Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

166. zk., 2012ko abuztuaren 27a, astelehena

N.º 166, lunes 27 de agosto de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
3869
3869

ERABAKIA, 2012ko uztailaren 19koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Ikerketa Institutuen Oinarrizko Arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 19 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba el Reglamento Marco de los Institutos Universitarios de Investigación de la UPV/EHU.

Estatutuetako lehenengo xedapen iragankorraren hirugarren atalean esaten zen Estatutuak indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean Gobernu Kontseiluak egutegi bat egingo du Estatutuak garatzeko arautegia berrikusteko.

La disposición transitoria primera de los Estatutos preveía en su apartado tercero que tras la entrada en vigor de los mismos, el Consejo de Gobierno elaboraría en un plazo máximo de seis meses un calendario de revisión de la normativa de desarrollo.

Gobernu Kontseiluak garapen arautegia berrikusteko 2011ko ekainaren 23an onartutako egutegia betez, orain aurkezten diogu kontseilu honi 2012ko ekainaren 21ean aurkeztutako ikas-tegien oinarrizko arautegia, egokitzat joz gero, onar dezan.

En cumplimiento del calendario de revisión de la normativa de desarrollo que se aprobó en Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011 se eleva para su aprobación el Reglamento Marco de los Institutos Universitarios de Investigación de la UPV/EHU que fue presentado a este Consejo del pasado 21 de junio de 2012.

Institutuen oinarrizko arautegiari egindako zuzenketak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak diktaminatu ditu eta, irizpen horien arabera moldatutako testua aurkezten diogu orain Gobernu Kontseiluari.

Las enmiendas al Reglamento Marco de Institutos han sido dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Oinarrizko arautegi hau aurrekoa baino nabarmen sinpleagoa da artikulu kopuruari begira. Izan ere, institutu guztiek bete beharreko gutxieneko arauak baino ez ditu biltzen, gero institutuek, beren autonomia erabiliz, nahi duten moduan arautu ditzaten beren eskumeneko gai guztiak.

El presente Reglamento Marco, pese a que supone una notoria simplificación en cuanto a reducción en su articulado con respecto a su precedente, se configura como una normativa básica sobre la que los Institutos podrán disponer respecto de aquellas cuestiones expresamente llamados a regular, garantizándose así su autonomía organizativa.

Hala ere, barne arautegian zenbait gai arautzeko gaitasuna badute ere, arautegi osagarrien bidez ahalik eta gehien erraztu nahi zaie lana institutuei. Hortaz, arautegi honetan jasotakoak institutuaren premiak asetzen baditu, nahikoa izango du testua dagoen-dagoenean bere egitea, besterik gabe.

No obstante, pese a la expresa habilitación para regular en su reglamento interno determinados aspectos, la abundante normativa supletoria pretende minorar al máximo el esfuerzo que tendrán que realizar los Institutos de manera que en los supuestos en que la normativa prevista en el presente Reglamento Marco responda a las necesidades del Instituto este podrá limitarse a hacer suyo el presente reglamento.

Hori guztia kontuan hartuta, idazkari nagusiaren proposamenari jarraituz, Gobernu Kontseiluak ondokoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– UPV/EHUko Ikerketa Institutuen Oinarrizko Arautegia onartzea, honi erantsitako dokumentuan dagoen bezala.

Primero.– ?Aprobar el Reglamento Marco de Institutos Universitarios de Investigación de la UPV/EHU en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko uztailaren 4a.

Leioa, a 19 de julio de 2012.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCIA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

LEHENENGO TITULUA
TÍTULO PRIMERO
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Definizioa.

Artículo 1.– Definición.

Unibertsitateko ikerketa institutuek zientziaren, teknikaren eta giza zientzien alorreko ikerketan eta arte sorkuntzan dihardute; gainera, ikasketa espezializatuetako eta graduondoko ikastaroetako irakaskuntza lanak egin daitezke institutuotan. Halaber, institutuek aholkularitza teknikoa emango dute beren eskumeneko esparruan.

Los Institutos Universitarios de Investigación son Centros dedicados a la investigación científica, técnica y humanística o a la creación artística, en los que además se podrán realizar actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas o a cursos de postgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia.

2. artikulua.– Unibertsitateko ikerketa institutuak: motak.

Artículo 2.– Clases de Institutos Universitarios de Investigación.

Unibertsitateko ikerketa institutuak hiru motatakoak izan daitezke:

Los Institutos Universitarios de Investigación podrán ser:

a) UPV/EHUrenak berarenak. UPV/EHUk berak bultzatuak. Institutu hauek guztiz txertatuta daude UPV/EHUren egituran.

a) Propios de la UPV/EHU, que son los promovidos por la UPV/EHU con tal carácter. Estos Institutos se integran de forma plena en la organización de la UPV/EHU.

b) Atxikiak. Beste erakunde publiko edo pribatu batzuen mendekoak dira, baina UPV/EHUrekin lankidetza hitzarmena sinatua dute. Hitzarmenean jasota egon behar da nola gauzatuko den lankidetza.

b) ?Adscritos, que son los dependientes de otros organismos públicos o privados que establezcan un convenio con la UPV/EHU en el que se fijan las formas de colaboración.

c) Mistoak. Hitzarmen bidez beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan sortutakoak. Hitzarmenean jasota ageriko da institutua erakunde bien mende dagoela, eta institutuaren arautegia ere jaso behar da.

c) Mixtos, que son los creados en colaboración con otras universidades u organismos, públicos o privados, por medio de un convenio en el que se establezca la doble dependencia de las entidades colaboradoras y el Reglamento del Instituto.

BIGARREN TITULUA
TÍTULO SEGUNDO
UNIBERTSITATEAREN BERAREN IKERKETA INSTITUTUAK
DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EGINKIZUNAK, PRINTZIPIOAK, ARAUBIDEA ETA EGOITZA
FUNCIONES, PRINCIPIOS, RÉGIMEN JURÍDICO Y SEDE

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

Honako hauek dira unibertsitatearen beraren ikerketa institutuen eginkizunak:

Son funciones de los Institutos Universitarios de Investigación propios:

a) Ikerketa eta zientziaren arloko berrikuntza bultzatzea.

a) Impulsar la investigación y renovación científica.

b) Graduondoko ikasketak antolatu eta garatzea, bai eta berezko tituluetara edo espezializaziora bideratutako beste ikasketa batzuk ere.

b) Organizar y desarrollar enseñanzas de postgrado, y otras conducentes a la obtención de títulos propios o de carácter especializado.

c) Estatutuetako 97. artikuluan jasotako jarduerak garatzea.

c) Desarrollar las actividades previstas en el artículo 97 de los Estatutos.

d) Beren artean edo UPV/EHUko eta beste erakunde publiko zein pribatu batzuetako ikastegiekin eta sailekin lankidetzan jardutea, irakaskuntza eta ikerlanak egiteko.

d) Colaborar entre ellos o con otros Centros Docentes y Departamentos, tanto de la UPV/EHU como de otras entidades públicas o privadas, en la realización de actividades docentes e investigadoras.

e) UPV/EHUko gainerako organoei eginkizunak betetzen laguntzea.

e) Colaborar con los demás órganos de la UPV/EHU en la realización de sus funciones.

f) Berezko tituluak eta unibertsitateko beste ikasketa batzuk ezartzeko ekimena izatea, bai eta espezializazio programak eta bizitza osoko prestakuntza ere.

f) La iniciativa para establecer títulos propios y de las otras enseñanzas universitarias, y programas de especialización y formación a lo largo de toda la vida.

g) Jardueren memoria egitea urtero, unibertsitateko ikerketa institutuko irakasleek eta ikertzaileek egindako ikerlana ebaluatu ahal izateko modu horretara.

g) Elaborar anualmente la Memoria sobre el conjunto de sus actividades que, en todo caso, permitirá la evaluación de la actividad investigadora del personal docente y del personal investigador del instituto universitario de investigación.

4. artikulua.– Printzipioak eta araubidea.

Artículo 4.– principios y régimen jurídico.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuek honako printzipio hauetara egokitu behar dituzte egitura eta funtzionamendua:

1.– Los Institutos Universitarios de Investigación propios adecuarán su estructura y funciona-miento a los principios de:

a) Unibertsitateko kide anitzeko eta kide bakarreko organo orokorrei men egitea.

a) Sometimiento a los órganos colegiados y unipersonales de carácter general de la Universidad,

b) Kide anitzeko organoak kide bakarrekoen aldean nagusi izatea institutuan.

b) Predominio dentro del mismo Instituto Universitario de Investigación de los órganos colegiados sobre los unipersonales, y

c) Antolatzeko ahalmena eta funtzionatzeko autonomia izatea, indarrean dagoen legeriaren esparruan.

c) Reconocimiento de su capacidad de autoorganización y autonomía funcional en el marco de lo establecido por la legislación vigente.

2.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak honako hauei jarraiki arautuko dira: indarreko legeria, Estatutuak eta oinarrizko arautegi honetako xedapenak. Oinarrizko arautegi honek gutxieneko arauak jasotzen ditu eta UPV/EHUren beraren ikerketa institutu guztiei aplikatuko zaie.

2.– Los Institutos universitarios de Investigación propios se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente, en los Estatutos y en las disposiciones del presente Reglamento Marco que tendrá carácter básico y será de aplicación directa a todos los Institutos Universitarios de Investigación propios de la UPV/EHU.

3.–?Aipatutako arautegietan jasotakoez gain, unibertsitatearen beraren ikerketa institutuek osatu egin ahalko dituzte arautegi honetako xedapenak, bertan adierazitako kasuetan eta moduan, institutu bakoitzaren arautegiaren bitartez.

3.– ?Además de las previsiones contempladas en la normativa anterior, los Institutos Universitarios de investigación propios podrán complementar las disposiciones del presente reglamento, en los supuestos y en los términos que en el mismo se indican, a través de su respectivo Reglamento interno.

4.– Gobernu Kontseiluak onartuko du, behin betiko, horietako bakoitzaren arautegia, legeak agintzen duen legezkotasun txostena egin eta gero. Idazkari nagusiak, eskumenak eskuordetuta, arautegi horiek onartuko ditu, betiere txosten guztiak aldekoak badira eta inork eskatu ez badu Gobernu Kontseiluan aurkezteko. Honako hauek dute hori eskatzeko eskubidea: Gobernu Kontseiluko kideek; arautegiak eragin egiten diela uste duten sailetako edo institutuetako kontseiluek; eta kasuan kasuko institutuko kideen % 15ek, gutxienez. Edozelan ere, onespen horren berri eman beharko zaio Gobernu Kontseiluari.

4.– Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Reglamento de cada uno de ellos, tras el preceptivo informe de legalidad. Por parte de la Secretaría General se procederá, por delegación, a la aprobación de los Reglamentos que cuenten con todos los informes favorables y respecto de los cuales no haya solicitud expresa de su elevación al Consejo de Gobierno por parte de algún miembro de éste, por parte del Consejo de un Departamento o Instituto que se considere afectado o por parte de, al menos, un 15% de los miembros del propio Instituto. De esta aprobación se informará al Consejo de Gobierno.

5. artikulua.– Institutuaren egoitza.

Artículo 5.– Sede del Instituto.

1.– ?Arautegian zehaztuko da unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak non daukan egoitza. Egoitza horrek bakarra izan behar du, baldin eta Gobernu Kontseiluak bestelakorik baimentzen ez badu.

1.– El Reglamento fijará la sede administrativa del Instituto Universitario de Investigación propio, que será única salvo autorización expresa por parte del Consejo de Gobierno.

2.– Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da egoitza aldatzeko. Aldaketa Institutuko Kontseiluak proposatu beharko du, institutuko arautegian adierazitako moduan.

2.– El cambio de sede requerirá la autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo del Instituto Universitario de Investigación adoptada conforme a su Reglamento.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INSTITUTUAK SORTU, ALDATU ETA KENTZEA
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN

6. artikulua.– Sorrera.

Artículo 6.– Creación.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak indarreko legerian adierazitako moduan sortuko dira, Gobernu Kontseiluak iritzia eman ondoren.

1.– ?La creación de un Instituto Universitario de Investigación propio será acordada de confor-midad con la legislación aplicable, tras el correspondiente pronunciamiento del Consejo de Gobierno.

2.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutua sortzeko proposamenarekin batera horretarako arrazoiak agertzen dituen memoria aurkeztuko da. Aplikatu beharreko legeriak xedatutako baldintzez gain, honako alderdi hauek zehaztu beharko dira gutxienez:

2.– La propuesta de creación de un Instituto Universitario de Investigación propio deberá ir acompañada de una Memoria justificativa en la que, además de los requisitos que sean exigibles en la legislación aplicable, se especifiquen, al menos, los siguientes aspectos:

a) Institutuaren helburuak, premia zientifikoa eta garrantzi soziala.

a) Las finalidades, su necesidad científica y relevancia social.

b) Institutuko ikerketa ildoak eta irakaskuntza lanak, lortu nahi diren helburu zientifikoak UPV/EHUn dagoeneko sortuta dagoen egituraren baten bidez zergatik ezin diren lortu azalduta.

b) Líneas de investigación y actividades docentes a desarrollar, motivando las razones por las que los objetivos científicos que se pretenden no se pueden alcanzar a través de alguna de las estructuras ya existentes en la UPV/EHU.

c) Beharrezkoak diren langileen eta baliabideen ebaluazio ekonomikoa, eta diru sarreren eta funtzionamendu gastuen kalkulua.

c) Evaluación económica de los recursos humanos y materiales necesarios, así como una estimación de los ingresos y gastos de funcionamiento.

d) Hasiera batean unibertsitateko ikerketa institutuari atxikiko zaizkion irakasleak eta ikertzaileak eta bakoitzaren ikerketa merezimenduak, institutua sortu beharra arrazoitzen dutenak.

d) Adscripción preliminar de profesorado y/o personal investigador en calidad de miembros del Instituto Universitario de Investigación y que acrediten los méritos de investigación que justifican la creación del Instituto.

e) Unibertsitateko ikerketa institutuaren behin-behineko arautegia.

e) Reglamento provisional del Instituto Universitario de Investigación.

3.– Honako baldintza hauek bete behar dira institutua sortzeko:

3.– Su creación requerirá:

a) Ikertzaile gaitasun eta ikerketa ildo egiaztatuak dauzkaten ikertaldeak egotea lehendik.

a) Existencia previa de grupos científicos de acreditado nivel investigador con líneas de investigación acreditadas.

b) Unibertsitatetik kanpoko ebaluazio batean ekimenak kalitate bikaina egiaztatuta izatea.

b) Acreditación de la calidad excelente de la iniciativa mediante una evaluación externa.

c) Institutuak izango duen aztergaiak interes estrategikoa izatea.

c) Interés estratégico del objeto de conocimiento científico representado en el Instituto Universitario.

d) Ohiko diru laguntzaz gain, baliabide ekonomikoak izatea, erakunde publikoekin zein pribatuekin sinatutako kontratuei eta ikerketa proiektuei esker.

d) Recursos económicos al margen de la subvención ordinaria, a través de contratos o de proyectos de investigación firmados con entidades públicas o privadas.

e) Sortu nahi den institutuaren bidez lortu nahi diren helburu zientifikoak unibertsitateko sailen baten bidez zergatik ezin diren lortu azaltzea.

e) Motivación de las razones por las que los objetivos científicos que se pretenden mediante la creación del Instituto no se pueden alcanzar en un departamento universitario.

4.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak sortzeko proposamenak Gobernu Kontseiluak onartu behar ditu lehenik eta behin, Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak aldeko txostena egin ostean.

4.– La aprobación inicial de la propuesta de creación de un Instituto Universitario de Investigación propio corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación.

5.– Gobernu Kontseiluak erabakia hartu aurretik, argitara emango da unibertsitateko ikerketa institutua sortzeko proposamena eta hilabete egongo da ikusgai, ikastegiek, sailek, institutuek eta unibertsitateko gainerako egiturek iradokizunak egin ditzaten.

5.– Con carácter previo a la toma de decisión por el Consejo de Gobierno, la propuesta de creación de un Instituto Universitario de Investigación se someterá a información pública durante el plazo de un mes, para que los centros, departamentos, institutos y demás estructuras universitarias puedan formular sugerencias.

Institutuaren sustatzaileek iradokizun horiei emandako erantzunak sorrera espedienteari gehituko zaizkio.

Igualmente se incorporarán al expediente de creación las respuestas que los y las promotoras del Instituto presenten a dichas sugerencias.

6.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutua sortzeko proposamenaren hasierako onespenarekin batera, hasierako oinarrizko funtzionamendua finantzatzeko konpromisoa hartu beharko da, dela kanpoko diruaz dela UPV/EHUren aurrekontuez.

6.– ?La aprobación inicial de la propuesta de creación de un Instituto Universitario de Investigación propio deberá ir acompañada del compromiso de financiación del funcionamiento básico inicial del mismo con cargo a fondos externos o a los presupuestos de la UPV/EHU.

7. artikulua.– Institutua aldatu edo kentzea.

Artículo 7.– Modificación y supresión.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak aldatu edo kentzeko erabakia aplikatu beharreko legeriari jarraituz hartuko da, eta Gobernu Kontseiluak iritzia eman ondoren. Institutuaren iritzia ere izan beharko da kontuan institutua aldatu edo kentzeko erabakia hartzean.

1.– La modificación o supresión de un Instituto Universitario de Investigación propio será acordada de conformidad con la legislación aplicable, tras el correspondiente pronunciamiento del Consejo de Gobierno, y oído el Instituto Universitario en los casos de modificación y supresión.

2.– Institutua kendu edo aldatzeko proposamenarekin batera horretarako arrazoiak azaltzen dituen memoria aurkeztuko da. Era berean, neurri horrek eragingo liekeen ikasketa edo ikerketa jarduerak nora aldatuko liratekeen zehaztuko da, eta zeri atxikita geratuko liratekeen kasuan kasuko langile eta baliabideak.

2.– La propuesta de supresión o modificación irá acompañada de una Memoria justificativa del acuerdo adoptado, deberá estar motivada y concretar el destino de las ofertas docentes y/o de las actividades de investigación afectadas y, en su caso, la adscripción del personal y de los bienes afectados por ella.

3.– Institutu bat kentzeko espedienteari gobernu taldeak ekingo dio bere kabuz, UPV/EHUko Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak ebaluazio negatiboa egin badu institutuaren urteko memoriaz, eta halakoetan nahitaez egin beharreko kanpoko txostenak hori egitea aholkatzen badu, dela institutuak jardunik izan ez duelako, institutua sortzea justifikatu zuten arrazoi zientifikoak desagertu egin direlako, edota institutua sortzeko behar izan zen kide kopurua nabarmen jaitsi delako bi ikasturtean baino gehiagotan.

3.– El expediente de supresión se iniciará de oficio por el Equipo de Gobierno cuando, evaluada negativamente la memoria anual del Instituto por la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU, el preceptivo dictamen externo lo aconseje por su total inactividad, pérdida de las razones científicas que justificaron su creación, o por la reducción sensible durante más de dos cursos académicos del número de miembros exigidos para su constitución.

4.– Aurreko atalean adierazitakoa gertatzen bada, arloan eskumenak dituen gobernu taldeko organoak institutuari entzun behar dio, bai eta hura kentzeak eragingo dien ikastegiei eta sailei ere, halakorik badago. Ondoren, institutua kentzea arrazoitzen duen memoria egin beharko du, eta honako hauek azaldu bertan:

4.– En el supuesto previsto en el número anterior, el órgano del Equipo de Gobierno competente por razón de la materia, oído el Instituto afectado y, en su caso, los centros o departamentos afectados por la supresión del mismo, elaborará una Memoria justificativa de la supresión, en la que deberán documentarse los aspectos siguientes:

a) Institutua kentzeko arrazoia.

a) Justificación de la conveniencia de la supresión.

b) Institutua kentzeak ekarriko lituzkeen ondorioen azterketa.

b) Análisis de las consecuencias derivadas de la misma.

c) Kendu beharreko institutuko langileak eta baliabideak berriro atxikitzeko programa, beharrezkoa izanez gero.

c) Programa de readscripción, en su caso, de los medios humanos y materiales del Instituto a extinguir.

5.– Institutuak berak eskatzen badu institutua kentzeko espedienteari ekitea, aurreko atalean aipatutako memoria egin beharko du, bai eta azken bost urteetako balantze ekonomiko osoa ere.

5.– Cuando el expediente de supresión se inicie a instancia del propio Instituto, éste elaborará la Memoria justificativa a que alude el número anterior, así como un balance económico completo de los últimos cinco años de actividad.

6.– Organo eskudunak ikerketa institutua kentzeko eskaria egitea erabakitzen badu, bertako jarduna eten egingo da, kautelazko neurri moduan, institutua behin betiko desagertu artean.

6.– Adoptada por el órgano competente al efecto la decisión de solicitar la supresión de un Instituto Universitario de Investigación quedarán sus actividades cautelarmente suspendidas hasta la supresión definitiva.

8. artikulua.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak sortzeko gutxienez behar diren irakasle eta ikertzaileak.

Artículo 8.– Personal docente e investigador mínimo necesario para un Instituto Universitario de Investigación propio.

1.– Unibertsitatearen beraren unibertsitate institutuek, sortu ahal izateko, gutxienez 15 kide doktore izan beharko dituzte, UPV/EHUko irakasle edo ikertzaile iraunkorrak izan beharko direnak.

1.– En el momento de su constitución todo Instituto Universitario de Investigación propio deberá contar, al menos, con 15 doctoras o doctores entre el PDI permanente de la UPV/EHU.

2.–?Unibertsitateko ikerketa institutuek, behin sortuta, ez badituzte betetzen xedatutako baldintzak unean unekoak ez diren bat-bateko arrazoien ondorioz, hiru urteko epea izango dute egoera zuzentzeko. Epe hori hasiko da arloan eskumenak dituen gobernu taldeko kideak institutuari bere egoera jakinarazten dion unean bertan. Epea amaitu ondoren, Gobernu Kontseiluak beharrezko neurriak hartu beharko ditu. Horretarako, institutuari eta bertan parte hartzen duten sailei entzun beharko die aldez aurretik.

2.– Los Institutos Universitarios de Investigación que, una vez constituidos, por razones sobrevenidas de carácter no puntual incumplieran lo anterior, contarán con un plazo de tres años a los efectos de completarlos. Este plazo comenzará a contarse a partir del momento en que el o la miembro del Equipo de Gobierno competente por razón de la materia comunique al Instituto la situación en que se encuentra. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Gobierno, oído el Instituto y los Departamentos afectados, adoptará las medidas que corresponda.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
UNIBERTSITATEAREN BERAREN IKERKETA INSTITUTUETAKO KIDEAK
MIEMBROS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN PROPIO

9. artikulua.– Definizioa.

Artículo 9..– Definición.

1.– Honako hauek dira unibertsitatearen beraren ikerketa institutuetako kideak:

1.– Forman parte de un Instituto Universitario de Investigación propio:

a) Institutuan ari diren irakasle eta ikertzaile doktoreak.

a) El personal docente e investigador doctor que se incorpore al Instituto.

b) Institutuan prestatze bidean dauden ikertzaileak.

b) El personal investigador en formación que se incorpore al Instituto.

c) Institutuaren diruaz ordaindutako ikertzaileak.

c) El personal investigador contratado con cargo a sus propios fondos.

d) Institutuari atxikitako administrazio eta zerbitzuetako langileak edo bere diruaz kontratatutakoak.

d) El personal de administración y servicios adscrito al Instituto o contratado con cargo a sus propios fondos.

e) Institutuak irakasten dituen graduondoko ikastaroetan edo espezializaziora bideratutako ikasketetan ari diren ikasleen ordezkari bat. Institutu bakoitzaren arautegian zehaztuko da ordezkarien kopurua, gehiago izan ahalko baitira.

e) Un representante del alumnado que curse alguna de las enseñanzas especializadas o cursos de postgrado que el Instituto, en su caso, esté autorizado a impartir. El Reglamento interno del instituto podrá prever la ampliación de esta representación.

10. artikulua.–?UPV/EHUko irakasleak eta ikertzaileak unibertsitatearen beraren ikerketa institu-turen batean sartzea.

Artículo 10.– Incorporación a un Instituto Universitario de Investigación propio del personal docente e investigador doctor perteneciente a la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUko irakasle edota ikertzaile doktoreek unibertsitatearen beraren ikerketa institutu batean sartzeko eskaria aurkeztu ahal izango dute, baldin eta parte hartzen badute zientziaren, teknikaren eta giza zientzien alorreko ikerketa proiektuetan nahiz arte sorkuntzaren alorrekoetan, edo institutuko ikastaro eta ikasketen antolakuntza eta burutze lanetan.

1.– El personal docente e investigador doctor perteneciente a la UPV/EHU podrá solicitar su incorporación como miembro investigador a un Instituto Universitario de Investigación propio si participa en proyectos de investigación científica, técnica y humanística o a la creación artística o en la organización y desarrollo de cursos y enseñanzas del Instituto.

2.– Errektoreak edo hark bere ordez izendatzen duen pertsonak eman beharko du baimena UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktoreak unibertsitatearen beraren ikerketa institutuetan sar daitezen, jasota kasuan kasuko Institutuko Kontseiluaren proposamena eta Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak aldez aurretik egindako txostena. Era berean, kontuan hartu beharko du irakaslea edo ikertzailea atxikita dagoen sailaren txostena, loteslea izango ez den arren. Ikerketa institutu batean sartzen diren irakasleen irakats betebeharrak ez dira aldatuko, salbu eta kasuan kasuko sailak horren aldeko txostena egiten badu eta bermatzen badu du irakaslan hori sailak berak beteko duela, behar den kalitateari eutsita.

2.– La incorporación de personal docente e investigador doctor de la UPV/EHU a un Instituto Universitario de Investigación propio deberá ser autorizada por el Rector o persona en quien delegue, a propuesta del Consejo de Instituto, previo informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, que deberá tener en cuenta de forma no vinculante el informe emitido, en su caso, por el Departamento al que estuviera adscrito. Dicha incorporación no alterará las obligaciones docentes del profesor o profesora, salvo que medie, el informe favorable al respecto del propio Departamento y que quede garantizada la cobertura de la docencia, así como la calidad de la misma, a cargo de dicho Departamento.

3.– Inola ere ez da emango baimenik UPV/EHUko irakasle edo ikertzaile doktore bat unibertsitateko ikerketa institutu batean baino gehiagoan sartzeko.

3.– En ningún caso se autorizará la incorporación de personal docente e investigador doctor perteneciente a la UPV/EHU a más de un Instituto Universitario de Investigación.

4.– Unibertsitateko ikerketa institutuek bost urtean behin eguneratu beharko dute institutuan dauden UPV/EHUko kideen zerrenda, institutuaren arautegia indarrean sartzen denetik hasita. Horretarako, institutuan lanean jarraitzen duten UPV/EHUko irakasleen eta ikertzaileen berri eman beharko dio Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeari. Egoki ikusiz gero, institutuan kide berriak sartzeko eskaria ere egin diezaioke.

4.– Cada Instituto Universitario de Investigación deberá actualizar cada cinco años, computados a partir de la entrada en vigor de su Reglamento, la relación de los miembros de la Comunidad Universitaria integrados en el mismo mediante comunicación a la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del personal docente e investigador perteneciente a la UPV/EHU que continúa activo en el Instituto y la solicitud, en su caso, de nuevas autorizaciones de incorporación.

11. artikulua.– Institutuari atxikitako lanpostuetako irakasle eta ikertzaile doktoreak.

Artículo 11.– Personal docente e investigador doctor incorporado a plazas adscritas al Instituto.

1.– Ikerketa programak direla eta institutuari atxikitako lanpostu iraunkorretan jardungo duten irakasle eta ikertzaile doktoreak dagokien jakintza eremuan sartuko dira beti. Gainera, irakasle eta ikertzaile funtzionarioak sailetan sartu beharko dira, lan guztia unibertsitateko ikerketa institutuan egin arren.

1.– El personal docente e investigador doctor incorporado a plazas permanentes adscritas al Instituto en función de Programas de investigación se integrará siempre en el correspondiente ámbito de conocimiento. Todo personal docente e investigador funcionario se integrará, además, en Departamentos, sin perjuicio del desarrollo, en su caso, de toda su actividad en el Instituto Universitario de Investigación.

2.– Lanpostu horietan dihardutenei kasuan kasuko programaren kargura ordainduko zaie, eta diru kopurua unibertsitatearen aurrekontuetan agertuko da.

2.– La dotación económica de dichas plazas correrá a cargo del programa correspondiente y se incluirá en los presupuestos de la Universidad.

12. artikulua.– Aldi baterako kontratatutako ikertzaileak.

Artículo 12.– Personal investigador contratado temporalmente.

1.– Unibertsitateak ikertzaileak kontratatu ahal izango ditu, unibertsitatearen beraren ikerketa institutuaren diruaz nahiz laguntzak jasoko dituzten proiektuetako diruaz, institutuaren zereginak bete ditzaten. Ikertzaile horiek dagokien jakintza eremuan jardungo dute.

1.– La Universidad podrá contratar con cargo a fondos propios del Instituto Universitario de Investigación propio o de proyectos subvencionados personal investigador para el desarrollo de tareas propias del Instituto, que se integrará en el ámbito de conocimiento que proceda.

2.– Halako kontratuak egiteko UPV/EHUk xedatuta dituen baldintzei eta jarraituko zaie.

2.– La contratación del citado personal se hará cumpliendo los requisitos y según los procedimientos que para este tipo de contrataciones estén establecidos en la UPV/EHU.

13. artikulua.– Administrazio eta zerbitzuetako langileak.

Artículo 13.– Personal de administración y servicios.

1.– Bere eginkizunak aurrera eramateko, unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak unibertsitateko lanpostuen zerrendan zehaztutako administrazio eta zerbitzuetako langileak izango ditu.

1.– Para el desarrollo de sus fines el Instituto Universitario de Investigación propio contará con el personal de administración y servicios que se prevea en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad.

2.– Unibertsitateak administrazio eta zerbitzuetako langileak kontratatu ahal izango ditu aldi baterako, institutuaren zereginak aurrera eraman ditzaten, unibertsitateko ikerketa institutuaren diruaz nahiz laguntzak jasoko dituzten proiektuetako diruaz.

2.– La Universidad podrá contratar con cargo a fondos propios del Instituto Universitario de Investigación o de proyectos subvencionados personal de administración y servicios con carácter temporal y para el desarrollo de las tareas propias del Instituto.

3.– Halako kontratuak egiteko UPV/EHUk xedatuta dituen baldintzei eta prozedurei jarraituko zaie.

3.– La contratación del citado personal se hará cumpliendo los requisitos y según los procedimientos que para este tipo de contrataciones estén establecidos en la UPV/EHU.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
UNIBERTSITATEAREN BERAREN IKERKETA INSTITUTUEN EGITURA
ESTRUCTURA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN PROPIO

14. artikulua.– Gobernu eta ordezkaritza organoak.

Artículo 14.– Órganos de gobierno y representación.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuen gobernua Institutuko Kontseiluari eta zuzen-dariari dagokie.

1.– El gobierno de los Institutos Universitarios de Investigación propios corresponde a su Consejo y al Director o Directora.

2.– Unibertsitateko ikerketa institutuko gobernu, ordezkaritza eta administraziorako kide anitzeko organoa Institutuko Kontseilua da.

2.–?Es órgano colegiado de gobierno, representación y administración de un Instituto Univer-sitario de Investigación el Consejo de Instituto.

3.– Institutuko gobernu, ordezkaritza eta administraziorako kide bakarreko organoak zuzendaria eta idazkaria dira.

3.– Son órganos unipersonales de gobierno y representación de un Instituto la Directora o el Director y el Secretario o la Secretaria.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
INSTITUTUKO KONTSEILUA
DEL CONSEJO DE INSTITUTO

15. artikulua.– Kontseiluaren osaera.

Artículo 15.– Composición del Consejo.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutu bakoitzaren arautegiak zehaztuko du zelan osatuko den Institutuko Kontseilua eta zein eskumen izango dituen. Edozelan ere, zuzendaria eta idazkaria berezko kideak izango dira eta bermatuko da 9.1 artikuluan aipatutako kidego guztiek ordezkariak izango dituztela.

1.– El Reglamento interno de cada Instituto Universitario de Investigación propio determinará la composición y competencias de su Consejo de Instituto, en el que se garantizará la representación de todos los sectores relacionados en el artículo 9.1 y del que formarán parte como miembros natos el Director o Directora y la Secretaria o el Secretario.

2.– Besterik adierazi ezean, honako hauek izango dira Institutuko Kontseiluko kide:

2.– ?De no establecerse nada al respecto se entenderá que forman parte del Consejo de Instituto.

a) Zuzendaria eta idazkaria.

a) El Director o Directora y el Secretario o Secretaria.

b) Institutuan ari diren irakasle eta ikertzaile doktore guztiak.

b) Todo el personal docente e investigador doctor incorporado al mismo.

b) Institutuan prestatze bidean dauden ikertzaileen ordezkari bat.

c) Un representante del personal investigador en formación que se incorpore al Instituto.

c) Institutuaren diruaz kontratatutako ikertzaileen ordezkari bat.

d) Un representante del personal investigador contratado con cargo a sus propios fondos.

e) Institutuari atxikitako edo institutuaren diruaz kontratatutako administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.

e) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al Instituto o contratado con cargo a sus propios fondos.

f) Institutuko ikasleen ordezkari bat.

f) Una o un representante del alumnado del Instituto.

3.– Ordezkariak Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorrari jarraituta aukeratuko dira.

3.– La elección de los representantes respetará lo dispuesto por el Reglamento de Régimen Electoral General.

4.– Institutuak irakasten dituen graduondoko ikastaroetako edo espezializaziora bideratutako ikasketetako ikasleen ordezkariak urtero aukeratuko dira, zuzendariak deituta abenduan horretarako egingo diren bileretan. Errolda ofizialetan agertzen diren ikasleak izango dira deituak bilera horietara.

4.– La representación del alumnado de las enseñanzas especializadas o cursos de postgrado que el Instituto esté autorizado a impartir serán elegidas en las correspondientes reuniones convocadas al efecto anualmente en el mes de diciembre por la Dirección del Instituto, con base en los respectivos censos oficiales.

5.– Irakasleen eta ikertzaileen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkarien agintaldia lau urtekoa izango da. Ikasleen ordezkarien agintaldia, berriz, bi urtekoa izango da.

5.– La duración del mandato de la representación del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios será de cuatro años. La duración del mandato de la representación del alumnado será de dos años.

6.– Institutuaren arautegian zehaztuko da zeintzuk izango diren prozedura eta epeak kide anitzeko organoko kideek beren eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoak izan ditzaketen dokumentazioa eta informazioa eskatu eta eskura ditzaten. Besterik zehaztu ezean, kideek idatziz eskatu beharko dute nahi duten dokumentazioa. Eskarian adierazi beharko dute horretarako eskubidea dutela kide anitzeko organoko kideak direlako, eta labur azalduko dute zergatik behar duten dokumentazio hori beren eginkizunak bete ahal izateko. Eskatzaileak horretarako eskubidea daukala behin egiaztaturik, institutuak haren esku jarriko du dokumentazioa institutuko idazkaritzan, gehienez ere hamabost (15) eguneko epean.

6.– El Reglamento del Instituto establecerá el procedimiento y los plazos que permitan el ejercicio por parte de las y los miembros del órgano colegiado de su derecho a solicitar y acceder a toda la documentación e información necesaria para el ejercicio de sus funciones. En defecto de previsión al respecto, el procedimiento requerirá solicitud por escrito de la documentación requerida con indicación de la calidad de miembro del órgano colegiado que le legitima y una mínima justificación sobre la necesidad de la documentación requerida para el ejercicio de sus funciones. La documentación que obre en el Instituto se pondrá a disposición de la persona solicitante una vez verificada su legitimación al efecto en un plazo no superior a quince (15) días en las dependencias de la Secretaría del Instituto.

16. artikulua.– Ordezkari izateari uztea.

Artículo 16.– perdida de la condición de representante.

Ordezkaria izatea norberari dagokion ezaugarria da eta ezin da beste inorengan utzi. Honako hauek izango dira kargua uzteko arrazoi:

La condición de representante es personal perdiéndose por:

a) Heriotza, ezintasuna edo kargurako gaitasuna kenduta izatea.

a) Fallecimiento, incapacitación o inhabilitación.

b) Hauteskundeak baliogabetzea.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldia amaitzea.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimisioa aurkeztea.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUko kidea izateari uztea, edo hautatua izan zen kidegoko kidea izateari uztea.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU o al colectivo por el que fue elegido o elegida.

f) Bileretara behin eta berriro huts egitea, kasuan kasuko arautegiaren arabera. Arautegiak bestelakorik xedatu ezean, organoaren hiru bilerara segidan edo bost bilera soltera huts egitea justifikatu gabe.

f) Inasistencia reiterada, de acuerdo con el Reglamento correspondiente. Salvo que en el Reglamento se disponga otra cosa, por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del órgano o a cinco alternas.

2.– Organoa behin eratuta, hutsik geratzen diren plazak kasuan kasuko zerrendako ordezkoek beteko dituzte. Aipatutako irizpideari jarraitu ondoren bete gabe geratzen den plaza kopurua talde bateko kideen % 50 baino handiagoa bada, edo organoko kideen % 30 baino handiagoa, hauteskunde partzialak egingo dira. Modu horretara hautatutakoek ordezkari eginkizunak beteko dituzte ordezkatu beharreko kideen agintaldia amaitu arte.

2.– Constituido el órgano, las bajas que se produzcan serán cubiertas con los suplentes de las respectivas listas. Caso de que el número de bajas no susceptibles de cobertura por la vía anterior afecte al 50% de miembros del estamento respectivo o al 30% de las y los miembros del órgano, se realizarán elecciones parciales para cubrir las bajas que se hubiesen producido. Quienes así resulten elegidos o elegidas conservarán su condición hasta la expiración del mandato a sustituir.

17. artikulua.– Institutuko kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 17.– Funciones del Consejo del Instituto.

1.– Institutuko Kontseiluak eginkizun hauek izango ditu, bere barne arautegian zehaztutakoez gain:

1.– El Consejo del Instituto tendrá, además de las que establezca su reglamento interno, las siguientes funciones:

a) Institutuko zuzendaria aukeratzea, beharrezkoa denean.

a) Elegir, en su caso, al Director o Directora del Instituto.

b) Institutuaren urteko txosten ekonomikoa, urteko memoria eta eginkizunen plana onartzea.

b) Aprobar el Informe económico anual, la Memoria anual del Instituto y su Plan de actividades.

c) Berezko tituluak eta unibertsitateko beste ikasketa batzuk proposatzea, bai eta espezializazio programak eta bizitza osoko prestakuntza ere.

c) Proponer ofertas de estudios y enseñanzas conducentes a títulos propios y de las otras enseñanzas universitarias, y programas de especialización y formación a lo largo de toda la vida.

d) Bitartekoak sortu eta ekimenak abian jartzea, institutuaren jardunaren kalitatea sustatu eta hobetzeko, baita kudeaketa eraginkorra bermatzeko ere Europako, Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko programen baitan.

d) Crear los instrumentos necesarios y adoptar toda clase de iniciativas que contribuyan a la promoción y mejora de la calidad de la actividad del Instituto, así como para asegurar su gestión eficaz en el marco de los programas europeos, estatales y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Irakasleen eta ikertzaileen ikerketa jarduerak eta ekimenak bultzatzea.

e) Apoyar las actividades e iniciativas investigadoras de su personal docente e investigador.

f) Institutuko kideen eta gainerako langileen jardunari buruzko txosten arrazoitua egitea.

f) Informar motivadamente sobre la actividad de sus miembros y demás personal vinculado al mismo.

g) Lankide akademikoak eta ohorezkoak izendatzeko proposamenak egitea, indarreko arau-tegiari jarraiki.

g) Proponer el nombramiento de colaboradoras y colaboradores académicos y honoríficos de acuerdo con la normativa vigente.

h) Institutuaren eskumenen esparruan, eta Gobernu Kontseiluak onartutako arautegiarekin bat etorrita, Estatutuetako 97. artikuluan xedatutako kontratuak egiteko baimena ematea, zientziaren, teknikaren, giza zientzien edo artearen alorreko lanak egiteko.

h) Autorizar la celebración de los contratos previstos por el artículo 97 de los Estatutos para la realización de trabajos científicos, técnicos humanístico o artísticos, en el marco de su competencia y con arreglo a la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno.

2.– Orobat, honako eginkizun hauek ditu Institutuko Kontseiluak:

2.– Igualmente, corresponde al Consejo de Instituto:

a) Institutuaren arautegiaren proiektua edo arautegia aldatzeko proiektua onartzea eta, ondoren, Gobernu Kontseilura bidaltzea, hark (edo idazkari nagusiak eskuordetzaz), behin betiko onespena eman diezaion.

a) Aprobar inicialmente el Proyecto de Reglamento interno, o su modificación, y elevarlo para su aprobación definitiva por Consejo de Gobierno o, en su caso, por la Secretaría General actuando por delegación.

b) Bere eginkizunak hobeto betetzeko egoki ikusten dituen lankidetza hitzarmenak onartzeko proposamena egitea Gobernu Kontseiluari.

b) Proponer, en su caso, al Consejo de Gobierno la aprobación de convenios de colaboración para el mejor cumplimiento de sus funciones.

c) Institutuaren jarduerak ikastegiekin, sailekin eta UPV/EHUko beste institutuekin koordinatzeko programak onartzea.

c) Aprobar programas de coordinación de sus actividades con centros, departamentos, y otros institutos de la UPV/EHU.

d) Institutuari izendatutako gune fisikoak esleitzeko irizpideak onartzea, beharrezkoa izanez gero.

d) Aprobar, en su caso, los criterios para la asignación de los espacios físicos atribuidos al Instituto.

e) Administrazio eta zerbitzuetako langileei buruzko politikaren berri ematea. Politika hori Gobernu Kontseiluak onartuko du, errektorearen proposamenari jarraiki.

e) Informar sobre la política de personal de administración y servicios que a propuesta del Rector aprobará el Consejo de Gobierno.

f) Indarrean dagoen legeriak, UPV/EHUko Estatutuek eta horiek garatzeko arauek zehaztutako gainerako guztiak, baita eskuordetzen zaizkion gainerakoak ere.

f) Cuantas otras le otorguen la legislación vigente, los Estatutos de la UPV/EHU y sus normas de desarrollo, así como cuantas otras le sean delegadas.

18. artikulua.– Institutuko Kontseiluaren funtzionamendua.

Artículo 18.– Régimen de funcionamiento del Consejo de Instituto.

Institutuko Kontseiluaren funtzionamendua institutuaren arautegian zehaztutakoa izango da. Bertan jasota ez dagoen guztirako, Sailen Oinarrizko Arautegiko IV. tituluko I. kapituluko hirugarren atalak dioena hartuko da kontuan («Kide anitzeko organoen funtzionamendua» izenekoa).

El Régimen de funcionamiento del Consejo de Institutos será el establecido en su reglamento interno. Con carácter supletorio se estará a lo previsto en el Título IV Capítulo I Sección Tercera del Reglamento Marco de Departamentos bajo la rúbrica «Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados»

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
KIDE BAKARREKO ORGANOEI BURUZKOAK
DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

19. artikulua.– Xedapen orokorra.

Artículo 19.– Disposición general.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuetako gobernu eta ordezkaritzarako kide bakarreko organoak honakoak dira: unibertsitateko ikerketa institutuetako zuzendariak eta idazkariak.

1.– Son órganos unipersonales de gobierno y representación del Instituto Universitario de investigación propio los Directores o Directoras y Secretarias o Secretarios de Institutos Universitarios de Investigación.

2.– Institutuko zuzendari eta idazkari karguetan aritzeko, arduraldi osoko kontratua izan behar da, legeetan xedatutako salbuespenetan izan ezik.

2.– Para el desempeño de los cargos de Dirección y Secretaría del Instituto se requiere la dedicación a tiempo completo, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la Ley.

3.– Unibertsitateko ikerketa institutu batean pertsona bakarreko ordezkaritza eta gobernu organoan jarduteagatik kredituak aitortuko dira, jardun akademikoari buruzko arautegian zehazten den kopuruan.

3.– Las labores de órgano unipersonal de gobierno y representación de un Instituto Universitario de Investigación tendrán la imputación en créditos que corresponda conforme a la normativa sobre dedicación académica.

20. artikulua.– Zuzendaria.

Artículo 20.– De la Dirección.

1.– Unibertsitateko ikerketa institutuetako zuzendariak institutuen ordezkariak dira eta institutuen zuzendaritza eta kudeaketa arruntaz arduratzen dira.

1.– Los Directores o Directoras de Instituto Universitario de Investigación ostentan la repre-sentación de éstos y ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de los mismos.

2.– Zuzendaria Institutuko Kontseiluak aukeratuko du, institutuko irakasle eta ikertzaile iraunkor doktoreen artetik, eta errektoreak izendatuko du.

2.– El Director o Directora es elegido por el Consejo del Instituto, de entre doctores pertenecientes al personal docente e investigador de la UPV/EHU, y nombrado por el Rector o Rectora.

3.– Zuzendariaren agintaldia lau urtekoa izango da. Institutuaren arautegiak segidako agintaldi kopurua mugatu ahal izango du, edo gehiengo kualifikatua ezarri hirugarren eta hurrengo agintaldietarako.

3.– El mandato será de cuatro años. El Reglamento de Instituto podrá limitar el número de mandatos consecutivos o establecer una mayoría cualificada para el tercer o ulteriores mandatos.

4.– Zuzendariak Estatutuetako 180.2 artikuluan jasotako arrazoiengatik utziko du kargua. Estatutuetako 172. artikuluan zentsura mozioaz hitz egitean Unibertsitateko Klaustroaz egiten diren aipamenak Institutuko Kontseiluari dagozkiola ulertuko da.

4.– Los Directores y Directoras cesan por las causas recogidas en el artículo 180.2 de los Estatutos. Las referencias al Claustro Universitario en relación con la moción de censura prevista en el artículo 172 de los Estatutos se entenderán hechas al Consejo de Instituto.

21. artikulua.– Institutuko zuzendaritzaren eginkizunak.

Artículo 21.– Funciones de la Dirección de Instituto.

1.– Honako eginkizun hauek ditu institutuko zuzendaritzak:

1.– Corresponden a la Dirección del Instituto las funciones siguientes:

a) Unibertsitateko ikerketa institutuaren ordezkari izatea.

a) Representar al Instituto Universitario de Investigación.

b) Institutuko Kontseiluko buru izatea.

b) Presidir el Consejo del Instituto.

c) Institutuko kideen eskariak eta iradokizunak jaso eta bideratzea.

c) Recibir y canalizar las peticiones y sugerencias de las y los miembros del Instituto.

d) Institutuko administrazio eta zerbitzuetako langileen funtzioak zuzentzea.

d) Dirigir funcionalmente al personal de administración y servicios del mismo.

e) Institutuaren urteko memoria, eginkizunen plana eta txosten ekonomikoa egitea.

e) Elaborar la Memoria anual, el Plan de actividades y el Informe económico del Instituto.

f) Kontseiluak hartutako erabakiak betetzea eta institutuaren eta bertako kideen eginkizun akademikoak behar bezala betetzen direla bermatzea.

f) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo y garantizar el correcto cumplimiento de los cometidos académicos por parte del Instituto y de sus miembros.

g) Zientzia, teknika, giza zientzia edo artearen arloko ikerlanak aurrera eramateko institutuak egiten dituen kontratuak sinatzea.

g) Suscribir los contratos del Instituto para la celebración de trabajos de investigación científica, técnica, humanística o artística.

h) Isilpeko informazioa irekitzeko agintzea eta diziplina espedienteak zabaltzea proposatzea.

h) Ordenar la apertura de información reservada y la propuesta de apertura de un expediente disciplinario.

i) Institutuko beste organoei agindu ez zaizkienak, unibertsitateko gobernu organoek eskuordetutakoak, eta Estatutuek edo indarrean dagoen legeriak zehaztutako gainerako guztiak.

i) Cualesquiera otras que no estén encomendadas a otros órganos del Instituto, que le deleguen los órganos de gobierno universitario o que le sean asignadas por los Estatutos o la legislación vigente.

2.– Era berean, lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu, Gobernu Kontseiluaren jarraibideek xedatutako baldintzetan.

2.– Le corresponderá, asimismo, la suscripción de convenios de colaboración en los términos que establezcan las directrices del Consejo de Gobierno.

22. artikulua.– Idazkaria.

Artículo 22.– De la Secretaría.

1.– Errektoreak izendatuko du idazkaria, institutuko zuzendariaren proposamenari jarraiki. Jardunean dauden irakasleak eta ikertzaileak izan daitezke idazkari.

1.– El Rectorado nombra al Secretario o Secretaria, a propuesta de la Dirección del Instituto. El nombramiento recaerá en personal docente e investigador en activo.

2.– Idazkariak Estatutuetako 180.2 artikuluan jasotako arrazoiengatik utziko du kargua eta, zuzendariaren proposamenari jarraiki, errektoreak hala erabakitzen badu.

2.– El Secretario o Secretaria cesa por las causas recogidas en el artículo 180.2 de los Estatutos y por resolución del Rectorado, a propuesta de la Dirección.

3.– Idazkariari dagokio institutuko idazkaritzak berezkoak dituen eginkizunak betetzea, bai eta bertako zuzendariari laguntzea ere.

3.– Corresponde al Secretario o Secretaria el ejercicio de las funciones inherentes a la secretaría del Instituto, así como el apoyo a la dirección del mismo.

4.– Idazkariak institutuko gobernu, ordezkaritza eta administraziorako kide anitzeko organoen ekintza eta erabakien fede emango du, akta liburuak egin eta zaintzeaz arduratuko da, eta ziurtagiriak egingo ditu, hala erabakienak nola unibertsitateko ikerketa institutuko dokumentazio ofizialean jasota dauden ekintza edo gertakarienak.

4.– El Secretario o Secretaria es el fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, representación y administración del Instituto, cuida de la formación y custodia de los libros de actas y libra las certificaciones oportunas de los acuerdos y de cuantos actos o hechos consten en la documentación oficial del Instituto Universitario de Investigación.

5.– Idazkariak memoria aurkeztuko dio urtero, ikasturtearen amaieran, Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeari, batzordeak berak emandako ereduaren arabera egina. Memorian idazkariak azalduko ditu ikerketaren arloan eta ikertzaileak trebatzeko arloan urtean zehar egindako jarduerak eta lortutako emaitzak. Batzordeari aurkeztu aurretik, Institutuko Kontseiluak onartu beharko du memoria.

5.– El Secretario elevará a la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, al final de cada curso académico y conforme al modelo general elaborado por ésta, la memoria de las actividades de investigación y de formación de investigadores realizadas durante el año y de sus resultados, aprobada por el Consejo de Instituto.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ARAUBIDE EKONOMIKOA ETA ADMINISTRATIBOA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO

23. artikulua.– Finantzaketa.

Artículo 23.– Financiación.

1.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuak, oro har, institutuek eurek sortutako baliabideez finantzatu daitezela bermatu beharko da. UPV/EHUko aurrekontu orokorrean sail berezituak izango dituzte, eta institutu bakoitzak autonomiaz kudeatuko du berea.

1.– La financiación de los Institutos Universitarios de Investigación propios deberá asegurarse, con carácter general, con recursos generados por éstos y se realizará a través de una dotación presupuestaria diferenciada en el presupuesto general de la UPV/EHU, que gestionará con autonomía.

2.– UPV/EHUk aurrekontu saila izango du ikerketa gastuei aurre egiteko, langileen gastuetarako kapituluaz eta hainbat urtetarako inbertsio programaz gain. Baliabide horiek kasuan kasuko deialdietan xedatutako irizpideen arabera esleituko dira, Estatutuetako 95.2 artikuluari jarraiki eta kontuan hartuta kanpoko ebaluatzaileek eskaerez emandako iritzia.

2.– La UPV destinará una partida presupuestaria para atender a los gastos de investigación, excluido el capítulo de gastos de personal y el programa de inversiones plurianuales, que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95.2 de los Estatutos su asignación se realizará según los criterios establecidos por las correspondientes convocatorias y, en su caso, según los resultados de la evaluación externa de las solicitudes presentadas.

3.– UPV/EHUko aurrekontu orokorrean agertuko dira, era berean, unibertsitatearen beraren ikerketa institutuen oinarrizko funtzionamendua bermatuko duten diru sailak, bereziki UPV/EHUren programazio orokorrean sartuta dauden irakats jarduerak bermatuko dituztenak, betiere aurrekontuen mugen barruan.

3.– En el presupuesto general de la UPV/EHU se incluirán, además, las pertinentes asignaciones para, en la medida de las disponibilidades, garantizar el funcionamiento básico de los Institutos Universitarios de Investigación propios y, en particular, el desarrollo de las actividades de carácter docente que formen parte de la programación general de la UPV/EHU.

24. artikulua.– Aurrekontua.

Artículo 24.– Presupuesto.

Institutuaren aurrekontu orokorra bere kontseiluak zehaztutako moduan banatu eta kudeatuko da.

El presupuesto global del Instituto será distribuido y gestionado según lo especifique el Consejo del mismo.

25. artikulua.– Gestio ekonomiko eta administratiboa. Institutuaren jardun ekonomikoak bat etorri behar du UPV/EHUko sarreren eta gastuen aurrekontuak xedatutakoarekin eta unibertsitatearen aurrekontua gauzatzeko arauekin.

Artículo 25.– Gestión económico-administrativa. La actividad económica del Instituto se desarrollará de acuerdo con lo que disponga al respecto el presupuesto de ingresos y gastos de la UPV/EHU y de conformidad con las normas de ejecución existentes en la Universidad.

HIRUGARREN TITULUA
TÍTULO TERCERO
INSTITUTU MISTOAK EDO ATXIKIAK
DE LOS INSTITUTOS MIXTOS O ADSCRITOS

26. artikulua.– Eraketa.

Artículo 26.– Constitución.

1.– Gobernu Kontseiluak lehendabizi erabakia hartuko du unibertsitateko ikerketa institutu misto edo atxikiak eratzeko egin behar diren hitzarmenak sinatzeko.

1.– El Consejo de Gobierno adoptará el acuerdo inicial de suscribir los convenios para la constitución de los Institutos Universitarios de Investigación mixtos o adscritos:

a) Institutu atxikiak. Beste erakunde publiko edo pribatu batzuen mendekoak dira, baina UPV/EHUrekin lankidetza hitzarmena sinatua dute. Hitzarmenean jasota egon behar da nola gauzatuko den lankidetza.

a) Adscritos, que son los dependientes de otros organismos públicos o privados que establezcan un convenio con la UPV/EHU en el que se fijan las formas de colaboración.

b) Institutu mistoak. Hitzarmen bidez beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan sortutakoak. Hitzarmenean jasota ageriko da institutua erakunde bien mende dagoela, eta institutuaren arautegia ere jaso behar da.

b) Mixtos, que son los creados en colaboración con otras universidades u organismos, públicos o privados, por medio de un convenio en el que se establezca la doble dependencia de las entidades colaboradoras y el Reglamento del Instituto.

2.– Institutuak unibertsitateari atxikitzeko, Estatutuetako 145.2 artikuluan aipatutako baldintzak bete beharko dira.

2.– La adscripción a la Universidad requerirá que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 145.2 de los Estatutos.

27. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 27.– Régimen Jurídico.

1.– Institutu mistoa edo atxikia, entitate juridikoa dena aldetik (UPV/EHUren menpekoa izan ala ez), arautuko da institutua sortu edo atxikitzeko hitzarmenaren eta hitzarmena garatzeko arauen bidez. Bertan jasota ez dagoen guztirako arautegi honek dioena hartuko da kontuan.

1.– El Instituto mixto, adscrito o, en cuanto entidad jurídica con o sin personalidad independiente de la UPV/EHU se regirá en primer término por el convenio de creación o adscripción y las normas que lo desarrollen sin perjuicio del carácter supletorio del presente reglamento.

2.– Institutu mistoak edo atxikiak UPV/EHUren begiradapean egongo dira uneoro, eta unibertsitateak eskatzen dien informazio guztia eman beharko diote.

2.– Los Institutos mixtos o adscritos estarán sometidos en todo momento a la inspección de la UPV/EHU, debiendo suministrarle cuanta información sea solicitada por ella.

3.– Institutuen jarduera guztietan UPV/EHUko institutu misto edo atxiki direla azaldu beharko da, eta UPV/EHUren irudi korporatiboa errespetatu.

3.– En toda la actividad del Instituto figurará su condición de Instituto mixto, o adscrito a la UPV/EHU, debiéndose respetar la imagen corporativa de ésta.

28. artikulua.– Institutu misto edo atxikiak sortzeko hitzarmenak eta arautegiak.

Artículo 28.– Convenios constitutivos y Reglamentos.

1.– Institutu mistoak edo atxikiak sortu edo atxikitzeko hitzarmenek bete egin behar dituzte eskatutako formalitateak. Hitzarmenak institutuaren gobernua eta funtzionamendua arautuko ditu, alde bakoitzak egin dezakeen kontrol eta egiaztatze lana eragotzi barik.

1.– El convenio de creación o adscripción de los Institutos mixtos o adscritos deberá observar las formalidades exigidas y regulará el régimen de gobierno y de funcionamiento del Instituto, sin perjuicio de las facultades de control y verificación que se reserven las partes.

2.– Hitzarmenek azalpen memoriako gutxieneko edukitzat xedatutako puntu guztiak, oinarrizko arautegi honetako 6.2 artikuluan jasotakoak, bildu beharko dituzte, eta, gainera, honako hauek:

2.– Los convenios contemplarán todos los puntos recogidos como contenido mínimo de la Memoria justificativa recogida en el artículo 6.2 del presente Reglamento Marco y, en todo caso, regularán, además, los siguientes aspectos:

a) Institutuaren izaera eta nortasun juridikoa.

a) Naturaleza y personalidad jurídica del Instituto.

b) Arlo ekonomikoan eta teknikoan elkarrekin nahiz beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzeko moduak, bai eta zuzendaritza, koordinazio eta ebaluaziorako egitura mistoak ere.

b) Modalidades de cooperación económica y técnica, tanto recíproca como con otras entidades así como las estructuras mixtas de dirección, coordinación y evaluación.

c) Aurrekontuari lotutako alderdiak, honako hauek batik bat: finantziazio araubidea, gastuen banaketa eta institutuak lor litzakeen etekinen erabilera. Era berean, eta dagokionean, unibertsitateak ekonomia eta finantza arloko kudeaketaren jarraipena egin eta hura kontrolatzeko bideak aipatuko dira.

c) Aspectos presupuestarios, con especial referencia a su régimen de financiación, distribución de la carga económica y destino de los beneficios obtenibles, así como, en su caso, modalidades de seguimiento y control la gestión económica-financiera por parte de la Universidad.

d) Kontrolerako bitarteko administratiboak eta prozedurak, institutuaren baliabideak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatu eta administratzeko era emango dutenak.

d) Mecanismos administrativos y procedimientos de control que permitan la más eficaz gestión y administración de recursos del Instituto.

e) Institutuaren kokalekua, azpiegitura materiala eta langileak.

e) Ubicación del Instituto, infraestructura material y personal.

f) Unibertsitateko langileak institutuan sartzeko moduak eta irakasleak, ikertzaileak eta laguntzaileak trukatzeko araubidea.

f) Formas de incorporación del personal de la Universidad y régimen de intercambio de profe-sorado, personal investigador y ayudantes.

g) Hitzarmenaren iraupena eta hitzarmena deuseztatzeko baldintzak.

g) Duración del convenio y condiciones de rescisión.

3.– Irakats jarduerarik egin behar izanez gero, ikasketen gestiorako arautegia oso-osorik beteko dela bermatuko du hitzarmenak, eta Estatutuetan ikasleei aitortzen zaizkien eskubideak errespetatu egingo direla. Era berean, UPV/EHUk institutuaren jarduna ikuskatzeko ahalmena izango duela bermatuko du hitzarmenak, eta aldezleak erabateko eskumena izango duela egitura horietan ikasten duten ikasleen kexak bideratzeko.

3.– En caso de desarrollo de actividades docentes, a través del convenio regulador se garantizará el respeto en su integridad de la normativa de gestión académica y de los derechos reconocidos al alumnado en los Estatutos. También se asegurarán las facultades inspectoras de la UPV/EHU y la plena competencia del Aldezle en el tratamiento de las quejas de los estudiantes que sigan enseñanzas en los mismos.

4.– Unibertsitateko ikerketa institutu mistoek edo atxikiek arautegien bitartez garatu ditzakete sorrera hitzarmenetako xedapenak. Arautegiok indarrean sartu edo aldatzeko, beharrezkoa izango da UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren onespena. Arautegiek errespetatu egin beharko dute UPV/EHUko Estatutuetan, oinarrizko arautegi honetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan institutu misto edo atxikietarako xedatutakoa.

4.– Los Institutos Universitarios de Investigación mixtos o adscritos podrán desarrollar las previsiones de su convenio constitutivo a través de sus respectivos reglamentos que requerirán, para su entrada en vigor o su reforma, de la aprobación de los mismos por parte del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. Los reglamentos deberán respetar lo previsto para los Institutos mixtos o adscritos en los Estatutos de la UPV/EHU, en este Reglamento Marco y en la demás normativa que les sea de aplicación.

29. artikulua.– Gobernu organoak.

Artículo 29.– Órganos de gobierno.

1.– Institutua sortzeko edo atxikitzeko hitzarmenean xedatutako kide anitzeko eta kide bakarreko organoak izango ditu institutu mistoak edo atxikiak bere gobernu, ordezkaritza eta administraziorako.

1.– Cada Instituto mixto o adscrito contará con los órganos colegiados y unipersonales de gobierno, representación y administración previstos en su convenio de creación o adscripción.

2.– Nolanahi ere, Gobernu Kontseiluak beren-beregi emandako baimena beharko da unibertsi-tateko kideek parte har dezaten unibertsitateko ikerketa institutu misto edo atxikietako kontseiluetan zein gobernu organoetan.

2.– Corresponde, en todo caso, al Consejo de Gobierno autorizar expresamente la participación de miembros de la Comunidad Universitaria en los Consejos u órganos de gobierno de los Institutos Universitarios de Investigación mixtos o adscritos.

30. artikulua.– Bizitza akademikoan parte hartzea.

Artículo 30.– Participación en la vida académica.

1.– Institutu mistoek edo atxikiek irakaskuntzaren, ikerketaren, kulturaren eta unibertsitate hedakuntzaren alorretan aurrera daramatzaten jarduerak institutua sortu edo atxikitzeko hitzarmenean xedatutakoari jarraiki arautuko dira.

1.– El desarrollo de funciones docentes, investigadoras o de extensión cultural y universitaria por parte de los Institutos mixtos o adscritos se regirá por lo dispuesto en el correspondiente acuerdo de creación o convenio de adscripción.

2.– UPV/EHUko irakasleak eta ikertzaileak institutu misto edo atxikietan sartzeko, bete egin beharko da oinarrizko arautegi honetan unibertsitatearen beraren ikerketa institutuetarako adierazitako prozedura.

2.– La incorporación del personal docente e investigador de la UPV/EHU a un Instituto mixto o adscrito deberá, en todo caso, respetar el procedimiento establecido por este Reglamento Marco para los Institutos propios.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Unibertsitatearen beraren ikerketa institutuek sei hilabeteko epea izango dute, oinarrizko arautegi hau indarrean sartzen denetik hasita, beren arautegiak honetara egokitzeko. Idazkaritza Nagusiak eredu arautua prestatuko du egokitzapen hori errazteko.

Primera.– En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento Marco los Institutos Universitarios de Investigación propios deberán adaptar sus reglamentos a lo establecido en el mismo. A tal efecto la Secretaría General facilitará un modelo normalizado.

Epe hori igarota, ezingo dira erabili aurreko arautegiak, salbu eta izenari eta egoitzari dagozkien pasarteak, baldin eta arautegi honetan ezarritakoari kontra egiten ez badiote.

Transcurrido dicho plazo resultarán inaplicables los Reglamentos de Instituto propio anteriores excepto en las previsiones sobre denominación, sede, que no se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.

Bigarrena.– Estatutuak indarrean sartu zirenean unibertsitatearen beraren ikerketa institutuei atxikita zeuden irakasle eta ikertzaile ez-doktoreek hala egoten eta zeregin berak betetzen jarraitu ahal izango dute.

Segunda.– El personal docente e investigador no doctor que, a la entrada en vigor de los Estatutos, se encontraba adscrito a un Instituto Universitario de Investigación propio podrá continuar en dicha condición y seguir desempeñando tal labor.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Gobernu Kontseiluak arautuko du Estatutuetako 144. artikuluan aipatzen den unibertsitate institutuen oinarrizko funtzionamenduaren edukia eta finantziazio sistema.

Primera.– El Consejo de Gobierno regulará el contenido y sistema de financiación del funciona-miento básico de los Institutos Universitarios a que se refiere el artículo 144 de los Estatutos.

Horretarako, institutu interesatuek aldizkako kanpo ebaluazioa gainditu beharko dute eta oinarrizko funtzionamendurako beharrak aurkeztu, kasuan kasuko aldirako zehaztutako jarduerei egokituta.

A tal efecto, los Institutos interesados deberán superar la evaluación externa y periódica que se establezca y presentar una previsión de sus necesidades de funcionamiento básico adecuada a las actividades proyectadas para el período correspondiente.

Bigarrena.– Jarduerarik ez duten institutuak kentzea.

Segunda.– Supresión de institutos inactivos.

1.– Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak unibertsitatearen beraren ikerketa institutuei buruzko proposamena aurkeztuko dio zuzendaritza taldeari urtebeteko epean, kanpoko ebaluazioaz ere osatua egon ahal izango dena, arautegi honetako 7.3 artikuluari jarraiki. Instituturen batek ebaluazio txarra izanez gero, institutu hori kentzeko hasierako proposamena onar dezala eskatuko dio Gobernu Kontseiluari, horretarako tramiteak egin ahal izateko indarreko legeriari jarraiki.

1.– En el plazo de un año la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación presentará al Equipo de Dirección una propuesta que podrá, en su caso, contar con una evaluación externa, de los Institutos Universitarios de Investigación propios conforme a los criterios previstos en el artículo 7.3 del presente Reglamento, a fin de que se promueva, respecto de aquellos que resultasen evaluados negativamente, la aprobación por Consejo de Gobierno de una propuesta inicial de supresión para su tramitación conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2.– Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak UPV/EHUren institutu misto edo atxikien egoerari buruzko azterketa aurkeztuko dio zuzendaritza taldeari epe berean eta prozedura berarekin. Azterketa horretan azalduko da beharrezkoa den ala ez instituturen bat kentzeko espedientea bideratzea, kontuan hartuta kasuan kasuko institutua sortzeko hitzarmenean edo erabakian institutua kentzeko zehaztutako balizko arrazoiak edo, halakorik egon ezean, kontuan hartuta arautegi honetako 7.3 artikuluan emandako irizpideak.

2.– En el mismo plazo y con el mismo procedimiento, la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, presentará al Equipo de Dirección un estudio sobre la situación de los institutos mixtos o adscritos de la UPV/EHU en el que se indique, atendiendo a las posibles causas de supresión previstas en el correspondiente convenio o acuerdo de creación y, en su defecto a los criterios contemplados en el artículo 7.3 del presente Reglamento la procedencia de promover expediente de supresión o desascripción.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da UPV/EHUko ikerketa institutuen oinarrizko aurreko arautegia, 2005eko abenduaren 15ean argitaratu zena EHAAn (237. zk). Era berean, indargabetuta geratzen dira arautegi honetan xedatutakoari kontra egiten dioten gainontzeko arautegi guztiak. Oinarrizko arautegi honetara egokitutako institutuen arautegiak indarrean sartu bezain laster, institutuen oraingo arautegiak indargabetuta geratuko dira.

Queda derogado el Reglamento marco de los Institutos Universitarios de Investigación de la UPV/EHU, publicado en el BOPV n.º 237, de 15 de diciembre de 2005 y demás normativa que contradiga lo dispuesto en el presente Reglamento. Los actuales Reglamentos de Instituto quedarán completamente derogados a la entrada en vigor de los nuevos adaptados al presente Reglamento Marco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Oinarrizko arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Reglamento Marco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común