Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

218. zk., 2012ko azaroaren 12a, astelehena

N.º 218, lunes 12 de noviembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
4968
4968

EBAZPENA, 2012ko urriaren 16koa, Euskal Herriko Unibertsitateko Akademia Antolakuntzako errektoreordearena, honako hau argitaratzekoa: Ikasleen Kanpoko Praktika Akademikoen Araudia, 2012ko irailaren 27ko Gobernu Kontseiluan onartua.

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2012, del Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la publicación de la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas del Alumnado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2012.

2011ko azaroaren 18ko 1707/2011 Errege Dekretuak, unibertsitateko ikasleen kanpoko praktika akademikoak arautzen dituenak, lege esparru berri bat ezarri du unibertsitateko praktiken arloan. Dekretuak indarrik gabe uzten ditu 1981eko ekainaren 19ko 1497/1981 Errege Dekretua, Hezkuntza Lankidetzarako Programak arautzen zituena, eta haren geroko bertsioak, ez baitzen egokia praktika mota hauen egungo arazoei egokiro erantzuteko.

El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas del alumnado universitario, ha venido a establecer un nuevo marco legislativo en el ámbito de las prácticas universitarias. El citado Real Decreto deroga el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, y sus posteriores reformas, que era ya insuficiente para dar respuesta a la realidad actual de este tipo de prácticas.

UPV/EHUk hainbat araudi eduki ditu kanpoko praktika akademikoen arlo honetan. Banan-banan arautu izan dira ikasleek unibertsitatetik kanpo eta unibertsitatearen barruan egiten dituzten praktika mota desberdinak (curriculumaren barrukoak edo kanpokoak). Zehazkiago, curriculumaren barruko praktikak arautu izan dira ikasturtero berritzen den Graduko eta lehenengo eta bigarren zikloko ikasketen gestiorako arautdiaren bidez, eta curriculumetik kanpoko praktikak, berriz, Hezkuntzarako Lankidetza Programen arautegiaren bidez.

La UPV/EHU ha contado con varias normativas relativas a las prácticas académicas externas, que de manera diferenciada para cada tipo de práctica (curricular o extracurricular), han venido regulando las prácticas que el alumnado realiza en entidades ajenas a la Universidad y en unidades organizativas de la propia Universidad. En concreto, los condicionantes relativos a las prácticas curriculares han venido recogiéndose en la Normativa de gestión para las enseñanzas de grado y de primer y segundo ciclo que se renueva para cada curso académico; a su vez, las prácticas extracurriculares se han regido por la Normativa reguladora de Programas de Cooperación Educativa.

Gaur egun beharrezkoa da praktika akademikoen gaineko araudi horiek 2011ko azaroaren 18ko 1707/2011 Errege Dekretura moldatzea. Dekretuak garatu, zehaztu eta argitzen ditu praktiken helburuak, praktiketan parte hartzen dutenen –erakunde laguntzaileen, unibertsitatearen eta ikasleen– eskubide eta betebeharrak, eta hezkuntza lankidetzarako hitzarmenen edukia.

A día de hoy, es necesario adecuar las diversas normativas de la UPV/EHU relativas a las prácticas académicas al citado Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, que desarrolla, precisa y aclara aspectos tales como los objetivos de las prácticas, los derechos y deberes de los intervinientes (entidades colaboradoras, universidad y alumnado) y el contenido de los convenios de cooperación educativa.

Beraz, eguneratzeko premia hori aprobetxaturik, UPV/EHUk erabaki du testu bakar batean biltzea kanpoko praktika akademikoen arautegi guztiak, hau da, praktika mota guztienak (curriculumaren barrukoak eta kanpokoak) eta ikasketa maila guztienak (graduko, master ofizialetako eta berezko tituluetako praktikenak).

Por ello, se ha decidido aprovechar tal necesitad de actualización, para unificar las normativas de la UPV/EHU relativas a las prácticas académicas externas (curriculares y extracurriculares), de diferentes enseñanzas (grado, másteres oficiales y enseñanzas propias) en un único instrumento normativo.

Helburu nagusia da unibertsitateko ikasleek prestakuntza osoago bat lortzea ikasten ari diren bitartean egiten dituzten praktika hauen bidez, baina, horretaz gain, lagundu nahi diegu administrazio publikoetan eta enpresa pribatuetan sartzen, eta ugaritu nahi ditugu etorkizuneko profesional hauek lana aurkitzeko posibilitateak; haien ekimena, sormena eta berritzeko gaitasuna sustatu nahi ditugu, eta bete gura dugu gure konpromisoa jakintzaren gizartean oinarritutako transformazio ekonomikoan parte hartzeko.

La nueva regulación, además de tener como objeto fundamental el de contribuir a la formación integral del alumnado universitario a través de la realización de prácticas durante su período de formación, pretende promover la incorporación del alumnado en el ámbito de las administraciones públicas y en el de las empresas privadas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

1393/2007 Errege Dekretuaren ondoko ikasketa berrietan, prestakuntza teorikoa ez ezik ikasleek eskuratu beharreko prestakuntza praktikoa ere jasotzen da, tartean kanpoko praktikak. Gainera, kanpokoak izate horrek aukera ematen digu lankidetza estuagoan jarduteko unibertsitatearen inguruneko enpresa eta erakundeekin.

Los nuevos estudios a partir del Real Decreto 1393/2007, incorporan no sólo la formación teórica sino toda aquella de carácter práctico que el alumnado deba adquirir entre las que se mencionan las prácticas externas. Además dado su carácter externo, estas prácticas propician que se intensifique la colaboración con el conjunto de empresas e instituciones que constituyen el entorno universitario.

Proposamen hau 2012-07-19ko Gobernu Kontseiluan aurkeztu zen, eta bertan irailaren 13ra bitarteko epea zabaldu zen iradokizunak egiteko. Jasotako proposamenak aztertu dira beren bultzatzaileekin; gero, Akademia Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak 2012-09-20ko bileran ontzat jo ditu eta erabaki du testuan sartzea. Beraz, testu berriak batzordearen onespena dauka.

Esta propuesta se presentó en el Consejo de Gobierno celebrado el 19-07-2012 y se estableció un plazo para presentar sugerencia que concluyó el pasado día 13 de septiembre. Las propuestas recibidas se han analizado con los proponentes y tras la consideración de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado en la reunión celebrada el 20-09-2012, se han incorporado al texto que se presenta, por lo que cuenta con el informe favorable de dicha Comisión.

Horregatik guztiagatik, Estatutuetako 177.1.b) artikulua betetzeko, proposamena Gobernu Kontseiluari aurkeztu zitzaion eta horrek, 2012 ko irailaren 27 ko bileran onartu zuen.

Por cuanto antecede, y al objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 177.1.b) de los Estatutos, dicha propuesta se sometió a la consideración del Consejo de Gobierno, que la aprobó en su sesión celebrada el 27 de septiembre de 2012.

Aipatutako guztia kontuan hartuta, eta Euskal Unibertsitate Sistemari Buruzko otsailaren 25 eko 3/2004 Legeko 10.2 artikuluak dioena betetzeko, honakoa

Por todo lo anterior y en cumplimiento del artículo 10.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco (BOPV de 12 de marzo de 2004),

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, Ikasleen Kanpoko Praktika Akademikoen Araudia, 2012ko irailaren 27ko Gobernu kontseiluan onartua.

Proceder a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa Reguladora de las Prácticas Académicas Externas del Alumnado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2012.

Leioa, 2012ko urriaren 16a.

Errektorea.
EE (2011ko otsailaren 25eko Ebazpena, 2011-03-17ko EHAA).

Akademia Antolakuntzako Errektoreordea,

JAVIER GIL GOIKOURIA.

IKASLEEN KANPOKO PRAKTIKA AKADEMIKOEN ARAUDIA
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

En Leioa, a 16 de octubre de 2012.

El Rector.
PD (Resolución de 25 de febrero de 2011, BOPV de 17-03-2011).

El Vicerrector de Ordenación Académica,

JAVIER GIL GOIKOURIA.

NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DEL ALUMNADO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua eta definizioak.

Artículo 1.– Objeto y definiciones.

1.– Araudi honen helburua da ikasleen kanpoko praktika akademikoak, hala gradukoak nola master ofizial eta berezko ikasketei dagozkienak, arautzea, aplikatu beharko litzatekeen beste ezein araudiri horregatik bidea eragotzi gabe.

1.– El objeto de la presente normativa es regular las prácticas académicas externas del alumnado de la UPV/EHU, tanto de Grado como de Másteres Oficiales y Enseñanzas Propias, sin perjuicio de cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

2.– Araudi honen ondorioei begira, honako hauek ulertuko ditugu:

2.– A los efectos de la presente normativa se entenderá:

a) Tutorea da erakunde laguntzaile batean kanpoko praktika akademikoak egiten ari den ikaslearen jarraipenaz eta laguntzaz arduratuko den irakaslea eta ikertzailea, eta UPV/EHUko kidea. Ikasle bakoitzari egokituko zaio bere tutorea.

a) Tutor o tutora es el personal docente e investigador, miembro de la UPV/EHU, encargado del seguimiento y apoyo al alumno o alumna que realiza prácticas académicas externas en una entidad colaboradora. Cada alumno o alumna tiene asignado un tutor o tutora.

b) Instruktorea da kanpoko praktika akademikoak bururatuko diren erakunde laguntzaileko kidea, formaziorako jarduerak Unibertsitatearekin bat eginik antolatzeko ardura duena.

b) Instructor o instructora es el miembro de la entidad colaboradora en la que se realizan las prácticas académicas externas que se encarga de organizar las actividades formativas de acuerdo con la Universidad.

c) Praktiken Programaren Arduraduna (PPA, aurrerantzean) da kanpoko praktika akademikoen programaren antolakuntza, koordinazio eta kudeaketaren ardura duen Ikastegiko edo Unibertsitateko egituran diharduen pertsona.

c) Responsable del Programa de Prácticas (en adelante, RPP) es la persona del Centro o estructura de la Universidad, responsable de la organización, coordinación y gestión del programa de prácticas académicas externas.

d) Erakunde laguntzailea da UPV/EHUrekin kanpoko praktika akademikoak bururatzeko akordiora iristeko gaitasuna duen enpresa edo erakundea.

d) Entidad colaboradora es la empresa o institución con capacidad para acordar con la UPV/EHU la realización de prácticas académicas externas en la misma.

Araudi honen ondorioei begira, «erakunde laguntzailea» terminoak hartuko ditu, halaber, beharrezkoa den prozedura bete eta gero, ikasleen kanpoko praktika akademikoak eskaintzeko onartuko diren UPV/EHUren antolakuntza-unitateak.

A los efectos de esta normativa el término «entidad colaboradora» englobará también a aquellas unidades organizativas de la UPV/EHU que sean aceptadas, tras el correspondiente procedimiento, para ofrecer prácticas académicas externas al alumnado.

2. artikulua.– Kanpoko praktiken kontzeptua, izaera eta ezaugarriak.

Artículo 2.– Concepto, naturaleza y caracteres de las prácticas externas.

1.– Ikasleek gauzatzen eta Unibertsitateak gainbegiratzen dituzten prestakuntza-jarduerak dira kanpoko praktika akademikoak, eta ikasleei prestakuntza akademikoan jaso dituzten ezagutzak garatzeko eta osatzeko bidean laguntzea da haien helburua, jarduera profesionalerako prestatzen, lan-merkatuan egokitzen eta ekimenerako gaitasuna sustatzen lagunduko dieten gaitasunez ahalik eta errazkien jabe daitezen.

1.– Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por el alumnado y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su incorporación al mercado laboral y fomenten su capacidad de emprendimiento.

2.– Unibertsitatean berean edo erakunde laguntzaileen egoitzetan, hala nola nazio edo nazioarte mailako enpresa, instituzio eta erakunde publiko eta pribatuetan, burutu ahal izango dira kanpoko praktika akademikoak.

2.– Podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.

3.– Kanpoko praktika akademikoen prestakuntza izaera dela eta, haien bururatze-prozesuan inolaz ere ez da lan-harreman bati dagozkion betebeharrak ondorioztatu ahal izango, eta haren edukian inolaz ere ez da lanpostu bati dagozkion betebeharrak ordezka litzakeen egitekorik onartuko.

3.– Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

4.– Era berean, ikasketak bukatutakoan ikaslea erakunde laguntzaileko langile bilakatzen bada, praktiketan eginiko denbora ez da antzinatasunari begira aintzat hartu ahal izango eta langile berria ez da horregatik proba-epea igaro beharrik gabe gertatuko, baldin eta aplikatu beharreko lan-hitzarmenean ez bada horrelakorik zehazten.

4.– Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios el alumno o la alumna se incorporase a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.

3. artikulua.– Helburuak.

Artículo 3.– Fines.

Honako helburu hauek lortu nahi dira kanpoko praktika akademikoen bitartez:

Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines:

a) Ikasleen prestakuntza integrala bultzatu, haren ikaskuntza-prozesu teorikoa eta praktikoa osatuz.

a) Contribuir a la formación integral del alumnado complementando su aprendizaje teórico y práctico.

b) Ikasleak jardun beharko duen errealitate profesionalaren araberako metodologiaren ezagutza erraztu, jasoriko ezagutzak kontrastatuz eta bideratuz.

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que el alumnado habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

c) Teknologia, metodologia, norbera eta besteekiko parte-hartzearen gaineko gaitasunen garapena erraztu.

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

d) Lan-merkatuan sartu, eta etorkizuneko laneratze aukerak erraztuko dituen esperientzia praktikoa lortu.

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

e) Berrikuntza-, sormen- eta ekimen-balioak sustatu.

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

4. artikulua.– Kanpoko praktika akademiko motak.

Artículo 4.– Modalidades de prácticas académicas externas.

Curriculum barrukoak eta kanpokoak izan daitezke kanpoko praktika akademikoak.

Las prácticas académicas externas pueden ser curriculares y extracurriculares.

a) Dagokien Ikasketa Planen araberako jarduera akademikoak dira curriculum barruko praktikak.

a) Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios de que se trate.

b) Curriculumetik kanpoko praktikak dira ikasleek, dagokien Ikasketa Planetik kanpo daudela jakinik, prestakuntza garaian beren nahiaz egin ahal izango dituzten praktikak, baldin eta haien helburuak curriculum barruko praktikenak eta berak badira. Hala eta guztiz ere, Tituluaren Gehigarri Europarrean hartuko dira aintzat praktika hauek. Ondorio akademikoei begira, dagozkien ikasketa-plan eta -araudietan erabaki bezala hartuko dira praktika mota hauek aintzat.

b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que el alumnado podrá realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente plan de estudios. No obstante, estas prácticas serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título. Su consideración a efectos académicos tendrá lugar en los términos que determinen el plan de estudios y la normativa aplicable.

5. artikulua.– Praktiken iraupena eta ordutegiak.

Artículo 5.– Duración y horarios de realización de las prácticas.

1.– Honenbestekoa izango da praktiken iraupena:

1.– La duración de las prácticas será la siguiente:

a) Dagokien ikasketa planak zehaztu adina iraungo dute curriculumaren araberako kanpoko praktikek.

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente.

b) Curriculumetik kanpoko praktiken iraupenak ez du gaindituko, ahal bada, ikasturtearen % 50. Haien iraupena zehaztearren, ikaslea matrikulaturik dagoen kreditu kopurua hartuko du aintzat PPAk, eta une oro zaindu eta begiratuko du ikaslea jarduera akademikoak egoki garatzen eta jarraitzen ari dela.

b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al 50% del curso académico. Para determinar su duración el o la RPP tendrá en consideración el número de créditos en que se encuentre matriculado, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del alumnado.

2.– Ikasketen eta dagokien planaren arabera zehaztuko dira 8. artikuluak aipagai duen hitzarmenean ikasturte akademiko bakoitzean bideratuko diren praktikak hasteko eta amaitzeko egunak.

2.– En función del tipo de enseñanza y su plan de estudios se determinará en el convenio al que se refiere el artículo 8, las fechas entre las cuales se desarrollan las prácticas en cada curso académico.

3.– Haietako bakoitzaren ezaugarrien eta erakunde laguntzailearen aukeren arabera zehaztuko dira praktiken ordutegiak. Nolanahi ere, bateragarriak izango dira ordutegi horiek ikasleak unibertsitatean garatu beharreko prestakuntza eta jarduera akademikoekin, baita haren ordezkaritza- eta partaidetza-betebeharrekin ere. Ikasketen bukaerak praktikena ere ekarriko du, ezinbestez. Ikasketak amaitu ondoren, soilik aldez aurretik baimendutako praktikak amaitu ahal izango dira, eta ez dira luzatuko sinatutako hitzarmenaren indarraldia amaitzean; horrelakoetan, ikasleak eskola-asegurua, CUM LAUDE poliza edo antzeko zerbait izan beharko du.

3.– Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad. La finalización de los estudios determinará la de las prácticas. Una vez finalizados los estudios sólo podrán concluirse las prácticas previamente autorizadas y no se prolongarán más allá de la vigencia del convenio suscrito, siempre que el alumnado esté cubierto por el seguro escolar o por la póliza CUM LAUDE o similar.

6. artikulua.– Praktiken Programaren arduradunaren (PPA) funtzioak.

Artículo 6.– Funciones del o la Responsable del Programa de Prácticas (RPP).

Kanpoko praktika akademikoen programaren antolakuntzan, koordinazioan eta kudeaketan, honako funtzio hauek ditu, besteak beste:

En la organización, coordinación y gestión del programa de prácticas académicas externas, el o la RPP desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:

1.– Hitzarmenen tramitazioa bultzatu, eta haien edukia hitzartuko du erakunde laguntzailearekin. Bideratu beharreko hitzarmena eta dagokion eranskina bestelakoak izanez gero, PPAk egiaztatu beharko du haren edukia araudi honetara egokitzen dela.

1.– Promoverá la tramitación de los convenios y consensuará su contenido con la entidad colaboradora. Si el convenio a emplear difiriera del anexo correspondiente, el o la RPP verificará que su contenido se ajusta a la presente normativa.

2.– Adostasuna adieraziko dio erakunde laguntzaileak hautaturiko instruktoreari. Adostasun horrekin batera, «venia docendi» aitortuko zaio. Araudi honen 13.3 artikuluan adierazitako prozeduraz gauzatuko da «venia docendi» delakoa.

2.– Otorgar su conformidad al instructor o instructora seleccionada por la entidad colaboradora. Dicha conformidad supondrá el reconocimiento de la «venia docendi», que se materializará de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 13.3 de esta normativa.

3.– Araudi honen 19. artikuluan aintzat harturiko irizpideei jarraiki, erakunde laguntzailea eskatu duten ikasleen zerrenda prestatuko du.

3.– Atendiendo los criterios regulados en el artículo 19 de la presente normativa, elaborará la relación de estudiantes candidatos y candidatas que hayan solicitado la entidad colaboradora.

4.– Erakunde laguntzailean egindako praktiken emaitzen berri jakinaraziko die Campuseko Errektoreordetzen kanpoko praktika akademikoen zuzendari arduradunei. Berezko Ikasketei dagokienez, Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzaren praktikako arduradunari emango zaio informazio hori.

4.– Informar a los Directores o Directoras de los Vicerrectorados de Campus responsables de las prácticas académicas externas del resultado de las prácticas realizadas en la entidad colaboradora. Para las Enseñanzas Propias, se informará al Director o Directora responsable de prácticas del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

7. artikulua.– Prestakuntza Proiektua.

Artículo 7.– El proyecto formativo.

1.– Kanpoko praktika akademiko bakoitza prestakuntza-proiektuan zehazten da, eta proiektu horretan finkatzen dira, halaber, hezkuntza-helburuak eta bideratu beharreko jarduerak. Ikasleek berenganatu behar dituzten oinarrizko gaitasunak, orokorrak nahiz bereziak, kontuan harturik zehaztuko dira helburuak. Era berean, praktikaren edukiak definituko dira eginiko ikasketetan eskuratu beharreko gaitasunekin lotura zuzena dutela ziurtatuta.

1.– El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica externa deberá fijar los objetivos educativos y las actividades que hay que desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el alumnado. Asimismo los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.

2.– Nolanahi ere, inklusioa, aukera-berdintasuna, bereizkeriarik eza eta irisgarritasun unibertsala izango dira betiere prestakuntza-proiektuaren oinarriak.

2.– En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

3.– Dagokion ikasketa-planean ezarritakoa abiapuntua izanik, tutorearen ardura izango da kanpoko praktika akademikoen prestakuntza-proiektua egitea. Era berean, erakunde laguntzailearen instruktoreak hala proposatuta, prestakuntza-proiektu horretan nahitaezko egokitzapenak egingo ditu, praktika normaltasunez gauzatzearren.

3.– Partiendo de lo establecido en el correspondiente plan de estudios, el tutor será el responsable de que se elabore el proyecto formativo de las prácticas académicas externas, así como de realizar las adaptaciones del mismo que a propuesta del instructor o instructora de la entidad colaboradora resulten indispensables para el normal desarrollo de la práctica.

8. artikulua.– Hezkuntza Lankidetzarako Proiektuak.

Artículo 8.– Convenios de Cooperación Educativa.

1.– Kanpoko praktika akademikoak bideratu ahal izateko, Hezkuntza Lankidetzarako Hitzarmenak sinatuko ditu Unibertsitateak araudi honen 2.2 artikuluan aurreikusten diren erakunde laguntzaileekin eta bereziki sustatuko du erakunde horietarako irisgarritasuna, ikasle ezinduek ere praktikak egin ahal izan ditzaten. Xede horri begira, behar diren giza baliabide eta baliabide material eta teknologiko guztiak bideratuko ditu aukera-berdintasuna berma dadin.

1.– Para la realización de las prácticas académicas externas, la Universidad suscribirá convenios de cooperación educativa con las entidades colaboradoras previstas en el artículo 2.2 de la presente normativa y fomentará que éstas sean accesibles para la realización de prácticas de alumnado con discapacidad procurando la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de oportunidades.

2.– Hitzarmenetan zehaztuko dira ikaslearen, erakunde laguntzailearen eta Unibertsitatearen arteko harremanak arautuko dituen markoa. Araudi honen II. eta III. eranskinetan jaso dira praktika mota bakoitzerako aintzat hartu beharreko hitzarmen-ereduak.

2.– Los convenios establecerán el marco regulador de las relaciones entre el alumno o alumna, la entidad colaboradora y la Universidad. En los anexos II y III de esta normativa se recogen los modelos de convenio a suscribir de acuerdo a cada tipo de práctica.

3.– Ikasleen praktikak jasoko dituzten Unibertsitate antolakuntza-unitateen kasuan, guztiz beteko da praktiken gaineko araudi honen 21. artikuluak xedaturikoa. Dagokien eranskinetan jaso dira Unibertsitatearen eta bere antolakuntza-unitateen artean aintzat hartu beharreko hitzarmen ereduak, kontuan harturik praktikak curriculumaren araberakoak diren edo ez.

3.– En el caso de las unidades organizativas de la Universidad que acojan alumnado en prácticas se estará a lo establecido en el artículo 21 de esta normativa relativo a las mismas. En los anexos correspondientes se recogen los modelos que hay que suscribir entre la Universidad y las unidades organizativas de la misma según se trate de prácticas curriculares o extracurriculares.

9. artikulua.– Praktiken hartzaileak eta haietan esku hartu ahal izateko betekizunak.

Artículo 9.– Destinatarios de las prácticas y requisitos para su realización.

1.– Kanpoko praktika akademikoak egin ahal izango dituzte:

1.– Podrán realizar prácticas académicas externas:

a) Unibertsitatean irakasten den zeinahi ikasketatan matrikulaturiko ikasleek.

a) El alumnado matriculado en cualquier enseñanza impartida por la Universidad.

b) Espainiako edo atzerriko beste unibertsitateetako ikasleek, baldin eta, mugikortasun akademikorako programen edo unibertsitateen arteko hitzarmenen bidez, UPV/EHUn ikasten ari badira.

b) El alumnado de otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios en la UPV/EHU.

2.– Praktikak egin ahal izateko, honako betekizun hauek bete beharko dituzte ikasleek:

2.– Para la realización de las prácticas el alumnado deberá cumplir, en su caso, los siguientes requisitos:

a) Ikasleek praktika bitartean jaso eta landu behar dituzten oinarrizko gaitasun orokor nahiz bereziekin loturiko unibertsitate-ikasketetan matrikulaturik egotea.

a) Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vinculan las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el alumno y la alumna en la realización de la práctica.

b) Curriculumaren araberako kanpoko praktiken kasuan, haiei loturiko ikasgaian matrikulaturik egotea, dagokion Ikasketa Planaren arabera.

b) En el caso de prácticas académicas externas curriculares, estar matriculado en la asignatura vinculada, según el plan de estudios de que se trate.

c) Praktikak bideratuko diren enpresa, instituzio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, edo Unibertsitatearekin berarekin, inolako kontratu-loturarik ez edukitzea, Akademia Antolakuntzako errektoreordeak zehaztuko dituen organoek horretarako baimena berariaz ematen duten kasuetan izan ezik.

c) No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada o la propia Universidad en la que se van a realizar las prácticas, salvo autorización expresa de los órganos que determine el o la Vicerrectora de Ordenación Académica.

d) Araudi honek, praktika mota bakoitzerako eta dagokion Ikasketa Planaren arabera, II. Kapituluan praktikak egin ahal izateko zehaztu dituen gainerako betebehar bereziak betetzea.

d) Cumplir el resto de requisitos específicos necesarios para acceder a la práctica establecidos en el Capítulo II de esta normativa para cada modalidad de prácticas y en el respectivo plan de estudios.

10. artikulua.– Praktiketan ari diren ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 10.– Derechos y deberes del alumnado en prácticas.

1.– Kanpoko praktika akademikoetan ari diren bitartean, honako eskubide hauek izango dituzte ikasleek:

1.– Durante la realización de las prácticas académicas externas, el alumno o alumna tendrá los siguientes derechos:

a) Praktikek irauten duten bitartean, Unibertsitateko irakasle baten edo praktika bideratzen ari den enpresa, instituzio edo erakundean jardunean ari den profesional baten tutoretzarako eskubidea.

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor o profesora de la Universidad y por un o una profesional que preste servicios en la empresa, institución o entidad donde se realice la misma.

b) Ebaluaziorako eskubidea, Unibertsitateak zehazturiko irizpideen arabera.

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.

c) Praktiken ondoko txostena jasotzeko eskubidea. Praktikak eskaini dituen erakunde laguntzaileak emango du, eta berariaz zehaztuko dira hartan bideraturiko jarduera, haren iraupena eta, hala behar badu, errendimendua. Txostena araudi honen IV. eranskinaren araberako ereduari jarraiki egingo da.

c) A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento, que se concretará según el modelo de anexo IV de la presente normativa.

d) Hala zehaztu den kasuetan, erakunde laguntzaileak, ikasketetarako laguntza gisa, zehaztu duen ekarpen ekonomikoa jasotzeko eskubidea.

d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio.

e) Jabetza intelektual eta industrialerako eskubidea, arloan arloko legediak arautzen dituen terminoetan, ikasleek eskubide horren zesio edo transmisiorako dokumentua sinatu duten kasuetan izan ezik.

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia, salvo que el alumno o alumna haya suscrito el documento de cesión o transmisión correspondiente.

f) Segurtasun eta lan-arriskuen prebentziorako araudiaren gaineko informazioa jasotzeko eskubidea, erakunde laguntzaileak eman beharko duena.

f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.

g) Bere jarduera akademikoa, prestakuntza-lana eta ordezkaritza- nahiz partaidetza-betebeharrak betetzeko eskubidea, aldez aurretik erakunde laguntzaileari jakinarazita.

g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.

h) Ikasle ezinduen kasuetan, praktikak besteen baldintza berdinetan egiteko eta tutoretza, informazioa eta ebaluazioa jasotzeko eskubidea. Beharrezkoak diren baliabideak jarriko dira ikasle ezinduen esku, eskubide hori bermatzearren.

h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso del alumnado con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.

i) Ikasle ezinduen kasuetan, praktiken garapena ezintasunaren ondorioz eratorririko edo harekin loturiko jarduera eta egoera pertsonaletara egokitzeko eskubidea.

i) A conciliar, en el caso de alumnado con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.

j) Indarrean dauden araudietan eta/edo Unibertsitateak erakunde laguntzailearekin Hezkuntza Lankidetzarako izenpeturiko Hitzarmenetan aurreikusi diren beste eskubideak.

j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en los correspondientes convenios de cooperación educativa suscritos por la Universidad con la entidad colaboradora.

2.– Era berean, honako betebehar hauek izango dituzte ikasleek kanpoko praktika akademikoak egin bitartean:

2.– Asimismo y, durante la realización de las prácticas académicas externas el alumnado deberá atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

a) Kanpoko praktiken arloan indarrean dagoen araudia, Unibertsitateak zehaztu zuena, beteko dute.

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad.

b) Praktiken gaineko Prestakuntza Proiektua ezagutu eta beteko dute, erakunde laguntzaileak izendaturiko instruktorearen oharrei jarraiki eta unibertsitateko tutorearen begiradapean.

b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del instructor o instructora asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del tutor o tutora de la universidad.

c) Praktikak dirauten bitartean, Unibertsitateko tutorearekin harremanetan egon behar dute, eta haietan sor litekeen zeinahi gorabeheraren berri emango diote. Aurkeztu ere egingo ditu eskatuko zaizkion dokumentuak, txostenak eta amaierako memoria.

c) Mantener contacto con el tutor o tutora de la Universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos, informes y memoria final que le sean requeridos.

d) Hitzarturiko egunean hasiko dira lanean erakunde laguntzailean; hezkuntza-proiektuan aurreikusitako ordutegia beteko dute, eta erakundearen jarduerarako, segurtasunerako eta lan-arriskuen prebentziorako arauak errespetatuko dituzte.

d) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.

e) Hezkuntza Proiektua garatuko dute, eta prestasunez beteko dituzte erakunde laguntzailearekin aintzat harturiko jarduerak, hitzarmenean zehazturiko lan-lerro nagusien arabera.

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo.

f) Praktiken tarteko txostena eta amaierako memoria prestatuko dituzte, araudi honen 15. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki.

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas y del informe intermedio previstos en el artículo 15 de esta normativa.

g) Hartan egon bitartean eta egonaldiaren ondoren ere, isilpekotasunari eutsiko diote erakunde laguntzailearen barne-informazioaren inguruan, eta sekretu profesionala zainduko dute haren jardueren aurrean.

g) Guardar confidencialidad con relación a la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta.

h) Errespetuzko jarrera erakutsiko dute une orotan erakunde laguntzailearen politikaren aurrean, partaide den Unibertsitatearen izen ona zainduz.

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, salvaguardando el buen nombre de la Universidad a la que pertenece.

i) Indarrean dauden araudietan eta/edo Unibertsitateak erakunde laguntzailearekin Hezkuntza Lankidetzarako izenpeturiko Hitzarmenetan aurreikusi diren beste zeinahi betebehar.

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes convenios de cooperación educativa suscritos por la Universidad con la entidad colaboradora.

3.– Aurreko atalean aurreikusi diren betebeharrak konplitu ezean, bukatu aurretik utzi ahal izango da praktika bertan behera. Horretarako, beste aldeari jakinaraziko dio UPV/EHUk edo erakunde laguntzaileak arau-hauste horren berri, eta aldeen artean izenpeturiko lankidetza-hitzarmenean aurreikusi bezala trenkatu beharko da auzia.

3.– En caso de incumplimiento de los deberes previstos en el apartado anterior, la práctica podrá rescindirse anticipadamente. A tal efecto, la UPV/EHU o la entidad colaboradora deberán poner en conocimiento de la otra parte tal incumplimiento, que deberá resolverse en los términos previstos en el convenio de colaboración suscrito entre las partes.

4.– Betebeharrak konplitzen ez badituzte edo praktika uzten badute, zigortu eta praktika berrietarako baimena esleitzerakoan lehentasunerako aukerarik gabe gertatuko dira ikasleak.

4.– El incumplimiento de deberes o el abandono de la práctica por el alumnado supondrá una penalización en la priorización de adjudicación a la hora de solicitar nuevas prácticas.

11. artikulua.– Ikasleen gainbegiratzea UPV/EHUn eta erakunde laguntzailean.

Artículo 11.– Supervisión del alumnado en la UPV/EHU y la entidad colaboradora.

1.– Kanpoko praktikak egiteko, ikasleak Unibertsitateko tutorea eta erakunde laguntzaileko instruktorea izango ditu ondoan.

1.– Para realizar las prácticas externas el alumnado contará con un tutor o tutora de la Universidad y un instructor o instructora de la entidad colaboradora.

2.– Araudi honetan irakaskuntza mota bakoitzari zehaztu zaizkion xedapen berezien arabera izendatuko da Unibertsitatearen tutorea.

2.– La designación de tutor o tutora de la Universidad se hará de acuerdo con las disposiciones específicas en función del tipo de enseñanza de esta normativa.

3.– Egiteko horri begira beharrezkoak diren informazioa eta prestakuntza emango dizkie Unibertsitateak ikasle ezinduen tutoreei.

3.– La Universidad facilitará a los tutores de alumnado con discapacidad la información y la formación necesarias para el desempeño de esta función.

4.– Erakunde laguntzaileak izendatuko duen instruktorea erakunde horri berari loturiko pertsona bat izango da eta, eskarmentu profesionalaz gainera, tutoretza eraginkor bideratzeko behar diren ezagutzen jabe izango da. Instruktorea eta Unibertsitatearen tutoretza-lanak beteko dituen pertsona ez dira bat eta bera izango. Instruktoreak PPAren adostasuna izan beharko du, eta «venia docendi» aitortuko zaio, araudi honen 13.3. artikuluan zehaztutako prozeduraren arabera.

4.– El instructor o instructora designada por la entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor o tutora de la Universidad.

12. artikulua.– Unibertsitateko tutorearen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 12.– Derechos y deberes del tutor o tutora de la Universidad.

1.– Honako eskubide hauek izango ditu Unibertsitateko tutoreak:

1.– El tutor o tutora de la Universidad tendrá los siguientes derechos:

a) Bere jarduera akademikoaren ezagutza eraginkorrerako eskubidea, Unibertsitateak, dagokion unibertsitate-araudian eta Lehenengo Xedapen Iragankorrean aurreikusirikoari jarraiki, xedatuko dituen terminoetan.

a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que establezca la Universidad, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa universitaria y por la Disposición Transitoria Primera.

b) Kanpoko praktikak eta Prestakuntza Proiektua arautzen dituen araudia eta tutoretzapean eduki beharreko ikaslearen egonaldiaren baldintzak ezagutzeko eskubidea.

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del proyecto formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del alumno o alumna que hay que tutelar.

c) Erakundean sarrera izateko eskubidea, bere eginkizunak bete ahal izateko.

c) Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.

2.– Era berean, honako betebehar hauek izango ditu:

2.– Asimismo, tendrá los siguientes deberes:

a) Prestakuntza Proiektua gorabeherarik gabe gauza dadin zaintzea, eta praktiketako ordutegia eta ikaslearen betebehar akademikoak, prestakuntza-lana eta ordezkaritzako nahiz partaidetzako betebeharrak bateragarriak izan daitezen bermatzea.

a) Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo, garantizando la compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de representación y participación del alumno o alumna.

b) Praktiken jarraipen eraginkorra bideratzea. Horretarako, erakunde laguntzailearen instruktorearekin koordinatuko da, eta aztertu egingo ditu, hala behar badu, jarraipen-txostenak.

b) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el instructor o instructora de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los informes de seguimiento.

c) Prestakuntza Proiektuan bidera litezkeen aldaketak baimentzea.

c) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el proyecto formativo.

d) Tutoretzapeko ikaslearen praktiken ebaluazio-prozesua gauzatzea, Araudi honen 16. artikuluak xedaturikoaren arabera.

d) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del alumno o alumna tutelada de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16 de esta Normativa.

e) Tutore-lanaren bidez lorturiko edo ezaguturiko zeinahi informazio isilpean gordetzea.

e) Guardar confidencialidad con relación a cualquier información que conozca como consecuencia de su actividad como tutor o tutora.

f) Unibertsitateko PPAri sor litekeen zeinahi gorabeherari buruzko informazioa ematea.

f) Informar al o la RPP de la Universidad de las posibles incidencias surgidas.

g) Ikasle ezinduek praktikak aukera-berdintasunean, bereizkeriarik jasan gabe eta irisgarritasun unibertsala xedatzen duen printzipioaren arabera egiteko, laguntzarako behar dituzten baliabideak egoki bideratu direla begiratzea eta, hala behar bada, hala egin dadila bermatzea.

g) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios para asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

13. artikulua.– Erakunde laguntzaileko instruktorearen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 13.– Derechos y deberes del instructor o instructora de la entidad colaboradora.

1.– Honako eskubide hauek izango ditu erakundea laguntzaileko instruktoreak:

1.– El instructor o instructora de la entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos:

a) Bere laguntzaile jarduera aitortzeko eskubidea, artikulu honen 3. zenbakian jaso diren terminoen arabera.

a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, en los términos recogidos en el número 3 de este artículo.

b) Kanpoko praktikak eta Prestakuntza Proiektua arautzen dituen araudia eta haien garapenaren baldintzak ezagutzeko eskubidea.

b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.

c) Unibertsitatean sarrera izateko eskubidea, bere eginkizunak betetzeko behar dituen informazioa eta babesa eskuratzeko.

c) Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función.

d) Instruktoreek euren etengabeko prestakuntzari lagun diezaioketen unibertsitateko instalazioak eta zerbitzuak (liburutegiak, mintegiak, eta abar) erabiltzeko eskubidea.

d) Los Instructores e Instructoras tendrán derecho al acceso a las instalaciones y servicios universitarios en las que puedan contribuir a su formación continuada (Bibliotecas, Seminarios, etc.).

e) Unibertsitateak aintzat hartu ahal izango dituen beste kontsiderazio berezi guztiak.

e) Aquellas otras consideraciones específicas que la Universidad pueda establecer.

2.– Era berean, honako betebehar hauek izango ditu:

2.– Asimismo tendrá los siguientes deberes:

a) Ikasleari harrera egin eta garatu beharreko jarduera Prestakuntza Proiektuan zehaztutakoaren arabera antolatzea.

a) Acoger al alumno o alumna y organizar la actividad que hay que desarrollar con arreglo a lo establecido en el proyecto formativo.

b) Ikaslearen jarduerak gainbegiratzea, praktikaren garapena orientatzea eta kontrolatzea, elkarrekiko errespetuan eta ikaskuntzarekiko konpromisoan oinarrituriko harremanean.

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.

c) Ikasleari erakundearen antolakuntzaren eta funtzionamenduaren berri ematea eta intereseko araudia ezagutaraztea, segurtasun eta lan-arriskuen arlokoa batez ere.

c) Informar al alumno o alumna de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.

d) Hezkuntza-lankidetzarako hitzarmenean zehazturiko jardueren garapena Unibertsitateko tutorearekin koordinatzea, aintzat harturik aldi berean praktikaren garapen egokiari begira prestakuntza-proiektuan beharrezkotzat jo litezkeen aldaketak, eta bitarte horretan gerta litezkeen gorabeherak jakinaraztea eta soluziobidean jartzea. Haren ardurapeko egitekoa izango da, halaber, azterketak egiteko baimenen kontrola.

d) Coordinar con el tutor o tutora de la Universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del proyecto formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.

e) Tarteko eta amaierako txostena, Araudi honen 14. artikuluak aipagai duena, prestatzea.

e) Emitir el informe intermedio y final a que se refiere el artículo 14 de esta Normativa.

f) Ikasleei praktikak egin ahal izateko behar duten prestakuntza osagarria ematea.

f) Proporcionar la formación complementaria que precise el alumno o alumna para la realización de las prácticas.

g) Ikasleei praktikak egin ahal izateko behar dituzten bitarteko materialak ematea.

g) Proporcionar al alumno o alumna los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.

h) Ikasleei erraztasunak eta bultzada ematea, berritzaileak eta ekintzaileak izan daitezen eta hobetzeko proposamenak egin ditzaten.

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte del estudiante.

i) Unibertsitateko tutoreari erakunderako sarrera zabaltzea, bere eginkizunaren araberako helburuak bete ahal izan ditzan.

i) Facilitar al tutor o tutora de la Universidad el acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su función.

j) Instruktore lanaren bidez ikasleari buruzko informazioa eskuratzen badu, informazio hori isilpean gordetzea.

j) Guardar confidencialidad con relación a cualquier información que conozca del alumno o alumna como consecuencia de su actividad como instructor o instructora.

k) Erakundean ari den bitartean, ikasleari beharreko laguntza ematea, eginkizun dituen jardueretan suerta litezkeen lan izaerako arazoen konponbideari begira.

k) Prestar ayuda y asistencia al alumno o alumna, durante su estancia en la entidad, para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma.

l) Guztiz bermatuko du bere instalazio eta baliabideen erabilera, praktiken garapenari begira, eta berak zehaztuko du, halaber, hartu ahal izango dituen ikasleen kopurua, bere eskura dauden baliabideen eta lortu nahi diren helburuen arabera.

l) Garantizará la utilización de sus instalaciones y recursos necesarios para la realización de las prácticas y determinará el número de alumnado que puede atender en función de los recursos disponibles y de los objetivos perseguidos.

3.– X. eranskinak dioenari jarraiki, UPV/EHUk venia docendi aitortuko die, lankidetzarako hitzarmenean arauturikoaren ondorioei begira, erakunde laguntzaileko instruktoreei, Campuseko Errektoreordeak, Unibertsitate Ikastegiak eta Campuseko praktika akademikoen zuzendari arduradunak hala eskatuta, xede horretan eta banan-banan egingo dituen izendapenen bitartez.

3.– La UPV/EHU reconocerá a los instructores o instructoras de la entidad colaboradora, la venia docendi, a efectos de lo regulado en el convenio de colaboración, mediante el correspondiente nombramiento que a tal efecto realizará el Vicerrector o Vicerrectora del Campus, a propuesta del Centro Universitario y del Director o Directora responsable de las prácticas académicas del Campus conforme al anexo X.

14. artikulua.– Erakunde laguntzaileko instruktorearen tarteko eta amaierako txostena.

Artículo 14.– Informe intermedio y final del instructor o instructora de la entidad colaboradora.

1.– Erakunde laguntzaileko instruktoreak amaierako txostena prestatu eta igorriko die Unibertsitateko tutoreari eta ikasleari. Txosten hori praktikak bukatutakoan idatziko da, eta IV. eranskineko ereduan aintzat harturiko puntuak bilduko ditu.

1.– El instructor o instructora de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor o tutora de la Universidad y al alumno o alumna un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá los extremos contemplados en el modelo del anexo IV.

2.– Hitzarmenean hala finkatuz gero, praktiken erdialdea igaro ondoren, tarteko jarraipen-txosten bat egin ahal izango da.

2.– Cuando así se establezca en el convenio una vez transcurrida la mitad del periodo de la duración de las prácticas podrá elaborarse un informe intermedio de seguimiento.

15. artikulua.– Ikaslearen praktiken erdialdeko jarraipen-txostena eta amaierako memoria.

Artículo 15.– Informe de seguimiento intermedio y memoria final de las prácticas del alumno o alumna.

1.– Ikasleak amaierako memoria prestatu eta igorriko dio Unibertsitateko tutoreari. Memoria hori praktikak bukatutakoan idatziko da eta V. eranskineko ereduan aintzat harturiko puntuak bilduko dira hartara.

1.– El alumno o alumna elaborará y hará entrega al tutor o tutora de la Universidad una memoria final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá los extremos contemplados en el modelo del anexo V.

2.– Ikasleak praktiken jarraipen-txosten bat prestatu beharko du, praktika-epearen erdia igaro denean ahal izanez gero, tutoreak hala egiteko eskatzen badio. Prestakuntza Proiektuaren garapenaren balorazioa egingo du ikasleak txosten horretan.

2.– El alumno o alumna elaborará un informe de seguimiento intermedio, preferentemente una vez transcurrida la mitad del período de duración de las prácticas, que recoja la valoración del desarrollo del proyecto formativo, cuando le sea requerido por el tutor conforme al mismo anexo.

16. artikulua.– Praktiken ebaluazioa eta egiaztatzea.

Artículo 16.– Evaluación y acreditación de las prácticas.

1.– Unibertsitateko tutoreak praktikak ebaluatuko ditu, instruktorearen txostena eta ikaslearen txostenak eta memoria oinarritzat hartuta. Horretarako, amaierako ebaluazio-txostena beteko du, VI. eranskinean aurreikusitako alderdiak bertan jasota, eta dokumentu hori erabiliko da praktikak egiaztatzeko.

1.– El tutor o tutora de la Universidad evaluará las prácticas desarrolladas, sobre la base del informe del instructor y del informe y memoria del alumno. A tal efecto cumplimentará el correspondiente informe final de valoración, que recogerá los extremos contemplados en el anexo VI y que servirá como documento acreditativo de las mismas.

2.– Tituluaren Europar Gehigarrian jasoko dira bururatu diren kanpoko praktikak, dokumentu horren gaineko araudiak zehaztu bezala.

2.– El Suplemento Europeo al Título recogerá las prácticas externas realizadas en los términos que establezca la normativa que regule dicho documento.

17. artikulua.– Istripuen aurkako eta erantzukizun zibileko aseguruak

Artículo 17.– Seguros contra accidentes y responsabilidad civil.

1.– UPV/EHUk erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat hitzartua du, ikasleek praktikak egitean egin litzaketen kalteak estaltzeko.

1.– La UPV/EHU tiene concertada una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños que el alumnado pueda ocasionar por durante la realización de las prácticas.

2.– Erakundeko instruktoreak praktiken jarduera programan zehaztu ez duen agindu edo jarraibideren baten ondorioz kalteak gertatzen badira, haien erantzukizuna inola ere ez da Unibertsitatearena izango, ez eta praktiketan ari den ikaslearena ere.

2.– Ni la Universidad ni el alumnado en prácticas serán responsables de los eventuales daños cuando se deriven de órdenes o instrucciones dadas por el instructor o instructora de la entidad que no figuren en el programa de actividades de las prácticas.

3.– Ikasketa ofizialetan, ikasleak 28 urte baino gehiago edukiz gero, ezinbestekoa izango da ikasle bakoitzak aseguru bat izatea, eskola-aseguruaren osagarri gisa. Aseguru osagarri hori UPV/EHUk izenpetutako «CUM LAUDE» istripu-poliza kolektiboa izan daiteke, edo beste erakunde batek eskaintzen duen beste asegururen bat, baldin eta, gutxienez, UPV/EHUren bidez eskaintzen diren kontzeptuak («CUM LAUDE») aintzat hartzen baditu. Curriculumetik kanpoko praktikei dagokienez, egokia irudituz gero, modu osagarrian kontratatu ahal izango da aseguru hori aipatutako adina bete aurretik.

3.– En las Enseñanzas Oficiales, cuando el alumno o alumna sea mayor de 28 años será imprescindible que cada estudiante tenga un seguro complementario al seguro escolar. Dicho seguro complementario podrá ser la póliza colectiva de accidentes CUM LAUDE que la UPV/EHU tiene concertada o alguno de los ofertados por cualquier entidad que cubra, como mínimo, los conceptos ofertados a través de la UPV/EHU (CUM LAUDE). En el caso de prácticas curriculares externas, si lo considera oportuno, podrá suscribirla, de forma complementaria, antes de cumplir la citada edad.

4.– Berezko Ikasketetan, eskola-aseguruak ez ditu ikasleak aintzat hartzen; hortaz, Berezko Tituluaren zuzendari akademikoak polizak sinatu beharko ditu gerta daitezkeen halabeharrak aseguratzeko.

4.– En las Enseñanzas Propias, el alumnado no está cubierto por el seguro escolar, por lo que las contingencias que se puedan producir serán cubiertas con cargo a las pólizas suscritas por el Director o la Directora Académica del Título Propio.

5.– UPV/EHUrekin hitzarmena duten unibertsitate atzerritarretako ikasleek gutxieneko estaldura «CUM LAUDE» polizarenaren antzekoa duen istripu-poliza bat kontratatu beharko dute, praktikak bertan bururatu behar badituzte.

5.– El alumnado procedente de Universidades extranjeras que tenga convenio con la UPV/EHU y realice sus prácticas en la entidad, deberá tener suscrita una póliza de accidentes que tenga una cobertura mínima similar a la póliza CUM LAUDE.

18. artikulua.– Betebehar fiskalak ikasketetarako burtsan edo laguntzan.

Artículo 18.– Obligaciones fiscales en la bolsa o ayuda al estudio.

Kanpoko praktika bururatzeagatik ikasleari ikasketetarako burtsa edo laguntza bat abonatu behar bazaio, erakundeak indarrean dagoen legeriak ezarritako zerga-obligazioak bete beharko ditu.

En el supuesto de que la realización de la práctica externa conlleve el abono de una bolsa o ayuda al estudio a favor del alumno o la alumna, la entidad deberá cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la legislación vigente.

19. artikulua.– Kanpoko praktiken eskaintza, zabalkundea eta esleipena.

Artículo 19.– Ofertas, difusión y adjudicación de las prácticas externas.

1.– Ikastegiek eta Berezko ikasketen arduradunek zehaztuko dituzte kanpoko praktika akademikoen eskaintza, zabalkundea, eskaria eta esleipena, aurrez finkaturiko irizpide objektibo batzuen arabera eta gardentasun, jendaurreko publizitate, irisgarritasun unibertsal eta aukera-berdintasunerako printzipioak inolaz ere bermatuz.

1.– Los Centros y los responsables de las Enseñanzas Propias establecerán los procedimientos de configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las prácticas académicas externas de conformidad con criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.

2.– Honako datu hauek edukiko ditu, ahal den neurrian, kanpoko praktika akademikoetarako eskaintzak:

2.– Las ofertas de prácticas académicas externas deberán contener, en la medida de lo posible, los siguientes datos:

a) Praktika bideratuko den erakunde laguntzailearen izena.

a) Nombre o razón social de la entidad colaboradora donde se realizará la práctica.

b) Praktikak bideratuko diren gunea, hiria eta helbidea.

b) Centro, localidad y dirección donde tendrán lugar.

c) Praktiken hasiera eta bukaera egunak, eta iraungo duten ordu kopurua.

c) Fechas de comienzo y fin de las prácticas así como su duración en horas.

d) Egunean eskainiko zaien ordu kopurua eta ordutegia.

d) Número de horas diarias de dedicación o jornada y horario asignado.

e) Prestakuntza-proiektua, jarduerak eta landu beharreko gaitasunak.

e) Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar.

3.– Lehentasuna izango dute curriculum barruko praktiketarako eskaerak curriculumetik kanpoko praktiketarakoen aldean.

3.– Las solicitudes de prácticas curriculares tendrán prioridad frente a las prácticas extracurriculares.

4.– Praktika mota bakoitzaren esleipenari begira, irizpide objektiboak finkatuko dira ikasle hautagaiak ordenatzeko. Besteak beste, honako hauek izan daitezke: espedientearen batez bestekoa, gaindituriko kredituak, edo praktikak egiteko izena eman zen eguna, prozeduran izena aurrez emateko epea zabaldu bazen. Nolanahi ere, praktikak hautatzerakoan eta esleitzerakoan, lehentasuna izango dute ikasle ezinduek, irisgarritasun unibertsalerako neurri guztiak egiaztatzen dituzten enpresetara joateko aukera izan dezaten. Irisgarritasunerako neurri horien artekoak ditugu garraioari dagozkionak, lekualdatzeei begira, eta instalazioetan sartzeko erraztasunak.

4.– Para la adjudicación de cada tipo de prácticas deberán fijarse criterios objetivos para la ordenación del alumnado candidato, que pueden ser, entre otros, la media del expediente, los créditos superados, o la fecha de preinscripción para la realización de las prácticas en caso de que ésta se hubiera establecido en el procedimiento. En cualquier caso, se otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas al alumnado con discapacidad, con objeto de que puedan optar a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad universal, incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas.

5.– PPAk prestatuko ditu kanpoko praktika akademikoak egin nahi dituzten ikasle hautagaien zerrendak, aurreko atalean adierazi den prozedurari jarraiki.

5.– La elaboración de las listas de estudiantes candidatos y candidatas para la realización de las prácticas académicas externas, conforme al procedimiento indicado en el apartado anterior, corresponderá al o la RPP.

6.– Praktiken antolakuntzan eta garapenean bereziki hartuko da kontuan ikasleek praktika horiek egiterakoan ahalegin ekonomiko txikiena egin behar izatea.

6.– En la organización y desarrollo de las prácticas se procurará que la realización de las mismas conlleven el menor sobreesfuerzo económico para el alumnado.

20. artikulua.– Kanpoko praktika akademikoen kalitatearen bermea.

Artículo 20.– Garantía de calidad de las prácticas académicas externas.

Kanpoko praktika akademikoak ikasleak helburu duen titulazioaren kalitatea bermatzen duten sistema eta prozedurei atxikiko dira, zabalik utzirik beti ere berezko ezaugarrien arabera egin litezkeen egokitzapenetarako bidea.

Las prácticas académicas externas quedarán sujetas a los sistemas y procedimientos de garantía de calidad correspondientes a la titulación que cursa el alumno o alumna sin perjuicio de las adaptaciones derivadas de sus características propias.

21. artikulua.– Praktikak Unibertsitateko antolakuntza-unitate batean.

Artículo 21.– Prácticas en una unidad organizativa de la Universidad.

Araudi honen ondorioei begira, UPV/EHUren Estatutuetako 10. eta 93. artikuluetan aurreikusiriko edozein unibertsitate-egitura edo -organo izan daiteke ikasleek kanpoko praktika akademikoak egin ahal izango dituzten erakunde laguntzailea, honako berezitasun hauek gogoan hartuta:

A efectos de esta Normativa, la entidad colaboradora en la que el alumnado realice prácticas académicas externas podrá ser cualquiera de las estructuras u órganos universitarios previstos en los artículos 10 y 93 de los Estatutos de la UPV/EHU, con las siguientes peculiaridades:

a) Kanpoko praktika akademikoetarako programak bururatzeko aukera eskaintzen duen antolakuntza-unitatea UPV/EHUren «zerbitzua» bada, guztiz kontuan hartu beharko da zerbitzu horrek A edo B taldeetako funtzionarioak, edo administrazioko I. edo II. taldeetako langileak dituela eta aukeraturiko instruktoreak talde horietako lanposturen batean ari behar duela eta horretarako proposamena espresuki onartu beharra daukala.

a) Si la unidad organizativa que oferte la posibilidad de realizar programas de prácticas académicas externas es un «servicio» de la UPV/EHU deberá cumplirse que dicho servicio cuente con personal de los grupos A o B de funcionarios o funcionarias o, I o II de personal laboral de la administración y que el instructor o instructora seleccionado desempeñe puestos de trabajo de esos grupos y aceptar expresamente la propuesta.

b) Dagokion Campuseko Errektoreordetzak onartu behar du Antolakuntza Unitatearen Arduradunak kanpoko praktika akademikoetarako programan parte hartzeko bultzaturiko ekimena, praktika Campus bakar batean garatu behar bada. Hala ez bada, Akademia Antolakuntzako errektoreordeak onartu beharko du, VII. eranskineko ereduari jarraiki.

b) La iniciativa del o la Responsable de la Unidad Organizativa para participar en el programa de prácticas académicas externas, deberá ser aprobada por el Vicerrectorado del Campus correspondiente, en el caso en el que la práctica se desarrolle en un único Campus o, en otro caso, por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, según el modelo del anexo VII.

c) Izenpetu beharreko dokumentuak VIII. eta IX. eranskin gisa ageri dira curriculumaren barruko eta curriculumetik kanpoko praktikei begira, dagozkien egokitzapenekin batera, eta Antolakuntza Unitatearen arduradunak sinatuko ditu, beharrezko diren beste sinadurekin batera.

c) Los documentos que hay que suscribir figuran como anexos VIII y IX para las prácticas curriculares o extracurriculares con las correspondientes adaptaciones y se firmarán, sin perjuicio de las otras firmas que procedan, por el responsable de la Unidad Organizativa.

d) Hala behar badu, VII. eranskinean zehaztuko da praktikaren ordainetan ikasleei ikasketetarako emango zaien burtsa edo laguntza. Ordainketa bakar batean egingo da haren abonua, edo bitan, praktika luzatuko den epea sei hilabetetik gorakoa bada.

d) La bolsa o ayuda al estudio al alumnado para realizar la práctica se establecerá, en su caso, en el documento anexo VII. El abono de la misma se realizará en un único pago, o en dos, si el periodo para el desarrollo de la práctica fuera superior a los seis meses.

e) Ekimena bideratuko duen antolakuntza-unitateak kreditu aski eduki beharko du bere aurrekontuan, ikasketetarako burtsa eta laguntzak eta unitateko praktika akademikoei begira onartu den programan ariko den ikasle bakoitzak kontratatu beharko duen cum laude aseguru-polizaren kuota abonatu ahal izateko.

e) La unidad organizativa que realice la iniciativa deberá disponer en su presupuesto de crédito suficiente, en su caso, para abonar las bolsas y ayudas al estudio y la cuota del seguro de la póliza CUM LAUDE que deberá suscribir para cada alumno o alumna que realice el programa de prácticas académicas aprobado para dicha unidad.

22. artikulua.– Koordinazioa eta jarduerarako lerroen garapena.

Artículo 22.– Coordinación y desarrollo de líneas de actuación.

1.– Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzak eta hiru Campusetako Errektoreordetzek zehaztuko dituzte gradu eta master praktiketarako jarduera-lerro nagusiak.

1.– El Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica junto con los tres Vicerrectorados de Campus fijarán las líneas de actuación generales en lo concerniente a las prácticas de Grado y Máster.

2.– Campuseko Errektoreordetzaren ardura izango da dagokion Campuseko jarduera-lerroak garatzea.

2.– Los Vicerrectorados de Campus serán los encargados de desarrollar las líneas de actuación en su respectivo Campus.

3.– Campus bakoitzeko kanpoko praktika akademikoen zuzendari arduradunak zehaztuko du PPA guztiengandik, ikasleek Ikastegian egingo dituzten praktiken emaitzari buruz, jaso behar duten informazioaren nolakotasuna, metodoa, maiztasuna eta mota. Informazio horren erabilera mugatua izango da betiere eta UPV/EHUren memorian islatuko diren datu globalak baizik ezin erabiliko dira publikoki edo jendaurrean.

3.– Los Directores y Directoras responsables de las prácticas académicas externas de cada Campus establecerán la forma, método, periodicidad y tipo de información que los y las diferentes RPP deberán remitirles sobre el resultado de las prácticas realizadas en la Entidad por el respectivo alumnado. El uso de dicha información tendrá siempre un carácter restringido y sólo se utilizarán de manera pública los datos globales reflejados en la memoria de la UPV/EHU.

4.– Berezko Tituluen kasuan, Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzaren praktiken zuzendari ardunari informatuko zaio.

4.– En las Enseñanzas Propios se informará al Director o Directora responsable de prácticas del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

23. artikulua.– Aholkularitza-batzordea.

Artículo 23.– Comisión consultiva.

1.– Araudi honen aplikazioan gerta litezkeen arazo teknikoak ebaztearren, Aholkularitza Batzorde bat sortuko da, honako kide hauek osatua: Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzako zuzendaria, praktiken arduraduna den aldetik izendatua, eta Campusetako Errektoreordetzetan kanpoko praktika akademikoen ardura duten zuzendariak. Batzorde horren burua Akademia Antolakuntzako eskumena duen errektoreordea izango da, eta Errektoreordetza horren zuzendaria, berriz, idazkaria.

1.– Para resolver las cuestiones técnicas de aplicación de esta normativa que se puedan plantear, se crea una Comisión Consultiva formada por el Director o Directora del Vicerrectorado de Ordenación Académica, designado como responsable de prácticas y de los Directores o Directoras de los Vicerrectorados de Campus que ostenten la responsabilidad de las prácticas académicas externas. Dicha Comisión estará presidida por la Vicerrectora o Vicerrector competente en materia de Ordenación Académica y actuará como Secretario el citado Director o Directora de este Vicerrectorado.

2.– Batzorde hori urtean behin bilduko da ohiko deialdian, eta behar bezainbeste bilkura berezi egin ahal izango ditu.

2.– Dicha comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año, pudiendo realizar cuantas reuniones extraordinarias resulten necesarias.

3.– Aholkularitza Batzordeak diseinatu eta eguneratuko ditu araudi honetan aintzat hartu diren Eranskinak.

3.– El diseño y la actualización de los anexos recogidos en la presente normativa le corresponderá a la Comisión Consultiva.

II. KAPITULUA
XEDAPEN BEREZIAK IRAKASKUNTZA MOTAREN ARABERA
I. SEKZIOA
GRADUKO CURRICULUMEKO KANPO-PRAKTIKA AKADEMIKOAK
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ENSEÑANZA
SECCIÓN I
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES DE GRADO

24. artikulua.– Definizioa.

Artículo 24.– Definición.

1.– Graduko ikasketen curriculumetik kanpoko praktika akademikoak unibertsitateko ikastegietan edo unibertsitateari hitzarmen edo itunen bitartez loturiko zentroetan egiten dira, ikasleak jarduera profesionalaren errealitatearekin erlaziona daitezen. Derrigorrezko ikasgaiekin lotzen direnez, derrigorrez bete behar dira dagozkion titulua lortu ahal izateko eta, beraz, Unibertsitateak bermatu behar du ikasle guztiek egin ahal izatea.

1.– Las prácticas académicas externas curriculares de las enseñanzas de Grado son aquellas actividades prácticas que hay que realizar en centros universitarios o vinculados a la Universidad por convenios o conciertos, que pongan en contacto al alumnado con la realidad de la práctica profesional, y que al tratarse de materias obligatorias, son de obligado cumplimiento para obtener el título correspondiente y, por lo tanto, su cobertura para todo el conjunto de estudiantes debe estar garantizada por la Universidad.

Praktika hauek Ikasketa Planaren barruan sartzen dira eta Graduko eta Lehen eta Bigarren Zikloetako Irakaskuntzen Kudeaketarako Araudiak xedaturikoaren arabera arautuko dira, araudi honetan aurreikusitakoa oztopatu gabe.

Estas prácticas forman parte del plan de estudios, y sin perjuicio de lo previsto en esta normativa, se regirán por lo dispuesto en la Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado, y de Primer y Segundo Ciclo que se halle en vigor.

25. artikulua.– Antolakuntza, koordinazioa eta kudeaketa.

Artículo 25.– Organización, coordinación y gestión.

1.– Dekanotzak eta Ikastegietako Zuzendaritzak dira curriculumeko kanpoko praktiken antolakuntza, koordinazio eta kudeaketaren arduradunak, eta praktikei dagozkien sailaren laguntza jasoko dute egiteko horretan. Edonola ere, kontsulta egingo zaie sailei beti.

1.– Los Decanatos y Direcciones de los Centros son los responsables de la organización, de la coordinación y de la gestión de las prácticas externas curriculares, mediante la colaboración de los Departamentos afectados que, en cualquier caso, deberán ser consultados.

2.– Dekanoak edo zuzendariak hala eskatuta, jarduera hauek eta ukituriko sailekin lan egiteko era arautuko dituzten arau orokorrak onartuko dituzte Ikastegiko Batzarrek.

2.– Las Juntas de Centro aprobarán, a propuesta del Decano, Decana, Director o Directora, las normas generales internas que regulen estas actividades y la forma de colaborar con los departamentos afectados.

3.– Ukituriko Ikastegiek Praktiken Programaren arduraduna aukeratuko dute, beren barne-prozeduraren arabera. Dekanoak edo zuzendariak eskuordetuta, pertsona honen ardurapean egongo dira ikastegiko curriculumeko praktiken antolakuntza, koordinazioa eta kudeaketa. Hala behar izanez gero, Ikastegiko Praktiken Batzordearen edo, horrelakorik ezean, horietaz arduratzen den Batzordearen laguntza ere jaso ahal izango du.

3.– Los Centros afectados, de acuerdo con su procedimiento interno, nombrarán un Responsable del Programa de Prácticas, que por delegación del Decano, Decana, Director o Directora, será la persona encargada de la organización, coordinación y gestión de las prácticas curriculares en su centro. En los casos que lo requiera podrá ser asistida por la Comisión de Prácticas del Centro o, en su defecto, por la Comisión responsable de las mismas.

26. artikulua.– Tutoreak izendatzea.

Artículo 26.– Nombramiento de Tutores.

Tutorea Unibertsitateko irakaslea izango da, ahal neurrian ikaslea matrikulaturik dagoen unibertsitate-ikastegikoa, praktikarekin loturiko irakaskuntzan ari dena eta Ikastegiak zehaztuko duen prozeduraren arabera izendatutakoa.

El tutor o tutora deberá ser miembro del profesorado de la Universidad, con preferencia del propio centro universitario en el que se encuentre matriculado el alumno o alumna y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica, nombrado/a de acuerdo con el procedimiento que establezca el Centro.

27. artikulua.– Hitzarmenen tramitazioa eta izenpetzea.

Artículo 27.– Tramitación y firma de Convenios.

1.– Jarduerak unibertsitatetik kanpo garatu behar direnean, dagozkien hitzarmenak tramitatu eta izenpetuko dituzte Ikastegiek. Haietan jasoko dira betebeharrak eta eskubideak, hala erakunde laguntzailearenak nola Ikastegiarenak berarenak. Hitzarmen horiek harrera egingo diete, gutxienez, araudi honen II. eranskinean zehazten den Hitzarmeneko klausulei.

1.– Cuando las actividades se desarrollen fuera de la universidad, los Centros deberán tramitar y firmar los correspondientes convenios donde aparezcan recogidas las obligaciones y derechos, tanto del ente colaborador como del propio Centro. Dichos convenios deberán contener como mínimo, las cláusulas que figuran en el convenio que se establece en el Anexo II de la presente normativa.

2.– Praktikak Espainiako Estatutik kanpoko enpresa edo erakundeetan garatu behar direnean, Nazioarteko Hedakuntzako Errektoreordetzari jakinaraziko zaio. Ondoko atalean adierazten denaren arabera izenpetu ondoren, hitzarmenaren kopia bat igorriko zaio Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzari eta beste bat Idazkaritza Nagusiari.

2.– Cuando las prácticas vayan a desarrollarse en empresas o instituciones en el extranjero, se informará al Vicerrectorado de Proyección Internacional. Una vez firmado de acuerdo con lo señalado en el apartado siguiente se remitirá una copia al Vicerrectorado de Ordenación Académica y otra a la Secretaría General.

3.– PPA hitzarmenak tramitatzen hasi, eta haien edukia adostuko du erakunde laguntzailearekin. Bideratu beharreko hitzarmena eta dagokion eranskina bestelakoak izanez gero, PPAk berariazko erabaki batez egiaztatuko du haren edukia araudi honetara egokitzen dela.

3.– El o la RPP iniciará la tramitación de los convenios y consensuará su contenido con la entidad colaboradora. Si el convenio que hay que emplear difiriera de este anexo, el RPP, verificará que su contenido se ajusta a la presente normativa mediante resolución expresa.

4.– Hitzarmenak dekanoek eta zuzendariek sinatuko dituzte Ikastegi bateko ikasleei eragiten badiete. Campus bereko hainbat ikastegiri eraginez gero, Campuseko errektoreordeak sinatu beharko ditu, edo errektoreordeak eta ikastegietako dekano eta zuzendari guztiek. Hitzarmenak aintzat hartzen baditu Campus bat baino gehiago, Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzari dagokio tramitazioa, ukituriko Ikastegiek hala eskatuta, eta errektoreordeak, errektorearen ordez, eta ukituriko Ikastegietako dekanoek edo zuzendariek sinatuko dute.

4.– Los convenios se suscribirán por el Decano, Decana, Director o Directora, si sólo afecta al alumnado de un Centro, y por el Vicerrector o Vicerrectora del Campus; o la firma de éste y la de todos los Decanos, Decanas, Directores o Directoras cuando están implicados varios Centros del mismo Campus. Si el convenio afectara a varios Campus, la tramitación correspondería al Vicerrector o Vicerrectora de Ordenación Académica, a petición de los Centros implicados, y será firmado por este Vicerrector o Vicerrectora, por delegación del Rector o Rectora, y por los Decanos, Decanas, Directores o Directoras de los Centros implicados.

28. artikulua.– Irakaslana banatzea.

Artículo 28.– Asignación docente.

Ukituriko sailetako zuzendariek dekanoei eta zuzendariei, edo hauek izendatzen dituztenei, proposatuko diete, Ikastegi bakoitzak onartuko duen prozedurari jarraiki, praktika-orduak sailetako irakasleen artean nola banatu, matrikulatu diren ikasleen kopuruaren arabera.

Los Directores o Directoras de los Departamentos afectados propondrán a los Decanos, Decanas, Directoras y Directores de los Centros o a quienes estos designen, la distribución de las horas de prácticas en función del número de estudiantes que se hayan matriculado, entre el profesorado de dichos Departamentos, según el procedimiento que apruebe cada Centro.

II. SEKZIOA
GRADUKO KANPOKO PRAKTIKA AKADEMIKOAK CURRICULUMETIK KANPO
SECCIÓN II
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES DE GRADO

29. artikulua.– Praktiketarako aukera.

Artículo 29.– Realización de las prácticas.

Curriculumetik kanpoko praktikak egin ahal izateko, ikasleak bere tituluaren 120 kreditu eduki beharko ditu gaindituta.

Para realizar prácticas externas extracurriculares el alumno o alumna deberá haber superado 120 créditos de los necesarios para obtener su titulación.

30. artikulua.– Antolakuntza, koordinazioa eta kudeaketa.

Artículo 30.– Organización, coordinación y gestión.

Praktika hauen antolakuntza, koordinazio eta kudeaketarako 25. artikuluak xedaturiko guztia aplikatuko da.

Para la organización, coordinación y gestión de estas prácticas será de aplicación lo dispuesto en el artículo 25.

31. artikulua.– Tutoreak izendatzea.

Artículo 31.– Nombramiento de Tutores.

1.– Ikastegi bakoitzak zehatuko du curriculumetik kanpoko praktika akademikoen programetan parte hartzen duten ikasleei tutorea esleitzeko prozedura. Programarako eskola-orduak banatuta dituzten Sailetara atxikitako irakasleen artean aukeratuko dira tutoreak.

1.– Cada Centro determinará el procedimiento para asignar tutor o tutora al alumnado que participen en un programa de prácticas académicas externas extracurriculares entre el profesorado adscrito a los Departamentos con carga docente en el mismo.

2.– Ikastegiko idazkariak tutore bakoitzak ikasturtean tutoretzapean izandako praktikak egiaztatuko ditu, meritu edo aitortza gisa balioa izan dezaten.

2.– El Secretario o Secretaria del Centro certificará el número de prácticas tuteladas por cada profesor o profesora tutora a lo largo del curso académico con el objeto de poder servir como reconocimiento o mérito.

32. artikulua.– Hitzarmenen tramitazioa eta izenpetzea

Artículo 32.– Tramitación y firma de Convenios.

1.– PPA hitzarmenak tramitatzen hasi, eta haien edukia adostuko du erakunde laguntzailearekin. Bideratu beharreko hitzarmena eta III. eranskinaren eredua bestelakoak izanez gero, PPAk berariazko erabaki batez egiaztatuko du haren edukia araudi honetara egokitzen dela.

1.– El o la RPP iniciará la tramitación de los convenios y consensuará su contenido con la entidad colaboradora. Si el convenio que hay que emplear difiriera del modelo del anexo III, el RPP, verificará que su contenido se ajusta a la presente normativa mediante resolución expresa.

2.– Erakunde laguntzailearen ordezkari eskudunak, horretarako ahalmena duen zuzendaritza- edo dekanotza-taldeko pertsona batek eta praktika egingo duen ikasleak hitzarmena sinatuko dute, horrekin ados daudela adierazita.

2.– El convenio se suscribirá por una persona representante de la entidad colaboradora con capacidad suficiente, por una persona miembro del Equipo de Dirección o Decanal con capacidad para ello, y por el alumno o alumna que vaya a efectuar la práctica en prueba de conformidad.

33. artikulua.– ECTS kredituak ikasleei aitortzea.

Artículo 33.– Reconocimiento de créditos ECTS al alumnado.

Araudi honen 4.b) artikuluak aurreikusi duenari jarraiki, ikasleak UPV/EHUn ikasten ari diren titulazioaren Ikasketa Planean hala aurreikusi duenean, hautazko kredituak onartu ahal izango zaizkie curriculumetik kanpo egindako praktiken ordainetan.

Conforme a lo previsto en el artículo 4.b) de la presente normativa, cuando el plan de estudios de la titulación de la UPV/EHU que esté cursando el alumnado así lo prevea, será posible el reconocimiento de créditos optativos por las prácticas extracurriculares realizadas por la alumna o el alumno.

Nolanahi ere, Araudiak Graduko ikasketetako kredituen aitortze eta transferentziaren gainean xedaturikoari jarraiki arautuko da praktika hauen maila horretako onarpena.

En todo caso, el reconocimiento de estas prácticas se regirá por lo establecido en la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado.

Curriculumetik kanpoko praktika akademikoen kredituak aitortzekotan, ECTS kreditu bat emango da 25 praktika-orduren truke.

A efectos de reconocimiento de créditos por prácticas académicas externas extracurriculares, cada 25 horas de prácticas equivaldrá a 1 crédito ECTS.

1393/2007 Errege Dekretuaren aurreko antolamenduaren arabera araututako irakaskuntzei dagokienez, horiek erabat agortu arte, curriculumetik kanpoko praktikak egitearen truke eskura daitezkeen aukera askeko kredituak amortizatuko dira, dagokion ikasturtean indarrean dagoen Graduko, Lehenengo eta Bigarren Zikloko Irakaskuntzetarako Kudeaketa Arautegiak ezarritakoaren arabera.

En el caso de las enseñanzas reguladas según la ordenación anterior al Real Decreto 1393/2007, hasta su completa extinción, la amortización de créditos de libre elección por la realización de prácticas extracurriculares se realizará según lo dispuesto en la Normativa de Gestión para las Enseñanzas de Grado, Primer y Segundo Ciclo que se halle en vigor en el curso correspondiente.

34. artikulua.– Arauetara igortzea.

Artículo 34.– Remisión normativa.

II. sekzio honetan graduko curriculumetik kanpoko praktiketarako xedatu dena kaltetu gabe, Graduko curriculum barruko praktikei begira aurreikusi diren arauak aplikatuko dira, haren berezitasunari egokituko zaion guztian.

Sin perjuicio de lo establecido en esta sección II para las prácticas extracurriculares de Grado se aplicaran las previsiones reguladoras para las prácticas curriculares de Grado en lo que resulte adecuado a su especificidad.

III. SEKZIOA
KANPOKO PRAKTIKA AKADEMIKOAK UNIBERTSITATE-MASTERRETAN
SECCIÓN III
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS

35. artikulua.– Praktiketarako aukera.

Artículo 35.– Realización de las prácticas.

Unibertsitate-masterretako ikasleek kanpoko praktika akademikoak egin ahal izango dituzte, dagokien ikasketa-planean eginiko aurreikuspenen arabera edo, hala bada, titulazioaren arduradunak prestaturiko plangintzari jarraiki.

El alumnado de los Másteres Universitarios podrán realizar las prácticas académicas externas de acuerdo con las previsiones establecidas en el correspondiente plan de estudios o, en su caso, según la planificación que realice el responsable de la titulación.

36. artikulua.– Antolakuntza, koordinazioa eta kudeaketa.

Artículo 36.– Organización, coordinación y gestión.

1.– Ikastegiak eta, hala behar izanez gero, unibertsitate-institutuak dira kanpoko curriculum-praktiken antolakuntza, koordinazio eta kudeaketaren arduradunak eta, dekanoaren edo zuzendariaren proposamenari jarraiki, jarduera hauek eta Unibertsitate Masterretako Batzorde Akademikoekin lan egiteko era arautuko dituzten barne-arau orokorrak onartuko dituzte.

1.– Los Centros y, en su caso los Institutos Universitarios, son los responsables de la organización, coordinación y gestión de las prácticas externas y, a propuesta del Decano, Decana, Director o Directora, aprobarán las normas generales internas que regulen estas actividades y la forma de colaborar con las Comisiones Académicas de los Másteres Universitarios.

2.– Masterreko Batzorde Akademikoak izendatuko du, bere kideen artean, Praktiken Programa Arduraduna (PPA), aurreko atalean aipaturiko barne-arau orokorretan beste prozedura bat zehazten denean izan ezik.

2.– La Comisión Académica del Máster designará, de entre sus miembros, al o la Responsable del Programa de Prácticas (RPP), salvo que las normas generales internas citadas en el apartado anterior establezcan otro procedimiento.

37. artikulua.– Tutoreak izendatzea.

Artículo 37.– Nombramiento de tutores.

Tutorea Masterrari atxikiriko UPV/EHUko irakaslea izango da, eta aurreko atalean aipaturiko barne-arau orokorren edo, halakorik ez badago, Masterreko Batzorde Akademikoak zehazturiko irizpideen arabera hautatuko da.

El tutor o tutora será un profesor o profesora de la UPV/EHU adscrito al Máster, y su elección se realizará de acuerdo con normas generales internas a las que se hace referencia en el artículo anterior o, en su defecto, por el criterio que establezca la Comisión Académica del Máster.

38. artikulua.– Hitzarmena tramitatzea eta izenpetzea.

Artículo 38.– Tramitación y firma de Convenios.

1.– Unibertsitate Masterren onarpen eta kudeaketarako arau berezietan eginiko aurreikuspenen arabera izapidetu eta izenpetuko dira irakaskuntza hauetako hitzarmenak. Haien edukia II. eranskinaren ereduaren arabera egokituko da.

1.– Los convenios de estas enseñanzas se tramitarán y firmarán de acuerdo con las previsiones establecidas en las normas específicas de aprobación y de gestión de los Másteres Universitarios, cuyo contenido se adecuará al modelo del anexo II.

2.– Praktika egingo duen ikasleak agiri bat izenpetuko du, bere adostasunaren froga gisa, XI. eranskinaren ereduaren arabera.

2.– El alumno o alumna que vaya a efectuar la práctica, suscribirá, en prueba de conformidad, el documento correspondiente conforme al modelo del anexo XI.

39. artikulua.– ECTS kredituak ikasleei aitortzea.

Artículo 39.– Reconocimiento de créditos ECTS al alumnado.

Araudi honen 4.b) artikuluak aurreikusi duenari jarraiki, ikasleak UPV/EHUn ikasten ari diren titulazioaren Ikasketa Planean hala aurreikusi duenean, hautazko kredituak onartu ahal izango zaizkie curriculumetik kanpo egindako praktiken ordainetan.

Conforme a lo previsto en el artículo 4.b) de la presente normativa, cuando el plan de estudios de la titulación de la UPV/EHU que esté cursando el alumnado así lo prevea, será posible el reconocimiento de créditos optativos por las prácticas extracurriculares realizadas por la alumna o el alumno.

Nolanahi ere, Araudiak Master-ikasketetako kredituen aitortze eta transferentziaren gainean xedaturikoari jarraiki arautuko da praktika hauen maila horretako onarpena.

En todo caso, el reconocimiento de estas prácticas se regirá por lo establecido en la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Máster.

Curriculumetik kanpoko praktika akademikoen kredituak aitortzekotan, ECTS kreditu bat emango da 25 praktika-orduren truke.

A efectos de reconocimiento de créditos por prácticas académicas externas extracurriculares, cada 25 horas de prácticas equivaldrá a 1 crédito ECTS.

40. artikulua.– Jarduera profesionalerako gaitasuna ematen duten masterrak.

Artículo 40.– Másteres que habilitan para el ejercicio profesional.

Jarduera profesional arautuak egiteko gaitasuna ematen duten unibertsitate-masterren kanpoko praktika akademikoei araudi honen II. sekzioko artikuluak aplikatuko zaizkie.

A las prácticas académicas externas de Másteres Universitarios que capacitan para el ejercicio de profesiones reguladas, se les aplicará el articulado de la sección II de la presente normativa.

41. artikulua.– Arauetara igortzea.

Artículo 41.– Remisión normativa.

III. sekzio honetan unibertsitate-masterren curriculumetik kanpoko praktiketarako xedatu dena kaltetu gabe, Graduko praktiketarako aurreikusitako arauak aplikatuko dira haren berezitasunerako egokia dena aintzat hartuta.

Sin perjuicio de lo establecido en esta sección III para las prácticas académicas externas de Máster Universitario se aplicarán las previsiones reguladoras de las prácticas de Grado en lo que resulte adecuado a su especificidad.

IV. SEKZIOA
KANPOKO PRAKTIKA AKADEMIKOAK BEREZKO IKASKETETAN
SECCIÓN IV
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ENSEÑANZAS PROPIAS

42. artikulua.– Praktiketarako aukera.

Artículo 42.– Realización de las prácticas.

Berezko ikasketetako ikasleek kanpoko praktika akademikoak egin ahal izango dituzte, dagokien ikasketa-planean eginiko aurreikuspenen arabera edo, hala bada, titulazioaren arduradunak prestaturiko plangintzari jarraiki.

El alumnado de las Enseñanzas Propias podrá realizar las prácticas académicas externas de acuerdo con las previsiones establecidas en el correspondiente plan de estudios o, en su caso, según la planificación que realice el responsable de la titulación.

43. artikulua.– Antolakuntza, koordinazioa eta kudeaketa.

Artículo 43.– Organización, coordinación y gestión.

Berezko ikasketetako zuzendari akademikoak dira praktika mota hauen antolakuntza, koordinazio eta kudeaketaren arduradunak. Hau da, Praktiken Programa Arduraduna (PPA), Batzorde Akademikoak egiteko horri begira beste pertsona bat ez badu berariaz izendatu.

Los Directores y Directoras Académicas de las Enseñanzas Propias son los responsables de la organización, de la coordinación y de la gestión de este tipo de prácticas. Es decir, el o la Responsable del Programa de Prácticas (RPP), salvo designación expresa, por parte de la Comisión Académica de otra persona.

44. artikulua.– Tutoreak izendatzea.

Artículo 44.– Nombramiento de Tutores.

Berezko ikasketa bakoitzeko zuzendari akademikoak zehaztuko du curriculumetik kanpoko praktika akademikoetako programa batean esku hartuko duten ikasleen tutorea izendatzeko prozedura, bertako irakasleen artean.

La Comisión Académica del Título Propio determinará el procedimiento para asignar tutor o tutora al alumnado que participe en un programa de prácticas académicas externas entre el profesorado del mismo.

45. artikulua.– Hitzarmenak tramitatzea eta izenpetzea.

Artículo 45.– Tramitación y firma de Convenios.

1.– Berezko ikasketaren araudi berezian eginiko aurreikuspenen arabera tramitatu eta izenpetuko dira irakaskuntza hauetako hitzarmenak. II. eranskinaren ereduan egokituko da haien edukia.

1.– Los convenios de estas enseñanzas se tramitarán y firmarán de acuerdo con las previsiones establecidas en la normativa específica de Enseñanzas Propias, cuyo contenido se adecuará al modelo del anexo II.

2.– Erakunde laguntzailearen ordezkari ahaldun baten eta ikasketak proposatu dituen unibertsitate-organo edo -egituraren ordezkariaren artean izenpetuko da hitzarmena. Salbuespen gisa, dagokion batzordeak hitzarmena sinatzeko baimena eman ahal izango dio tituluaz arduratzen den irakasleari.

2.– El convenio se suscribirá por una persona representante de la entidad colaboradora con capacidad suficiente y por el el/la representante del órgano o de la estructura universitaria proponente de los estudios. Excepcionalmente, podrá autorizarse, por la Comisión correspondiente, al profesor/a responsable del título para la firma del convenio.

3.– Praktika egingo duen ikasleak agiri bat izenpetuko du, bere adostasunaren froga gisa, XI. eranskineko ereduaren arabera.

3.– El alumno o alumna que vaya a efectuar la práctica, suscribirá, en prueba de conformidad, el documento correspondiente conforme al modelo del anexo XI.

46. artikulua.– ECTS kredituak ikasleei aitortzea.

Artículo 46.– Reconocimiento de créditos ECTS al alumnado.

Araudi honen 4.b) artikuluak aurreikusi duenari jarraiki, ikasleak UPV/EHUn ikasten ari diren titulazioaren Ikasketa Planean hala aurreikusi duenean, hautazko kredituak onartu ahal izango zaizkie curriculumetik kanpo egindako praktiken ordainetan.

Conforme a lo previsto en el artículo 4.b) de la presente normativa, cuando el plan de estudios de la titulación de la UPV/EHU que esté cursando el alumnado así lo prevea, será posible el reconocimiento de créditos optativos por las prácticas extracurriculares realizadas por la alumna y el alumno.

Nolanahi ere, Berezko ikasketetako kredituen aitortze eta transferentziaren gainean xedaturikoari jarraiki arautuko da praktika hauen maila horretako onarpena.

En todo caso, el reconocimiento de estas prácticas se regirá por lo establecido en la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Enseñanzas Propias.

Curriculumetik kanpoko praktika akademikoen kredituak aitortzekotan, ECTS kreditu bat emango da 25 praktika-orduren truke.

A efectos de reconocimiento de créditos por prácticas académicas externas extracurriculares, cada 25 horas de prácticas equivaldrá a 1 crédito ECTS.

XEDAPEN OSAGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Praktika akademikoak Doktoretzan. Dagokien lankidetza-hitzarmenean zehaztuko diren aurreikuspenen arabera arautuko dira Doktoretzarako ikasketekin lotu ahal izango diren kanpoko praktika akademikoak.

Prácticas académicas en Doctorado: las prácticas académicas externas que, en su caso, puedan estar vinculadas con las Enseñanzas de Doctorado, se regularán por las previsiones que se establezcan en el convenio de colaboración correspondiente.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lehenengoa.– Honako bi faktore hauen baturaren emaitza izango da curriculumetik kanpoko praktiken irakasle tutorearen irakats-betebeharren aitorpena: Tutoretzapean harturiko ikasleen kopurua bata, eta tutoretza-orduen guztizko kopurua bestea.

Primera.– El reconocimiento del encargo docente del profesorado tutor de las prácticas extracurriculares será el resultado de la suma de dos factores: uno que pondera el número de estudiantes tutelados y otro el número total de horas tuteladas.

1.– Honako hauek izango dira haztatze-faktoreak: 0,05, ikasle kopururako, eta 0,01, tutoretza-orduen guztizko kopururako, zati 25.

1.– Los factores de ponderación son 0,05 para el número de estudiantes y 0.01 para el número total de horas tuteladas, divididas por 25.

2.– Hiru kreditu aitortuko zaizkio gehienez tutore bakoitzari ikasturte batean.

2.– El reconocimiento máximo por tutor o tutora y curso académico será de 3 créditos.

3.– Aitortze hau bigarren ikasturtean gauzatuko da, hau da, jarduera gauzatu denaren ondokoan.

3.– La aplicación de este reconocimiento será efectiva en el segundo curso académico, respecto del que tuvo lugar la actividad.

Bigarrena.– Desagertzear dauden irakaskuntzen kasuan, graduko praktiketarako zehaztapen arau-emaileak bideratuko dira, haien berezitasunari egokituko zaion guztian.

Segunda.– Para las enseñanzas en proceso de extinción se aplicarán las precisiones reguladoras de las prácticas de Grado en lo que resulte adecuado a su especificidad.

Hirugarrena.– Araudi honen aurretik sinaturiko hitzarmenek indarrean iraungo dute, haietan aurreikusitakoaren arabera.

Tercera.– Los convenios firmados con anterioridad a esta normativa permanecerán vigentes de acuerdo con lo previsto en los mismos.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe gelditzen da, honenbestez, Hezkuntza Lankidetza Programen Araudia, Akademia Antolakuntzako errektoreordeak 2007ko irailaren 13ko ebazpena bitartez argitaratua (2007ko urriaren 18ko EHAA, 201. zk.).

Queda derogada la Normativa Reguladora de Programas de Cooperación Educativa, publicada mediante Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Vicerrectora de Organización Académica (BOPV n.º 201, de 18 de octubre de 2007).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Araudi hau EHAAn argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak onartu ondoren.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común