Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

118. zk., 2012ko ekainaren 18a, astelehena

N.º 118, lunes 18 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
2783
2783

ERABAKIA, 2012ko maiatzaren 16koa, Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeen funtzionamendurako oinarrizko arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 16 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por el que se procede a la aprobación de la Normativa básica de funcionamiento de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU.

Estatutuen 148. eta 149. artikuluetan edukitakoari begiratu eta, 2006. urtean hauen funtzionamenduaren oinarrizko arautegia onartu zenetik erakunde hauen funtzionamenduan izandako esperientziatik abiatuta, une egokia da oraingoa arautegi honen aldatzeko eta bertan, arautegi honen aplikazio eremuaren barruan, egitura mota honen aukera berriei tokia egiteko. Azken finean, arautegi hau baliatu nahi da gure unibertsitatean nortasun juridikorik gabe sortzen ari diren egituretarako oso baliabide erabilgarria izan daitekeela pentsatzen baita, nahiz eta, hasiera batean, oso irudi zehatzak arautzen zituen, funtsean unibertsitate katedrak.

A la vista del contenido de los artículos 148, y 149 de los Estatutos y de la experiencia que del funcionamiento de estas entidades se ha tenido desde la aprobación de la normativa básica de su funcionamiento en el año 2006, corresponde ahora abordar la modificación de dicha normativa para dar cobertura dentro de su ámbito de aplicación a nuevas posibilidades de este tipo de estructuras. Se trata con ello de utilizar una normativa que, si bien inicialmente regulaba figuras muy concretas, básicamente las cátedras universitarias, se considera que, en estos momentos, puede convertirse en un instrumento muy útil para todo tipo de estructuras sin personalidad jurídica que han ido creándose en nuestra Universidad.

Arautegi honetara sartu nahi duten erakundeen aniztasuna ikusita, beharrezko da, halaber, funtzionamendua erraztu eta horretarako malgutasun handia ematea, arautegi honetan sartutako egitura eta erakunde mota guztietan; honetara, beste alde batetik, aurreko arautegiaren babespean sortutakoen antzeko egituretara jotzeko bidea ere eskainiz.

Ante la variedad de entidades que pretenden encuadrarse en esta regulación resulta necesario, asimismo, simplificar y dotar de mayor flexibilidad de funcionamiento a todo el abanico de estructuras y entidades comprendidos en esta normativa, lo cual posibilita, por otra parte, la adopción de modelos de estructuras similares a las creadas al amparo de la normativa anterior.

«UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeen funtzionamendurako oinarrizko arautegia» 2012ko bileran aurkeztu zitzaion UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari, eta ez da jaso inolako zuzenketa proposamenik.

La «Normativa básica de funcionamiento de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU» se presentó al Consejo de Gobierno de la UPV/EHU de 27 de marzo de 2012, sin que se haya recibido ninguna enmienda al respecto.

Hori guztia kontuan hartuta, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU
ACUERDA:

Lehenengoa.– Onartzea UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeen funtzionamendurako oinarrizko arautegia.

Primero.– Aprobar la Normativa básica de funcionamiento de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU.

Bigarrena.– Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko maiatzaren 16a.

Errektorea,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

EVA FERREIRA GARCÍA.

UPV/EHUK SORTU ETA NORTASUN JURIDIKORIK EZ DUTEN EGITURA ETA ERAKUNDEEN FUNTZIONAMENDURAKO OINARRIZKO ARAUTEGIA
ZIOEN AZALPENA

Leioa, a 16 de mayo de 2012.

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

NORMATIVA BASICA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA CREADAS POR LA UPV/EHU
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

UPV/EHUk hainbat egitura dauka bere baitan, direla campusak, ikastegiak, ikerkuntzarako unibertsitate institutuak eta doktorego eskolak, besteak beste.

La UPV/EHU se integra por un conjunto estructuras entre los que se encuentran, los Campus, los Centros, Departamentos, Institutos Universitarios de investigación y Escuelas de Doctorado.

Hala eta guztiz ere, ez dira horiek UPV/EHUren egitura eratzen duten bakarrak, aurrekoez batera, eta zerbitzuen eta gainerako administrazio eta zerbitzu atalen aurka joan gabe, 10. artikuluko f letrak ezartzen duenez, beste hauek ere egon daitezke: «Indarrean egongo den legeria eta Estatutuok aplikatuta sortu ahal izango diren bestelako egitura edo erakundeak». Horrenbestez, estatutuen V. tituluko VII kapituluak xedatzen du zein diren nortasun juridiko independentea izan dezaketen «UPV/EHUko edo UPV/EHUri atxikitako gainerako gune, egitura edo erakundeak» (148. artikulua).

No agotan éstos, con todo, la estructura de la UPV/EHU, puesto que, al lado de los anteriores, y sin perjuicio de los Servicios y demás unidades administrativas y de servicios, el propio artículo 10 (letra f) prevé la existencia de «Otros Centros o Estructuras que puedan crearse en aplicación de la legislación vigente y de los presentes Estatutos». Consiguientemente, el Capítulo VII del Título V del texto estatutario recoge las bases reguladoras «de los demás centros, estructuras o entidades propios o adscritos a la UPV», que pueden tener o no personalidad jurídica independiente (artículo 148).

Estatutuen 148. eta 149. artikuluetan edukitakoari begiratuk eta, 2006. urtean hauen funtzionamenduaren oinarrizko arautegia onartu zenetik erakunde hauen funtzionamenduan izandako esperientziatik abiatuta, une egokia da oraingoa arautegi honen aldatzeko eta bertan, arautegi honen aplikazio eremuaren barruan, egitura mota honen aukera berriei tokia egiteko. Azken finean, arautegi hau baliatu nahi da gure unibertsitatean nortasun juridikorik gabe sortzen ari diren egituretarako oso baliabide erabilgarria izan daitekeela pentsatzen baita, nahiz eta, hasiera batean, oso irudi zehatzak arautzen zituen, funtsean unibertsitate katedrak.

A la vista del contenido de los artículos 148, y 149 de los Estatutos y de la experiencia que del funcionamiento de estas entidades se ha tenido desde la aprobación de la normativa básica de su funcionamiento en el año 2006, corresponde ahora abordar la modificación de dicha normativa para dar cobertura dentro de su ámbito de aplicación a nuevas posibilidades de este tipo de estructuras. Se trata con ello de utilizar una normativa que, si bien inicialmente regulaba figuras muy concretas, básicamente las cátedras universitarias, se considera que, en estos momentos, puede convertirse en un instrumento muy útil para todo tipo de estructuras sin personalidad jurídica que han ido creándose en nuestra Universidad.

Arautegi honetara sartu nahi duten erakundeen aniztasuna ikusita, beharrezko da, halaber, funtzionamendua erraztu eta horretarako malgutasun handia ematea, arautegi honetan sartutako egitura eta erakunde mota guztietan; honetara, beste alde batetik, aurreko arautegiaren babespean sortutakoen antzeko egituretara jotzeko bidea ere eskainiz.

Ante la variedad de entidades que pretenden encuadrarse en esta regulación resulta necesario, asimismo, simplificar y dotar de mayor flexibilidad de funcionamiento a todo el abanico de estructuras y entidades comprendidos en esta normativa, lo cual posibilita, por otra parte, la adopción de modelos de estructuras similares a las creadas al amparo de la normativa anterior.

I. KAPITULUA
ERAKUNDEA ERATU, ALDATU ETA EZABATZEKO PROZEDURA ETA BERTARA SARTU ETA PARTE HARTZEKO ERAK.
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA ENTIDAD Y FORMAS DE INCORPORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MISMA

1. artikulua.– Sorrera, aldaketa eta ezabapena.

Artículo 1.– Constitución, modificación y supresión.

1.– Estatutuen 148. artikuluak jasotzen duenez, gobernu kontseiluari dagokio nortasun juridikorik gabeko egiturak eta erakundeak sortu, aldatu eta ezabatzea, gaiarekin lotuta dauden ikastegi, sail eta unibertsitateko ikerketa institutuak entzundakoan eta, aurretiaz, honako hauen aldeko txostena jasotakoan:

1.– La creación, modificación y supresión de estructuras y entidades sin personalidad jurídica, previstas por el artículo 148 de los Estatutos, corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de Secretaría General, oídos los Campus, Centros docentes, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, en su caso, afectados y previo informe favorable:

– Graduko edo gradu ondoko batzordearena, irakaskuntza jarduerak helburu direnean.

– De la Comisión de Grado o de la de Postgrado, cuando se destinen a actividades docentes.

– Ikerkuntza, Garapen eta Berrikuntza Batzordearena, jarduera nagusia ikerkuntza denean.

– De la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, cuando se destinen a la investigación.

– Irakaskuntza helbururik ez eta jarduera nagusia ikerkuntza eta arte sorkuntza ez denean, izango duten jarduera nagusiaren arloan eskumena duen errektoreordetzak informatu beharko du haiek sortu, aldatu edo ezabatzeaz.

– En el caso de que no se destinen a actividades docentes ni su actividad predominante sea la investigación, o la creación artística, su creación, modificación y supresión deberá ser informada favorablemente por el o los Vicerrectorados competentes en la materia.

2.– Nortasun juridikorik gabeko egitura mistoak beste erakunde edo pribatuekin batera sortu ahal izateko, eraketarako komenio bat osatu beharko da aldez aurretiko betebehar gisa.

2.– La creación de una estructura de carácter mixto sin personalidad jurídica con otras entidades públicas o privadas tendrá como requisito previo un convenio constitutivo.

3.– Espedientea arloan eskumena duen errektoreordetzak bultzatuko du, edo, jarduerak errektoreordetza bakarraren eskumen esklusibokoak ez badira, unibertsitate hedakuntza arloa bere gain hartzen duenak, kasuan kasu ukitutako gainontzeko errektoreordetzen txostenak ere bil daitezkeelarik. Txosten hauekin batera, gerentziarena ere jaso beharko da beharrezko giza baliabide eta bitarteko materialei buruz.

3.– El expediente será promovido por el Vicerrectorado competente por razón de la materia o, en caso de que se destinen a actividades que no recaigan bajo la competencia exclusiva de un único Vicerrectorado, por aquel al que corresponda la actividad predominante, sin perjuicio del informe de los restantes Vicerrectorados implicados. Junto con su informe se aportará el de la Gerencia en cuanto a los recursos humanos y materiales necesarios.

4.– Estatutuen 149.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, sorrerarako proposamenaren barruan, kasu guztietan oro, justifikazio oroitidazkia ere agertuko da, unibertsitate institutuei UPV/EHUren estatutuen 145.3 artikuluan eskatzen zaienaren modukoa. Oroitidazki hau idazterakoan, aintzat hartu beharko da hurrengo artikuluan xedaturikoa.

4.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.3 de los Estatutos la propuesta de creación incluirá, en todo caso, una Memoria justificativa similar a la exigida para los Institutos Universitarios en el artículo 145.3 de los Estatutos de la UPV/EHU. Dicha Memoria será redactada atendiendo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

5.– Sortzeko erabakiarekin batera, kasuan kasuko egitura edo erakundearen hasierako oinarrizko funtzionamendua kanpoko diruaz edota UPV/EHUren aurrekontuez finantzatzeko konpromisoa ere aurkeztu beharko da.

5.– La decisión de creación deberá ir, además, acompañada del compromiso de financiación del funcionamiento básico inicial de la correspondiente estructura o entidad con cargo a fondos externos y/o a los presupuestos de la Universidad.

6.– Funtzionamenduari dagokionean, egitura arloko ardura duen errektoreordetzari adskribituko zaio, sorrera ekimena izan duen berberari.

6.– A efectos de funcionamiento, la estructura quedará adscrita al Vicerrectorado competente al que hubiera correspondido la iniciativa de creación.

7.– Kentzeko edo aldatzeko proposamenarekin batera, hartutako erabakia justifikatzen duen txostena aurkeztu beharko da, arrazoiak emanda eta ukitutako konpromisoak nola bermatuko diren zehaztuta, bai eta, langileak eta ondasunak zeri atxikiko ere.

7.– La propuesta de supresión o modificación irá acompañada de una Memoria justificativa motivada y concretará el modo de aseguramiento de los compromisos afectados, así como, en su caso, la adscripción del personal y bienes.

2. artikulua.– Eraketarako justifikazio oroitidazkiaren edo komenioaren egukia.

Artículo 2.– Contenido de la Memoria justificativa o del Convenio constitutivo.

1.– Justifikatzeko oroitidazkian honako artikulu honetan xedaturiko edukia jasoko da, sortuko den egituraren berezkotasunetara moldatuz. Ondoko hauek dira jaso beharreko alderdiak:

1.– La Memoria justificativa comprenderá el contenido indicado en el presente apartado sin perjuicio de su adecuación a las peculiaridades de la estructura que se crea. Siendo el contenido de referencia:

a) Xedeak, haren premia eta gizartearentzat duen garrantzia.

a) Las finalidades, su necesidad y relevancia social.

b) Izen ofiziala eta egoitza.

b) Denominación oficial y sede.

c) Landuko liratekeen ikerketa lerroak, eta egingo liratekeen irakaslanak eta unibertsitate hedakuntzarako jarduerak.

c) Líneas de investigación y actividades docentes y de extensión universitaria, en su caso, a desarrollar.

d) Beharrezkoak diren langileen eta baliabideen balioespen ekonomikoa, horiek non jarriko diren kontuan harturik, eta diru sarreren eta funtzionamendu gastuen kalkulua.

d) Evaluación económica de los recursos humanos y materiales necesarios, que incluirá una previsión de su ubicación, así como una estimación de los ingresos y gastos de funcionamiento.

e) Barne funtzionamendurako arautegia.

e) Normativa de funcionamiento interno.

2.– Eratzeko proposamenaren helburua egitura mistoa denean, arautegi honen 1.2 artikuluak aipatzen den eraketa komenioak hartuko du osorik edo zatika justifikazio oroitidazkiaren tokia, hartan aurreko paragrafoaren letra guztiak edo batzuk hartzen dituen heinean. Honez gainera, komenioak zehaztu beharko ditu:

2.– Cuando la propuesta de creación lo sea de una estructura mixta la Memoria justificativa será total o parcialmente sustituida por el convenio constitutivo al que se refiere el artículo 1.2 del presente reglamento en cuanto el mismo contenga todas o parte de las letras del número anterior. Además el convenio especificará:

a) Komenioaren iraupena eta iraungitze erregimena.

a) Duración y régimen de rescisión del convenio.

b) Erakunde sinatzaileei dagozkien eskumenak, hirugarrenekiko erantzukizunaren inguruan.

b) Atribuciones de las entidades firmantes en relación con la responsabilidad frente a terceros.

c) Aldeen finantza konpromisoak.

c) Compromisos financieros de las partes.

d) Komenioaren erakunde sinatzaileen arteko koordinazio sistema, zeinek bere gordetzen dituen kontrol eta egiaztatze ahalmenak zehaztuz.

d) Sistema de coordinación entre las entidades firmantes del convenio con indicación de las facultades de control y verificación de su complimiento que se reserven las partes.

Irakaskuntzaren arloko jarduerak beteko badira, bermatu egingo da akademia gestioko arautegia eta ikasleen eskubideak bete egingo direla, eta errespetatu egingo direla UPV/EHUk ikuskatzeko daukan ahalmena eta aldezlearen eskumenak.

En caso de desarrollo de actividades docentes se garantizará el respeto a la normativa de gestión académica y a los derechos del alumnado, las facultades inspectoras de la UPV/EHU y la competencia del Aldezle, en su caso.

3.– Kasu guztietan oro, oroitidazkiaren barruan agertutako barne arautegian edo, egitura mistoen kasuetan, komenioan bertan aurreikusi beharko dira sortutako erakundera sartu eta parte hartzeko erak, bere gobernu organoak eta funtzionamendu erregimena. Honela izanik ere, bai barne arautegia bai komenioa lotuko ahal izango zaizkio, osorik edo atalka, honako arautegi honen II. kapituluan antolakuntzari eta funtzionamenduari buruz xedaturiko arautegiari eta hura arau osagarri izanen da barneko arautegiak aurreikusten ez zaionerako.

3.– En todo caso, el reglamento interno incorporado a la Memoria, o bien, el propio convenio en los supuestos de estructura mixta, deberán prever las formas de incorporación y de participación en la entidad, sus órganos de gobierno y su régimen de funcionamiento. Sin perjuicio de ello, tanto el reglamento interno como el convenio podrán remitirse, en todo o en parte, a la normativa de organización y funcionamiento establecida en el Capítulo II del presente reglamento que tendrá carácter supletorio en lo no previsto por su normativa interna.

4.– Idazkaritza nagusiak, ordezkaritzaz, jaso beharreko txostenak jaso ostean, barne arautegiak aldatuko ditu, gobernu kontseiluari egituraren beraren organoek eskatu ez duten arren edo, ukituta dagoela uste duen beste egitura batek espresuki eskatuta. Onarpen horren berri emango zaio gobernu kontseiluari.

4.– Por parte de la Secretaría General se procederá, por delegación, previos los informes oportunos, a la modificación de los Reglamentos Internos respecto de los cuales no haya solicitud expresa de su elevación al Consejo de Gobierno por parte de los órganos de la misma o de otra estructura que se considere afectada. De esta aprobación se informará al Consejo de Gobierno.

3. artikulua.– Egiturara sartu eta parte hartzeko erak.

Artículo 3.– Formas de incorporación y participación.

1.– Barne arautegiak, dela arautegi medio edo dela eratzeko komenioa bera medio, ezarriko du UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeetan nola sartu eta parte hartu.

1.– La normativa interna, ya sea mediante reglamento o mediante el propio convenio constitutivo, establecerá el régimen de incorporación y de participación en las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU.

2.– Nolanahi ere, errektoregoari dagokio, unibertsitate komunitateko kideek UPV/EHUk nortasun juridikorik gabe sortutako egitura eta erakundeetan edozein unetan parte hartzeko baimena ematea. Baimen hori aldian-aldian berritu beharko da, eta, horretarako, hiru urtean behin, kasuan kasuko egituran modu iraunkorrez diharduten unibertsitateko kideen zerrenda gaurkotuko da, arloan eskumena duen UPV/EHUko Zuzendaritza Kontseiluko kideari jakinarazita.

2.– En todo caso, corresponde al Rectorado autorizar la participación permanente de miembros de la Comunidad Universitaria en las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU. Esta autorización deberá renovarse periódicamente, a cuyo efecto cada tres años se actualizará la relación de miembros de la Comunidad universitaria autorizados que continúen activos con carácter permanente en la correspondiente estructura, mediante su puesta en conocimiento del Vicerrectorado competente por razón de la materia.

3.– Unibertsitateko kideak ez direnen parte hartze iraunkorra barne arautegiak xedatukoaren arabera arautuko da, eta, edonola ere, urtero gaurkotu beharko da, zuzentzeko eta koordinatzeko arduradunak arloan eskumena duen zuzendaritza taldeko kideari jakinarazita.

3.– La participación permanente de personas no pertenecientes a la Comunidad universitaria se regirá por lo dispuesto en la normativa interna y, en todo caso, deberá actualizarse anualmente mediante su puesta en conocimiento por parte de quien asuma la Dirección o Coordinación al miembro del Equipo de Dirección competente por razón de la materia.

II. KAPITULUA
NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO ERAKUNDEEN ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDU ERREGIMENA
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LAS ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

4. artikulua.– Antolakuntza eta funtzionamendu arautegia.

Artículo 4.– Normativa de organización y funcionamiento.

UPV/EHUren estatutuen 148.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, nortasun juridikorik gabeko egitura eta erakundeak estatutuetan xedaturikoetara, zein bere barne erregimeneko arauetara eta indarrean liratekeen gainerako xedapenetara lotuko dira. Arau osagarri moduan, kasuan kasuko barne arautegian edo, honelakoetan, eraketa komenioan aurreikusi ez diren gaietan guztietan aplikatu eta aplikagarri izango da honako kapitulu honetan aurreikusitako antolakuntza eta funtzionamendu arautegia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.2 de los Estatutos de la UPV/EHU las estructuras y entidades sin personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en los Estatutos, sus normas de régimen interno, y demás disposiciones vigentes. Con carácter supletorio, en cuanto no esté previsto en el reglamento interno o en su caso, en el convenio constitutivo, resultará de aplicación a las mismas, el régimen de organización y funcionamiento previsto en el presente capítulo.

5. artikulua.– Gobernu organoak.

Artículo 5.– Órganos de gobierno.

1.– UPV/EHUk nortasun juridikorik gabe sortutako erakundeak zuzendaritza edo koordinaziorako pertsona bakarreko organoa eta organo bildua izango ditu, azken honetan, unibertsitate komunitateari dagozkion lankideen parte hartzea beti ere bermatuz.

1.– La entidad sin personalidad jurídica creada por la UPV/EHU contará con un órgano unipersonal de dirección o coordinación y con un órgano colegiado en el que se asegure la participación de los colaboradores y colaboradoras permanentes que pertenezcan a la comunidad universitaria.

2.– Pertsona anitzeko organoak proposaturik, UPV/EHUko errektoregoak izendatuko du zuzendaritza edo koordinazioa bere gain hartuko duena.

2.– A propuesta del órgano colegiado, el Rectorado de la UPV/EHU nombrará a quien asuma la Dirección o Coordinación.

3.– Organo bilduaren osaera eta funtzionamenduari dagokionean, ikerkuntzarako Unibertsitate Institutuetako Zuzendaritza Kontseiluari dagozkion arauak baliatuko dira, aplikagarri diren heinean.

3.– En lo relativo a la composición y funcionamiento del órgano colegiado regirán las disposiciones relativas al Consejo de Dirección de los Institutos Universitarios de Investigación, en lo que les sea de aplicación.

4.– Kasuan kasuko egitura edo erakundearen gobernu organoek jardueren plana eta oroitidazkia osatu beharko dituzte urteko, hala balegokio, ekonomi txostena bertan dela, arloko eskumena duen errektore taldeko kideari igorriko zaiona, bai eta, beharko balitz, jardunari dagokion campuseko errektoreordetzari ere. Dokumentuon laborazio eta igorpena zuzendaritza edo koordinazioa bere gain hartuko dituenaren eginkizuna izango da.

4.– Los órganos de gobierno de la respectiva estructura o entidad deberán elaborar anualmente un Plan de actividades y una Memoria incluyendo, en su caso, un informe económico que se remitirán al miembro del Equipo rectoral competente por razón de la materia y, en su caso, a los Vicerrectorados de Campus donde desarrollen sus actividades. La elaboración y remisión de ambos documentos será responsabilidad de quien asuma la Dirección o Coordinación.

III. KAPITULUA
BIZITZA AKADEMIKOAN PARTE HARTZEAZ
CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA ACADÉMICA

6. artikulua.– Bizitza akademikoan parte hartzea.

Artículo 6.– Participación en la vida académica.

1.– UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeek jorratuko dituzten irakaslanak, ikerkuntza edo unibertsitate hedakuntzako jarduerak sorrera hitzarmenak eta artikulu honek jasotakoaren arabera arautuko dira.

1.– El desarrollo de funciones docentes, investigadoras o de extensión universitaria por parte de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU se regirá por lo dispuesto en el correspondiente acuerdo de creación y por el contenido del presente artículo.

2.– Nortasun juridikorik gabeko egitura eta erakundeak elkarren arteko lankide zein ikastegi, ikerkuntzarako unibertsitate institutu eta doktorego eskolen laguntzaile izango ahal dira arlo akademikoan. Era berean, beste unibertsitate batzuekin edo UPV/EHUrenaz besteko nortasun juridikoa duten erakundeekiko lankidetzarako komeniorik sinatzeko proposamena egingo ahal dute, tokian tokiko campuseko batzarrari igorriko zaiolarik, baldin eta komenioa campusera mugatzen bada. Edozein modutan, tituluren bat, ofizial edo berezko izanik ere, lortzera bideratutako irakaskuntza antolatzeko ardura ikastegi, sail, ikerkuntzarako unibertsitate institutu eta doktorego eskolei dagokie.

2.– Las estructuras y entidades sin personalidad jurídica podrán colaborar en materia académica entre sí y con los Centros docentes, Departamentos, Institutos universitarios de investigación y Escuelas de Doctorado. También podrán proponer la celebración de convenios para la colaboración en materia académica con otras universidades o entidades con personalidad jurídica diferente a la UPV/EHU, que se elevarán a la Junta de Campus respectiva en el caso de que el convenio afecte únicamente a dicho Campus. En todo caso, la responsabilidad de la organización de enseñanzas tendentes a la obtención de un título, ya sea oficial o sea propio, corresponde a los Centros docentes, a los Departamentos, a los Institutos Universitarios de Investigación o Escuelas de Doctorado.

3.– Nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeek irakats jarduera espezializatuak jorra ditzakete UPV/EHUko akademi gestiorako arautegi esparruan, baita UPV/EHUren bidez irakats jarduera joriek antolatzeko deialdi orokor irekietan parte hartu ere.

3.– Las estructuras y entidades sin personalidad jurídica podrán desarrollar actividades docentes especializadas en el marco de la normativa de gestión académica de la UPV/EHU, así como concurrir, a través de la UPV/EHU, a las convocatorias generales abiertas para la organización de las mismas.

4.– Ikerkuntza helburu harturik, UPV/EHUk nortasun juridikorik gabe sortutako egitura eta erakundeak ikerketa talde gisa hartuko ahal dira, halakorik ezartzen duten deialdien arabera, bai eta prestakuntza bidean dauden ikertzaileak adskribitu eta lortutako emaitzak, ikerkuntzarako errektoreordeak zehaztutakoaren arabera, arauzko bideetatik transferitu ere.

4.– A efectos de investigación, las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU podrán tener la consideración de grupo de investigación conforme a las convocatorias que lo establezcan, así como adscribir al personal investigador en formación y proceder a la transferencia de sus resultados por las vías reglamentarias conforme determine el Vicerrector de Investigación.

5.– Horretarako ezarritako arautegi esparruan, UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeek unibertsitate hedakuntzarako jarduerak antola ditzakete.

5.– En el marco de la normativa establecida al efecto, las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU podrán realizar actividades de extensión universitaria.

IV. KAPITULUA
EKONOMI ETA GESTIO ERREGIMENA
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE GESTIÓN

7. artikulua.– Ekonomi eta gestio erregimena.

Artículo 7.– Régimen económico y de gestión.

1.– UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeek autonomiaz gestionatuko dituzte beren baliabideak, UPV/EHUk aurrekontuak betetzeko duen arautegi esparruan eta aipatu arautegiko diru sarreren eta gastuen aurrekontuak horri buruz xedatutakoarekin bat etorrita.

1.– Las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU gestionarán sus recursos con autonomía, en el marco de la normativa de ejecución presupuestaria de la UPV/EHU y de acuerdo con lo que disponga al respecto el presupuesto de ingresos y gastos de ésta.

2.– Irakasleen ekimenak bideratzeko eta ikerketen emaitzak transferitzeko, eta lanak onartzeko eta kontratuak egiteko prozedurari buruzko unibertsitate arautegiarekiko errespetu osoz, nortasun juridikorik gabeko egitura eta erakundeek kontratuak egin ditzakete pertsona, unibertsitate edo erakunde publiko eta pribatuekin lan zientifiko, tekniko edo artistikoak gauzatzeko, bai eta espezializazio ikasketak edo prestakuntzako jarduera espezifikoak burutzeko ere. Kasu horietan, egituraren edo erakundearen kide anitzeko organoak izango du eskumena UPV/EHUren estatutuen 97. artikuluak eta LOUren 83. artikuluak xedatutakoa garatzearren onartutako unibertsitate araudiak eskatzen dituen baimenak emate aldera.

2.– Para la canalización de las iniciativas del profesorado y la transferencia de los resultados de la investigación, y con pleno respeto de la normativa universitaria sobre procedimiento de aprobación de los trabajos y celebración de los contratos, las estructuras y entidades sin personalidad jurídica podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. En estos supuestos, la competencia para la emisión de las autorizaciones requeridas por la normativa universitaria aprobada en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 83 LOU y 97 de los Estatutos de la UPV/EHU, corresponderá al órgano colegiado de la estructura o entidad.

3.– Langileen kontratazioek oro, bai irakasleen bai administrazio eta zerbitzuetako langileen kontratazioek, UPV/EHUn horrelako kontratazioetarako dauden baldintza eta prozedurak bete beharko dituzte. Halaber, gerentziari, campuseko gerenteordetza bide dela, eman beharko zaio, bestalde, irakaslan, ikerketa edo zerbitzu jarduerak antolatzeko autonomoekin egindako kontratuen berri.

3.– Toda contratación de personal, tanto académico como de administración y servicios deberá cumplir los requisitos y procedimientos que para este tipo de contrataciones estén establecidos en la UPV/EHU. Asimismo, deberán ponerse en conocimiento del o la Gerente, en su caso, a través de las Vicegerencias de Campus, los contratos realizados con autónomos para actividades docentes, de investigación o de servicios.

4.– UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeak sortzeko komenioek haien ezaugarrietara egokitutako berariazko ekonomi eta gestio arauak ezar ditzakete. Edozein kasutan ere, UPV/EHUko langileentzako lansariak unibertsitatearen nominaren bitartez ordaindu beharko dira, eta, interesdunak ordainsaria jasotzeko, gai honetan aplika litezkeen arautegietan jasotakoa errespetatu beharko da.

4.– Los convenios creadores de estructuras o entidades sin personalidad jurídica de la UPV/EHU podrán establecer normas particulares de régimen económico y de gestión adecuadas a sus características propias. En todo caso, el pago de retribuciones a personal de la UPV/EHU deberá hacerse a través de la nómina de ésta y su percepción por el interesado o interesada respetará lo dispuesto por la normativa universitaria aplicable.

5.– UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeak haren begiradapean egongo dira uneoro, eta eskatzen zaien behar adina informazio eman beharko diote.

5.– Las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU estarán sometidas en todo momento a la inspección de ésta, debiendo suministrarle cuanta información les sea solicitada.

8. artikulua.– Irudi korporatiboa.

Artículo 8.– Imagen corporativa.

UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundeen jarduera orotan agertuko da unibertsitatearenak direla, eta haren irudi korporatiboa errespetatuko da.

En toda la actividad de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU figurará su pertenencia a la misma, debiéndose respetar la imagen corporativa de ésta.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Unibertsitateko ikerkuntza institutuen oinarrizko arautegiaren hirugarren xedapen gehigarriak xedatutakoa betez, eta ikerkuntza, garapen eta berrikuntza batzordeak egindako aldeko txostena ikusita, arautegi honetan jasotakoa aplika dakieke, baita ere, haien sorrera-proposamena gizarte kontseiluak onartu dien unibertsitateko ikerketa institutuei. Horiek, barne-ondorioetarako, nortasun juridikorik ez duten egitura eta erakundetzat joko dira, eta haien arautegi proiektu bidez arautuko dira aplika dakiokeen orotan. Dena dela, unibertsitateko ikerketa institutua izenaren erabilera Euskal Autonomia Erkidegoak behin betiko onartu ondoren erabili ahal izango da eta ez bestela.

Primera.– En cumplimiento de lo establecido por la disposición adicional tercera del Reglamento Marco de Institutos Universitarios de Investigación y a la vista del informe favorable emitido por la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, lo dispuesto en la presente normativa será también de aplicación a los Institutos Universitarios de Investigación cuya propuesta de creación haya sido aprobada por el Consejo Social, los cuales tendrán la consideración a efectos internos de estructuras o entidades sin personalidad jurídica y se regirán igualmente por el contenido de su proyecto de Reglamento en todo lo que sea de posible aplicación en esta etapa transitoria. Ahora bien, el uso de la denominación de Instituto Universitario de Investigación sólo quedará autorizado a partir de su aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma Vasca.

Bigarrena.– Honako arautegi honetan xedaturikoak ez du aldatzen egun eratutako egituren erregimena.

Segunda.– Lo dispuesto en la presente normativa no modifica el régimen de las estructuras actualmente constituidas.

UPV/EHUren Prestakuntza eta Ikerkuntzarako Unitateak (UFI) unibertsitatearen nortasun juridikorik gabeko egiturak dira, salbu eta unibertsitate institutu bakarrak edo BERC bakarrak osatzen badu. Nolanahi ere, PIU-ak «UPV/EHUren prestakuntza eta ikerkuntzarako unitateak sortzeko markoak» arautuko ditu, Gobernu Kontseiluak onetsitakoak.

Las Unidades de Formación e Investigación de la UPV/EHU (UFIs) son estructuras sin personalidad jurídica de la Universidad, salvo que estén constituidas por un único Instituto Universitario o por un BERC. En todo caso, las UFIs se regirán por el «Marco para la creación de Unidades de Formación e Investigación de la UPV/EHU», aprobado por Consejo de Gobierno.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Honako arautegi honek indarrik gabe uzten du UPV/EHUk sortu eta nortasun juridikorik ez duten egitura eta entitateen funtzionamendurako oinarrizko arautegia, Gobernu Kontseiluak 2006.eko uztailaren 20an onartua (2006.eko urriaren 10eko EHAA, 194. zenbakia).

El presente reglamento deroga la Normativa Básica de Funcionamiento de las Estructuras y Entidades sin personalidad jurídica creadas por la UPV/EHU aprobado por Consejo De Gobierno con fecha 20 de julio de 2006 (BOPV n.º 194, de 10 de octubre de 2006).

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau EHAAn argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común