Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2012ko irailaren 17a, astelehena

N.º 181, lunes 17 de septiembre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
4157
4157

166/2012 DEKRETUA, abuztuaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritzako Aholku Batzordea sortzen duen Dekretua aldatzen duena.

DECRETO 166/2012, de 28 de agosto, de modificación del Decreto por el que se crea la Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco.

Merkataritza-Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak merkataritza-legearen inguruko kide anitzeko parte-hartze organo bat txertatzen du, organo horren bidez gizarte- eta ekonomia-eragileen arteko eztabaidaren bidetik dagokigun gaian politika irekiagoa eta adostuagoa gara dadin. Horrela, lege horren 51. artikuluan, Merkataritzako Kontsulta Batzordea sortzea aurreikusten da, eta haren funtzioak, osaera eta funtzionamendu-arauak erregelamendu-garapenaren xede izango direla ezartzen.

La Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, introduce un órgano de participación colegiada sobre la actividad comercial en el que, por la vía del debate de los agentes sociales y económicos, pueda desarrollarse una política más abierta y consensuada en la materia. Así, en el artículo 51 de la misma, se prevé la creación de la Comisión Consultiva de Comercio, estableciendo que sus funciones, composición y normas de funcionamiento serán objeto de desarrollo reglamentario.

Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordea sortzen duen otsailaren 28ko 177/1995 Dekretuaren bidez, eta erregulazio horren arabera eta sektore horren garrantzi ekonomikoa kontuan hartuta, merkataritza-sektoreari lotutako erakunde publiko nahiz pribatuei parte hartzeko aukera emango dien ordezkaritza-organoa ezartzen da, merkataritzaren gaian eskumena duen Sailari har daitezkeen neurriei buruz aholkularitza emateko, eta gure Erkidegoaren merkataritza-egitura sustatzera eta hobetzera zuzendutako ekimenak eta proposamenak formulatzen ditu.

Mediante el Decreto 177/1995, de 28 de febrero, por el que se crea la Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco y, en orden a esta regulación y teniendo en cuenta la trascendencia económica del sector, se establece el órgano de representación a través del que se da participación a aquellas entidades, tanto públicas como privadas que inciden en el sector comercial, de tal manera que puedan asesorar al Departamento competente en materia de comercio sobre las medidas que puedan adoptarse, formulando iniciativas y propuestas tendentes a la promoción y mejora de la estructura comercial de la Comunidad.

Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordea sortzen duen Dekretua indarrean jarri zenetik 15 urte baino gehiago igaro ondoren, hainbat inguruabarrek (erakunde parte-hartzaileen izen-aldaketez gain sektorearen egoera ekonomikoa, ekonomiaren globalizazioa, merkataritza-operadore handien bategite- eta elkartze-prozesuak, teknologia berriak sartzea eta batez ere, kontsumitzaileen portaerazko jarraibideak aldatzea) Batzorde horren berregituraketa komeni dela adierazten dute, merkataritzaren gaian eskumena duen Sailari aholkularitza hobeagoa emateko eta Batzordearen proposamenekin sektorea ekonomiaren egoera berrira azkar egokitzea ahalbidetzeko.

Transcurridos más de 15 años desde la entrada en vigor del Decreto que creó la Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco, una serie de circunstancias como son, además de la de los cambios de denominación de las entidades participantes, la situación económica del sector, la globalización de la economía, los procesos de fusión y concentración de los grandes operadores comerciales, la incorporación de nuevas tecnologías y, sobre todo, el cambio en la pautas de comportamiento de las personas consumidoras, aconsejan una nueva estructuración de dicha Comisión que propicie un mejor asesoramiento al Departamento competente en materia de comercio y posibilite, con sus propuestas, una rápida adecuación del sector a la nueva situación de la economía.

Izan ere, batzordekide berri hauek sartuko dira Batzordean: Euskadiko Merkataritza Banaketaren Behatokia, Ikusmer (erakunde horren helburua da gure Erkidegoko merkataritza-egituraren azterketa eta jarraipena egitea, dauden joerak atzematea, eta estatistika-informazioa baterabildu eta ebaluatzea, enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzeari begira; Lehiakortasunerako Euskal Institutua, Orkestra (erakunde horren xedea da, hain zuzen ere, merkataritzaren lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzea arlo horren modalitate bakoitzean); Kalitatearen Sustapenerako Euskal Iraskundea, Euskalit, eta Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden saltokien modernizatze-prozesuei buruzko ikuspegia emateko helburuz, establezimendu horien kudeaketa-tresnen eta azpiegituren berrikuntzaren eta hobekuntzaren bidez, eta Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, erakunde horrek enpresa eta merkatuen funtzionamenduan duen aholkularitza- eta tutoretza-eginkizuna dela eta.

De este modo, se incorporan como vocales de la Comisión: el Observatorio de la Distribución Comercial de Euskadi, Ikusmer, cuya finalidad es el análisis y seguimiento de la estructura comercial en la Comunidad, la captación de tendencias existentes y compilación y evaluación de información estadística, orientada a la mejora de la competitividad del tejido empresarial; el Instituto Vasco para la Competitividad, Orkestra, cuyo objetivo es mejorar la competitividad y productividad del comercio en sus diversas modalidades; la Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad, Euskalit y la Agencia Vasca para la Innovación Innobasque, con el objetivo de dar su visión sobre los procesos de modernización de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la innovación y la mejora de los instrumentos de gestión y de las infraestructuras de los establecimientos, y el Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco dada su función consultiva y de tutela sobre el funcionamiento de las empresas y mercados.

Era berean, banaketa-sektorearen ordezkari izango diren batzordekideen berregituraketa berri bat ezartzen da, haien ordezkaritza-organoek izan duten bilakaera dela-eta, Batzordearen funtzionamendua eraginkorragoa izan dadin, eta, gutxienez, Merkataritza-Jarduerari buruzko Legean jasotzen diren erakundeen ordezkari bana ziurtatzen da.

Así mismo, se establece una nueva reestructuración de los vocales en representación del sector de distribución, dada la evolución de sus órganos de representación, en aras de una mayor eficacia de funcionamiento de la Comisión, asegurando, al menos, un representante de las instituciones recogidas en la Ley de Actividad Comercial.

Horren ondorioz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenarekin bat etorriz, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordea sortzen duen otsailaren 28ko 177/1995 Dekretuaren 2. artikulua aldatzen da, eta aurrerantzean idazketa hauxe izango du artikulu horrek:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 2 del Decreto 177/1995, de 28 de febrero, por el que se crea la Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco, quedando redactado en los siguientes términos:

«Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordea merkataritzaren gaian eskumena duen Sailari atxikita geratuko da.»

«La Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco quedará adscrita al Departamento competente en materia de comercio.»

Bigarren artikulua.– Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordea sortzen duen otsailaren 28ko 177/1995 Dekretuaren 4. artikulua aldatzen da, eta aurrerantzean idazketa hauxe izango du artikulu horrek:

Artículo segundo.– Se modifica el artículo 4 del Decreto 177/1995, de 28 de febrero, por el que se crea la Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco, quedando redactado en los siguientes términos:

«1.– Hauek izango dira Euskadiko Merkataritzako Aholku Batzordeko kideak:

«1. La Comisión Consultiva de Comercio del País Vasco estará compuesta por los siguientes miembros:

– Merkataritzaren gaian eskumena duen Saileko titularra; batzordeburu gisa jardungo du.

– La persona titular del Departamento competente en materia de comercio del Gobierno Vasco, que actuará como Presidente.

– Merkataritzaren gaian eskumena duen Sailburuordetzako titularra; batzordeburu-orde gisa jardungo du.

– La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de comercio del Gobierno Vasco, que actuará como Vicepresidente.

– Merkataritzaren gaian eskumena duen Zuzendaritzako titularra; batzordekide gisa jardungo du.

– La persona titular de la Dirección competente en materia de comercio del Gobierno Vasco que actuará como vocal.

Batzordekide bat lurralde historikoetako foru-aldundien ordezkari gisa, aldundiek bat etorriz izendatua.

– Un vocal en representación de las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos, designado de común acuerdo por las mismas.

– Hiru batzordekide Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkari gisa, merkataritzaren gaian eskumena duen Saileko titularrak izendatuak.

– Tres vocales en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País vasco, designados por la persona titular del Departamento competente en materia de comercio del Gobierno Vasco.

– Hiru batzordekide Eudel Euskadiko Udalerrien Elkartearen ordezkari gisa, elkarte horrek izendatuak.

– Tres vocales en representación de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, designados por la misma.

– Zortzi batzordekide merkataritzako enpresaburuen elkarteen ordezkari gisa, elkarte horiek izendatuak.

– Ocho vocales en representación de las Asociaciones Empresariales de Comercio, designados por las mismas:

– Bat Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako Enpresaburuen Federazioaren izenean.

– Uno por la Federación Alavesa de Comercio y Servicios.

– Bat Cecobi Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioaren izenean.

– Uno por la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia, Cecobi.

– Bat Gipuzkoako Merkataritza Federazioaren izenean.

– Uno por la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

– Bat Bizkaidendak Bizkaiko Merkatari eta Ostalarien Elkarteen Federazioaren izenean.

– Uno por la Federación de Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros de Bizkaia, Bizkaidendak.

– Bat Dendartean Gipuzkoako Merkataritzaren Bilkuraren izenean.

– Uno por la Agrupación de Comercio de Gipuzkoa, Dendartean.

– Hiru Euskadiko Hiri Merkataritzako Plataformen izenean, bat Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetako hiru hiriburuetako bakoitzaren izenean.

– Tres por las Plataformas de Comercio Urbano de Euskadi, uno por cada una de las tres capitales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Bat Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten banaketa-enpresa handien ordezkari gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritzako ganbera ofizialek izendatua.

– Uno en representación de las grandes empresas de distribución radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco designado por las Cámaras Oficiales de Comercio del País Vasco.

– Hiru batzordekide Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritzako ganbera ofizialen ordezkari gisa, bat lurralde historiko bakoitzeko, ganbera horiek izendatua.

– Tres vocales en representación de las Cámaras Oficiales de Comercio del País Vasco, una por cada Territorio Histórico, designado por las mismas.

– Batzordekide bat Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten lau sindika-tuetako bakoitzaren ordezkari gisa, sindikatu horiek izendatuak.

– Un vocal en representación de cada uno de los cuatro Sindicatos más representativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, designados por las mismos.

– Batzordekide bat Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza handiena duten bi kontsumitzaile-elkarteetako bakoitzaren ordezkari gisa, elkarte horiek izendatuak.

– Un vocal en representación de cada una de las dos Asociaciones de Consumidores del País Vasco más representativas, designados por las mismas.

– Batzordekide bat Ikusmer Merkataritza Banaketaren Behatokiaren ordezkari gisa, behatoki horrek izendatua.

– Un vocal en representación del Observatorio de la Distribución Comercial de Euskadi, Ikusmer, designado por el mismo.

– Batzordekide bat Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren ordezkari gisa, auzitegi horrek izendatua.

– Un vocal en representación del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, designado por el mismo.

– Batzordekide bat Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren ordezkari gisa, institutu horrek izendatua.

– Un vocal en representación del Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra, designado por el mismo.

– Batzordekide bat Euskalit Kalitatearen Sustapenerako Euskal Iraskundearen ordezkari gisa, iraskunde horrek izendatua.

– Un vocal en representación de la Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad, Euskalit, designado por la misma.

– Batzordekide bat Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziaren ordezkari gisa, agentzia horrek izendatua.

– Un vocal en representación de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, designado por la misma.

2.– Batzordeko idazkariak hitzarekin baina botorik gabe jardungo du Batzordean, eta batzordeburuak izendatuko du merkataritzaren gaian eskumena duen Sailari atxikitako funtzionarioen artean.»

2.– El Secretario o Secretaria de la Comisión, que actuará con voz pero sin voto, será designado por el Presidente entre funcionarios adscritos al Departamento competente en materia de comercio.»

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Dekretu honetan oraingo administrazio-organo batzuk aipatzen dira, eta aipamen horiek baliagarri izango dira organo horiek etorkizunean ordeztuko dituzten organoetarako eta antolaketa-arauei jarraikiz jasoko dituzten izendapenetarako.
AZKEN XEDAPENA.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko abuztuaren 28an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua,

BERNABÉ UNDA BARTUREN.


Azterketa dokumentala

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Las menciones que este Decreto hace a los órganos administrativos actuales han de entenderse asimismo referidas a los que los sustituyan en el futuro y a la denominación que reciban en virtud de las correspondientes normas organizativas.
DISPOSICIÓN FINAL.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de agosto de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,

BERNABÉ UNDA BARTUREN.


Análisis documental

Euskadi, bien común