknikak eta prozedurak aplikatu ditu.

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información.

c) Telelaguntzako zerbitzuaren txosten motak deskribatu ditu.

c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia.

d) Jarraipen-txostenak landu ditu.

d) Se han elaborado informes de seguimiento.

e) Hobe daitezkeen norberaren lan-jarduneko alderdiak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de mejora.

f) Beste profesional batzuek zein egoeratan esku hartu behar duten identifikatu du.

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de otros profesionales.

g) Profesional eskudunei gorabeherak eta hobekuntza-proposamenak helarazi dizkie.

g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a las y los profesionales competentes.

h) Lanbide-gaitasuna telelaguntzaren esparruko beste behar batzuetara egokitzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas necesidades en el campo de la teleasistencia.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Lanpostua antolatzea:

1.– Organización del puesto de trabajo.

Telelaguntzako zerbitzua ezaugarritzea.

Caracterización del servicio de teleasistencia.

Teleoperadorearen espazio fisikoa prestatzea eta mantentzea.

Preparación y mantenimiento del espacio físico de la persona teleoperadora.

Telelaguntzaren lan-arriskurik ohikoenak identifikatzea.

Identificación de los riesgos laborales más comunes en la teleasistencia.

Talde-laneko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de trabajo en equipo.

Telelaguntzako hardwarea eta softwarea erabiltzea.

Utilización de hardware y software de teleasistencia.

Tresna telematikoak erabiltzea.

Utilización de herramientas telemáticas.

Terminalak eta gailu osagarriak erabiltzea.

Utilización de terminales y dispositivos auxiliares.

Sartzeko pasahitza egiaztatzea.

Verificación de la contraseña de acceso.

Datuak babesteko eta konfidentzialtasunerako teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas para la protección de datos y la confidencialidad.

Telelaguntzako zerbitzua.

El servicio de teleasistencia.

Teleoperadorearen espazio fisikoa. Txukuntasuna eta mantentzea.

El espacio físico de la persona teleoperadora. Orden y mantenimiento.

Telelaguntzako zerbitzuaren berariazko lan-arriskuak.

Los riesgos laborales específicos del servicio de teleasistencia.

Telelaguntzaren hardwarea eta softwarea.

Hardware y software de teleasistencia.

Tresna telematikoak.

Herramientas telemáticas.

Terminala eta gailu osagarriak.

Terminal y dispositivos auxiliares.

Datuen babesa eta konfidentzialtasuna.

La protección de datos y la confidencialidad.

Erabiltzailearen eskubideak.

Derechos de la persona usuaria.

Telelaguntzako zerbitzuaren arloko elkarlana.

Cooperación en el servicio de teleasistencia.

2.– Irteera-deiak kudeatzea.

2.– Gestión de las llamadas salientes.

Agenda motak identifikatzea, horiek kudeatzeko modua azalduta.

Identificación de los tipos de agendas explicando la forma de gestionarlas.

Irteera-deiak planifikatzeko modua aztertzea, zenbakiaren, motaren eta protokolo-lehentasunaren arabera.

Análisis de la forma de planificar las llamadas salientes en función del número, tipo y prioridad de acuerdo a un protocolo.

Komunikazio-jarraibideak aplikatzea, telelaguntzako zerbitzuaren erabiltzaile motaren arabera.

Aplicación de las pautas de comunicación en función del tipo de personas usuarias del servicio de teleasistencia.

Irteera-deiak egiteko protokoloak aplikatzea, horiek hasteko, garatzeko eta amaitzeko modua identifikatuta.

Aplicación de los protocolos de realización de llamadas salientes, identificando la forma de inicio, desarrollo y finalización de estas.

Aktak egitea eta datuak aldatzea erabiltzailearen espedientean.

Realización de actas y modificación de datos en el expediente de la persona usuaria.

Agenda motak. Kudeatzeko eta programatzeko moduak.

Tipos de agendas. Formas de gestión y programación.

Telelaguntzako zerbitzuko erabiltzaileen espedienteetako altak eta aldaketak.

Altas y modificaciones de los expedientes de las personas usuarias del servicio de teleasistencia.

Aurkezteko eta agurtzeko protokoloak.

Protocolos de presentación y despedida.

Agendaren araberako komunikazio-jarraibideak.

Las distintas pautas de comunicación según la agenda.

Irteera-deien plangintza, zenbakiaren, motaren eta lehentasunaren arabera.

La planificación de las llamadas salientes en función del número, tipo y prioridad.

Komunikazioa solaskidera egokitzearen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de adecuar la comunicación a la interlocutora o al interlocutor.

Informazioa argiro, ordenaz, egituratuta eta doitasunez ematea.

Trasmisión de la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.

3.– Sarrera-deiak kudeatzea.

3.– Gestión de llamadas entrantes.

Telefono bidezko arreta-teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de atención telefónica.

Aurkezteko eta agurtzeko protokoloak aplikatzea.

Aplicación de protocolos de presentación y despedida.

Erabiltzailearekin telefono bidez eraginkortasunez komunikatzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de comunicación telefónica eficaz con las personas usuarias.

Krisialdi- eta larrialdi-egoerak identifikatzea.

Identificación de situaciones de crisis y emergencia.

Telelaguntzako zerbitzuetan estresa kontrolatzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de control de estrés en servicios de teleasistencia.

Deiak kudeatzea eta baliabideak mobilizatzea.

Gestión de llamadas y movilización de recursos.

Telefono bidezko komunikazio-teknikak.

Técnicas de comunicación telefónica.

Aurkezteko eta agurtzeko protokoloak.

Los protocolos de presentación y despedida.

Alarmak: motak eta jarduna.

Alarmas: tipos y actuación.

Krisi-egoerak. Jarduteko moduak.

Las situaciones de crisis. Modo de actuación.

Estresaren kontrola telelaguntzako zerbitzuetan.

El control del estrés en servicios de teleasistencia.

Une oro pertsona egokiekiko komunikazio eraginkorra izatea, antolakundeak ezarritako bideak errespetatuz.

Comunicación eficaz con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.

Erabiltzailearen eskubideak.

Los derechos de la persona usuaria.

4.– Sarrera- eta irteera-deien jarraipena egitea.

4.– Seguimiento de llamadas entrantes y salientes.

Espedienteak kudeatzea.

Realización de la gestión de expedientes.

Informazioa erregistratzeko teknikak eta prozedurak aplikatzea.

Aplicación de técnicas y procedimientos de registro de información.

Txostenak egitea.

Elaboración de informes.

Txostenak landu daitezkeen kasuak identifikatzea.

Identificación de casos susceptibles de elaboración de informes.

Gorabeherak erregistratzea eta transmititzea.

Realización del registro y transmisión de incidencias.

Erregistratu beharreko informazioa. Motak.

Información a registrar. Tipos.

Informazioa erregistratzeko eta kodetzeko teknikak.

Técnicas de registro y codificación de la información.

Jarraipen-agendak: programatzen eta erregistratzen diren kasuak. Programazio-teknikak.

Agendas de seguimiento: casos en los que se programa y registra. Técnicas de programación.

Telelaguntzako zerbitzuaren kalitate-adierazleak.

Indicadores de la calidad del servicio de teleasistencia.

Behar berriak egokitzea.

Adaptación a nuevas necesidades.

Informazioaren transmisioa baloratzea.

Valoración de la trasmisión de la información.

10. lanbide-modulua: Lehen laguntzak

Módulo Profesional 10: Primeros auxilios

Kodea: 0020

Código: 0020

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 66 ordu

Duración: 66 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Larrialdi bateko laguntzaren hasierako balorazioa egiten du eta arriskuak, eskura dauden bitartekoak eta beharrezko laguntza mota deskribatzen du.

1.– Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Eremua prozedura egokiaren arabera babestu du.

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.

b) Istripua izan duten pertsonak manipulatzean norbera babesteko erabili beharreko teknikak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.

c) Larrialdietako botikinaren gutxieneko edukia eta produktuen eta sendagaien indikazioak deskribatu ditu.

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos.

d) Biktima anitz daudenerako jardun-lehentasunak ezarri ditu.

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.

e) Aire-bideen iragazkortasuna egiaztatzeko prozedurak deskribatu ditu.

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.

f) Aireztatzeko/oxigenatzeko funtzionamendu-baldintza egokiak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación.

g) Odoljariorik izanez gero jarduteko prozedurak deskribatu eta gauzatu ditu.

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.

h) Konorte-maila egiaztatzeko prozedurak deskribatu ditu.

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.

i) Bizi-konstanteak hartu ditu.

i) Se han tomado las constantes vitales.

j) Bizkortzeari buruzko nazioarteko koordinazio-batzordeak (ILCOR) ezarritako protokoloaren arabera jardun-sekuentzia identifikatu du.

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).

2.– Oinarrizko bizi-euskarriko teknikak aplikatu eta deskribatzen ditu, eta lortu beharreko helburuarekin lotzen ditu.

2.– Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que conseguir.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Bihotz-biriketako bizkortzearen funtsak deskribatu ditu.

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardiopulmonar.

b) Aire-bidea zabaltzeko teknikak aplikatu ditu.

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.

c) Aireztapen- eta zirkulazio-euskarriko teknikak aplikatu ditu.

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.

d) Kanpoko desfibrilazio erdiautomatikoa (KDE) egin du.

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA).

e) Bizkortze ondoko neurriak aplikatu ditu.

e) Se han aplicado medidas post-reanimación.

f) Lesio, patologia edo traumatismo ohikoenak adierazi ditu.

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.

g) Istripua izan duen pertsonaren lehen eta bigarren mailako balorazioa deskribatu du.

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria de la accidentada o del accidentado.

h) Agente fisikoen, kimikoen eta biologikoen ondoriozko lesioen aurrean lehen laguntzak aplikatu ditu.

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.

i) Premiazko patologia organikoen aurrean lehen laguntzak aplikatu ditu.

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.

j) Zein kasutan edo egoeratan esku hartu behar ez den zehaztu du.

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.

3.– Biktimak immobilizatu eta mobilizatzeko prozedurak aplikatzen ditu, eta, horretarako, baliabide materialak eta teknikak hautatzen ditu.

3.– Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales y las técnicas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Biktimarengana hurbiltzeko beharrezko maniobrak egin ditu.

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.

b) Immobilizatu eta mobilizatzeko baliabide materialak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y movilización.

c) Pertsona lesionatu baten aurrean hartu beharreko jarrera-neurriak ezaugarritu ditu.

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una persona lesionada.

d) Mobilizazio eta lekualdatze desegokiaren ondorioak deskribatu ditu.

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.

e) Gaixoak edo istripua izan dutenak immobilizatu eta mobilizatzeko sistemak prestatu ditu, material ohikoekin eta berariazkoak ez direnekin nahiz halabeharrezko baliabideekin.

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermas/accidentadas o enfermos/accidentados con materiales convencionales e inespecíficos o medios de fortuna.

f) Segurtasunerako eta norberaren babeserako arauak eta protokoloak aplikatu ditu.

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.

4.– Istripua izan duenari eta laguntzaileei laguntza psikologikoa eta autokontrolekoa emateko teknikak aplikatzen ditu, eta komunikazio-estrategia egokiak deskribatu eta aplikatzen ditu.

4.– Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la persona accidentada y acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Istripua izan duen pertsonarekin eta laguntzaileekin komunikatzeko oinarrizko estrategiak deskribatu ditu.

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada y sus acompañantes.

b) Istripua izan duen pertsonaren behar psikologikoak antzeman ditu.

b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la persona accidentada.

c) Istripua izan duen pertsonaren egoera emozionala hobetzeko laguntza psikologikoko oinarrizko teknikak aplikatu ditu.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional de la persona accidentada.

d) Istripua izan duenari jardun osoan zehar konfiantza eta baikortasuna emateak duen garrantzia baloratu du.

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado durante toda la actuación.

e) Istripu, larrialdi eta doluko egoeretan antsietatea sorrarazten duten faktoreak identifikatu ditu.

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo.

f) Dolu, antsietate, larritasun edo oldarkortasuneko egoera kontrolatzeko erabili behar diren teknikak zehaztu ditu.

f) Se han especificado las técnicas a emplear para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

g) Laguntzean huts egin izana psikologikoki gainditzeko erabili behar diren teknikak zehaztu ditu.

g) Se han especificado las técnicas a emplear para superar psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio.

h) Estres-egoeretan norbera kontrolatzearen garrantzia baloratu du.

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Larrialdi bateko laguntzaren hasierako balorazioa.

1.– Valoración inicial de la asistencia en urgencia.

Esku hartzeko eremua babesteko teknikak aplikatzea. Larrialdietako arreta-zerbitzuetarako sarbideak identifikatzea.

Aplicación de técnicas para asegurar la zona de intervención. Identificación de las vías de acceso a los servicios de atención de emergencias.

Norbera babesteko teknikak identifikatu eta aplikatzea.

Identificación y aplicación de técnicas de autoprotección.

Informazioa emateko teknikak aplikatzea. Berariazko terminologia erabiltzea.

Aplicación de técnicas de transmisión de información. Manejo de la terminología específica.

Lesioen larritasuna eta mota kontuan hartuta jardun-lehentasunak identifikatzea. Bizi-arriskua dakarten egoerak identifikatzea. Oinarrizko triajeak egitea.

Identificación de las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones. Identificación de las situaciones que suponen un riesgo vital. Realización de triajes básicos.

Istripua izan duen pertsonaren hasierako baloraziorako teknikak aplikatzea. Aire-bideen iragazkortasuna, aireztapena eta zirkulazioa egiaztatzea. Konorte-maila baloratzea. Bizi-konstanteak hartzea.

Aplicación de técnicas para la valoración inicial de la persona accidentada. Verificación de la permeabilidad de las vías aéreas, ventilación y circulación. Valoración del nivel de consciencia. Toma de constantes vitales.

Adibidez, bizkortzeari buruzko nazioarteko koordinazio-batzordeak (ILCOR) ezarritako protokoloaren arabera jardun-sekuentzia identifikatzea.

Identificación de la secuencia de actuación según protocolos como el del ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la Resucitación).

Lehen laguntzetako botikinaren oinarrizko materiala identifikatu eta erabiltzea.

Identificación y utilización del material básico de un botiquín de primeros auxilios.

Larrialdietarako sistemak.

Sistemas de emergencias.

Lehen laguntzak. Helburuak eta mugak. BAS jokamoldea (babes-sistemak, abisu-sistemak eta sorospen-sistemak).

Primeros auxilios. Objetivos y límites. Conducta PAS (sistemas de protección, sistemas de aviso y sistemas de socorro).

Istripuak. Motak eta ondorioak.

Accidentes. Tipos y consecuencias.

Eremua babesteko sistema. Metodoak eta materialak.

Sistema de protección de zona. Métodos y materiales.

Terminologia mediko sanitarioa lehen laguntzetan. Informazioa emateko protokoloak.

Terminología medico sanitaria en primeros auxilios. Protocolos de transmisión de información.

Biktima anitz daudenerako jardun-lehentasunak. Triaje sinpleko metodoak.

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

Istripua izan duen pertsona baloratzeko teknikak. Bizi-arriskuaren zeinuak pertsona helduarengan, haurrengan eta bularreko umeengan. Larrialdi-zeinuak eta -sintomak.

Técnicas de valoración de la persona accidentada. Signos de compromiso vital en la persona adulta, niña o niño y lactante. Signos y síntomas de urgencia.

Miaketa egiteko protokoloak. Konorte-maila baloratzeko sistemak. Bizi-konstanteak hartzea.

Protocolos de exploración. Sistemas de valoración del nivel de consciencia. Toma de constantes vitales.

Lehen esku-hartzailearen jarduna. Lege-esparrua, erantzukizunak eta etika profesionala.

Actuación del primer o de la primera interviniente. Marco legal, responsabilidades y ética profesional.

Norberaren babesa eta segurtasuna esku-hartzean. Arriskuak. Neurriak eta ekipamendua.

Autoprotección y seguridad en la intervención. Riesgos. Medidas y equipos.

Lehen laguntzetako botikina. Osagaiak, erabilera eta aplikazioak.

Botiquín de primeros auxilios. Componentes, uso y aplicaciones.

Ingurune seguruak sortzeko segurtasun-arauei eta protokoloei zorrotz jarraitzea.

Fidelidad en el seguimiento de normas de seguridad y protocolos para generar entornos seguros.

Jardunaren barruan, istripua izan duenarengan konfiantza eta lasaitasuna sortzeko interesa.

Serenidad e interés por infundir confianza y tranquilidad a la persona accidentada durante la actuación.

Bere jardunaren mugez jabetzea.

Toma de conciencia de los límites de su actuación.

2.– Bizi-euskarriko teknikak aplikatzea.

2.– Aplicación de técnicas de soporte vital.

Bizi-arriskuko egoerak aztertzea.

Análisis de situaciones de riesgo vital.

Bizi-zeinuen presentzia identifikatu eta egiaztatzea.

Identificación y constatación de la presencia de signos vitales.

Jarrera-tratamendu egokia aplikatzea.

Aplicación del tratamiento postural adecuado.

Bizi-euskarriko teknikak identifikatzea eta egoera bakoitzerako ezarritako jardun-protokoloekin lotzea.

Identificación de técnicas de soporte vital relacionándolas con protocolos de actuación establecidos para cada situación.

Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortze-teknikak (BBB) aplikatzea.

Aplicación de técnicas de RCP (Resucitación cardiopulmonar básica).

Aire-bidea zabaltzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas para la apertura de la vía aérea.

Aireztapen- eta zirkulazio-euskarriko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.

Kanpoko desfibriladore automatikoak erabiltzea.

Utilización de desfibriladores externos automáticos.

Bizkortze ondoko neurriak aplikatzea.

Aplicación de medidas post-reanimación.

Istripua izan duten pertsonen lehen eta bigarren mailako balorazioa egitea.

Realización de la valoración primaria y secundaria de personas accidentadas.

Lehen laguntzako teknikak aplikatzea honako lesio hauetan: agente fisikoen ondoriozkoak (hala nola, traumatismoak, zauriak, odoljarioak, beroa edo hotza, elektrizitatea eta erradiazioak), agente kimikoen ondoriozkoak, agente biologikoen ondoriozkoak eta premiazko patologia organikoaren ondoriozkoak.

Aplicación de técnicas de primeros auxilios en lesiones por agentes físicos (como traumatismos, heridas, hemorragias, calor o frío, electricidad y radiaciones), por agentes químicos, agentes biológicos y patología orgánica de urgencia.

Aire-bideen iragazkortasuna kontrolatzea. Zabaltzeko eta buxadura kentzeko teknikak. Mantentze-lanak.

Control de la permeabilidad de las vías aéreas. Técnicas de apertura y desobstrucción. Mantenimiento.

Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea (BBB). Protokoloak helduekin, bularreko umeekin eta haurrekin.

Resucitación cardiopulmonar básica (RCP). Protocolos en personas adultas, lactantes y niños o niñas.

Kanpoko desfibrilazio automatikoa (KDA). Teknikak. Tresnerien funtzionamendua eta mantentzea. Egoera bereziak. Informatzeko prozedura Legeria. Ziurtagiria.

Desfibrilación externa automática (DEA). Técnicas. Funcionamiento y mantenimiento de equipos. Situaciones especiales. Procedimiento de información. Legislación. Certificación.

Istripua izan duen pertsonaren balorazioa. Bizi-zeinuak. Lehen eta bigarren mailako balorazioa. Esku hartu behar ez den egoerak.

Valoración de persona accidentada. Signos vitales. Valoración primaria y secundaria. Situaciones de no intervención.

Hasierako arreta agente fisikoen ondoriozko lesioetan (hala nola, traumatismoak, zauriak, odoljarioak, beroa edo hotza, elektrizitatea eta erradiazioak).

Atención inicial en lesiones por agentes físicos como traumatismos, heridas, hemorragias, calor o frío, electricidad y radiaciones.

Hasierako arreta agente kimikoen eta biologikoen ondoriozko lesioetan.

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

Hasierako arreta premiazko patologia organikoan.

Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

Konortearen asaldurak. Konorterik gabe dauden pertsonak baloratu eta zaintzea.

Alteraciones de la consciencia. Valoración y atención a personas inconscientes.

Krisi konbultsiboak dituzten pertsonak zaintzea.

Atención a personas con crisis convulsivas.

Ordena eta zehaztasuna jardun-protokoloak aplikatzean.

Orden y precisión en la aplicación de los distintos protocolos de actuación.

Errespetua eta zuhurtzia istripua izan duen pertsonarekiko tratuan.

Respeto y discreción en el trato con la persona accidentada.

Jardunaren barruan, istripua izan duenarengan konfiantza eta lasaitasuna sortzeko interesa.

Serenidad e interés por infundir confianza y tranquilidad a la persona accidentada durante la actuación.

Tinkotasuna larrialdietako zerbitzuaren jarraibideak betetzean eta ez jarduteko egoeretan.

Firmeza en el seguimiento de las instrucciones del servicio de emergencias y en las situaciones de no actuación.

Bere jardunaren mugez jabetzea.

Toma de conciencia de los límites de su actuación.

3.– Immobilizatu eta mobilizatzeko prozedurak aplikatzea.

3.– Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.

Istripua izan dutenak immobilizatu eta mobilizatzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas para la inmovilización y movilización de personas accidentadas.

Jarrera egokian jartzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas para la colocación postural.

Immobilizatu eta mobilizatzeko sistemak prestatzea (hala nola, ferulak eta ohatilak).

Confección de sistemas para la inmovilización y movilización como férulas y camillas.

Immobilizatu, mobilizatu eta garraiatzeko teknikak. Indikazioak. Motak. Materialak. Ohatilak. Ondorioak.

Técnicas de inmovilización, de movilización y transporte. Indicaciones. Tipos. Materiales. Camillas. Repercusiones.

Lekualdatzeko beharra ebaluatzea.

Evaluación de la necesidad de traslado.

Segurtasun- eta itxarote-jarrerak. Lekualdatzeko jarrerak. Indikazioak.

Posiciones de seguridad y espera. Posiciones de traslado. Indicaciones.

Segurtasunari eta arriskuen prebentzioari buruzko arauak.

Normas de seguridad y prevención de riesgos.

Ordena eta zehaztasuna jardun-protokoloak aplikatzean.

Orden y precisión en la aplicación de los distintos protocolos de actuación.

Errespetua eta zuhurtzia istripua izan duen pertsonarekiko tratuan.

Respeto y discreción en el trato con la persona accidentada.

Norbera babesteari eta segurtasunari buruzko arauei zorrotz jarraitzea.

Fidelidad en el seguimiento de las normas de autoprotección y seguridad.

Jardunaren barruan, istripua izan duenarengan konfiantza eta lasaitasuna sortzeko interesa.

Serenidad e interés por infundir confianza y tranquilidad a la persona accidentada durante la actuación.

4.– Laguntza psikologikoa eta autokontrolekoa emateko teknikak aplikatzea.

4.– Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.

Kasuak kasu komunikazio-teknikak aplikatzea. Komunikazioan jokabide egokienak hautatzea.

Aplicación de técnicas de comunicación en distintas situaciones. Selección de las conductas comunicativas más apropiadas.

Dolu, antsietate, larritasuna edo agresibitateko egoerak kontrolatzeko eta horietan laguntza psikologikoa emateko oinarrizko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas básicas de apoyo psicológico y para el control de situaciones de duelo, ansiedad, angustia o agresividad.

Autokontroleko eta hutsegitea edo adore falta gainditzeko teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de autocontrol y de superación de fracaso o desánimo.

Istripu, larrialdi eta doluko egoeretan antsietatea sorrarazten duten faktoreak identifikatzea.

Identificación de los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo.

Oinarrizko komunikazio-estrategiak. Pertsonen arteko komunikazioa errazten duten teknikak.

Estrategias básicas de comunicación. Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

Lehen esku-hartzailearen erantzun emozionala. Lehen esku-hartzailearen eginkizuna baloratzea. Istripu edo larrialdiko egoeretan antsietatea sorrarazten duten faktoreak. Kontrol-teknikak.

Respuesta emocional del primer o de la primera interviniente. Valoración del papel del primer interviniente. Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. Técnicas de control.

Laguntza psikologikorako oinarrizko teknikak. Istripua izan duen pertsonaren eta haren familiakoen behar psikologikoak. Dolu, larritasun, antsietate, urduritasun edo agresibitateko egoerak.

Técnicas básicas de apoyo psicológico. Necesidades psicológicas del o de la persona accidentada y de sus familiares. Situaciones de duelo, angustia, ansiedad, tensión o agresividad.

Jardunaren barruan, istripua izan duenarengan konfiantza eta lasaitasuna sortzeko interesa.

Serenidad e interés por infundir confianza y tranquilidad a la persona accidentada durante la actuación.

Autokontrola estres-egoeren aurrean eta frustrazio-jasamena.

Autocontrol ante situaciones de estrés y tolerancia a la frustración.

Zuhurtzia eta interesa sekretu profesionalari eusteko.

Discreción e interés por mantener el secreto profesional.

11. lanbide-modulua: Ingeles teknikoa

Módulo Profesional 11: Inglés Técnico

Kodea: E100

Código: E100

Maila: 1

Curso: 1.º

Iraupena: 33 ordu

Duración: 33 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Tituluaren lanbide-esparruarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen du.

1.– Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del título así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo características y propiedades del mismo, tipos de empresas y ubicación de las mismas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten bidezkoaren xedea ezagutu du.

a) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.

b) Ahozko mezu zehatzak adierazi ditu egoera puntualak ebazteko: hitzordu bat, produktu bat igortzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/gailu baten oinarrizko funtzionamendua.

b) Se han emitido mensajes orales precisos y concretos para resolver situaciones puntuales: una cita, fechas y condiciones de envío/recepción de un producto, funcionamiento básico de una máquina/aparato.

c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako adierazpenei jarraitu die.

c) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones emitidas en el contexto de la empresa.

d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko zehatzak erabili ditu.

d) Se han utilizado los términos técnicos precisos para describir los productos o servicios propios del sector.

e) Mezu bat bere elementu guzti-guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean konprenitzea zeinen garrantzitsua den konturatu da.

e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak erabilita.

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.

g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko eskatu du.

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

2.– Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak.

2.– Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o entrega, facturas y reclamaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin lotutako mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko eskuliburua) eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik.

a) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con el producto o servicio ofertado (folletos publicitarios, manual de funcionamiento) así como de aspectos cotidianos de la vida profesional.

b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu.

b) Se han identificado documentos relacionados con transacciones comerciales.

c) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko dokumentazioa bete ditu.

c) Se ha cumplimentado documentación comercial y específica de su campo profesional.

d) Euskarri telematikoen bitartez jasotako mezua interpretatu du: e-mail, fax, beste batzuen artean.

d) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

e) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu.

e) Se ha utilizado correctamente la terminología y vocabulario específico de la profesión.

f) Testuen deia nagusiak jaso ditu.

f) Se han obtenido las ideas principales de los textos.

g) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu.

g) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.

h) Sektoreko web-orri bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu.

h) Se han identificado las informaciones básicas de una página web del sector.

3.– Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz.

3.– Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas con los diferentes países.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den erkidegoko ohitura eta usadioen ezaugarri esanguratsuenak definitu ditu.

a) Se han identificado los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak deskribatu ditu.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación sociolaboral propios del país.

c) Sektorearen berezko alderdi sozioprofesionalak identifikatu ditu edozein testu motatan.

c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako protokoloak eta arauak aplikatu ditu.

d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Ahozko mezuak ulertu eta sortzea.

1.– Comprensión y producción de mensajes orales.

Sektoreko mezu profesionalak eta egunerokoak ezagutzea.

Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak identifikatzea.

Identificación de mensajes directos, telefónicos, grabados.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea.

Selección de registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea, eta bestelakoak.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros.

Nahikoa ulertzeko soinuak eta fonemak egoki sortzea.

Producción adecuada de sonidos y fonemas para una comprensión suficiente.

Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea.

Selección y utilización de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

Sektoreko terminologia espezifikoa.

Terminología específica del sector.

Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, lokuzio preposizionalak eta adberbialak, boz pasiboa, perpaus erlatiboak, zeharkako estiloa eta bestelakoak.

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, oraciones de relativo, estilo indirecto y otros.

Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta elkarteak.

Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones.

Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea.

Toma de conciencia de la importancia de la lengua extranjera en el mundo profesional.

Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea.

Toma de conciencia de la propia capacidad para comunicarse en la lengua extranjera.

Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-desberdintasunak errespetatzea.

Respeto por las normas de cortesía y diferencias de registro propias de cada lengua.

2.– Idatzizko mezuak interpretatzea eta adieraztea.

2.– Interpretación y emisión de mensajes escritos.

Hainbat formatutan emandako mezuak ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta oinarrizko artikulu profesionalak eta egunerokoak.

Comprensión de mensajes en diferentes formatos: manuales, folletos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea.

Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias.

Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, aldiberekotasuna.

Diferenciación de las relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Sektoreko berezko testu erraz profesionalak eta egunerokoak lantzea.

Elaboración de textos sencillos profesionales, propios del sector y cotidianos.

Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki erabiltzeko eduki adierazgarria hautatzea.

Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante para una utilización adecuada de los mismos.

Sektoreko terminologia espezifikoa.

Terminología específica del sector.

Euskarri telematikoak: fax, e-mail, burofax, web-orriak.

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, páginas web.

Protokolo-formulak idazki profesionaletan.

Fórmulas protocolarias en escritos profesionales.

Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, jasotze-orria, faktura.

Documentación asociada a transacciones internacionales: hoja de pedido, hoja de recepción, factura.

Heziketa-zikloarekin lotutako gaitasunak, lanbideak eta lanpostuak.

Competencias, ocupaciones y puestos de trabajo asociados al ciclo formativo.

Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea.

Respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea errespetatzea.

Respeto ante los hábitos de otras culturas y sociedades y su forma de pensar.

Testuaren garapenean koherentziaren premia baloratzea.

Valoración de la necesidad de coherencia en el desarrollo del texto.

3.– Herrialdearen berezko errealitate soziokulturala ulertzea.

3.– Comprensión de la realidad socio-cultural propia del país.

Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementurik esanguratsuenak interpretatzea.

Interpretación de los elementos culturales más significativos para cada situación de comunicación.

Enpresaren irudi ona proiektatzeko portaera sozioprofesionala eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak erabiltzea.

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeen elementu soziolaboral esanguratsuenak.

Elementos sociolaborales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa).

Nazioarteko harremanetan arau soziokulturalak eta protokolokoak baloratzea.

Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea.

Respeto para con otros usos y maneras de pensar.

12. lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea

Módulo Profesional 12: Formación y Orientación Laboral

Kodea: 0218

Código: 0218

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 105 ordu

Duración: 105 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Lan-munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak hautatzen ditu.

1.– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak zabaltzeko eta produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko faktore gisa.

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

b) Tituluaren lanbide-profilari loturiko prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala identifikatu ditu.

b) Se han identificado los itinerarios.

Formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del título.

c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.

d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta lan-munduratzeko gune nagusiak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o titulada.

e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu dira.

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.

f) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu.

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

g) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza baloratu ditu.

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de decisiones.

2.– Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten eraginkortasuna baloratzen du.

2.– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Profilari lotutako lan-egoeretan talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.

b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lan-taldeak identifikatu ditu.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Lan-talde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Taldekideek bere gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat baloratu du.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.

e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat onartu du.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.

f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3.– Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta lan-kontratuetan horiek onartzen ditu.

3.– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu.

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde nagusiak bereizi ditu.

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras.

c) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat kontratazioa sustatzeko neurriak identifikatu ditu.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

e) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak ezarritako neurriak baloratu ditu.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak identifikatu ditu.

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

g) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu.

g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.

h) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

i) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen kolektiboan adostutako lan-baldintzak zehaztu ditu.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título.

j) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu.

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.

4.– Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten du eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.

4.– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte Segurantzaren eginkizuna.

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen kontingentziak adierazi ditu.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.

c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.

d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuaren eta langilearen irudiak dituen betebeharrak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las obligaciones de la figura del empresario o empresaria y de la del trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social.

e) Langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las bases de cotización de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a la figura del trabajador o trabajadora y a la del empresario o empresaria.

f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu ditu.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak zehaztu ditu.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.

h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta kopurua kalkulatu ditu.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5.– Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta arrisku-faktoreak aztertuta.

5.– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresaren esparru eta jarduera guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia baloratu du.

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) Lan-baldintzak langilearen osasunarekin erlazionatu ditu.

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o de la trabajadora.

c) Jardueraren arrisku-faktoreak eta horien ondoriozko kalteak sailkatu ditu.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Tituluaren lanbide-profilari lotutako lan-ingurunean ohikoenak diren arrisku-egoerak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo asociados al perfil profesional del título.

e) Enpresan dauden arriskuak ebaluatu ditu.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Lanbide-profilari lotutako lan-inguruneetan, prebentziorako garrantzitsuak diren lan-baldintzak zehaztu ditu.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional.

g) Tituluaren lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen motak sailkatu eta deskribatu ditu, bereziki lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagokienez.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título.

6.– Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzen du, inplikatutako agente guztien erantzukizunak identifikatuta.

6.– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Laneko arriskuen prebentzioan dauden eskubide eta betebehar nagusiak zehaztu ditu.

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

b) Enpresan prebentzioa kudeatzeko moduak sailkatu ditu, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudian ezarritako irizpideen arabera.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresan langileak ordezkatzeko moduak zehaztu ditu.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos.

d) Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

e) Enpresan, larrialdirik izanez gero jarraitu beharreko jardun-sekuentziazioa barne hartuko duen prebentzio-plana izatearen garrantzia baloratu du.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.

f) Tituludunaren lanbide-sektorearekin lotutako lantoki baterako prebentzio-planaren edukia zehaztu du.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del titulado o titulada.

g) Larrialdi- eta ebakuazio-plan bat pentsatu du.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación.

7.– Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta tituluari lotutako lan-inguruneko arrisku-egoerak aztertzen ditu.

7.– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral asociado al título.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kalteak sorburuan saihesteko eta, saihestezinak badira, haien ondorioak ahalik eta gehien murrizteko aplikatu behar diren prebentzio-teknikak, eta norbera eta taldea babestekoak zehaztu ditu.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Mota guztietako segurtasun-seinaleen esanahia eta hedadura aztertu ditu.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

c) Larrialdietarako jardun-protokoloak aztertu ditu.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d) Larrialdietan, larritasun-maila desberdinetako biktimak daudenean, zaurituak sailkatzeko teknikak identifikatu ditu.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Istripuaren lekuan bertan hainbat kalteren aurrean aplikatu beharreko lehen laguntzetako oinarrizko teknikak identifikatu ditu, baita botikinaren osaera eta erabilera ere.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.

f) Langileen osasuna zaintzeko eskakizunak eta baldintzak zehaztu ditu, eta prebentzio-neurri gisa duten garrantzia adierazi du.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras y su importancia como medida de prevención.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Lan-munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko prozesua.

1.– Proceso de inserción laboral y aprendizaje a lo largo de la vida.

Lan-ibilbiderako interes, gaitasun eta motibazio pertsonalak aztertzea.

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea.

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título.

Tituluaren lanbide-sektorea zehaztu eta aztertzea.

Definición y análisis del sector profesional del título.

Norberaren ibilbidea planifikatzea:

Planificación de la propia carrera:

– Beharrekin eta hobespenekin bateragarriak izango diren epe ertain eta luzerako lan-helburuak ezartzea.

– Establecimiento de objetivos laborales a medio y largo plazo compatibles con necesidades y preferencias.

– Uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu errealistak eta koherenteak.

– Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.

Ibilbide-planaren, prestakuntzaren eta helburuen arteko koherentzia norberak egiaztatzeko zerrenda bat ezartzea.

Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de carrera, formación y aspiraciones.

Lan-munduratzeko beharrezko dokumentuak betetzea (aurkezpen-gutuna, curriculum vitaea...), eta test psikoteknikoak eta elkarrizketa simulatuak egitea.

Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral (carta de presentación, currículo-vitae...), así como la realización de testes psicotécnicos y entrevistas simuladas.

Lana bilatzeko teknikak eta tresnak.

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

Erabakiak hartzeko prozesua.

El proceso de toma de decisiones.

Sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan lana bilatzeko prozesua.

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

Europan ikasi eta enplegatzeko aukerak. Europass, Ploteus.

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.

Tituludunaren lan- eta lanbide-ibilbiderako etengabeko prestakuntzak duen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del titulado o titulada.

Norberaren ikaskuntzaz arduratzea. Eskakizunak eta aurreikusitako emaitzak ezagutzea.

Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de los frutos previstos.

Autoenplegua lan-munduratzeko hautabidetzat baloratzea.

Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.

Lan-munduratze egokirako lan-ibilbideak baloratzea.

Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción laboral.

Lanarekiko konpromisoa izatea. Lortutako trebakuntza baliaraztea.

Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación adquirida.

2.– Gatazka eta lan-taldeak kudeatzea.

2.– Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

Antolakundea pertsona-talde gisa aztertzea.

Análisis de una organización como equipo de personas.

Antolamendu-egiturak aztertzea.

Análisis de estructuras organizativas.

Kideek lan-taldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea.

Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo.

Antolakundeetako gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta proposamenak partekatzea.

Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: compartir espacios, ideas y propuestas.

Gatazka motak, esku-hartzaileak eta horien abiapuntuko jarrerak aztertzea.

Análisis distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de partida.

Gatazkak ebazteko moduak, bitartekotza eta jardunbide egokiak aztertzea.

Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la intermediación y buenos oficios.

Lan-taldeen sorrera aztertzea.

Análisis de la formación de los equipos de trabajo.

Enpresa baten antolamendu-egitura, xede bat lortzeko pertsona-talde gisa.

La estructura organizativa de una empresa como conjunto de personas para la consecución de un fin.

Talde motak sektoreko industrian, dituzten eginkizunen arabera.

Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.

Komunikazioa, taldeak sortzean arrakasta lortzeko oinarrizko elementu gisa.

La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.

Lan-talde eraginkorraren ezaugarriak.

Características de un equipo de trabajo eficaz.

Gatazkaren definizioa: haren ezaugarriak, sorburuak eta etapak.

Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.

Gatazkak ebatzi edo deuseztatzeko metodoak: bitartekotza, adiskidetzea eta arbitrajea.

Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje.

Enpresa-helburuak lortzeko pertsonen ekarpena baloratzea.

Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los objetivos empresariales.

Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta eragozpenak baloratzea.

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

Talde-lanerako funtsezko faktoretzat komunikazioa baloratzea.

Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo.

Lan-taldeetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko partaidetzazko jarrera izatea.

Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan generar en los equipos de trabajo.

Gatazkak ebazteko sistemak aztertzea.

Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos.

3.– Lan-kontratuaren ondoriozko lan-baldintzak.

3.– Condiciones laborales derivadas del contrato de trabajo.

Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera sailkatzea.

Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía.

Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginean (LELTB) arautzen diren lan-jardueren ezaugarriak aztertzea.

Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET).

Kontratu-modalitate ohikoenak formalizatu eta alderatzea, haien ezaugarrien arabera.

Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de contrato más habituales.

Nomina interpretatzea.

Interpretación de la nómina.

Dagokion lanbide-jarduerako sektorerako hitzarmen kolektiboa aztertzea.

Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional.

Lan-zuzenbidearen oinarrizko iturriak: Konstituzioa, Europar Batasunaren arteztarauak, Langileen Estatutua, Hitzarmen Kolektiboa.

Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas comunitarias, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.

Lan-kontratua: kontratuaren elementuak, ezaugarriak eta formalizazioa, gutxieneko edukiak, enpresaburuaren betebeharrak, enpleguari buruzko neurri orokorrak.

El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización, contenidos mínimos, obligaciones del empresario o empresaria, medidas generales de empleo.

Kontratu motak: mugagabeak, prestakuntzakoak, aldi baterakoak, lanaldi partzialekoak.

Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.

Lanaldia: iraupena, ordutegia, atsedenaldiak (laneko egutegia eta jaiegunak, oporrak, baimenak).

La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas, vacaciones, permisos).

Soldata: motak, ordainketa, egitura, aparteko ordainsariak, soldataz kanpoko eskuratzeak, soldata-bermeak.

El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no salariales, garantías salariales.

Soldata-kenkariak: kotizazio-oinarriak eta ehunekoak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ).

Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea.

Modificación, suspensión y extinción del contrato.

Sindikatuen ordezkaritza: sindikatuaren kontzeptua, sindikatzeko eskubidea, enpresa-elkarteak, gatazka kolektiboak, greba, ugazaben itxiera.

Representación sindical: concepto de sindicato, derecho de sindicación, asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre patronal.

Hitzarmen kolektiboa. Negoziazio kolektiboa.

El convenio colectivo. Negociación colectiva.

Lan-antolamenduaren ingurune berriak: kanpora ateratzea, telelana...

Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo...

Lana arautzearen beharra baloratzea.

Valoración de necesidad de la regulación laboral.

Dagokion lanbide-jarduerako sektorearen lan-harremanetan aplikatzen diren arauak ezagutzeko interesa izatea.

Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de actividad profesional.

Aurreikusitako legezko bideak laneko gatazken ebazpide gisa aintzat hartzea.

Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de resolver conflictos laborales.

Langileen kontratazioan etika eskaseko eta legez kanpoko jardunak baztertzea, batez ere premia handienak dituzten kolektiboei dagokienez.

Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores y trabajadoras, especialmente en los colectivos más desprotegidos.

Gizartea hobetzeko agente gisa, sindikatuen eginkizuna aintzat hartu eta baloratzea.

Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora social.

4.– Gizarte Segurantza, enplegua eta langabezia.

4.– Seguridad Social, empleo y desempleo.

Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsala izateak duen garrantzia aztertzea.

Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea.

Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social.

Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-esparrua, egitura, araubideak, erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak.

El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, regímenes, entidades gestoras y colaboradoras.

Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte Segurantzaren arloan: afiliazioak, altak, bajak eta kotizazioa.

Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

Babes-ekintza: osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak, erretiroa, langabezia, heriotza eta biziraupena.

Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad temporal y permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia.

Prestazioen motak, eskakizunak eta kopurua.

Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.

Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko sistemak.

Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus derechos y deberes.

Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko Gizarte Segurantzaren eginkizuna aintzat hartzea.

Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Gizarte Segurantzarako kotizazioan nahiz prestazioetan iruzurrezko jokabideak gaitzestea.

Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en la cotización como en las prestaciones de la Seguridad Social.

5.– Arrisku profesionalak ebaluatzea.

5.– Evaluación de riesgos profesionales.

Lan-baldintzak aztertu eta zehaztea.

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.

Arrisku-faktoreak aztertzea.

Análisis de factores de riesgo.

Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

Baldintza ergonomikoei eta psikosozialei lotutako arriskuak aztertzea.

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

Enpresaren arrisku-esparruak identifikatzea.

Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa.

Lanbide-eginkizunaren araberako arrisku-protokoloa ezartzea.

Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función profesional.

Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea.

Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Arrisku profesionalaren kontzeptua.

El concepto de riesgo profesional.

Enpresan arriskuak ebaluatzea, prebentzio-jardueraren oinarrizko elementu gisa.

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.

Profilari lotutako lan-ingurunearen berariazko arriskuak.

Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.

Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean eragin daitezkeen kalteak.

Daños a la salud del trabajador o trabajadora que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Lanbide-jardueraren fase guztietan prebentzioaren kulturak duen garrantzia ezagutzea.

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva.

Lanaren eta osasunaren arteko lotura baloratzea.

Valoración de la relación entre trabajo y salud.

Prebentzio-neurriak hartzeko interesa azaltzea.

Interés en la adopción de medidas de prevención.

Enpresan prebentziorako prestakuntza ematearen garrantzia baloratzea.

Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa.

6.– Enpresan arriskuen prebentzioa planifikatzea.

6.– Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

Planifikazio- eta sistematizazio-prozesuak bideratzea, oinarrizko prebentzio-tresna gisa.

Proceso de planificación y sistematización como herramientas básicas de prevención.

Laneko Arriskuen Prebentzioari (LAP) buruzko oinarrizko araua aztertzea.

Análisis de la norma básica de prevención de riesgos laborales (PRL).

Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) arloko egitura instituzionala aztertzea.

Análisis de la estructura institucional en materia prevención de riesgos laborales (PRL).

Lan-ingurunerako larrialdi-plan bat egitea.

Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo.

Zenbait larrialdi-plan bateratu eta aztertzea.

Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia.

Lanak giza osasunean eta segurtasunean dituen ondorioak.

El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e integridad humanas.

Eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren arloan.

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

Erantzukizunak laneko arriskuen prebentzioaren arloan. Erantzukizun-mailak enpresan.

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Niveles de responsabilidad en la empresa.

Laneko Arriskuen Prebentzioan (LAP) eta osasunean esku hartzen duten agenteak, eta horien eginkizunak.

Agentes intervinientes en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) y Salud y sus diferentes roles.

Prebentzioaren kudeaketa enpresan.

Gestión de la prevención en la empresa.

Langileen ordezkaritza prebentzioaren arloan (laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko teknikaria).

Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva (técnico básico o técnica básica en prevención de riesgos laborales).

Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak.

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Prebentzioaren plangintza enpresan.

La planificación de la prevención en la empresa.

Larrialdi- eta ebakuazio-planak lan-inguruneetan.

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) garrantzia eta beharra baloratzea.

Valoración de la importancia y necesidad de la prevención de riesgos laborales (PRL).

Laneko arriskuen prebentzioko (LAP) eta laneko osasuneko (LO) agente gisa duen posizioa baloratzea.

Valoración de su posición como agente de prevención de riesgos laborales (PRL) y salud laboral (SL).

Erakunde publikoek eta pribatuek laneko osasunean (LO) errazago sartzeko egindako aurrerapenak baloratzea.

Valoración de los avances para facilitar el acceso a la salud laboral (SL) por parte de las instituciones públicas y privadas.

Dagokion kolektiboaren larrialdi-planei buruzko ezagutza baloratu eta zabaltzea.

Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia del colectivo al que pertenece.

7.– Enpresan prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea.

7.– Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

Norbera babesteko teknikak identifikatzea.

Identificación de diversas técnicas de prevención individual.

Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresak eta banakoak dituzten betebeharrak aztertzea.

Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la utilización de medidas de autoprotección.

Lehen laguntzetako teknikak aplikatzea.

Aplicación de técnicas de primeros auxilios.

Larrialdi-egoerak aztertzea.

Análisis de situaciones de emergencia.

Larrialdietarako jardun-protokoloak egitea.

Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.

Langileen osasuna zaintzea.

Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Banako eta taldeko prebentzio- eta babes-neurriak.

Medidas de prevención y protección individual y colectiva.

Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa.

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

Larrialdi medikoa/lehen laguntzak. Oinarrizko kontzeptuak.

Urgencia médica/primeros auxilios. Conceptos básicos.

Seinale motak.

Tipos de señalización.

Larrialdien aurreikuspena baloratzea.

Valoración de la previsión de emergencias.

Osasuna zaintzeko planen garrantzia baloratzea.

Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud.

Proposatutako jardueretan bete-betean parte hartzea.

Participación activa en las actividades propuestas.

13. lanbide-modulua: Enpresa eta ekimen sortzailea

Módulo Profesional 13: Empresa e Iniciativa Emprendedora

Kodea: 0219

Código: 0219

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 63 ordu

Duración: 63 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu.

1.– Reconoce y valora las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Berrikuntzaren kontzeptua, eta gizartearen aurrerabidearekin eta gizabanakoen ongizatearekin duen lotura identifikatu du.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Kultura ekintzailearen kontzeptua, eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu gisa duen garrantzia aztertu du.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social.

c) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia baloratu du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko ezinbesteko eskakizuntzat.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Enpresa txiki eta ertain bateko enplegatuaren lanerako ekimena aztertu du.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa.

e) Sektorean hasten den enpresaburu baten jarduera ekintzailea nola garatzen den aztertu du.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o empresaria que se inicie en el sector.

f) Jarduera ekintzaile ororen elementu saihestezintzat aztertu du arriskuaren kontzeptua.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Enpresaburuaren kontzeptua, eta enpresa-jarduera garatzeko beharrezko eskakizunak eta jarrerak aztertu ditu.

g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

2.– Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, enpresa-ideia aukeratzen du eta haren bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du, jardun-ingurunearen gaineko eragina baloratuta eta balio etikoak gaineratuta.

2.– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, seleccionando la idea empresarial y realizando el estudio de mercado que apoye la viabilidad, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Negozio-ideiak sortzeko prozesu bat garatu du.

a) Se ha desarrollado un proceso de generación de ideas de negocio.

b) Tituluarekin lotutako negozio baten esparruan ideia jakin bat hautatzeko prozedura sortu du.

b) Se ha generado un procedimiento de selección de una determinada idea en el ámbito del negocio relacionado con el título.

c) Hautatutako negozio-ideiaren inguruko merkatu-azterketa egin du.

c) Se ha realizado un estudio de mercado sobre la idea de negocio seleccionada.

d) Merkatu-azterketatik ondorioak atera ditu eta garatu beharreko negozio-eredua ezarri du.

d) Se han elaborado las conclusiones del estudio de mercado y se ha establecido el modelo de negocio a desarrollar.

e) Negozio-proposamenaren balio berritzaileak zehaztu ditu.

e) Se han determinado los valores innovadores de la propuesta de negocio.

f) Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren elementu gisa duen garrantzia aztertu ditu.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

g) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten balantze soziala egin du, eta sorrarazten dituen kostu eta mozkin sozial nagusiak deskribatu ditu.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el título y se han descrito los principales costes y beneficios sociales que producen.

h) Sektoreko enpresetan, balio etikoak eta sozialak gaineratzen dituzten ohiturak identifikatu ditu.

h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i) Tituluarekin zerikusia duen enpresa txiki eta ertain baten bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterketa egin du.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa relacionada con el título.

j) Enpresa-estrategia deskribatu du eta enpresaren helburuekin lotu du.

j) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa.

3.– Enpresa-plan bat egiteko eta, ondoren, hura abiarazi eta eratzeko jarduerak egiten ditu. Dagokion forma juridikoa hautatzen du, eta, horren arabera, legezko betebeharrak identifikatzen ditu.

3.– Realiza las actividades para elaborar el plan de empresa, su posterior puesta en marcha y su constitución, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresa baten oinarrizko eginkizunak deskribatu ditu eta enpresari aplikatutako sistemaren kontzeptua aztertu du.

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Enpresaren ingurune orokorraren osagai nagusiak identifikatu ditu; batik bat, ingurune ekonomiko, sozial, demografiko eta kulturalarenak.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Berariazko ingurunearen osagai nagusi diren heinean, bezeroekiko, hornitzaileekiko eta lehiakideekiko harremanek enpresa-jardueran duten eragina aztertu du.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la clientela, con los proveedores y las proveedoras y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

d) Sektoreko enpresa txiki eta ertain baten ingurunearen elementuak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector.

e) Enpresa-kulturaren eta irudi korporatiboaren kontzeptuak, eta horiek enpresa-helburuekin duten lotura aztertu ditu.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.

f) Enpresaren forma juridikoak aztertu ditu.

f) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

g) Hautatutako forma juridikoaren arabera, enpresaren jabeek legez duten erantzukizun-maila zehaztu du.

g) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida.

h) Enpresen forma juridikoetarako ezarritako tratamendu fiskala bereizi du.

h) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

i) Indarrean dagoen legeriak enpresa txiki eta ertain bat eratzeko exijitutako izapideak aztertu ditu.

i) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una pequeña y mediana empresa.

j) Erreferentziazko herrian sektoreko enpresak sortzeko dauden laguntza guztiak bilatu ditu.

j) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas del sector en la localidad de referencia.

k) Enpresa-planean, forma juridikoa aukeratzearekin, bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioarekin, administrazio-izapideekin, diru-laguntzekin eta bestelako laguntzekin zerikusia duen guztia barne hartu du.

k) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

l) Enpresa txiki eta ertain bat abian jartzeko dauden kanpoko aholkularitza eta administrazio-kudeaketako bideak identifikatu ditu.

l) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha una pequeña y mediana empresa.

4.– Enpresa txiki eta ertain baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egiten ditu: kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak egiten ditu, eta dokumentazioa betetzen du.

4.– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Kontabilitatearen oinarrizko kontzeptuak eta kontabilitate-informazioa erregistratzeko teknikak aztertu ditu.

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.

b) Kontabilitate-informazioa aztertzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu, batez ere, enpresaren kaudimenari, likideziari eta errentagarritasunari dagokienez.

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten zerga-betebeharrak zehaztu ditu.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el título.

d) Zerga-egutegian zerga motak bereizi ditu.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Sektoreko enpresa txiki eta ertain batentzako merkataritza eta kontabilitateko oinarrizko dokumentazioa bete du (fakturak, albaranak, eskabide-orriak, kanbio-letrak, txekeak eta bestelakoak), eta dokumentazio horrek enpresan egiten duen bidea deskribatu du.

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

f) Banku-finantzaketako tresna nagusiak identifikatu ditu.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

g) Dokumentazio hori enpresa-planean barne hartu da.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

B) Edukiak:

B) Contenidos:

1.– Ekimen sortzailea.

1.– Iniciativa emprendedora.

Tituluari lotutako sektorearen jardueran berrikuntzak dituen ezaugarri nagusiak aztertzea (materialak, teknologia, prozesuaren antolamendua, etab.).

Análisis de las principales características de la innovación en la actividad del sector relacionado con el título (materiales, tecnología, organización del proceso, etc.).

Ekintzaileen funtsezko faktoreak aztertzea: ekimena, sormena, lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, plangintza eta prestakuntza.

Análisis de los factores claves de los emprendedores o de las emprendedoras: iniciativa, creatividad, liderazgo, comunicación, capacidad de toma de decisiones, planificación y formación.

Jarduera ekintzailean arriskua ebaluatzea.

Evaluación del riesgo en la actividad emprendedora.

Sektoreko berrikuntza eta garapen ekonomikoa.

Innovación y desarrollo económico en el sector.

Kultura ekintzailea gizarte-behar gisa.

La cultura emprendedora como necesidad social.

Enpresaburuaren kontzeptua.

Concepto de empresario o empresaria.

Ekintzaileen jarduna sektoreko enpresa bateko enplegatu gisa.

La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como empleados o empleadas de una empresa del sector.

Ekintzaileen jarduna enpresaburu gisa.

La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como empresarios o empresarias.

Ekintzaileen arteko lankidetza.

La colaboración entre emprendedores o emprendedoras.

Enpresa-jardueran aritzeko eskakizunak.

Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan.

La idea de negocio en el ámbito de la familia profesional.

Kultura ekintzaileari lotutako jardunbide egokiak tituluari dagokion jarduera ekonomikoan eta toki-esparruan.

Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad económica asociada al título y en el ámbito local.

Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika baloratzea.

Valoración del carácter emprendedor y la ética del emprendizaje.

Ekintzailetzaren bultzatzaile gisa, ekimena, sormena eta erantzukizuna baloratzea.

Valoración de la iniciativa, creatividad y responsabilidad como motores del emprendizaje.

2.– Enpresa-ideiak, ingurunea eta haien garapena.

2.– Ideas empresariales, el entorno y su desarrollo.

Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea.

Aplicación de herramientas para la determinación de la idea empresarial.

Internet bidez, sektoreko enpresei buruzko datuak bilatzea.

Búsqueda de datos de empresas del sector por medio de Internet.

Garatu beharreko enpresaren ingurune orokorra aztertzea.

Análisis del entorno general de la empresa a desarrollar.

Lanbide-arloko ereduzko enpresa bat aztertzea.

Análisis de una empresa tipo de la familia profesional.

Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea.

Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

Merkatu-azterketaren ondorioetatik abiatuta, negozio-eredua ezartzea.

Establecimiento del modelo de negocio partiendo de las conclusiones del estudio de mercado.

Erabakitako ideiaren gainean berrikuntza-ariketak egitea.

Realización de ejercicios de innovación sobre la idea determinada.

Enpresaren betebeharrak berariazko ingurunearekiko eta sozietate osoarekiko (garapen iraunkorra).

Obligaciones de una empresa con su entorno específico y con el conjunto de la sociedad (desarrollo sostenible).

Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea.

La conciliación de la vida laboral y familiar.

Sektoreko enpresen erantzukizun soziala eta etikoa.

Responsabilidad social y ética de las empresas del sector.

Merkatu azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak.

Estudio de mercado: el entorno, la clientela, los competidores o las competidoras y los proveedores o las proveedoras.

Enpresaren balantze soziala aintzat hartu eta baloratzea.

Reconocimiento y valoración del balance social de la empresa.

Genero-berdintasuna errespetatzea.

Respeto por la igualdad de género.

Enpresa-etika baloratzea.

Valoración de la ética empresarial.

3.– Enpresa baten bideragarritasuna eta abiaraztea.

3.– Viabilidad y puesta en marcha de una empresa.

Marketin-plana ezartzea: komunikazio-politika, prezioen politika eta banaketaren logistika.

Establecimiento del plan de marketing: política de comunicación, política de precios y logística de distribución.

Produkzio-plana prestatzea.

Elaboración del plan de producción.

Sektoreko enpresa baten bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa aztertzea.

Elaboración de la viabilidad técnica, económica y financiera de una empresa del sector.

Enpresaren finantzaketa-iturriak aztertzea eta haren aurrekontua egitea.

Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de la empresa.

Forma juridikoa hautatzea. Tamaina eta bazkide kopurua.

Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios y socias.

Enpresaren kontzeptua. Enpresa motak.

Concepto de empresa. Tipos de empresa.

Enpresa baten funtsezko elementuak eta arloak.

Elementos y áreas esenciales de una empresa.

Zerga-arloa enpresetan.

La fiscalidad en las empresas.

Enpresa bat eratzeko administrazio-izapideak (ogasuna eta gizarte-segurantza, besteak beste).

Trámites administrativos para la constitución de una empresa (hacienda, seguridad social, entre otros).

Lanbide-arloko enpresentzako diru-laguntzak, bestelako laguntzak eta zerga-pizgarriak.

Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las empresas de la familia profesional.

Enpresaren jabeek duten erantzukizuna.

La responsabilidad de los propietarios o propietarias de la empresa.

Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zorrotz ebaluatzea.

Rigor en la evaluación de la viabilidad técnica y económica del proyecto.

Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.

Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales.

4.– Administrazio-funtzioa.

4.– Función administrativa.

Kontabilitate-informazioa aztertzea: diruzaintza, emaitzen kontua eta balantzea.

Análisis de la información contable: tesorería, cuenta de resultados y balance.

Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea.

Cumplimentación de documentos fiscales y laborales.

Merkataritzako dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, besteak beste.

Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, letras, entre otros.

Kontabilitatearen kontzeptua eta oinarrizko ideiak.

Concepto de contabilidad y nociones básicas.

Kontabilitatea, egoera ekonomikoaren irudi zehatz gisa.

La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

Enpresen legezko betebeharrak (fiskalak, lanekoak eta merkataritzakoak).

Obligaciones legales (fiscales, laborales y mercantiles) de las empresas.

Dokumentu ofizialak aurkezteko eskakizunak eta epeak.

Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

Sortutako administrazio-dokumentuei dagokienez, antolamendua eta ordena baloratzea.

Valoración de la organización y orden en relación con la documentación administrativa generada.

Administrazioko eta legezko izapideak betetzea.

Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales.

14. lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza

Módulo Profesional 14: Formación en Centros de Trabajo

Kodea: 0220

Código: 0220

Maila: 2

Curso: 2.º

Iraupena: 380 ordu

Duración: 380 horas

A) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak.

A) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1.– Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, eta horiek enpresak egiten duen zerbitzu motarekin erlazionatzen ditu.

1.– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Enpresaren antolamendu-egitura eta arlo bakoitzaren eginkizunak identifikatu ditu.

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

b) Enpresaren egitura sektorean dauden ereduzko enpresa-antolamenduekin alderatu ditu.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) Zerbitzuaren ezaugarriak eta bezero mota enpresa-jardueraren garapenarekin lotu ditu.

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

d) Zerbitzugintza garatzeko lan-prozedurak identifikatu ditu.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

e) Jarduera behar bezala garatzeko giza baliabideen beharrezko gaitasunak baloratu ditu.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) Jarduera honetan ohikoenak diren hedabideen egokitasuna identifikatu du.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2.– Lanbide-jarduera garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzen ditu, lanpostuaren ezaugarrien eta enpresan ezarritako prozeduren arabera.

2.– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Aintzat hartu eta justifikatu ditu:

a) Se han reconocido y justificado:

– Lanpostuan beharrezkoa den langileen eta denboraren eskuragarritasuna.

– La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

– Lanposturako beharrezkoak diren jarrera pertsonalak (besteak beste, puntualtasuna eta enpatia) eta profesionalak (besteak beste, ordena, garbitasuna eta erantzukizuna).

– Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

– Jarrerazko eskakizunak lanbide-jarduerak dituen arriskuen prebentzioaren aurrean.

– Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

– Lanbide-jardueraren kalitatearekin zerikusia duten jarrerazko eskakizunak.

– Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

– Lan-talde barruko eta enpresan ezarritako hierarkiekiko harreman-jarrerak.

– Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

– Lanaren esparruan egiten diren jardueren dokumentazioarekin zerikusia duten jarrerak.

– Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

– Profesionalaren jardun egokiarekin lotuta, esparru zientifikoan eta teknikoan lan-munduan txertatzeko eta berriro laneratzeko prestakuntza-premiak.

– Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.

b) Lanbide-jardueran aplikatzekoak diren laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen oinarrizko alderdiak identifikatu ditu.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen arabera eta enpresaren arauen arabera jarri du abian norbera babesteko tresneria.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

d) Garatu dituen jardueretan ingurumena errespetatzeko jarrera izan du.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) Lanpostua edo jarduera garatzeko eremua antolatuta, garbi eta oztoporik gabe mantendu du.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Esleitutako lanaren erantzukizuna hartu du, eta jasotako aginduak interpretatu eta bete ditu.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Egoera bakoitzean ardura duen pertsonarekin eta taldeko kideekin komunikazio eraginkorra ezarri da.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del equipo.

h) Gainerako taldekideekin koordinatu da, eta sortutako gorabehera garrantzitsuak jakinarazi ditu.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

i) Bere jardueraren garrantzia eta eginkizun-aldaketetara egokitu beharra balioetsi ditu.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Bere lana garatzean arauak eta prozedurak aplikatzeaz arduratu da.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3.– Lan-jarduera prestatzeko eragiketak egiten ditu, eta, horretarako, ezarritako arauen eta jarraibideen araberako teknikak eta prozedurak aplikatzen ditu.

3.– Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Garatu beharreko lan-prozesuak prestatzearekin lotzen den dokumentazioa identifikatu du.

a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que se tienen que desarrollar.

b) Ezarritako arauen eta jarraibideen araberako kontrol-prozedurak erabili ditu.

b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas establecidas.

c) Lan-jarduera garatuko den espazioen egokitzapen-premiak identifikatu ditu.

c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a realizar la actividad laboral.

d) Lan-jarduerari hasiera emateko irizpideak behar bezala aplikatu ditu, ezarritako arauak eta jarraibideak kontuan izanik.

d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo en cuenta instrucciones y normas establecidas.

e) Zerbitzuaren hartzaileen premiak ezagutu eta finkatu ditu, ezarritako protokoloak kontuan hartuta.

e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio teniendo en cuenta los protocolos establecidos.

f) Mendekotasun-egoeran dauden pertsonekin lehen harremana izateko prozedurak behar bezala egin ditu, bitartekoak erabilita eta teknikak aplikatuta, ezarritako argibideen eta/edo arauen arabera.

f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas en situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y normas establecidas.

g) Lan-jarduera prestatzeko prozesuan sortu diren zailtasunak identifikatu ditu.

g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad laboral.

h) Jarduera prestatzeko jarduera guztiak egin ditu, erabiltzaileen intimitate pertsonala errespetatzeko printzipioak kontuan hartuta.

h) Se han realizado todas las actividades de preparación teniendo en cuenta los principios de respeto a la intimidad personal de las personas usuarias.

4.– Lan-plangintzan aurreikusten diren jarduerak inplementatzen ditu, eta, horretarako, garatu beharreko jardueren berezko prozeduren eta tekniken aplikazioarekin lotzen ditu ezarritako arauak eta jarraibideak.

4.– Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo relacionando las instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las actividades que hay que desarrollar.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Garatu beharreko lan-prozesuekin lotzen den dokumentazioa identifikatu du.

a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que desarrollar.

b) Ezarritako prozedurei jarraituz egin ditu zereginak.

b) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos.

c) Lanbidearen irizpide deontologikoak kontuan izanik egin ditu lan-jarduera guztiak.

c) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios deontológicos de la profesión.

d) Erabiltzaileei buruzko informazioaren konfidentzialtasuna errespetatu du.

d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con las que se tiene relación.

e) Erabiltzaile, egoera edo zeregin motaren araberako jarrera egokiak erabili ditu.

e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea.

f) Jarduerarako baliabide tekniko egokiak erabili ditu.

f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.

g) Baliabide teknikoen erabileran ezarritako prozedurei jarraitu die.

g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos.

h) Erabilitako teknikak zerbitzuaren hartzaileen beharrekin lotu ditu.

h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias del servicio.

5.– Segurtasun- eta higiene-irizpideak betetzen ditu, eta higiene- eta osasun-arauak, laneko segurtasunekoak eta ingurumena babestekoak aintzat hartuta jarduten du.

5.– Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Legezko araudiarekin lotutako nahitaez bete beharreko higiene- eta osasun-arauak, eta enpresaren beraren berariazkoak antzeman ditu.

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.

b) Higiene- eta osasun-arazoak edo segurtasun-arazoak eragin ditzaketen portaera edo jarrera guztiak ezagutu ditu.

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir problemas higiénico sanitarios o de seguridad.

c) Jarduerarako jantzi egokiak erabili ditu.

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.

d) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen eta enpresaren arauen arabera erabili du norbera babesteko ekipamendua.

d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

e) Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez lanbide-jardueran aplikatu beharreko arauak eta aplikatzekoa den legeriaren oinarrizko alderdiak identifikatu ditu.

e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.

f) Garatutako jardueretan, ingurumena errespetatzeko jarrera argia izan du, eta horrekin lotutako barruko eta kanpoko arauak aplikatu ditu.

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

g) Hondakinak biltzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta ezabatzeko edo isurtzeko eragiketak aplikatu ditu.

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos.

6.– Egindako zerbitzua aztertzen du, esku hartzeko prozeduraren kalitate-irizpideekin lotuta.

6.– Analiza el servicio prestado relacionándolo con los criterios de calidad del procedimiento de intervención.

Ebaluazio-irizpideak:

Criterios de evaluación:

a) Lan-jarduera egiteko jasotako jarraibideen betetze-maila baloratu du.

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la actividad laboral.

b) Norberaren jarduera kontrolatzeko eta jarraipena egiteko prozesuarekin lotzen den dokumentazioa identifikatu du.

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su actividad.

c) Jarduerak egiteko moduarekiko jarrera kritikoa erakutsi du.

c) Se ha mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.

d) Zereginak egiteko ezarritako prozedurari jarraitu zaiola egiaztatu du.

d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las tareas.

e) Lanbide-jarduerak egitean, lanbidearen irizpide deontologikoak aplikatu ditu.

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades profesionales.

f) Erabilitako baliabideen eta tekniken egokitzapena argudiatu du.

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común