Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

18. zk., 2013ko urtarrilaren 25a, ostirala

N.º 18, viernes 25 de enero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

EMILIO SOLDEVILLA FUNDAZIOA
FUNDACIÓN EMILIO SOLDEVILLA
514
514

ERABAKIA, enpresaren ekonomiarekin zerikusia duten gaien inguruko ikerketa-proiektuak egiteko laguntzak esleitzeari buruzkoa.

ACUERDO relativo a la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de investigación sobre temas relacionados con la Economía de la Empresa.

2012ko abenduaren 13ko Ebazpena, «Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa» delakoaren Patronatu Batzordearena, enpresa-ekonomiarekin zerikusia duten gaien inguruko ikerkuntza sustatzeko diru-laguntzak esleitzeko merezimendu-lehiaketarako deia egiten duena. Ondokoak dira

Acuerdo de 13 de diciembre de 2012, de la Junta del Patronato de la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa, por la que se convoca concurso de méritos para la adjudicación de ayudas destinadas al fomento de la investigación sobre temas relacionados con la Economía de la Empresa, con arreglo a las siguientes

OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Enpresaren ekonomiarekin zerikusia duten gaien inguruko ikerketa-proiektuak burutzeko diru-laguntzak esleitzea da deialdi honen helburua.

Primera.– Es objeto de la presente convocatoria la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de investigación sobre temas relacionados con la Economía de la Empresa.

Bigarrena.– Diru-laguntzen esleipenduna enpresaren ekonomiaren alorrean ikerketa-proiektu bat burutzen ari beharko da, edo duela gutxi burututa izan.

Segunda.– Los adjudicatarios de las ayudas deberán estar realizando, o haber realizado recientemente, un proyecto de investigación, dentro del ámbito de la Economía de la Empresa.

Hirugarrena.– Deialdi honetan parte hartu ahal izateko derrigorrezkoak dira betekizun hauek:

Tercera.– Para concurrir a esta convocatoria será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edota lan-jarduera nagusia erkidego horretan garatzea.

a) Tener vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco o desarrollar la actividad laboral principal dentro de esta Comunidad.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duen unibertsitate publikoko sail edo institutu bateko kide izatea.

b) Ser miembro de un departamento o instituto de una universidad pública radicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Aurkeztutako proiektuak deialdi publiko eta lehiaketa bidezko deialdietan erakunde publiko edo pribatuen finantziazioa jaso izana, baina finantziazio hori nahikoa ez izatea proiektua amaitzeko egin beharreko gastu guztiak ordaintzeko.

c) Haber obtenido el proyecto presentado financiación de entidades públicas o privadas en convocatorias públicas y competitivas, no alcanzando el importe de dicha financiación para la cobertura total de los gastos necesarios para la consecución del proyecto.

d) Bestela, aurkeztutako proiektuak deialdi publikoren bateko lehiaketan aldeko balorazioa jaso arren proiektua finantzatzea lortu ez izatea, deialdiko funtsek zituzten mugen ondorioz.

d) Alternativamente, haber obtenido el proyecto presentado evaluación positiva en una convocatoria pública y competitiva, pero no haber conseguido financiación para el mismo, debido a limitaciones en los fondos disponibles para dicha convocatoria.

e) Deialdi publiko bidez finantzazioa edo aldeko ebaluazioa jaso zenetik bi urte baino gutxiago igarotzea edo urtebete baino gutxiago azken finantzazioaren likidazioa egin zenetik.

e) Haber transcurrido menos de dos años desde la concesión o evaluación positiva del proyecto en convocatoria pública o menos de un año desde la liquidación de la última financiación recibida.

Laugarrena.– Honako betebeharrak izango dituzte diru-laguntzak eskuratzen dituztenek:

Cuarta.– Las obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas serán las siguientes:

a) Diru-laguntzaren emakidaren oinarri den egoeran egotea.

a) Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

b) Jarritako eskakizunak eta baldintzak betetzen dituztela, eta diru-laguntza esleitzea erabakitzen duen jarduera egin dutela justifikatu beharko dute, entitate esleitzailearen aurrean.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad que determina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Entitate esleitzaileak jarriko dituen frogatze-jarduerak gainditzea.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente.

d) Helburu berbererako beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortu direla jakinaraztea entitate esleitzaileari.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes, tanto públicos como privados.

e) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar objektibo edo subjektibo aldatu bada, horren berri ematea entitate esleitzaileari.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

f) Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioak proiektua kofinantzatu duela aipatu beharko da proiektuari buruzko txosten eta argitalpenetan.

f) Hacer referencia a la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la Empresa como cofinanciadora del proyecto en los informes y publicaciones que se deriven del mismo.

g) Proiektuaren emaitzei buruzko eta proiektuaren ustiapenari eta zabalkundeari buruzko txostena aurkeztu beharko zaio Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioari. Fundazioak diru-laguntza eman eta hamazortzi hilabeteko epean aurkeztu beharko dira txostenok.

g) Presentar un informe a la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la Empresa sobre los resultados del proyecto y sobre su explotación y difusión prevista, antes de los dieciocho meses posteriores a la fecha de la concesión de la ayuda por parte de la Fundación.

h) Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioak diruz lagundutako proiektuari dagozkion gastuen egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

h) Presentar justificantes de todos los gastos relativos al proyecto que hayan sido objeto de ayuda por parte de la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la Empresa.

Bosgarrena.– Diru-laguntzen zenbatekoa gehienez berrogei mila (40.000) eurokoa izango da eta Patronatuak finkatutako irizpenei jarraituz banatuko dira diru-laguntza eskatzen duten proiektuen artean.

Quinta.– El importe total de las ayudas ascenderá a un máximo de cuarenta mil (40.000) euros, distribuyéndose entre los distintos proyectos solicitantes según criterios establecidos por el Patronato.

Ikerketa-proiektuek, bakarka, bost mila (5.000) euroko laguntza lortuko dute, gehienez ere, kofinantzaketaren kasuan; gainontzeko kasuetan, berriz, hamar mila (10.000) eurokoak, gehienez ere.

Ningún proyecto de investigación aislado podrá obtener una ayuda superior a cinco mil (5.000) euros, en el caso de cofinanciación, y de diez mil (10.000) euros en caso contrario.

Proiektu kofinantzatuen kasuan, finantzaketa aurrerakinen bitartez eman ahal izango da, harik eta gastuen egiaztagiriak aurkeztu arte; proiektua bukatutakoan, jaso bai baina justifikatu ez duen laguntzaren zatia itzuli beharko du esleipendunak.

En caso de proyectos cofinanciados, se podrá otorgar financiación en concepto de anticipo hasta presentar la justificación de los gastos; y al finalizar el proyecto el adjudicatario deberá devolver, en su caso, aquella parte de la ayuda concedida y no justificada.

Kofinantzatu gabeko proiektuen kasuan, berriz, gastua justifikatzerakoan ordainduko da laguntza, hiruhileroko likidazioen bidez.

En caso de proyectos no cofinanciados, el pago de la ayuda se realizará contra los justificantes de gasto, mediante liquidaciones trimestrales.

Seigarrena.– Proiektua gauzatzeko behar-beharrezko diren eta beste deialdi publikoen bidez lortutako diru-laguntzak erabiliz ordaindu ezin izan diren gastuak baino ez dira izango lagungarri.

Sexta.– Únicamente podrán ser objeto de ayuda aquellos gastos que sean necesarios para la realización del proyecto y que no hayan podido ser cubiertos con cargo a las subvenciones obtenidas en convocatorias públicas u otras fuentes de financiación.

Ezin izango da diru-laguntzarik erabili proiektuaren ikertzaile titularren zuzeneko lansariak ordaintzeko; bai, ordea, bekadunen eta langile tekniko laguntzaileen lansariak ordaintzeko.

No podrán ser objeto de ayuda las remuneraciones directas a los investigadores titulares del proyecto, aunque sí las remuneraciones a becarios y a personal técnico colaborador.

Zazpigarrena.– Diru-laguntza horrek ez dakar berekin ezelango kontratu loturarik Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioaren eta laguntzaren esleipendunaren artean.

Séptima.– La citada ayuda no supone relación contractual alguna entre la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa y el adjudicatario de la ayuda.

Zortzigarrena.– Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioari aurkeztu beharko zaizkio diru-laguntzak jasotzeko eskabideak. Posta ziurtatuz bidali beharko dira, helbide honetara:

Octava.– Las solicitudes para la concesión de estas ayudas deberán presentarse ante la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa, mediante el envío de las mismas por correo certificado a la siguiente dirección:

Pérez Galdós 14, nagusia eskuina, 48010 Bilbao.

Pérez Galdós, 14, Principal Derecha, 48010 Bilbao.

Hamar egun naturalekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bederatzigarrena.– Eskabideekin batera ondoko agiriak aurkeztu beharko dira:

Novena.– Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación:

a) Ikertzaile nagusiaren eta ikertzaile laguntzaileen «Curriculum vitaeak», bertan dituzten merezimendu akademiko eta profesionalak eta burututako lan eta argitalpen zientifikoak adieraziko dira. Alegatzen diren merezimenduak behar bezala kreditatu beharko dira.

a) «Curriculum vitae» del investigador principal y de investigadores colaboradores, con exposición de los méritos académicos y profesionales, así como de los trabajos y publicaciones científicas realizados. Los méritos que se aleguen deberán ser debidamente acreditados.

b) Proiektuarentzat aurreko diru-laguntza eskuratzeko deialdira aurkeztutako agirien kopia.

b) Copia de la documentación presentada a la convocatoria para la que el proyecto ha obtenido subvención previa.

c) Ikerketa-proiektuaren onarpena eta jasotako diru-laguntzak egiaztatzea.

c) Acreditación de la aprobación y de las subvenciones concedidas al proyecto de investigación.

d) Ikertzaile nagusiaren eta ikertzaile laguntzaileen NANen fotokopia.

d) Fotocopia del DNI del investigador principal y de los investigadores colaboradores.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta egotearen ziurtagiria edo Euskal Autonomia Erkidegoan lanean jardutea egiaztatzen duen agiria.

e) Certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o acreditación de la realización de actividades laborales en la Comunidad Autónoma Vasca.

Hamargarrena.– Proiektuaren helburuaren egokitzapena, ontsa gauzatzeko proiektuak eskaintzen dituen bermeak eta, batik bat, hautagaiak aldez aurretik burutu dituen ikerketa jarduerak kontuan hartuz baloratuko dira aurkeztutako proiektuak.

Décima.– La evaluación de los proyectos presentados se realizará atendiendo a la adecuación en su objeto, así como a las garantías de su correcta ejecución, en especial la actividad investigadora realizada previamente por el equipo de investigación.

Hautagaien merezimenduak hobeki baloratu ahal izateko eta ikerketaren helburua lortzeko bidezkotzat joz gero, hautagaiekin elkarrizketa bat egin daiteke, non –hala irudituz gero– proiektuaren defentsa egin baitezake hautagaiak.

Caso de considerarse conveniente, a fin de precisar en mejor forma la valoración de los méritos de los candidatos, así como la adecuación del objeto de la investigación, podrá arbitrarse una entrevista con los candidatos, la cual podrá incluir una defensa del proyecto.

Hamaikagarrena.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik hamabost egun naturalen barruan esleituko dira diru-laguntzak. Esleipenaren berri idatziz emango zaie esleipendunei.

Undécima.– La adjudicación de las ayudas deberá producirse en un plazo no superior a quince días naturales contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicha adjudicación será comunicada por escrito a los adjudicatarios.

Hamabigarrena.– Enpresaren Ekonomia Ikertu eta Garatzeko Emilio Soldevilla Fundazioaren Patronatuak laguntzak esleitzeari buruz hartuko duen erabakia behin betikoa izango da.

Duodécima.– La decisión del Patronato de la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y el Desarrollo de la Economía de la Empresa sobre la adjudicación de las ayudas tendrá carácter inapelable.

Hamahirugarrena.– Esleipendunak diru-laguntza onartzeak oinarri hauetan ezartzen diren arauak ere onartu beharra dakar.

Decimotercera.– La aceptación de la ayuda por el adjudicatario implica la de las normas que se establecen en estas bases.

Arauok ez badira betetzen, galdu egingo dira laguntzari dagozkion eskubide ekonomikoak.

El incumplimiento de dichas normas supondrá la pérdida de los derechos económicos correspondientes a la ayuda.

Hamalaugarrena.– Diru-laguntzari uko egin zaiola idatziz jakinarazi beharko da eta, horrek, une horretan igaro gabe dagoen epeari proportzioan legozkiokeen eskubide ekonomiko guztiak galtzea eta ordura arte burututako ikerketa-lanaren edukia aurkeztu beharra ekarriko du.

Decimocuarta.– La renuncia a la ayuda deberá notificarse por escrito y supondrá la pérdida de todos los derechos económicos correspondientes proporcionalmente al periodo de la ayuda que restaba por disfrutar; así como la obligación de presentar el contenido de la investigación realizada hasta la fecha de renuncia.

Hamabosgarrena.– Oinarri hauetan aurreikusitako epean, diru-laguntzak emateari buruz ez bada idatziz ezer jakinarazten, ezetsitzat joko da diru-laguntza.

Decimoquinta.– La falta de notificación expresa por escrito, en el plazo previsto en estas bases, sobre la concesión de las ayudas, tendrá carácter desestimatorio.

Hamaseigarrena.– Diru-laguntza erabiltzeko epea hemezortzi hilabetekoa izango da, Fundazioak diru-laguntza eman eta hurrengo egunetik aurrera.

Decimosexta.– El plazo de utilización de la ayuda son los dieciocho meses posteriores a la fecha de la concesión de la misma por parte de la Fundación.

Bilbao, 2012ko abenduaren 13a.

Patronatuko lehendakaria,

ARTURO RODRÍGUEZ CASTELLANOS.


Azterketa dokumentala

Bilbao, a 13 de diciembre de 2012.

El Presidente del Patronato,

ARTURO RODRÍGUEZ CASTELLANOS.


Análisis documental

Euskadi, bien común