Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

88. zk., 2008ko maiatzaren 12a, astelehena

N.º 88, lunes 12 de mayo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
2829
2829

AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza premiaren inguruko egoerari buruzkoa.

ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre circunstancias de necesidad de vivienda.

Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuak, 17. artikuluan, babes ofizialeko etxebizitza baten onuradun izateko baldintza gisa ezartzen du eskatzaileek etxebizitza-premia egiaztatzea, hori betetzeko baldintzak zehaztuz.

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo establece en su artículo 17 como requisito para poder ser beneficiario de vivienda de protección oficial, que los solicitantes acrediten necesidad de vivienda, concretando las condiciones para cumplimiento del mismo.

Arauzko xedapen hau adierazitako Dekretuaren edukia garatzeko eman da, aurreko arautik ondorioztatutako esperientzia bilduz eta Etxebizitza Bideratzeko Plan berria (2006-2009) aplikatzetik ondorioztatutako esperientzia berrietara egokituz. Etxebizitza Bideratzeko Plana Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen 2006ko urriaren 3an egindako bileran.

La presente disposición normativa se dicta con el fin de desarrollar el contenido del Decreto mencionado, recogiendo la experiencia derivada de la normativa anterior y adaptándola a las nuevas exigencias derivadas de la aplicación del nuevo Plan Director de Vivienda 2006-2009 que fue aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 3 de octubre de 2006.

Horren arabera, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen azaroaren 15eko 373/2005 Dekretuaren 5. artikuluan eta babes publikoko etxebizitzen erregimen juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoan xedaturikoaren arabera, honako hau

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 373/2005 de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y en la disposición final primera del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Babes publikoko etxebizitzen erregimen juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 17. artikuluak babes ofizialeko etxebizitza baten onuradun izateko etxebizitza-premiaren baldintzari buruz ezartzen duena garatzea da agindu honen helburua .

Es objeto de presente Orden desarrollar el artículo 17 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo referente al requisito de necesidad de vivienda para ser beneficiario de vivienda de protección oficial.

2. artikulua.– Etxebizitza-premia.

Artículo 2.– Necesidad de Vivienda.

Adierazitako 17. artikuluaren arabera, babes ofizialeko etxebizitza bat jabetzan edo azalera-eskubidean eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitateko ezein kidek ezin izango du izan inolako etxebizitzarik jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo usufruktuan, artikulu honen 3. idatz-zatian kasu bakoitzerako ezarritako data bakoitza baino bi urte lehenago.

Conforme a dicho artículo 17, para acceder a una vivienda de protección oficial en propiedad o derecho de superficie, todos los miembros de la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo, durante los dos años inmediatamente anteriores a las fechas que, para cada caso, se señalan en el apartado 3 del citado artículo.

Era berean, babes ofizialeko etxebizitza bat errentamenduan eskuratu ahal izateko, bizikidetza-unitateko ezein kidek ezin izango du inolako etxebizitzarik izan jabetzan, azalera-eskubidean edo usufruktuan, adierazitako 3. idatz-zatian kasu bakoitzerako ezarritako data bakoitza baino bi urte lehenago.

Igualmente, para acceder una vivienda de protección oficial en arrendamiento, todos los miembros de la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo durante los dos años inmediatamente anteriores a las fechas que, para cada caso, se señalan en dicho apartado 3.º.

3. artikulua.– Babes Ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko salbuespenezko egoerak.

Artículo 3.– Situaciones excepcionales para acceso a viviendas de Protección Oficial.

Adierazitako 17. artikuluan ezarritakoa gorabehera, etxebizitza-premiaduntzat hartuko dira, oro har etxebizitza bati buruz edo, 5. idatz-zatiko kasuetan, etxebizitza bati edo gehiagori buruz aurreko artikuluan adierazitako eskubide errealetako baten titularra izanik, honako egoera hauetako batean daudela egiaztatzen duen dokumenturik aurkezten duten pertsonak:

No obstante lo establecido en el citado artículo 17, se considerarán necesitadas de vivienda las personas que, siendo titulares de algún derecho real de los mencionados en el artículo anterior sobre una sola vivienda en general o sobre una o varias en el supuesto del apartado 5, acrediten documentalmente hallarse en alguna de las siguientes situaciones:

1.– Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoan kokatua egotea, martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren (babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzkoa) 17.3 artikuluan ezarritako erreferentzia-data baino gutxienez bost urte lehenago eskuratu izana, eskatzailearen ohiko eta behin betiko etxebizitza izatea, eta ondare urbanizatu eta eraikiaren birgaitze-arloko jardun babestuei buruzko azaroaren 30eko 317/2002 Dekretuan edo ordezten duen araudian ezarritako gutxieneko bizigarritasun-baldintzak ez betetzea.

1.– Que se trate de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma Vasca, adquirida con una anterioridad mínima de cinco años respecto de las fechas de referencia establecidas en el artículo 17.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, que constituya el domicilio habitual y permanente del solicitante y que no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 317/2002 de 30 de noviembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado o normativa que lo sustituya.

Eraikuntza-konponbideak onartzen dituzten hutsuneak ez dira kontuan hartuko, eta arlo horretan eskumena duen teknikari baten txostena aurkeztu beharko da. Nolanahi ere, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Lurralde Bulegoetako zerbitzu teknikoek aurkako txostena eman ahalko dute, eta loteslea izango da hori.

No se considerarán las deficiencias existentes que admitan soluciones constructivas, debiendo aportarse informe emitido por técnico competente al respecto. En todo caso cabrá la posibilidad de emisión, por parte de los servicios técnicos de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, de informe contradictorio, que tendrá carácter vinculante.

2.– Banantze- edo dibortzio-prozesu baten ondoren, etxebizitza beste ezkontidearen familia-etxebizitza gisa judizialki esleitu bada, edo prozedura horren ondorioz besterendu bada, eta horren ondorioz, hipoteka-kargaren ordaintzeke dagoen zenbatekoa kendu ondoren, ezkontide bakoitzak gehienez 75.000 euro eskuratu baditu.

2.– Que se trate de una vivienda que haya sido designada judicialmente como domicilio familiar del otro cónyuge, tras un procedimiento de separación o de divorcio o que haya sido enajenada como consecuencia de dicho procedimiento habiendo obtenido por cada cónyuge un máximo de 75.000 euros, una vez descontado el importe pendiente de abono de las cargas hipotecarias existentes.

Izatezko bikoteak banantzen direnean ere gauza bera egingo da.

Idéntico tratamiento se dará a los casos de extinción de parejas de hecho.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza izatea, araudi aplikagarriaren araberako irisgarritasun-baldintzak ez biltzea, eta titularra edo titularrak 70 urte edo gehiagoko pertsonak izatea.

3.– Que se trate de una vivienda sita en la Comunidad Autónoma del País Vasco que no reúna condiciones de accesibilidad, a tenor de la normativa aplicable y cuyo titular o titulares sean personas de 70 años o más.

4.– Bizikidetza-unitateko kideren bat Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen etxebizitza baten jabe izatea, betiere etxebizitza horren azalera, guztira, pertsona bakoitzeko 15 m2 erabilgarriko ratioa baino txikiagoa dela.

4.– Que se trate de unidades convivenciales en las que alguno de sus miembros sea titular de una vivienda sita en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuya superficie total sea inferior a una ratio de 15 m2 útiles por persona.

Bizikidetza-unitatea dela ziurtatzeko, guztiak gutxienez urtebetez etxebizitza berean erroldatuak egon izanaren ziurtagiria eman beharko dute. Urtebeteko epeari dagokionez, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 3. idatz-zatian kasu bakoitzerako adierazten den egunetik zenbatuko da.

Para acreditar que se trata de una unidad convivencial deberá aportarse certificación de empadronamiento de todos ellos en el mismo domicilio durante un plazo mínimo de un año a contar desde las fechas señalas para cada caso en el citado apartado 3 del artículo 17 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

5.– Jaraunspen edo dohaintzaren bitartez titularkidetasunean eskuratutako etxebizitza bat edo batzuk izatea, betiere honako baldintza hauek betetzen badira:

5.– Que se trate de una o varias viviendas adquiridas en cotitularidad por herencia o donación siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Ezein titularkidetasun-ehuneko ezin izango da % 50etik gorakoa izan.

a) Ninguno de los porcentajes de cotitularidad podrá superar el 50%.

b) Etxebizitza-partaidetzen balioa edo partaidetzak eskualdatzetik lortutako zenbatekoa ezin izango da 75.000 euro baino handiagoa izan, betiere hipoteka-kargaren ordaintzeke dagoen zenbatekoa kenduta.

b) El valor de las participaciones en vivienda o el importe obtenido en caso de su transmisión, no podrá superar los 75.000 euros, una vez descontado el importe pendiente de abono de las cargas hipotecarias existentes.

6.– Era berean, bizikidetza-unitateko kideren bat mugikortasun urri iraunkorreko ezintasuneko egoeran baldin badago, etxebizitza-premia duela ulertuko da, betiere dokumentuekin honako hau egiaztatzen badu:

6.– Igualmente, en el caso de que algún miembro de la unidad convivencial reúna la condición de discapacitado con movilidad reducida permanente, se considerará necesitado de vivienda siempre que acreditara documentalmente:

a) Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan –hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen, eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena– bildutako sarbide eta jasogailuei buruzko xedapenak betetzen ez dituen Euskal Autonomia Erkidegoko eraikin batean dagoen etxebizitza izatea.

a) Que se trate de una vivienda ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en un edificio que no cumpla las determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores, contenidas en el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

b) Erosi edo alokatuko den etxebizitzak aurreko idatz-zatian sarbide eta igogailuei buruz adierazten diren zehaztasunak betetzea.

b) Que la vivienda a adquirir o arrendar sí cumpla las determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores a que se refiere el apartado anterior.

Ildo horretatik, minusbaliotasun-gradua aitortzeko, deklaratzeko eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 3. eranskinean jasotakoen artean, organo eskudunaren ziurtagiriaren bidez honako egoera hauetakoren batean daudela egiaztatzen dutenak hartuko dira mugikortasun urri iraunkorra duten ezindutzat:

A estos efectos se considerarán como discapacitados con movilidad reducida permanente, de entre los recogidos en el anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, los que acrediten mediante certificación del órgano competente hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

1) Gurpil-aulkian betiko egon behar dutenak.

1) Los confinados en silla de ruedas.

2) Ibiltzeko nahitaez bi makila behar dutenak.

2) Los que dependan absolutamente de dos bastones para deambular.

3) D eta H idatz-zatiei dagokienez 7 puntu edo gehiago batzen dituztenak.

3) Los que sumen 7 puntos o más en relación con los apartados D) a H).

4. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoaren esku jartzea.

Artículo 4.– Puesta a disposición de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Aurreko artikuluko 3., 4. eta 6. kasuetan aipaturiko etxebizitza-titularrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku jarri beharko dute etxebizitza, karga eta okupatzailerik gabe. Hortaz, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurren arloko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 17.3 aipaturiko daten aurreko bi urteetan etxebizitza transmititu dutenak, eskakizun hori betetzerik ez dutenez, ezin izango dira etxebizitza-premiaduntzat hartu.

1.– El titular o titulares de vivienda a que se refieren los supuestos 3, 4 y 6 del artículo precedente deberán cumplir la condición de ponerla a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, libre de cargas y ocupantes, por lo que quienes por haber transmitido la vivienda en las dos años anteriores a las fechas señaladas en el artículo 17.3 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, al no poder cumplir esta condición, no serán considerados necesitados de vivienda.

2.– Etxebizitzak erosketan edo errentamenduan jarriko dira EAEren eskura, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko erregimenaren arabera.

2.– La puesta a disposición habrá de hacerse bien en compra bien en arrendamiento en función del régimen de acceso a vivienda de protección oficial.

3.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak ongi arrazoitutako Agindua emango du, bere esku utzitako etxebizitza onartzen duen edo ez ebazteko. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa arduratuko da etxebizitza eskuratzeaz, zuzenean edo hark izendatutako arduradunaren bitartez.

3.– Mediante Orden debidamente motivada del Consejero del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se decidirá sobre la aceptación o no de la vivienda que se ha puesto a disposición. La adquisición podrá hacerse por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco directamente o por quien ésta designe.

4.– EAEko Administrazioak bere esku utzitako etxebizitza erosteko erabakia hartzen badu, etxebizitzaren titularrak edo titularrek aurkeztu beharreko Balioespen Txostenean ezarriko den tasazio-balioaren araberako prezioa ordaindu beharko da, prezio horrek erosi beharreko babes ofizialeko etxebizitzaren prezioa inondik inora gainditu ezin dezakeela aintzat hartuta.

4.– El precio a abonar por la vivienda puesta a disposición en caso de su adquisición, será el valor de tasación que se determine en el Informe de Valoración a presentar por el titular o titulares de la vivienda, si bien dicho precio, en ningún caso podrá ser superior al de la vivienda de protección oficial a adquirir.

Aurkeztu beharreko Balioespen Txostena Finantza Erakundeen Tasazio Zerbitzuek edo hartarako sorturiko Erakunde espezializatuek egin beharko dute, hipoteka-merkatua arautzeko martxoaren 25eko 2/1981 Legea garatzeko martxoaren 17ko 685/1982 Errege Dekretuan adierazitakoari jarraiki. Lotutako eranskinak baldin baditu etxebizitzak, etxebizitzari eta eranskinei ezarritako balioak bereiziko ditu txostenak.

El informe de Valoración a aportar, deberá ser emitido por los Servicios de Tasación de las Entidades Financieras o por Entidades especializadas creadas para este objeto, de conformidad con lo señalado en el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de desarrollo de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. En el caso de que la vivienda cuente con anejos vinculados el informe diferenciará el valor atribuido a la vivienda y a los anejos.

5.– Etxebizitza bat errentamendu-erregimenean jartzea onartzen bada, Bizigune Hutsik dagoen Etxebizitzaren Programan sartuko da gutxienez bost urtez, errentamenduan jarri ahal izateko araudi aplikagarriaren arabera. Errentamendu horretatik jaso beharreko errentaren goreneko zenbatekoa bat etorriko da esleituriko etxebizitza babestua ordaintzeko zenbatekoarekin.

5.– En el caso de aceptación de la puesta a disposición de una vivienda en régimen de arrendamiento deberá ser incorporada al Programa de Vivienda Vacía (Bizigune) por un período mínimo de 5 años a fin de ser destinadas a su posterior arrendamiento conforme a la normativa aplicable. El importe máximo de la renta que deba percibirse por dicho arrendamiento será coincidente con el que haya de abonarse por la vivienda protegida que se les adjudique.

6.– Administrazioak etxebizitza bere esku uztea onartzen ez badu, jabeak edo jabeek etxebizitzaren titulartasunari eusteko aukera izango dute, eta jabetasunari eusteak ez du ekarriko etxebizitza-gabeziako eskakizuna ez betetzea."

6.– En el supuesto de que la Administración opte por no aceptar la puesta a disposición el propietario o propietarios podrán continuar en la titularidad de la vivienda, sin que el mantenimiento de dicha condición de propietario, se considere como incumplimiento del requisito de carencia de vivienda.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Etxebizitza-premiaren egoerei buruz Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak 2002ko abenduaren 30ean emandako Agindua indargabetzen da.

Queda derogada la Orden de 30 de diciembre de 2002 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales sobre circunstancias de necesidad de vivienda.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2008.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común