Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

229. zk., 2011ko abenduaren 2a, ostirala

N.º 229, viernes 2 de diciembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
5820
5820

237/2011 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena.

DECRETO 237/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional.

Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea apirilaren 18ko 151/1989 Dekretuaren bitartez sortu eta arautu zen.

La Comisión Interdepartamental de Publicidad fue creada y regulada por el Decreto 151/1989, de 18 de abril.

Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko abenduaren 23ko 6/2010 Legeak 12. artikuluan, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordea izenekoan, ezartzen du lege horretako 2. artikuluaren 1. paragrafoan zehazten diren administrazio eta erakundeen publizitatearen eta komunikazioaren plangintzaz, laguntza teknikoaz, ebaluaketaz, koordinazioaz eta kontrolaz arduratzen den organoa dela batzorde hori, organo horren egitekoak ezartzen ditu eta agintzen du erregalamendu bidez erabakiko direla batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua.

La Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi la recoge en su artículo 12 bajo la denominación de Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional como el órgano encargado de la planificación, asistencia técnica, evaluación, coordinación y control de la publicidad y comunicación de las administraciones y entidades señaladas en su artículo 2.1 y establece sus funciones, añadiendo que reglamentariamente se determinará su composición organización y funcionamiento.

Aipatutako legearen xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera, apirilaren 18ko 151/1989 Dekretuan sortutako Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak gauzatuko ditu lege honetako 12. artikuluan aurreikusitako eginkizunak eta eskumenak, harik eta bertan aurreikusitako erregelamendu-garapena egiten den arte.

De conformidad con lo establecido en el régimen transitorio de la citada Ley, en tanto se produce el desarrollo reglamentario mencionado, la Comisión Interdepartamental de Publicidad creada en el Decreto 151/1989, de 18 de abril, ejercerá las funciones y competencias previstas en el artículo 12 de la misma.

Bidezkoa da, beraz, abenduaren 23ko 6/2010 Legean aurreikusitako erregelamendugarapenari ekitea eta Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea, beti ere, Administrazio Publikoak burutzen dituen publizitate ekintzak eraginkorragoak izateko, Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua behar bezala erabiliz irudi bateratua zabaltzeko, eragindako erakunde guztiei modu irekian parte hartu eta lankidetzan aritzeko aukera emateko eta gastu publikoaren arrazionalizatzea eragiteko asmoz.

Procede por tanto acometer el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, para regular la composición, organización y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional, con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia de las acciones publicitarias que realiza la Administración Publica, proyectar una imagen unitaria mediante la correcta aplicación del Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco, posibilitar la participación abierta y colaboradora a todos los organismos afectados y promover la racionalización del gasto público.

Horren guztiaren ondorioz, lehendakariaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera eta ezarritako prozedura burutu ondoren, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko azaroaren 22an egindako bilkura aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y cumplidos los trámites preceptivos, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2011,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Dekretu honen helburua da Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea, Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko abenduaren 23ko 6/2010 Legearen 12.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Es objeto del presente Decreto la regulación de la composición, organización y funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi.

2. artikulua.- Osaera.

Artículo 2.- Composición.

Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordea batzordeburuak, batzordekideek eta idazkariak osatuko dute.

La Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional está compuesta por la Presidencia, las Vocalías y la Secretaría.

3. artikulua.- Batzordeburua.

Artículo 3.- La Presidencia.

Batzordeburua Eusko Jaurlaritzaren Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiaren pertsona titularra edo berak eskuorde izendatzen duena izango da, eta honako egiteko hauek izango ditu:

Ejercerá la Presidencia la persona titular de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Gobierno o aquella persona en quien delegue, y tendrá las siguientes funciones:

a) Batzordearen ordezkari gorena izatea.

a) Ostentar la superior representación de la Comisión.

b) Ohiko eta ohiz kanpoko bilkuren deialdiak erabakitzea eta bilkura horietarako gaizerrenda finkatzea; gainerako kideek egiten dituzten eskaerak ere kontuan hartuko ditu, baldin eta behar besteko aurrerapenez egiten badituzte.

b) Acordar las convocatorias ordinarias y extraordinarias de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones del resto de componentes, formuladas con la suficiente antelación.

c) Bilkuren buru izatea, eztabaidak moderatu eta zuzentzea.

c) Presidir las sesiones, moderar y dirigir el desarrollo de los debates.

d) Bozketetako hainbanaketak ebaztea kalitateko botoaren bitartez.

d) Dirimir los empates de las votaciones con su voto de calidad.

e) Arauak betetzen direla zaintzea.

e) Velar por el cumplimiento de las normas.

f) Batzordearen erabakien akta eta egiaztagiriei oniritzia ematea.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión.

g) Batzordeburu izateak berez dakartzan gainerako eginkizun guztiak betetzea.

g) Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición de Presidenta o Presidente de la Comisión.

4. artikulua.- Batzordekideak.

Artículo 4.- Vocalías.

1.- Sailen titularrek ordezkari bana aukeratuko dute, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordeko kide izateko. Halaber, ordezko bana aukeratuko zaie batzordekideei.

1.- Las vocalías de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional serán ejercidas por una persona en representación de cada Departamento, designadas por la persona titular del Departamento respectivo. Se designará igualmente una persona suplente por cada vocal.

2.- Batzordekideek honako eginkizun hauek beteko dituzte:

2.- Corresponde a las vocalías:

a) Aldez aurretik bilkura deia jasotzea; dei horri bilkuraren gai-zerrenda eta behar diren dokumentuak erantsiko zaizkio.

a) Recibir con antelación la convocatoria de la sesión conteniendo el orden del día de las reuniones y la documentación precisa.

b) Batzordearen ekimenetan eta bilkuretako eztabaidetan parte hartzea.

b) Participar en las iniciativas de la Comisión y en los debates de las sesiones.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, boto partikularra ematea eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Eskaerak eta galderak egitea.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Esleitutako eginkizunak betetzeko behar den informazioa eskuratzea.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones que tienen asignadas.

f) Batzordekide izateari dagozkion beste eginkizun guztiak betetzea.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de vocales de la Comisión.

3.- Batzordekideak eta horien ordezkoak batzordeburuak izendatuko ditu. Aukeratutako pertsonek izendapena onartzen duten egunetik aurrera izango dute eragina izendapenek.

3.- El nombramiento de las personas que ocupen el puesto de vocalía en la Comisión, así como, en su caso, de sus suplentes, corresponderá a quien ostente la Presidencia. Los nombramientos surtirán efecto desde la fecha de la aceptación por parte de las personas designadas.

5. artikulua.- Idazkaria.

Artículo 5.- Secretaría.

1.- Batzordeko idazkari izateko, Eusko Jaurlaritzaren Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko tekniko bat aukeratuko du batzordeburuak.

1.- La Secretaría de la Comisión recaerá en una persona técnica de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, designada por quien ejerza la Presidencia de la Comisión.

2.- Idazkariak ez du boto eskubiderik izango batzordearen erabakiez eta honako eginkizunak beteko ditu:

2.- Quien ostente la Secretaría no tendrá derecho a voto sobre las decisiones de la misma, siendo sus funciones las siguientes:

a) Bilkuretara joatea.

a) Asistir a las reuniones.

b) Batzordeburuak aginduta, Batzordearen bilkuren deia egitea, baita batzordeko kideei dei egitea ere.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la Presidencia, así como las citaciones a sus miembros.

c) Batzordekideen komunikazioak jasotzea, baita jakinarazpenak, datu-eskabideak, zuzenketak edo ezagutu behar den beste edozein idazki ere.

c) Recibir las comunicaciones de quienes componen la Comisión, así como las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones y escritos generales de los que se deba tener conocimiento.

d) Gaiak prestatzea, bilkuren aktak idatzi eta ziurtatzea.

d) Preparar los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Batzordearen kontsulta, erabaki eta jarduera orokorren ziurtagiriak egitea.

e) Expedir certificaciones de las consultas, acuerdos y actuaciones generales de la Comisión.

f) Batzordeari dagozkion gaiak sustatu eta horien jarraipena egitea.

f) Impulsar y realizar el seguimiento de los asuntos que correspondan a la Comisión.

g) Batzordeak burututako jarduerak jasotzen dituzten dokumentuak artxibatu eta zaintzea.

g) Archivar y custodiar los documentos en que consten las actuaciones desarrolladas por la Comisión.

h) Batzordeburuak agintzen dizkion kudeaketa eta koordinazio ekintza guztiak egitea.

h) Realizar actos de gestión y coordinación que le sean encomendados por la Presidencia.

i) Idazkari izateari dagozkion beste eginkizun guztiak betetzea.

i) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretaria o Secretario de la Comisión.

6. artikulua.- Karguaren iraupena.

Artículo 6.- Duración del cargo.

1.- Batzordeko kideak -bere kargua dela-eta batzordekide ez badira- bi urterako aukeratuko dira, eta ez da eragozpenik izango behin eta berriro hautatzeko.

1.- Las personas integrantes de la Comisión, que no lo sean por razón de su cargo, serán designadas para un periodo de dos años, sin perjuicio de su reelección.

2.- Agintaldia amaitzearekin batera egingo da karguaren iraupena berritzea, kontrakorik aukeratu ezean.

2.- La renovación, salvo designación en contrario, será simultánea a la finalización de su mandato.

7. artikulua.- Bestelako parte hartzaileak.

Artículo 7.- Otras personas asistentes.

1.- Batzordearen bilkuretan honako hauek ere izango dira -hitz egiteko aukera izango dute, baina ez dute botoa emateko aukerarik izango-:

1.- Asistirán a las reuniones de la Comisión, con voz, pero sin voto:

a) Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundearen ordezkari bat, komunikabideetan emakumeen ez bereizkeriazko irudia zabaltzeari buruzko aholkulari gisa, estereotipo sexistak saihesteko.

a) Una persona en representación del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, en calidad de asesora para temas relacionados con el fomento en los medios de comunicación social de una imagen de las mujeres no discriminatoria, a fin de eludir estereotipos sexistas.

b) Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzaren ordezkari bat, hizkuntza-alorrean bete beharreko arau nagusiak betetzen direla zaintzeko eta publizitate kanpaina eta mezuak hizkuntzaren ikuspegitik egokiak direla egiaztatzeko.

b) Una persona en representación de la Viceconsejería de Política lingüística, para velar por el cumplimiento de las directrices generales en materia lingüística y comprobar la idoneidad de las campañas y mensajes publicitarios desde el punto de vista lingüístico.

2.- Beharrezkoa edo komenigarria irudituz gero, aztertu beharreko gaietan adituak diren pertsonak gonbidatu ahalko ditu batzordeburuak, horien iritzia eta aholkua eskatzeko.

2.- Cuando lo estime necesario o conveniente, la Presidencia podrá invitar a personas expertas en las materias que traten con la finalidad de recabar su opinión y asesoramiento.

3.- Sail bakoitzak kanpoko zein saileko bertako pertsona adituak gonbidatu ahalko ditu, publizitate ekintzak lantzen esku hartzen ari badira pertsona aditu horiek.

3.- Cada Departamento podrá invitar a personas expertas externas, así como del propio Departamento, implicadas en la elaboración de las acciones de publicidad.

4.- Publizitate ekintzak erakunde edota sozietate publiko batek egin behar dituenean, erakunde edota sozietate horrek aukera izango du ordezkari bat gehitzeko Batzordeari.

4.- Si se tratara de acciones publicitarias realizadas por un organismo, ente, o sociedad pública, este podrá incorporar una persona representante a la Comisión.

5.- Halaber, erakunde edo sozietate publikoak Batzordean agertu beharko du, gainetik duen sailak edo batzordeburuak eskatzen dion guztietan.

5.- Igualmente cada organismo, ente o sociedad pública acudirá a la Comisión, siempre que sea requerido por el Departamento del que dependa o por quien ostente la Presidencia.

8. artikulua.- Bilkuren araubidea eta funtzionamendua.

Artículo 8.- Régimen de sesiones y funcionamiento.

1.- Batzordeak gutxienez hilero egingo du ohiko bilkura; ez ohiko bilkurak egitea ere erabaki dezake batzordeburuak, beharrezkoa iruditzen zaionean, edota edozein batzordekidek hala eskatuta. Batzordekideek idatziz egin beharko dute eskaria eta aztertu beharreko gaien proposamen motibatua zehaztu beharko dute, gutxienez zazpi egun lehenago.

1.- La Comisión se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al mes, pudiendo acordarse reuniones extraordinarias por parte de la Presidencia, en los casos en que ésta considere necesario, o a petición de cualquiera de las vocalías, quienes habrán de realizar su petición por escrito y explicitar la propuesta motivada de los asuntos a tratar, con un mínimo de siete días de antelación.

2.- Ohiko deialdiak nahiz ez ohikoak gutxienez 24 ordu lehenago egin beharko dira eta honako helburuak izango dituzte: publizitate ekintzen egutegia eguneratzea, kanpainak aurkeztea, ematen ari diren kanpainak edo emandakoak berriz aztertzea, txostenak egitea, burututako jardueren berri ematea, kanpainak onartzeari buruzko aktak eta dokumentuak ematea, baita esleitzen zaion beste edozein ere.

2.- La convocatorias, tanto ordinarias, como extraordinarias, se realizarán, al menos, con 24 horas de antelación y tendrán como objetivo la actualización del calendario de acciones publicitarias, la presentación de campañas, la revisión de las campañas en emisión o ya emitidas, elaboración de informes, facilitar información sobre actividades realizadas, entregar las actas y documentos de aprobación de campañas, así como cualesquiera otros que le sean atribuidos.

3.- Batzordeak osoko bilkuretan jardungo du; lan-taldeetan ere jardun dezake, hala behar duten gaiak aztertzeko eta proposatzeko.

3.- La Comisión funcionará en Pleno, pudiendo también funcionar en Grupos de Trabajo para el estudio y propuesta de cuestiones que así lo requieran.

4.- Lan-taldeak eratzea Batzordeak erabakiko du, eta batzordeburuak eta, gutxienez, bi batzordekidek osatu dituzte taldeok. Lan-taldeotan kanpoko pertsonek parte hartzea ere erabaki ahal da.

4.- Los Grupos de Trabajo se constituirán por acuerdo de la Comisión y estarán compuestos por la persona que ejerza la Presidencia y, al menos, dos de sus miembros, pudiendo acordarse la participación en los mismos de personas externas.

5.- Batzordea lehen deialdian legez eratzeko, batzordeburua edo haren ordezkoa ez ezik, gutxienez gainontzeko kideen erdiak ere agertu beharko dute bilkuran. Lehen deialdian ez balitz adierazitako pertsona kopurua agertuko, bigarren deialdian eratuko da Batzordea, bilkura hasteko ezarritako deialdia baino hamabost minutu beranduago; horretako, nahikoa izango da batzordekideen herena han izatea, batzordeburua edo haren ordezkoa barne delarik.

5.- Se considerará legalmente constituida la Comisión en las reuniones a las que asistan, en primera convocatoria, además de la Presidencia, o de quien le sustituya, la mitad, al menos, del resto de sus miembros. Si en la primera convocatoria no concurriera el número de personas señalado, la Comisión se reunirá en segunda convocatoria, quince minutos más tarde de la señalada para el comienzo de la reunión, para la que será suficiente la presencia de la tercera parte de sus miembros, incluida la Presidencia de la Comisión o su suplente.

6.- Botoen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak; berdinketa gertatuz gero, batzordeburuaren botoak erabakiko du. Batzordeko kideek boto bana izango dute, idazkariak izan ezik.

6.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, dirimiendo los empates el voto de calidad de la Presidencia. Cada miembro de la Comisión, a excepción de la Secretaría, dispondrá de un voto.

7.- Batzordeko kideek gehiengoaren erabakiaren aurkako boto partikularra aurkez dezakete, edo iragarri, betiere bilkura amaitutzat jo baino lehen. Norbaitek hori eginez gero, botoa idazki batean bidali behar dio batzordeburuari, hiru egun baliodun igaro baino lehen. Epe horretan boto partikularraren idazkia aurkeztu ezean, aurkezteari uko egin zaiola ulertuko da.

7.- Cualquier miembro de la Comisión podrá presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes de levantarse la sesión. En tal caso, lo remitirá por escrito a la Presidencia de la Comisión dentro de un plazo no superior a tres días. Transcurrido el plazo concedido, sin que se haya presentado el texto del voto particular, se entenderá que renuncia a su presentación.

8.- Eguneko gai-zerrendan ez dauden gaiez ezin da baliozko erabakirik hartu, non eta batzordeko kide guztiak bertan ez dauden, eta gehiengoaren aldeko botoaren bidez gaia premiazkoa dela deklaratzen ez den. Erabakiak gehiengoaren botoen bidez hartuko dira.

8.- No se podrán tomar acuerdos válidos sobre asuntos que no estén incluidos en el orden del día, salvo que estén presentes todas las personas que componen la Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos se adoptarán asimismo por mayoría de votos.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Araudi honek indarra hartzen duen egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean, Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordean ordezkaritza duten sailek Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea eratzeko hautatu behar dituzten kideak hautatuko dituzte, baita, hala badagokie, horien ordezkoak izango direnak ere.

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Departamentos representados en la Comisión Interdepartamental de Publicidad designarán las vocalías que les correspondan para la constitución de la Comisión Interdepartamental de Publicidad, así como, en su caso, a quienes deban suplirles.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egin da Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea sortzen duen apirilaren 18ko 151/1989 Dekretua.

Queda derogado el Decreto 151/1989, de 18 de abril, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Publicidad.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Ebazpen honetan aurreikusita ez dagoen guztian, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 22. artikuluan eta hurrengoetan kide anitzeko organoei buruz ezarritakoa aplikatuko da.

Primera.- En lo no previsto en el presente Decreto, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre órganos colegiados.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2011ko azaroaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2011.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común